Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  5 Chiu°

 

  Kàu Bí-kiong khòa° K¯-chek

 

 In-üi j…t beh àm, in chiü kín-mé kiâ°, bô löa-kú chiü kàu Bí-kiong m£g-kháu.  Tì-jîn-ióng chiü phah m£g.  K±-m£g ê lâng miâ kiò Kéng-séng, m¤g, Siá° lâng phah m£g?  Tì-jîn-ióng siông-siông h³-sàng kiâ° l³ ê lâi chia, i ch…t-ë chhut-sia°, chiü öe thia°-chhut s„ i lâi.  Kéng-séng chiong m£g ch…t-ë khui, khòa°-kì° Lú-t² chiah ê lâng, chiü m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Lí sàng chiah ê lâng lâi, chái°-iü° kàu chiah òa°? Ìn kóng, Thàn góa Chú ê bëng-lëng, ü chhöa chiah ê kiâ° thi°-l³ ê lâng lâi beh h³ in hioh t„ chia.  Nä bô ch¯-tòng, góan í-keng khah chá lâi lah.  In-üi t„ l³-nih ü tú-tiõh chän sai ê lò-lâng, góa ü kap i kau-chiàn, thâi-sí i, chiah chhöa Lú-t² in lâi lah! Kéng-séng kóng, J…t àm lah! lí iä thang sòa tòa chia, bîn-á-j…t chiah tò-khì.

Tì-jîn-ióng kóng, Góa ˜ hioh chia, kóa°-kín beh tò-khì.

Lú-t² tùi Tì-jîn-ióng kóng, Góa ˜-kam h³ lí tò-khì; lí khóan-thäi góan s…t-chäi hó, l³-nih ëng tö-lí kà-s„ góan, kh¯-kh¢g an-ùi góan.  Tú-tiõh gûi-hiám, koh chin öe chiàu-k± góan, lí ê hó, góan ch…t-sì-lâng bô böe kì-tit lah.

Sim-chû tùi Tì-jîn-ióng kóng, Góan chin ài lí chiàu-k± góan kiâ° thàu chit tiâu l³.  Góan s„ n¡g-chiá° ê hü-jîn-lâng, kap sòe-kiá° t„ chí l³-nih ch„-chüi öe chhin-chhiü° lí ê chiàu-k±? Góan nä ka-k„ khì, tek-khak s„ oh.  Lú-t² të sì kiá° iä kiû Tì-jîn-ióng bõh-tit tò-khì, chiü kóng, Góan lóng s„ bô khùi-lãt ê lâng, l³-nih ê ch¯-tòng iä chöe, lí kap góan sa°-kap khì, s„ khah hó.

Tì-jîn-ióng kóng, Góa s„ Chú ê l³-châi, böe öe ka-k„ chú-ì.  Chú nä phài góa sàng lín kàu l³-bé, góa iä hoa°-hí chiàu-k± lín, nä-s„ lín tùi Chú chí-ü kiû sàng chit chäm l³, s„ lín ka-k„ chhò.  chit-tiãp góa tiõh tò-khì, göan lín täi-ke ch…t l³ pêng-an.  Tì-jîn-ióng kóng liáu chiü khì.

Kéng-séng m¤g Lú-t², s„ tá-lõh lâng, miâ kiò sím-m…h?  Ìn kóng, Góan s„ Chiong-bông siâ° lâi ê, góa kiò chòe Ki-tok-lú-t² , góa ê tiöng-hu miâ kiò Ki-tok-t², í-keng kè-sì.  I tùi chia kè, lí ká° bat i.

Kéng-séng kóng, Góa bat i, hài-ah! phah-s¢g lí s„ i ê hü-jîn.  Ìn kóng, S„ lah, che sì-ê gín-ná s„ góa ê kiá°, chit üi k¬-niû s„ góa ê chhù-pi°.  Kéng-séng chiü khau-cheng, thong-pò läi-b„n ê lâng chai.  Ü ch…t ê hü-jîn-lâng miâ kiò Khiam-sùn chhut-lâi, m¤g, S„ sím-m…h täi-chì?  Kéng-séng kì°-tiõh Lú-t², kóng, Che s„ Ki-tok-t² ê hü-jîn-lâng, kap i sì-ê kiá°, koh kí Sim-chû kong, Chit ê k¬-niû s„ in ê chhù-pi°. Täi-ke lóng beh hioh t„ chia.

Khiam-sùn kín-mè pò h³ chèng-lâng chai. Chèng-lâng thia°-kì°, töa hoa°-hí, chhut-lâi ngiâ-chih.  Ü lâng tùi Lú-t² kóng, Lí chòe Ki-tok-t² ê hü-jîn-lâng kiâ° thi°-l³, kàu chit s¯-chäi s„ chin hó.  Lín chiah ê lâng lóng-chóng j…p-lâi.

Hit tiãp täi-ke chiü j…p-khì, kàu ch…t keng thia°, täi-ke chë toh.  Bí-kiong ê thâu-lâng lâi m¤g in pêng-an, kóng, Lín tit-tiõh Chú ê un-tián, chòe Chú ê hãk-sneg, thang kiong-hí.

Lú-t² hiah ê lâng in-üi kiâ° chiah ê l³, l³-nih tú-tiõh chiah ê thang kia° ê täi-chì, s¯-í siän-siän, ài beh khì khùn.  Ü lâng kóng, Chhiá° lín chiãh p¤g liáu chiah khì khùn.  Hit-s„ chiü pâi Jû-õat-choeh ê iû°-ko bah; koh ü bû-kà° piá° (I Ko-lîm-to 8:7,8).  Chiãh pá liáu, kóng täm-põh öe, chiü gîm-si kî-tó.

Lú-t² chiah ê lâng beh khì khùn.   Lú-t² chiü tùi thâu-lâng kóng, Góa ài kóng ch…t kù hó-tá° ê öe, ¢g-bäng lí liöng-chêng.  Chá góa ê tiöng-hu bat hioh pêng-an ê pâng-keng; ta° niü góan iä hioh t„ hia, s„ chin hó.

