Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  3 Chiu°

 

 

Täi-ke kàu Sek-s„ ê chhù

 

Sim-chû kap Lú-t² teh kóng, kàu l³-pi° chit keng chhù, chiü-s„ sek-s„ teh khiä ê.  In kàu m£g-kha-kháu thia°-kì° läi-b„n ü kúi-nä lâng teh kóng öe ê sia°, in chiü chú-sòe thia°, thia°-kì° kóng-khí Lú-t² ê miâ-j„ kap in ê täi-chì. M£g-läi ê lâng kóng, Ki-tok-t² ê hü-jîn täi-seng ˜ khéng kiâ° thi°-l³, ta° khéng lah, s…t-chäi s„ chin hó.  In bô phah-s¢g Lú-t² hiah ê

lâng lóng t„ göa-b„n teh thia°, in-üi täi-seng in thia°-kì° lâng kóng Lú-t² beh lâi, bô phe í-keng kàu m£g-kha-kháu lah.  Thèng-häu tiãp-á-kú, Lú-t² kiò m£g, ü ch…t ê cha-b¯ lâng miâ kiò Bû-ok, chiü chhut-lâi khui m£g, khòa°-kì° Lú-t² in

hiah ê lâng t„ hia teh khiä, chiü m¤g i, Lín lâi chia beh chhe ch„-chüi-á kóng öe nih?

Lú-t² ìn kóng, góa bat thia°-kì° chit ê s¯-chäi chiap-lap khóan-thäi kiâ° thi°-l³ ê lnâg, góan lóng s„ kiâ° thi°-l³ ê, kiû lí chiàu-k± góan. Chit tiãp j…t beh àm lah, góan siü° beh chit s¯-chäi chioh hioh; khéng á ˜ khéng?

Bû-ok m¤g kóng, Lí miâ chòe sím-m…h? kä góan kóng, thang thòe lín pò h³ góan ê Chú chai.

Ìn kóng, Góa miâ chiü-s„ Ki-tok-lú-t², chêng kúi-nî ü ch…t ê Ki-tok-t² tùi chia keng-kè, i s„ góa ê tiöng-hu; chí sì ê gín-ná s„ góa ê kiá°, chit ê siò k¬-niû s„ góa ê chhù-pi°, kap góa sa°-kap kiâ° thi°-l³.

Bû-ok thia°-kì° chit ê öe, kóa°-kín cháu j…p khì tùi hiah ê tâng-phöa° ê kóng, Lín ioh khòa° kiò m£g ê s„ sím-m…h lâng? kia°-liáu lín ioh böe chhut, chhin-chhiü° siõk-gú kóng, J…t--sî ˜-thang kóng lâng, lâng chiü kàu.  Lán teh kóng Ki-tok-lú-t², bô phe i í-keng t„ m£g-kháu, sòa chhöa sì ê kiá°, lëng-göa ü in chhù-pi° ch…t ê k¬-niû, in lóng beh chioh hioh chia. Täi-ke thia°-kì°, kha sang chhiú läng, hoa°-hí kàu böe k±-tit, khì kä Chú-lâng kóng. Chú-lâng chiü-s„ Sek-s„, i hhut-lâi kä Lú-t² kóng, Lí s„ Ki-tok-t² ê hü-jîn mah? I kiâ° thi°-l³, lí ˜ tè i mah? Ìn kóng, Chià°-s„; täi-seng góa ê tiöng-hu iu-bün siü° beh chhut Chiong-bông siâ°, góa chóng khòa° i bô chiü°-bãk, tek-khak ˜ tè--khì.  Ta° kàu chit tiãp chai kiò i ê chòe hoat s„ bô chhò-g³, s¯-í ka-k„ lâi sòa chhöa sì ê kiá° lâi.

