ThianLō͘ LekThêng Tē Jī Kòan

天路歷程 第二卷 (白話字)

這是根據架藏《台灣教會公報》社1950年印本, 再由林俊育長老重新打字的 (賴永祥記) 
 P.S.   傳統白話字改做革新koh進步ê   TOJ=無連字符ê白話字