Thâu-lâng ìn i; kiò lâng chhöa in chiü° lâu. Hit ê lâu-téng ü läi göa keng.  Lú-t² kap Sim-chû tiàm ch…t keng, Lú-t² sì-ê gín-ná tiàm ch…t keng.

Lú-t² tùi Sim-chû kóng, Chá-chêng góa ê tiöng-hu kiâ° che l³, ta° góa öe õh i.  Che s„ góa siü° böe kàu ê.

Sim-chû kóng, I bat tòa pêng-an pâng, lí koh tiàm chia tòa, iä s„ siü° böe kàu.

Lú-t² kóng, Che n¤g häng siü° böe kàu.  Iáu ü ch…t häng siü° koh-khah böe kàu; pún ˜-ká° ¢g-bäng kàu Sûn-soa°, kap tiöng-hu sa°-kap t„ chit s¯-chäi o-ló Chú.  Ta° chit hö ê ¢g-bäng s„ siü° koh-khah böe kàu.

Hit s„-chün Bí-kiong läi teh chok-gãk; chhe--ê, chhe; phah--ê, phah.  Sim-chû thia°-kì°, tùi Lú-t² kóng, Lí thia° che s„ sím-m…h sia°?

Lú-t² kóng, Che s„ chok-gãk ê sia°, góa phah-s¢g chit hö ê lâng s„ hoa°-hí lán lâi, s¯-í chok chit hö ê gãk.

Sim-chû kóng, Che s„ s…t-chäi oh tit-tiõh án-ni.  Lán kàu chia, ka-k„ sim-läi chin khòai-lõk, Bí-kiong läi ê lâng iä khòai-lõk, thi°-téng ê Chú koh hoa°-hí; kám ˜-s„ hün-göa ê hok-khì mah? N¤g lâng kóng chiah ê öe chiü khùn-khì.

Bîn-á chá-khí khùn-chhí°, Lú-t² m¤g Sim-chû kóng, Lí chä-mê teh khùn, hut-jiân chhiò s„ siá°-sü? Phah-s¢g tek-khak s„ bîn-bäng.  Ìn kóng, S„ lah, ü bäng-kì° ch…t ê hó bäng, góa ü iá° chhiò mah?

Lú-t² kóng, Lí chhiò kàu chhut sia°, chhiá° lí chiong chit ê hó bäng kóng h³ góa thia°.

Sim-chû kóng, Góa bäng kì° ka-k„ t„ ch…t ê phian-phiah, chëng-chëng ê s¯-chäi thî-khàu, góa bô sím-m…h chhí°-g³.  Bô jöa kú, ü chhin-chhiü° kúi-nä lâng lâi óa góa, s„ ài thia° góa kóng sím-m…h öe.  Thia°-kì° góa th¯-khùi, ka-k„ ê sim-läi teh ut-chut, chiü ü lâng seh-chhiò góa, ü lâng kóng, góa s„ hong-tian, koh ü lâng ëng chhiú chhia góa.  Hit-s„ góa kiãh thâu ch…t-ë khòa°, chhin-chhiü° khòa°-kì° ü ch…t lâng tùi thi°-nih pe lõh-lâi kàu góa ê b„n-chêng m¤g góa ü sím-m…h kan-kh¯, góa kóng h³ i thia°.

I chiü kä góa kóng, thang pêng-an, koh ëng chhiú-kun chhit góa ê bãk-sái, chiong kim-sòa° gûn-sòa° (I-se-kiat 16:813) siù ê i-chiû° h³ góa chhëng, chiong chhiú-sek h³ góa chhah; koh ü kim h„-kau, kim chhiú-khôan h³ góa kòa, chiü khan góa ê chhiú, kah góa tè i khì. I chiü° thi° khì, góa t…t-t…t tè i kàu ch…t üi, ü ch…t ê m£g s„ kim--ê.  I phah m¤g, ü lâng chiong m£g khui, chhöa góa j…p-khì, t…t-t…t kàu Chú ê tâi-chêng.  Chú kóng, Sim-chû lí lâi, Góa chin hoa°-hí.  Hit s¯-chäi ê kng ná chhin-chhiü° j…t-thâu ch…t-poa°-iü°, i ê kong-chhái chhin-chhiü°  ü chöe-chöe liãp ê chhi°, chhut kng ê khóan-sit.

Góa hut-jiân khòa°-kì° lí ê tiöng-hu iä t„ hia. Góa s¯ bäng-kì° án-ni, kiám ˜-s„ hó bäng mah? Lün kàu ü chhiò á bô, góa ˜ chai.

Lú-t² kóng, Lí chin-chià° ü chhiò lah, thia° lí ê bäng, lí chhiò iä ˜-s„ bô iân-k±, che s„ hó bäng, äu-lâi iä tek-khak beh èng-giäm.  Sèng-keng kóng, Mî-sî chëng-chëng khùn ê sî, Siöng-tè h³ lâng t„ bîn-bäng tiong thia°-kì° kà-s„, khòa°-kì° „°-siöng (Iok-pek 33:1416).  Lán ˜-nä bô khùn thang siü Chú ê kà-s„, chiü-s„ khùn ê sî, Chú iä öe chí-tiám lán.  Seng-khu sui-jiân khùn, lêng-hûn lóng bô khùn; s¯-í bîn-bäng iä öe tit-tiõh Chú ê chí-s„.

Sim-chû kóng, Góa tit-tiõh chit ê bäng, khòa° s„ të-it hó, ¢g-bäng bô kú chiü öe èng-giäm; h³ góa it-hoat ài chhiò.

Lú-t² kóng, Òa° lah, ta° tiõh khí-lâi, thang phah-s¢g kin-á-j…t ê täi-chì.

Sim-chû kóng, Siat-sú chiah ê lâng beh lâu lán tòa kúi-j…t, lí ˜-thang sî, góa khòa° chiah ê cha-b¯-gín-ná lóng s„ chèng chong, kap in sçk-säi s„ lán ê l„-ek.