Sek-s„ lóng, Sèng-chheh ü kóng, Ü lâng hoan-hù i ê kiá° kàu phû-tô h£g chòe kang, i kóng ˜, äu-lâi hóan-hóe chiü khì. (Má-thài 21: 28).  Lí ê täi-chì s„ hãp Sèng-keng s¯ kóng ê öe.

Ìn kóng, Góa ài kàu, böe tit thang án-ni, göan Siöng-tè h³ góa ê täi-chì hãp Sèng-keng s¯ kóng.  Koh kiû I pang-chän góa kàu sí lóng bô kòe-öa°, kàu bò ch…t-tiám-á kia°-lâng, bô ch…t-tiám-á mâu-pëng, pêng-pêng an-an kì°-tiõh Chú.

Sek-s„ kóng, Siá°-sü khiä hí m£g-kháu ah? Lí chin-chià° s„ A-pek-liãp-hán ê h³-è, chhiá° lí j…p-lâi, sòe-kiá° iãh thang lóng-chóng j…p-lâi, sió k¬-niû iãh j…p-lâi.

Täi-ke j…p läi-b„n, chiü chhiá° in chë, hioh-khùn.  Hit tiãp su-häu ê lâng lóng lâi khòa°, khòa°-kì° s„ Ki-tok-t² ê hü-jîn lâi lah, tãk ê hoa°-hí kàu-kçk.  Ü lâng thià°-sioh sòe-kiá°, chiü bong i ê chhùi-phóe, kóng, Lín lâi lah, put-chí läu-jiãt.

Ü lâng thçh tiám-sim h³ in chiãh.  Äu-lâi Sek-s„ chhöa in kàu pâng-keng, khòa° täi-seng Ki-tok-t²  s¯ khòa° ê hhit-häng kî-kòai ê täi-chì.  Thâu ch…t häng, piah-nih kòa ch…t pak t²-siöng, t²-läi ê lâng s„ höng Siöng-tè ê bëng-lëng chhöa lâng kiâ° thi°-l³.  Të j„ häng, ch…t keng thia°, kú-kú bô lâng pià°-sàu, tîn-ai tui-chek móa-móa.  Të sa° häng, n¤g ê gín-ná, ch…t ê

miâ kiò Jím-thäi, chãp hun ê an-ún.  Të sì häng, chhiû°-kha ü hé chhut-lâi, ü lâng ëng chúi phoah i, hé it-hoat iäm. Të g³ häng, töa tiän m£g-kháu ü lâng kiãh to chó-tòng lâng, ˜ h³ lâng j…p-khì; ü lâng ëng kiàm thâi, khui ch…t tiâu l³ j…p-khì.  Të lãk häng, ü hit hö bô ¢g-bäng ê lâng tú t„ thih-láng läi.  Të chhit häng, ü ch…t ê lâng bäng-kì° sím-phòa° ê j…t-chí kàu lah, kia° kàu böe-k±-tit.

Lú-t² in chiah ê lâng khòa° liáu, kì t„ sim-läi. Sek-s„ koh-chài chhöa in j…p ch…t keng pâng, pâng-läi  ch…t ê lâng, chhiú kiãh ch…t ki pùn-pê, à° thâu teh khòa°.  Koh ü ch…t lâng chhiú thçh ch…t yéng êng-kng ê bián-liû, kah i pàng pùn-pê thçh bián-liû.  Bô phe hit ê lâng lóng ˜ kiãh thâu, chhin-chhiü° bô thia°-kì°, chòe i teh pê th²-kha ê chháu kap hé-hu.

Lú-t² tùi Sek-s„ kóng, Chit ê ì-sù góa siü°-tiõh, s„ choan-k± bãk-chiu chêng ê täi-chì nä-tiä°, góa kóng, tiõh á ˜-tiõh nih?

Ìn kóng, Bô chhò; hit ê lâng kap hit ê pùn-pê s„ hián-bêng i ê sim-läi ¢g töe, ˜ ¢g thi°, ëng kang-hu pê chháu kap th², ˜ göan thia° lâng h³ i bián-liû ê öe.  I chit ê khóan-sit h³ lâng chai sè-kan lâng chiong thian-tông kóng chòe bô iá°, chiong bãk-chêng ê hù-kùi kóng-kiò s„ s…t-chäi.  Hit ê lâng teh khòa° th²-kha, ˜ kiãh thâu khí-lâi, thang h³ lâng chai sè-kan ê täi-

chì nä kiáu-jiáu lâng ê sim-koa°, chiü l„-khui Siöng-tè kap thian-tông lah.

Lú-t² kî-tó kóng, Chhiat-kiû Kiù-chú ˜-thang h³ góa õh hit ê kiãh pê, teh pê pùn-sò ê khóan-sit.

Sek-s„ kóng, K¯-chá ê sî-chün ü lâng kî-tó Siöng-tè ˜-bián h³ i hó-giãh, kia°-liáu hó-giãh chiü böe kì-tit Siöng-tè  (Chim-giân 30:8,9), hiän-sî ê lâng kiû án-ni put-chí chió, täi-khài lóng s„ tùi-tiöng pùn-sò.

Lú-t² kap Sim-chû thia°-kì° chit ê öe, chiü khàu khí-lâi kóng, Chin khó-lîn ah! chit ê öe s„ s…t lah.

Hit sî Sek-s„ chhöa Lú-t² hiah ê lâng kàu chit keng kçk súi ê chhù, kah in tiõh sì-kòe khòa°, m¤g in ü khòa°-kì° sím-m…h thang kà-s„ in á bô.  In sì-kòe khòa° lóng bô sím-m…h, chí-ü piah-téng ch…t ê töa ti-tu, in lóng böe hiàu-tit.

Lú-t² ˜-ká° ìn, Sim-chû kóng, Góan bô khòa° sím-m…h.

Sek-s„ kah in koh-chài khòa°. Lú-t² kia°-liáu kóng, Bô sím-m…h, chí-ü ch…t ê ti-tu, bô put-chí hó khòa°, sô t„ piah-téng.  Sek-s„ m¤g kóng, Chhù-läi chí-ü ch…t ê ti-tu mah?  Lú-t² pún s„ chhang-miâ lâng, öe chai Sek-s„ ê ì-sù, lâu bãk-sái kóng, Chú ah, ti-tu s…t-chäi ü kúi ê, lóng-chóng pí piah-téng hit ê khah tõk.  Sek-s„ chhiò kóng,  Lí kóng put-chí tiõh.  Sim-chû kap

Lú-t² sì ê kiá° chiü lóng öe hiáu chit ê ì-sù; tãk ê ka-k„ kiàn-siàu, ü-ê ëng chhiú jia in ê b„n, ü-ê b„n âng, ˜-ká° t…t-t…t khòa° Sek-s„.  Sek-s„ kóng, Sèng-chheh ü kóng, Ti-tu ëng kha peh piah, ông-kiong ê läi-b„n iãh öe khì khiä  (Chim-giân 30:28).  Sèng-keng che öe thang h³ lín chai ka-k„ sui-jiân ü chòe chhin-chhiü° ti-tu chiah tõk, ëng sìn-sim thang j…p Chú ê chhù, chhin-chhiü° ti-tu ëng kha thang kài ông-kiong läi.

Lú-t² kóng, Chit ê ì-sù góa iãh ü liõh-á siü°-tiõh, Chóng-s„ böe-öe siü° chiâu-ch£g.  Tú-tú siü°, góan khiä ê s¯-chäi put-lün sím-m…h chheng-sóng, chhin-chhiü° ti-tu hiah tõk, hiah kiap-sì, chit ê ti-tu ëng kha sô t„ piah-nih, thang pí-phëng lán ëng sì-sim chhin-kün Chú,chit ê góa siu° bô kàu.  Án-ni lhòa° khí-lâi, ti-tu thang kà-s„ lán, thang chai Siöng-tè chhòng-chö m…h, bô ch…t häng bô l³-ëng.  Hit sî chèng-lâng hoa°-hí, täi-ke teh khòa°, hut-jiân lâu bãk-sái, pài-siä Sek-s„.