Lú-t² kóng, Ta° khòa° in beh lâu á bô, lán chiü ü phah-s¢g.  Lú-t² kiò i sì ê häu-si° khí-lâi, täi-ke chiü khí-lâi, lõh lâu.

Bí-kiong läi ê lâng, m¤g in chä-mî hó khùn á bô? Täi-ke kóng, Chin hó khùn.  Sim-chû kóng, Góa éng-sî khùn, bô ü kàu chiah hó khùn , Bí-kiong läi pún ü Hiân-tì, Kéng-khiân, Jîn-ài sa° lâng.  Hit-sî Hiân-tì, Kéng-khiân tùi Lú-t² kóng, Lín nä hoa°-hí tiàm chia tòa kúi-j…t, s¯ tiõh ëng ê m…h, chia thang h³ lín. Jîn-ài kóng, Góa ài lín tòa khah chöe j…t, khah hó.

Lú-t² chiah ê lâng chiü chiàu in ê ì-sù tiàm ch…t-gçh göa j…t, ch„n-chäi ü l„-ek.  Hiân-tì beh chai Lú-t² kà-s„ sì-ê häu-si° ü chiàu ke-hoat á bô, chiü tùi Lú-t² kóng, góa beh m¤g lín kiá° kúi-kù öe, thang á ˜-thang?

Lú-t² kong, Chin hó.  Hiân-tì chiü kóng, Ngá-kok-á lâi, öe kä góa kóng, chhòng-chö lí ê s„ ch„-chüi ah?  Ìn kong, S„ Siöng-tè, chiü-s„ Pë, Kiá°, Sèng Sîn, Sam-üi-it-thé.  Hiân-tì kóng, Koai-e°; iä öe kä góa kóng, kiù lí ê s„ ch„-chüi ah?  Ìn kóng, Pë Siöng-tè, Kiá° Siöng-tè, Sèng Sîn Siöng-tè.  Hiân-tì kóng, Koh-khak koai-e°, ná gâu ìn.  Chóng-s„ Siöng-tè chái°-iü° kiù lí?  Ìn kóng, Ëng I ê un-tián.  Kiá° Siöng-tè chái°-iü° kiù lí?  Ìn kóng, Chiong I ê g„, sí, huih, õah-miä.  Sèng Sîn Siöng-tè chái°-iü° kiù lí?  Ìn kóng, Ëng kng chiò góa, têng-thâu-si° góa, hû-chhî góa.

Hiân-tì tùi Lú-t² kóng, Lí kà-s„ lí ê kiá° put-chí thang o-ló.  In-üi chit ê sòe-e° kàu chiah gâu ìn, phah-s¢g pãt ê ˜-sái ëng chiah ê öe koh lâi m¤g i. Ta° beh m¤g të-sa° ê.  Chiü kóng, Iok-sek-á, lâi lah.  Góa m¤g lí hó ˜?  Ìn kóng, Hó ah, chin hoa°-hí lah.  M¤g kóng, Lâng kap bän-m…h ü sím-m…h hun-piat nih?  Ìn kóng, Lâng ü lêng-hûn, öe hun-piat hó phái°, s„ Siöng-tè chhòng-chö ê, chhin-chhiü°  goá ê sió-t„ tú-á s¯ kóng ê.

M¤g kóng, Lâng tek-khak tiõh tit-tiõh kiù, i pún-jiân ê khóan-sit s„ chái°-iü°?  Ìn kóng, Lâng pún-jiân höan-chöe, chòe m²-kúi ê l²-châi, s…t-chäi s„ chin kan-kh¯, s¯-í tek-khak tiõh Siöng-tè kiù i.

M¤g kóng, Chheng-chheng Siöng-tè öe kiù lâng, che s„ in-üi chái°-iü°?  Ìn-kóng, Lâng ü chöe, s„ tek-chöe Siöng-tè, lâng öe tit-tiõh kiù á-böe, lóng-chóng s„ Siöng-tè ê chú-ì, tû-khì Thi° Pë ê Kiá°, lóng bô lâng ü kong-lô thang siõk lâng ê chöe; tû-khì Sèng Sîn, lóng bô lâng öe kám-hòa lâng ê sim; s¯-í chí ü Sam-üi-it-thé ê Siöng-tè öe kiù lâng.

Hiân-tì kóng, Án-ni kóng, chãp-hun ü tö-lí. Góa koh m¤g lí, Siöng-tè kiù lâng s„ sím-m…h ì-sù?  Ìn kóng, Siöng-tè s„ hián-bêng ka-k„ ê tì-hüi, kong-g„, chû-pi lóng bô hän-liöng; koh h³ lâng bián-tit siü bû-kiông-ch„n ê kan-kh¯, thang hióng éng-óan ê hok-khì.

M¤g kóng, Öe tit-tiõh kiù--ê s„ sím-m…h lâng? Ìn kóng, S„ hóan-hóe chöe sìn Kiù-chú ê lâng.

Hiân-tì kóng, Iok-sek koai-e° ah!  Lín läu-bú gâu kà-s„ lí, lí iä choan-sim siü i ê kà-s„.

Hiân-tì koh kiò të-j„ ê kóng, Sat-b¯-jí°-á, lâi lah.  Góa m¤g lí, Thian-tông s„ sím-m…h khóan-sit?  Ín kóng, Thian-tông s„ Siöng-tè khiä-khí kçk êng-kng, kçk töa hok-khì ê s¯-chäi.

M¤g kóng, të-gçk s„ sím-m…h khóan-sit?  Ìn kóng, Të-gçk s„ teh hêng-hoat M²-kúi kap ü chöe ê lâng ê s¯-chäi.

M¤g kóng, Lí beh khì thian-tông s„ siá°-sü? Ìn kóng, Khì Thian-tông thang khòa°-kì° Siöng-tè, t£g-t£g kú-kú hõk-säi I lóng böe ià; thang khòa°-kì° Kiù-chú éng-óan to-siä I: iä thang tit-tiõh Sèng Sîn chhiong-móa góa ê sim, su-iõk lóng-chóng siau-bô-khì.