Sek-s„ koh chhöa in kàu pat keng ê chhù, t„ hia ü ch…t chiah koe-bú kap ch…t t„n koe-á, chhiá° in khòa°.  In khòa° ch…t ê koe-á kàu chúi-phûn lim chúi, lim ch…t chhùi chúi, thâu-khak ng thi°.  Sek-s„ kóng, Khòa° chit ê koe-á ê khóan-sit, lín nä tit-tiõh un-tián, tiõh õh i ¢g Thi° Pë kám-siä.  Koh kah in khòa° koe-bú kap koe-á, chiü m¤g, Ü sím-m…h thang kà-s„ lán á bô? Täi-ke siông-sè khòa° chiü chai, koe-bú kh¬ koe-á ü kúi-nä khóan ê sia°:  (1) I ü sî-siông ê sia°.   (2) Tú-tiõh chiãh sím-m…h, h³ koe-á lëng-göa ü pãt-iü° ê sia°.   (3) ° koe-á koh ü pãt-iü° ê sia°.   (4) Thia°-liáu ü sím-m…h beh bõah koe-á koh ü pãt-iü° ê sia°  (Má-thài 23:37).

Sek-s„ kóng, Chit ê koe-bú kap koe-á thang pí-phëng Kiù-chú kap i ê hãk-seng.  Koe-bú ü kúi-nä khóan ê sia° kiò i ê koe-á, Kiù-chú iãh ü kúi-nä khóan ê hoat-t³ kiò i ê hãk-seng:  (1) Chú ê tö-lí thia° t„ h„-khang läi, chhin-chhiü° koe-bú sî-siông e sia°.   (2) Chú ëng tö-lí kám-töng lâng ê sim ü s¯ tit-tiõh, chhin-chhiü° koe-bú tit-tiõh chiãh, kiò koe-á ê sia°.   (3) Chú ëng chû-pi ê öe ìn-chhöa lâng kàu i ê sin-pi°, chhin-chhiü° koe-bú â° koe-á ê sia°.   (4) Kiù-chú ü kéng=kài ê öe kiò hãk-seng siám-p„ tùi-tçk, chhin-chhiü° koe-bú kia°-liáu koe-á siü gûi-hiám ê sia°.  Sek-s„ koh kóng, in-üi lín s„ hü-jîn-lâng kap gín-ná, s¯-í ëng che chhián-chhián ê pí-phëng h³ lín thia°.

Lú-t² to-siä i, kiû i koh ëng pãt häng h³ in khòa°.

Sek-s„ chiü chhöa in kàu thâi cheng-si° ê s¯-chäi, khòa°-kì° ch…t ê thâi iû° ê lâng tú-á thâi ch…t chiah iû°, che iû° jù-chiä i thâi, lóng bô chhut sia°.  Sek-s„ kóng, lín khòan chit chiah iû°, s„ sím-m…h khóan, thang h³ lín siü°-tiõh Kiù-chú beh thòe lán siõk-chöe, kam-göan h³ lâng liãh khì häi-sí, bô ch…t-tiám-á òan-hün.  Iáu-kú lín chòe Chú ê hãk-seng, kiám-chhái siü khek-khui iãh tiõh thun-lún, ˜-thang òan-hun.  Kiù-chú chheng-h¬ hãk-seng chòe iû°, iãh ü che ì-sù.