Hiân-tì kóng, Lí s„ chin hó gín-ná, iä put-chí gâu hãk-sip tö-lí.  Koh tùi të-it töa ê kóng, Má-thài-á, lâi lah; góa iä m¤g lí, beh mah?  Ìn kóng, Hó, góa chin hoa°-hí.  M¤g kóng, Siöng-tè tùi sím-m…h sî chiah ü?  Ìn kóng, Siöng-tè pún-jiân ü; bô khí-thâu, ka-k„ ü, siông-siông ü.

M¤g kóng, Thi° töe bän-m…h ü khí-thâu á bô? Ìn kóng, Ü, s„ Siöng-tè chhòng-chö--ê, Sèng-keng kóng (Chhòng-sè-kì 1:1), “Khí-thâu ê sî Siöng-tè chhòng-chö thi° töe,” khó-kiàn thi° töe ˜-s„ ka-k„ ü.

M¤g kóng, Khòa° Sin Kü-iok ê chheh chái°-iü°?  Ìn kóng, Chit hö ê chheh ˜-s„ lâng s¯ chòe, s„ Siöng-tè chí-tiám--ê, lçk-täi sian-ti kap Chú ê *sù[sú]-t² s¯ kì.  Pãt hö ê chheh lóng böe pí-tit, s¯-í kiò-chòe Sèng-chheh.

M¤g kóng, Sèng-chheh s¯ kì ê, lí lóng öe hiáu-tit mah?  Ìn kóng, Ü chöe-chöe böe hiáu-tit. M¤g kóng, Lí tú-tiõh böe bêng-pçk ê, chiü chái°-iü° nih?  Ìn kóng, Ka-k„ teh siü° Siöng-tè ê tì-hüi, iâ°-kòe lâng chöe-chöe.  Chü-jiân ü káng-kiù böe thàu ê tö-lí; nä-s„ khah iàu-kìn--ê,kap lâng ü kan-siãp--ê, chiü-s„ chhián-hiän kiû Siöng-tè kà-s„, iä öe bêng-pçk.

M¤g kóng, Lí khòa° sí lâng koh õah ê t��i-chì chái°-iü°?  Ìn kóng, Kàu bõat-j…t bän lâng koh-õah s„ seng-khu öe koh-õah.  Hit ê seng-khu böe-öe húi-höai, góa sìn chit-ê.  Chit häng Sèng-chheh ü kóng i; koh Siöng-tè bû-s¯-put-lêng, öe h³ lâng seng-khu koh-õah.

Hiân-tì tùi in sì ê hia°-t„ kóng, Lín kok lâng sui-jiân ü bêng-pçk tö-lí, iáu-kú tiõh thia° lín läu-bù ê kà-s„, öe koh khah chìn-p³.  Siat-sú ü chèng-chong lâng kóng sím-m…h hó öe lín tiõh thia°, iä tiõh liû-sim kì-tit.  Tiõh chai Siöng-tè ê töa tì-hüi, töa kôan-lêng, töa un-tián, ëng Siöng-tè s¯ chö ê ban-m…h siông-sè káng-kiù, chiah öe chai.  Të-it iàu-kín ê tiõh chai Siöng-tè chái°-iü° lîn-bín ü chöe ê lâng, chái°-iü° siat-hoat kiù lâng, tek-khak tiõh káng-kiù Sèng-chheh chiah öe hiáu-tit.  *Eng[èng]-kai chiong chit ê chheh s¢g chòe chin pó-pòe, chá-àm hãk-s…p, chá-àm káng-kiù.  Lín ê pë in-üi thia° Sèng-chheh chiah kiâ° chit ê thi°-l³, lín iä tiõh chai. Lín tiàm chia put-lün chá-àm beh m¤g góa sím-m…h tö-lí, góa iä hoa°-hí kà-s„ lín.

Má-thài in sì ê hia°-t„-á to-siä Hiân-tì ê hó-ì, chiü kóng, Góan nä ü böe hiáu-tit--ê, tek-khak beh lâi chhéng-kàu lí.

Ta° kóng Sim-chû tiàm t„ Bí-kiong ˜-ká° khang-khang kè j…t,  chiü khûn-khûn chòe kang, chòe täm-põh i-chiû°, chín-chè sòng-hiong lâng. Che iä s„ jîn-ài.

Tiàm t„ Bí-kiong bô kúi-j…t, ü ch…t lâng, miâ kiò Iû-bõk, i ê khóan-sit put-chí chheng-phiau, ke-hé iä chhiong-chiok.  I ü sèng-t² ê miâ, bô sèng-t² ê s…t, tham-lôan sè-kan ê hè-m…h chî°-châi, kàu Bí-kiong ng¯-jiân khòa°-kì° Sim-chû chòe khang-khè chin khûn, lâng iä chhang-miâ hó khóan, chiü täng-khí ch…t ê liäm-thâu, siü° beh chhöa i chòe b¯.  Sim-läi phah-s¢g, i kàu chiah léng-l„, khûn-kín lâi liäu-lí ke-sü chin hó lah, chiü chiong i ê ì-sù kóng h³ Bí-kiong läi ch…t ê hü-jîn-lâng thia°, beh thok i chòe h—-lâng.

Hit ê hü-jîn-lâng tùi Iû-bõk kóng, Sim-chû chiah khûn teh chòe sa°, ˜-s„ beh ka-k„ ëng, iä ˜-s„ beh thàn chî°, chiü s„ beh chín-chè sòng-hiong lâng.  Iû-bõk thia°-kì° put-chí ˜ hoa°-hí; chiü kóng, I chòe i-chiû° thang thàn chî°, siá°-sü pçh-pçh khì h³ lâng?  Góa nä chhöa i lâi, chü-jiân ü hoat-t³ beh h³ i kòe lah.