Äu-lâi Sek-s„ chhöa Lú-t² hiah ê lâng kàu ch…t ê hoe-h£g läi, khòa°-kì° hit läi-b„n ü tãk iü° ê hoe, tùi in kóng, Lín ü khòa°-kì° che hoe á bô? Lú-t² kóng, Ü.  Sek-s„ kóng, Lín khòa° che hoe ü kôai°, ü óe, ü töa, sòe, sek-t„, khì-b„ lóng bô sio-siâng; ü chhut-miâ ê, iãh ü bô chhut-miâ ê, nä-s„ che hoe chai t„ chit läi-bin, chhut-chäi k± h£g ê beh chai t„ tá-lõh.  Che hoe thang pí Chú ê peh-sì°, in ê chai-chêng, tek-hëng, chit-hün, lóng-chóng bô sio-*siäng[siâng], tãk ê ü l³-ëng.  Chhin-chhiü° hit hö hoe chai t„ Chú h£g-läi kçk ü hok-khì, tãk lâng tiõh siú pún-hün, ch„n-lãt hõk-säi Chú, lóng ü l³-ëng, ˜-thang sa° òan-t±.

Sek-s„ koh chhöa in kàu chhân-nih, t„ hia khòa° ü bçh, lóng bô süi, nä ü bçh-kó nä-tiä°.  Sek-s„ kóng, Chit s¯-chäi iãh lôe *liâu[liáu], iãh chèng liáu, iãh èng pûi, kàu kin-á-j…t bô bçh, eng-kai ëng sím-m…h hoat-t³ nih? Lú-t² kóng, Bçh-kó bô l³-ëng, ˜ tãt-tiõh thçh khì hiâ° hé.  Sek-s„ kóng, Chit ê bçh bô bçh-süi, lí chiü beh thçh khì hiat t„ hé-nih, thang chai siu-sêng s„ iàu-kín.  Khòa° chhân chèng bçh s„ chit ê hoat-t³, khòa° lâng iãh s„ chit hö hoat-t³.  Lí nä öe hiáu-tit bçh ˜-hó eng-kai hiâ° hé, iãh tiõh ka-k„ séng-chhat, kia°-liáu lí iãh böe-öe kiat ké-chí ê mâu-pëng.

Sek-s„ kap Lú-t² hiah ê lâng tùi chhân-nih tò-t¡g-lâi, khòa°-kì° l³-nih ü ch…t chiah chúi khám-chhë-á, chhúi-läi teh ch…t bé thâng.  Lú-t² kóng, Che chiáu-á ê khóan-sit hó khòa°, háu iãh hó thia°, bô phe i chiãh chit hö lâ-sâm ê m…h, ü lâng chh„ i, góa ta° khah ˜-ài.

Sek-s„ kóng, Che chiáu-á pí-phëng ké hó ê lâng, khòa° i göa-b„n to iãh hó khòa°, kóng-öe iãh hó thia°, lâng beh chiap-lãp khóan-thäi i, ài thia° i ê g„-lün, bô phe sim-läi lâ-sâm, s¯ chòe ê täi-chì lóng böe kóng-tit.

Ü tiãp-á-kú koh kè ch…t ê hoe-h£g, t„ hit läi-b„n khòa°-kì° ch…t châng chhiü, chhiü sim nöa kàu khang-khak, ki, hiõh, iáu-kú chhi°-chhùi.  Sim-chû m¤g Sek-s„ kóng, Chit ê chhiü thang pí-phëng sím-m…h?  Ìn kóng, Che chhiü göa-b„n hó khòa°, läi-b„n hiú-nöa, thang pí ké chòe Chú ê hãk-seng.  Hit hö lâng öe ëng chhùi o-lo Siöng-tè, s¯ chòe ê täi-chì bô s…t-chäi hõk-säi Siöng-tè; i ê öe sui-jiân hó thia°, i ê sim-koa° chhin-chhiü° chhàu sim ê chhiü.  Koh chhin-chhiü° hé-hiä°, M²-kúi ëng ch…t-táim-á hé-chhi° thiàu hit-nih, chiü liâm-pi° tõh khí-lâi.

Chiah ê öe kóng liáu, tú-tú lâi kàu Sek-s„ ê chhù.  Hit-tiãp ê-hng ê p¤g iáu-bë pâi-teh.  Lú-t²  put-chí hâng-hõk Sek-s„ ê kà-s„, chhiá° i thàn bë chiãh ê sî-chün koh kóng kúi kù öe h³ in thia°.  Sek-s„ ëng kúi-nä häng ê tö-lí, töa-pòa° s„ phì-jü ê öe:

Të it häng.  Ti, jú pûi jú ài khì th²-bê phah-phún; gû jú pûi beh khan khì thâi, it-hoat gâu thiàu; phái°-lâng nä ióng-kiä°, su-iõk ê sim nä töa, khì kiâ° sí-l³ ná khòai.

Të j„ häng.  Hü-jîn-lâng ài chng-thä° hó khòa°, ü-ê tián ian-chi, boah hún, chhah hoe, ü-ê chhëng súi ê i-chiû°, góa kh¢g lín ˜-thang iáu-kín chiah ê, tiõh iáu-kín chèng-chong, thiâm-chëng, un-jiû, hô-pêng, Siöng-tè khòa° chit hö s„ tùi-tiöng.

Të sa° häng.  Lâng nä ch…t mî bô khùn khah khàoi, nä sa° mî sa° j…t bô khùn, s„ khah oh.  Lín chòe Chú ê hãk-seng, iä s„ án-ni, khí-thâu sui-bóng ü jiãt-sim, öe kàu sí ê sî-chün, lóng bô piàn-öa° s„ khah oh.

Të sì häng.  Chûn t„ hái-nih gü-tiõh töa hong-éng, kóan chûn ê lâng siü° beh kiù in ê sì°-miä, kam-göan chiong tãt-chî° ê hè-m…h thiäm-lõh hái; hô-hóng höan-chöe ê lâng beh kiù i ê lêng-hûn ˜-säi tîm-lûn, kiám thang ˜ pàng-sak chöe-ok?

Te g³ häng.  Chûn-tóe ü phòa-khang, bô khì siu-p¯, böe pó-tit chûn bô tîm-lõh-khì.  lâng t„ sim-läi kh¢g ch…t häng phái°, ˜-khéng hóan-hóe kóe-pì°, iãh böe bián lõh të-gçk.

Të lãk häng.  Lâng siü pêng-iú ê un bô pò-tap i, s¢g s„ khóan-thäi pêng-iú ˜ hó; lâng siü Kiù-chú ê un bô po-tap I, s„ ka-k„ häi.

Të chhit häng.  Lâng siông-siông chòe phái°, ¢g-bäng äu-lâi t„ thi°-téng hióng-hok; chhin-chhiü°  ëng phöe iä t„ chhân-nih, ¢g-bäng äu-lâi ü bçh thang siu, beh thài ü chit ê täi-chì nih?

Të poeh häng.  Beh chòe hó-lâng, eng-kai ëng sí ê j…t-chí pâi t„ bãk-chêng, siông-siông siü° tiõh án-chái°-iü° chòe, chiah ü l„-ek.

Të káu häng.  Lâng chi-bú-chi-chü kóng lâng ka-chiah-äu öe, chit ê khóan-sit piáu-bêng lâng ê sim put-chèng.

Të chãp häng.  Lâng khòa° sè-kan put-chí hó, Siöng-tè khòa° sió-khóa, Chóng-s„ thian-tông Siöng-tè khòa° chin hó, thang chai thian-tông khah iâ° sè-kan, chhin-chhiü° thi° chõah töe.

Të chãp-it häng.  Lán t„ sè-kan chòe lâng, sui-jiân bián-tit kan-kh¯, iáu-kú tùi-tiöng sì°-miä ˜ kam-göan sí, kì-jiân chai thi°-téng ü éng-õah ê sì°-miä, bô ch…t-tiám-á kan-kh¯, kiám thang bô iàu-kín kè-b² kàu tit-tiõh mah?