Hit ê hü-jîn-lâng ëng Iû-bõk ê khóan-sit, kap i ê ke-hé, chham i ê ì-sù siông-sè kóng-khí h³ Lú-t² thia°.  Lú-t² ˜-ká° thòe Sim-chû chú-ì, chiü kä Sim-chû kóng, Sim-chû thia°-kì° kóng-khí Iû-bõk ê täi-chì, kap i ê öe, koat-tòan ˜ ìn, kóng, Chit hö tham chî° ê lâng kap góa ê sim bô hãp, nä kap i sêng-chhin, bêng-bêng s„ ch¯-tòng góa kiâ° thi°-l³.  Nä ˜-s„ phòe h³ chin-s…t ê sèng-t², góa chêng-göan ch…t-sì-lâng bô chhut- kè.  Sèng-keng kóng, “‹-thang kap ˜-sìn ê lâng phit-phòe” (II Ko-lîm-to 6:14). chiàu án-ni lâi chòe s„ bô chhò.

Hit ê hü-jîn-lâng ëng Sim-chû ê öe khì hê-hok Iû-bõk.  Iû-bõk thia° liáu iä ˜, chiü chòe i khì.

Ta° lâi kóng Má-thài tiàm t„ Bí-kiong bô kúi j…t, seng-khu chiü khí ká-t£g soa, chin thià°, chiãh pêng-siông ê iõh lóng böe hó.

L„ Bí-kiong bô löa-h¤g, ü ch…t ê i-seng chin chhut-miâ, miâ kiò Liông-i.  Lú-t² chhiá° i lâi kä Má-thài khòa° chèng.  Hit ê Liông-i chiü m¤g p„°-lâng ü chiãh tiõh sím-m…h koh-iü° ê m…h á bô?

Lú-t² kóng, Chit chäm ê l³ s¯ chiãh ê s„ hó p¤g, hó m…h-phòe; ˜-bat chiãh koh-iü° ê m…h.

Sat-b¯-jí° kóng, Läu-bú ah, s„ lí böe kì-tit, lán t„ l³-nih ü pha sûi kè chhiû° ê ké-chí.  Góan töa-ko kiàm ˜-s„ tiãh i lâi chiãh mah?

Lú-t² kóng, Bô chhò.  Góa öe kì-tit hit sî góa chek-p„ i, i ˜ thia°, chü-jiân chit sî öe phòa-p„°.

Liông-i kóng, Hit ê ké-chí chin tõk, s„ Sat-tàn ê h£g-läi s¯ si°--ê, höa-chöe lâng chiãh chit ê ké-chí kàu sí.  Chiü tùi Má-thài kóng, Lí sui-jiân ˜-chai chit ê ké-chí chiah tõk, iä tiõh chai m…h kok-kok ü chú, sûi-piän kä lâng bán lâi chiãh, chiü-s„ chöe.

Má-thài thia° che öe, sim-läi chin kan-kh¯. Lú-t² chhut sia° teh háu kóng, Góa ê kiá° chin-chià° ˜-tiõh, iä góa ka-k„ bô sòe-j„, ta° beh chái°-iü° nih?

Liông-i chiü an-ùi in, kóng, Bõh-tit hôan-ló kè-thâu, chiãh chit ê hó iõh, p„° iáu-kú thang hó.  Lú-t² chiü kiû i chiong hó iõh h³ Má-thài chiãh.  Liông-i kóng, Lí thòe i kiû, góa chai lah, iáu-kú i tiõh ka-k„ kiû, góa chiah thang ëng iõh h³ i chiãh.

Má-thài thia°-kì°, kín-kín tùi Liông-i kiû iõh, i chiü h³ Má-thài ch…t thiap làu-sià iõh thang chiãh.  Má-thài ph„°-khì iõh-b„ put-chí ˜-ài chiãh.  Liông-i kóng, Iõh sui-jiân ˜ hó chiãh, chiãh liáu p„° öe hó.  Lú-t² chiah ê lâng lóng-chóng kh¢g i kóng, Lí tiõh chiãh, ˜-thang kia°.

Má-thài chiong iõh chih lâi, chòe kúi chhùi thun-lõh-khì.  Chit ê iõh put-chí ü kong-häu, chiãh lõh-khì tiãp-á-kú chiü th±-sià, chiong s¯ chiãh ê tõk m…h lóng th±-chhut, sià-chhut.

Liông-i koh ëng an-sin iõh, ch…t thiap h³ i chiãh, chiãh liáu pak-t¯ läi chin sóng-khòai; bô löa-kú chiü öe khí-lâi, tãk s¯-chäi tùi lâng kóng-khí i ê p„° chái°-iü° siong-tiöng; Liông-i chái°-iü° i-hó.

Lú-t² chiah ê lâng kám-kek Liông-i ê un-hüi. Lú-t² beh sàng täm-põh lé-m…h, kä i kóng to-siä.  I ˜ siu, chiü kóng, Góa i-hó lâng ê p„°, s„ pún-hün.  Chit ê iõh chin pó-pòe, kim-gûn bóe böe tiõh.  Lí öe hiáu-tit kám-siä chiü kàu-giãh.

Lú-t² m¤g Liông-i kóng, chit ê iõh s„ sím-m…h iõh?  Ëng ch…t-tiám-á sàng góan, tî-hông t„ l³-nih nä ü p„° thang ëng.

Ìn kóng, Chit ê iõh, thâu ch…t hõk, miâ kiò hóan-hóe, të-j„ hõk, miâ kiò sià-chöe.  Hit ê hóan-hóe ê iõh, pãt lâng iä ü, chóng-s„ bô chhin-chhiü° góa s¯ h³ i ê, kàu chiah èng-giäm (Hëng-töan 5:31).  Kóng kàu hit ê sià-chöe, chheng-chheng góa ü hit hö ê iõh, pãt lâng kóng ü, kiám-chhái s„ ka-k„ s¯ chhòng, á-s„ kóng s„ góa thok-tiöng i sàng--ê, thok-tiöng i böe--ê.  Che lóng s„ ké; lí ài góa täi-seng h³ lí, ˜-sái án-ni, hiän beh ëng, hiän lâi kiû góa, chiü kàu giãh.

Iáu ü ch…t häng beh kä lín kóng, Beh chiãh chit ê iõh ê sî, ˜-thang böe kì-tit chiãh hit ê hóan-hóe ê iõh, tiõh ëng bãk-sái sàng--lõh-khì, khang sim-pak lâi chiãh, s„ koh-khak hó.  Beh chiãh hóan-hóe ê iõh, tek-khak tiõh täi-seng chiãh hóan-hóe ê iõh, chit ê sià-chöe ê iõh chiah èng-giäm.

Liông-i tùi Má-thài kóng, Í-äu tiõh tiu°-tî, ˜-thang löan-löan chiãh tang chiãh sai.  chiü chiok-hok täi-ke pêng-an, sûi-sî khí-sin. (Iok-hän 8:11).

Má-thài tùi p„° hó liáu, chhang-miâ ná khúi, ná gâu káng-kiù tö-lí, kam-göan ëng sim ài kap Hiân-tì tam-lün, chiü m¤g Hiân-tì kóng, Iõh-châi in-üi siá°-sü töa-pòa° s„ kh¯--ê.  Ìn kóng, Nä öe chai iõh ê kh¯ ˜ hó chiãh, chiü öe chiàu-k± seng-khu, bô h³ seng-khu phòa-p„°.  Hit ê iõh ê kh¯, thang pí-phëng Siöng-tè ê tö-lí.  Tö-lí ê tiong-kan ü ui-giâam ê öe, lâng thia° liáu öe kia°, chóng-s„ thia° che öe töa-töa ü l„-ek, ná chhin-chhiü° lâng chiãh kh¯ iõh, p„° thang hó ê khóan-sit.  Siõk-gú ü kóng, “Liông iõh kh¯-kh¯, l„ ü pëng; tiong-giân gçk-jí°, l„ ü bëng,” chiü-s„ chit ê ì-sù.

Má-thài m¤g kóng, P„° lâng chiãh phah-sià iõh, tek-khak tiõh phah-sià; hit ê iõh chiah s¢g ü kong-häu.  Che thang pí-phëng sím-m…h hö ê tö-lí?  Ìn kóng, Siöng-tè ê tö-lí t„ lâng ê sim-läi, tek-khak öe kiò lâng ka-k„ hóan-hóe chöe, pàng-sak kü ê phái°, che tö-lí chah s¢g ü kong-häu; ná chhin-chhiü°  chiãh phah-sià iõh, pak-t¯ läi chek-chü ê che-tái lóng-chóng sià chheng-khì.

Má-thài kóng, Hé-iäm lóng s„ tùi ë-tóe chhèng chiü° kôai°.  J…t-thâu ê kng lóng s„ tùi téng-b„n chiò lõh-lâi, che thang pí-phëng sím-m…h hó tö-lí?  Hiân-tì kóng, Khòa° j…t-thâu kng tùi thi°--nih chiò lõh-lâi, thang siü° kàu Siöng-tè sui-jiân s„ chì chun chì kôai°, I siông-siông un-tián piàn-piàn pun h³ lâng; khòa° hé tùi ë-b„n chhèng-khí kàu téng-b„n, che thang siü° kàu lán tit-tiõh Siöng-tè ê un-tián, tiõh chiong kám-kek ê jiãt-sim sî-sî hiàn chiü°-khì tap-siä lán ê Chú.

M¤g kóng, Hûn kap hûn-läi ê chúi tùi tá-lõh lâi?  Ìn-kóng, Töa pòa° s„ tùi hái-nih chhut. J…t-thâu phãk hái-b„n, chúi-khì tiàu-khí-lâi chiü s„ hûn.  Hûn ê khì liân-óa kiat-chiâ° ch…t-tiám ch…t-tiám chiü-s„ h³.

M¤g kóng, che thang pí-phëng sím-m…h tö-lí?  Ìn kóng, Töa hái ê chúi thang pí-phëng Sèng-keng ê tö-lí chì-chhim, chì-khoah, bû-kiông, bû-ch„n.  Hûn chúi ê gôan-thâu chiü-s„ töa hái, tö-lí ê gôan-thâu chiü-s„ Sèng-keng.

M¤g kóng, Hûn-läi ê chúi lõh-lâi lün-tek bän-m…h, che thang pí-pheng sím-m…h tö-lí?  Ìn kóng, Siöng-tè ê tö-lí thôan-pò tãk s¯-chäi lâi kám-hòa lâng ê sim, chhin-chhiü° l³-chúi lün-tçk bän-m…h ch…t-iü°.  Lâng tiõh siü° hûn bô thià°-sioh h³-chúi, chiong h³-chúi tãk s¯-chäi lõh; lâng hiáu-tit Sèng-keng ê tö-lí, iä tiõh tãk s¯-chäi thôan h³ pãt lâng thia°, ˜-thang ka-k„ ún-bãt, siu khì kh¢g.

M¤g kóng, Thi°-nih ê khëng thang pí-phëng sím-m…h tö-lí?  Ìn kóng, Ná-a ê sî, Siöng-tè ëng töa chúi läi im sè-kan lâng, äu-lâi kap Ná-a l…p-iok (Chhòng-sè-kì 9:1217), in bô koh ëng töa chúi châu-biãt chèng sì°-miä, chiong khëng chòe l…p-iok ê pîn-kù.  Lán khòa° chit ê khëng, ˜ nä tiõh to-siä Siöng-tè ê un, bô koh kàng töa-chúi ê chai-ë; iä *eng[èng]-kai tiõh siü° Siöng-tè kap sìn Kiù-chú ê lâng ü siat-l…p iok, èng-ún sià i ê chöe, kiù i ê lêng-hûn.  Ü khëng ûi t„ Thi° Pë ê chö-üi téng (Khé-s„-liok 4:3), che khëng s„ chòe Thi° Pë un-tián ê iok, kiù lâng ê kì-hö.  Koh ch…t häng, khëng ê lâi-lçk s„ j…t-thâu ê kng chiò-tiõh h³-chúi, hit ê kng chiü pì° chòe ng¯-sek e khëng.  J…t-thâu bô chhut, chiü bô khëng, chhin-chhiü°  bô ü Kiù-chú kàng-seng, Siöng-tè chiü bô un-tián ê iok lâi kiù lâng.