Të chãp-j„ häng.  Lâng bô sím-m…h hó, hóan-t¡g h³ lâng o-ló, Siöng-tè ü chiâu-ch£g ê hó, lâng lóng bô o-ló I, kiám ˜-s„ lâng ê sim phian mah?

Të chãp-sa° häng.  Lán chiãh-p¤g khah-siông ü chhun, chiü thang siü° Kiù-chú ê kong-lô put-chí töa, h³ chèng-lâng óa-khò iãh ü chhun.

Kàu chit ê sî-chün, ê (=ë??)-hng t¢g pâi-teh, chèng-lâng chë toh, tiong-ng ch…t ê ëng kúi kù öe kám-siä Siöng-tè, äu-lâi täi-ke chiü chiãh p¤g.

Sek-s„ ê chhù nä beh chiãh-p¤g ê sî, ü kãk-kong pûn gãk-khì h³ lâng thia°, hit sî k¯-gãk chöe-chöe tân, thêng ü hiah kú chiah soah.  Ü ch…t lâng gîm-si h³ Lú-t² thia°, sia° put-chí chheng-liäng; si kóng:

 

    Siöng-tè siông-siông chiàu-k¬ pó-pì,

        Tãk j…t h³ góa chiãh chhëng;

    Siú°-sù bän häng hok-khì chiâu-ch£g,

        Góa beh thài öe khiàm-ëng.

 

Chit ê si gîm liáu, Sek-s„ m¤g Lú-t² kóng, Lí khí-thâu siü° beh kiâ° thi°-l³, üi-tiõh sím-m…h iân-k± nih?

Lú-t² kóng, Tiöng-hu kè-*sì[sí], góa sim-koa° put-chí böe pêng-an, che iãh s„ lâng pêng-siông ê chêng.  Hut-jiân siü° tiõh tiöng-hu beh kiâ° thi°-l³ ê sî, góa khóan-thäi i ˜ hó, tò-t¡g teh siü°, liông-sim hoat-hiän, chai-kiò chöe put-chí täng, kia°-liáu böe tit-tiõh kiù.  Hit-sî góa koh chhàu-tú-khàm bäng-kì° ch…t ê bäng; bäng-kì° tiöng-hu t„ thi°-téng hióng-siü töa-töa hok-khì.  Koh Chú kià phoe h³ góa, kiò góa khì Sûn-soa°.  Góa í-keng tit-tiõh bäng, kap chit tiu° phoe, sim-läi kám-töng, s¯-í beh kiâ° thi°-l³.

 

Sek-s„ m¤g kóng, Lí beh khí-sin ê sî, ü lâng ch¯-tòng lí á bô?

 

Ìn kóng, Ü ch…t ê chhù-pi° hü-jîn-lâng miâ kiò Tám-khiok (chiü s„ täi-seng góa ê tiöng-hu t„ l³-nih ü tú-tiõh Sim-keng, chit ê chiü s„ i ê cha-b¯ kiá°), i kóng góa kiâ° che l³ s„ m³-hiám läm-sám kiâ°, ëng hó öe kh¢g góa bõh-tit khì, iä koh kóng khí góa ê tiöng-hu täi-seng l³-nih s¯ gü-tiõh ê kan-kh¯ h³ góa chòe kan-chèng, góa thia° chit ê öe bô sím-m…h kia°.  Na-s„ ü chc…t häng h³ góa kia° kàu phòa-tá°, in-üi ü ch…t mî bäng-kì° n¤g lâng, khóan-sit put-chí ok, in g„-lün ch…t ê kè-b², h³ góa böe thang kàu Sun-soa°, chit ê bäng kàu ta° góa siông-siông khòa-sim, s¯-í t„ l³-nih put-lün gû-tiõh sím-m…h, lóng-chóng kia°-liáu tiòng i ê kè, böe-öe tit kàu.