Má-thài koh m¤g kóng, Hé tiám lãh-chek sim öe tõh s„ chái°-iü°?  Ìn kóng, Lâng ê sim bô tit-tiõh Siöng-tè ê un chiü éng-éng bô sim ê kng, chhin-chhiü° hit ê chek sim bô tiám hé chiü bô kng.

Koh m¤g kóng, Lãh-chek ê lãh kap sim tiám chiäm-chiäm liáu s„ it-tiõh beh h³ i kng, che s„ beh pí-phëng sím-m…h?  Hiân-tì kóng, S„ pí-phëng tiõh ch…t-sì-lâng hoa°-hí ch„n pún-hün tiõh-bôa, kap chiong s¯ ü ê lâi hián-bêng Siöng-tè ê un-tián.

Má-thài koh m¤g kóng, Lán thia°-kì° g³ ki° ê koe teh thî, thang siü° chhut sím-m…h tö-lí? Ìn kóng, , Thang siü° kàu Pí-tek ˜ j„n Chú ê chöe, koh siü° kàu i äu-lâi hóan-hóe (Má-thài 26:75), koh Sèng-keng (Lô-má 13:12) ü kóng, Chú ê hãk-seng tòa sè-kan, thang pí-phëng ná tiàm t„ àm-mî ch…t-iü°; l„-khui sè-kan, seng kàu thian-tông, thang pí-phëng ná tiàm t„ j…t--sî ê khóan-sit.  S¯-í thia°-kì° g³-ki° ê koe teh thî, tiõh siü° lán tiàm sè-kan bô kú, sím-phòa° ê j…t-chí khòai-khòai beh kàu,tiõh thàn-chá p„-pän.

Lú-t²  chiah ê lâng tiàm t„ Bí-kiong kàu chit-tiãp ü ch…t gçh göa j…t, täi-ke siü° beh khí-sin. Iok-sek tùi i ê läu-bú kóng, Lán chit-tiãp kín-kín beh chiü° l³, tiõh siá phoe h³ Sek-s„, kiû i phài Tì-jîn-ióng lâi, thang ch…t l³ h³-sàng lán.

Lú-t² kóng, Lí kóng bô chhò, nä bô thê-khí, kia°-liáu böe kì-tit. Lú-t² chiü siá ch…t hong phoe, kau h³ k± m£g ê Kéng-séng, thok i chhe lâng sàng--khì.

Sek-s„ chih-tiõh phoe khòa° liáu, tùi sàng phoe ê lâng kóng, Góa beh phài Tì-jîn-ióng koh khì h³-sàng in.  Lí chiong chit ê öe khì hê-hok Lú-t² in chiü hó.

Ta° koh lâi kóng khí Bí-kiong ê lâng khòa°-kì° Lú-t² in kín-kín beh sa°-sî l„-piãt täi-ke, chiü chü-ch…p t„ ch…t ê s¯-chäi lâi kî-tó, to-siä Chú h³ täi-ke sa° tú-tiõh, öe-tit-thang kh¯-kh¢g, bián-lë, an-ùi: koh kiû Chú pó-h³ pì-iü kiâ° l³ ê lâng pêng-an.

Kî-tó liáu, Bí-kiong ê lâng chham-siông kóng, iáu ü kúi häng ê k¯-chek, tiõh chhöa in khì khòa°; nä khòa° liáu chiü ü tö-lí, thang t„ l³-nih káng-kiù.

Hit-sî Hiân- tì hiah ê lâng, chiü chhöa in kàu ch…t keng sió pâng, thçh ch…t liãp ké-chí h³ in khòa°; chiü-s„ chá A-tong, Hä-oa s¯ chiãh--ê hit hö ê ké-chí.

Hiân-tì m¤g kóng, Lín bat chit ê ké-chí mah? Lú-t² kóng, ‹-bat chit-ê, ˜-chai öe chiãh-tit, á-s„ ü tõk--ê.  S¯-í chiü khui-thiah h³ in chai chit ê ké-chí ê täi-chì.  Lú-t² khòa°-kì° liáu chiü gông-ngiãh, kiãh-khí chhiú kî-kòai.

Hiân-tì koh chhöa in khì göa-b„n khòa° k¯-chá Ngá-kok s¯ khòa°-kì° ê tó-thui (Chhòng-sè-kì 28:12), liû-thôan kóng, s„ Ngá-kok ê tó-thui, hit tiu° tó-thui khiä t„ töe-ë, t…t-t…t kàu thi°-téng. Ü thi°-sài chiü°-lõh t„ thui-nih.  Lú-t²  ch…t ê lâng kia°-liáu chiü beh khì khòa° pãt häng. Ngá-kok chiü tùi läu-bú kóng, Chit ê chin kî-kòai, ˜-thang kín khì pãt s¯-chäi, beh koh khòa°-khòa°; täi-ke chiü koh khiä-teh khòa°.

Äu-lâi koh chhöa in kàu pãt-üi, khòa°-kì° hia u ch…t ê kim tià°.  Chiü kah Lú-t² thçh-lõh-lâi kóng, Chit keng tià° beh sàng lí.  Lí tek-khak tiõh ài ü chit-ê, kia°-liáu ü tú-tiõh hong-pho ê täi-chì; chiü thçh i, chin hoa°-hí.

Koh chhöa in chiü° chit chö soa°, chiü-s„ lán ê ch¯ A-pek-liãp-hán hiàn i ê kiá° Í-sat ê s¯-chäi, iä h³ in khòa° tôa°, kap chhâ, hé, to, in-üi chiah ê kàu kin-á-j…t iáu t„-teh.  Khòa°-liáu kiãh chhiú kám-siä Siöng-tè kóng, Góa!  A-pek-liãp-hán chin thià° i ê Chú Siöng-tè, i s¯ tùi-tiöng ê iä hoa°-hí hiàn h³ I.

Khòa°-liáu, Hiân-tì chhöa in j…p chiãh-p¤g-thia°, t„ hia ü khîm.  Hiân-tì thçh-lâi chiü tôa°, koh gîm-si kóng:

    Siöng-tè s¯ kìm ˜-thang ëng;

    Hä-oa lâi chiãh gçk thian-hëng.

Che sü lín tiõh j…t-j…t siü°,

    Bián höan-chöe õh i ê iü°.

    Kiä-á tùi töe chhöa kàu thian,

    Ngá-kok bîn-bän khòa° hiän-hiän.

    Lán khò Kiù-chú öe chiü°-thi°,

    Hióng-siü éng-õah bän-bän nî.

 Hit-sî ü lâng teh phah m£g, k±-m£g ê chiü kä i khui, Tì-jîn-ióng j…p-lâi.  Lú-t²  ch…t ê lâng siü°-tiõh i chêng ü thòe in thâi Hiông-ok kap kiù in thoat-l„ sai ê täi-chì, chiü chin hoa°-hí.

Tì-jîn-ióng kä Lú-t², Sim-chû kóng, Góa ê Chú ü kià n¤g kan chiú kap täm-põh chiãh ê m…h, koh n¤g liãp siãh-liû h³ lín; lëng-göa kià bû-hoa-kó chham phû-tô h³ gín-ná l³-nih thang chiãh.

Kóng liáu, Lú-t² chiü kóng, Lí thòe góa to-siä Sek-s„, chèng lâng chiü siu-s…p hêng-lí beh khí-sin.  Hiân-tì, Kèng-khiân sàng in khì kàu m£g-kháu.

Lú-t² m¤g Kéng-séng kóng, M£g-kháu ü lâng kè-khì á bô?  Ìn kóng, chit chäm bô sím-m…h lâng kè-khì, chí-ü thia°-kì° l³-nih ü chhiú°-kiap ê täi-chì.

Lú-t² kap Sim-chû thia°-kì°, kia° ch…t tiô, Má-thài kóng, Lán ü Tì-jîn-ióng h³-sàng, mih-sái kia° ah?

Kéng-séng kóng, thia°-kì° hiah ê chhãt í-keng liãh-tiõh, thang hó-tá° pàng-sim ˜-sái kia°.

Lú-t² tùi Kéng-séng kóng, góan lâi ê sî tiõh-bôa lí khui m£g, thong-pò, iä thòe góan chhe lâng sàng phoe, chit-tiãp ü chiong hó ê siau-sit thong-ti h³ góan chai, góan chin tiõh to-siä, thçh-chhut ch…t pau gûn, sàng h³ Kéng-séng.

Kéng-séng kä i seh-siä, koh kóng, Göan lí ê i-chiû° siông-siông chheng-khì, boah thâu ê iû bô khiàm-kheh (Thôan-tö 9:8).  Tùi Sim-chû kóng, Göan lí t£g hè-siü kiâ° chöe-chöe hó-sü. Iä tùi Lú-t² sì ê kiá° kóng, Lín iàu-kín tiõh kéng-kài lín siàu-liân ê chêng-iõk (II Thê-m²-thài 2:22), õh hiah ê chèng-keng tì-hüi ê lâng, chheng-khì sim hõk-säi Chú, nä öe án-ni kiâ°, lín ê läu-bú móa-sim hoa°-hí.  H³ lâng iä öe o-ló lín ê miâ-sia°.

Lú-t² in chiü kä k±-m£g ê seh-siä, sa°-sî khí-sin khì.

Góa bäng-kì° Lú-t² hiah ê lâng l„-khui Bí-kiong t…t-thàu khì, teh beh lõh-soa° ê sî-chün, Kèng-khiân hut-jiân siü°-tiõh kóng, Aih! Góa ü ch…t häng m…h beh sàng lín, böe kì-tit thçh--lâi: góa beh tò-t¡g-khì thçh; chiü cháu tò-t¡g-khì. Täi-ke khiä t„ hia tán Kèng-khiân koh lâi.  Lú-t² hiah ê lâng khiä t„ l³-pi°, thia°-kì° chhiü-nâ läi ü hó thia° ê sia°, chhin-chhiü°  lâng gîm-si kóng:

 Góa tiàm töe-chiü° j…t-j…t siü un,

     Kàu sî an-jiân kè-sì;

Chai góa sí-äu thang tiàm thian-tông,

    Kap Chú éng-éng bô l„.

Koh ná thia°-kì° teh hê i kóng:

          Siöng-tè ê un kàu bän sè-täi,

          Pí thi° khah kôai, pí töe khah khoah;

          Siöng-tè chû-pi, thià°-thàng, lîn-bín,

          T£g-t£g kú-kú éng-óan bô soah.

Lú-t² chiü m¤g Hiân-tì kóng, Chiah ê hó thia° ê sia°-im s„ sím-m…h?  Ìn kóng, s„ chiáu-á ê sia° (Ngá-ko 2:11,12), chhun-thi° hoe khui, j…t chhut ê sî ü gîm, pãt sî khah bô.  Góa iä siông-siông chhut-m£g khì thia°, Chóng-s„ t„ chhut-läi iä ü chh„.  Chit hö chiáu, lâng sim-koa° iu-bün ê sî, thia°-kì° s¯ gîm hó ê sia°-im put-chí ü l„-ek, öe kóe lâng ê iu-bün, s¯-í phian-phiah chhiü-nâ ê s¯-chäi, tì-kàu h³ lâng iä ài khì hia.

Kàu chit sî Kèng-*khiàn[khiân] í-keng tùi Bí-kiong thçh m…h lâi, chhiú-nih thçh ch…t pak t² h³ Lú-t² kóng, Lín t„ Bí -kiong s¯ thia° ê k¯-chek lóng üi t„ chit pak t²-nih.  Lín t„ l³-nih thí-khui khòa°, thang chòe lín ê kéng-kài, chòe lín ê an-ùi.