Iáu ü ch…t häng, góa ˜-ká° kä lâng kóng, Chóng-s„ thang kä Chú kóng, góa tùi j…p-liáu õeh-m£g, kiâ° bô jöa h¤g, ü n¤g lâng beh lêng-jiõk góa kap Sim-chû, khóan-sit chin thang kia°, góan bô hoat-t³, chiah töa sia° kiò kiù-miä; chí n¤g lâng kap góa s¯ bäng-kì°, hit n¤g lâng siäng khóan.

Sek-s„ kóng, Thia° lí che öe, lí kiâ° thi°-l³ s„ ch„n-sim, kàu äu-lâi ü töa hok-khì thang hióng-siü.  Kóng liáu chiü tùi Sim-chû kóng, Sió k¬-niû, lí üi tiõh sím-m…h lâi chit s¯-chäi?

Sim-chû h³ i ch…t-ë m¤g, âng b„n koh ngiãuh-ngiãuh-chhoah, bô öe thang ìn.

Sek-s„ an-ùi i kóng, Lí ˜-bián sió-tá°, chòe lí kóng.

Sim-chû kóng, Góa bô chhin-chhiü° Lú-t² tit-tiõh bäng, iãh bô Chú ê phoe kiò góa lâi, koh bô chhin-chhiü°  Lú-t² ê iat-lçk kap i ê sim-su, in-üi án-ni, kia°-liáu góa bô tit-tiõh kiù ê pîn-kù, s¯-í ˜-ká° kóng. Sek-s„ kóng, Lí kiâ° thi°-l³ bêng-bêng kap Lú-t² bô siäng, tàu-tí üi-tiõh sím-m…h lâi chia?

Sim-chû kóng, Góa ê chhù-pi° Lú-t² , siu-s…p hêng-lí beh poa°-chhut Chiong-bông siâ° ê sî-chün, kap pãt ê hü-jîn-lâng ng¯-jiân khì thàm i, khòa° i beh poa°-chhut-khì.  Góa m¤g i s„ üi-tiõh sím-m…h täi-chì.  I kóng, Chú kiò i õh i ê tiöng-hu khì Sûn-soa°; iü kóng tit-tiõh ch…t häng, bäng-kì° i ê tiöng-hu t„ thian-tông, thâu-khak tì kim ê bián-liû, chhiú tôa° kim ê khîm, t„ Chú ê toh lim-chiãh, kap hia éng-õah ê lâng gîm-si o-ló Chú.  Góa thia° i kóng chit hö öe, sim-läi kám-töng, ka-k„ phah s¢g chit kù öe nä s…t-chäi, góa chiü kam-göan l„-khui pë-bú kap pún s¯-chäi, chham Lú-t² chòe tui kiâ°.

Góan iü siü°-tiõh pún s¯-chäi lóng-chóng beh biãt-bô, sim-läi kia°, s¯-í tùi Lú-t² siông-sè m¤g kiâ° thi°-l³ ê täi-chì, kóng góa göan tùi i lâi.  Góa l„-khui pún-s¯-chäi sim-läi s…t-chäi pi-siong, ˜-s„ ˜-kam pàng-sak hit ê s¯-chäi, s„ lîn-bín góa ê chhin-chhek pêng-iú iáu-kú t„ hia, tek-khak siü chai-ë.  Góa lâi chia s„ choan-sim, Chú nä-s„ ín góa khì, góa tek-khak kap Lú-t² kàu thi°-siâ°.

Sek-s„ kóng, Lí s¯-í khí-sin ê ì-sù lóng bô chhò, in-üi lí it sim sin chin-lí.  K¯-chá ê sî-chün ü ch…t ê L³-tek, in-üi kèng-ài Siöng-tè, koh hàu-sün i ê ta-ke Ná-o-bí, chiü khéng l„-khui i ê pë-bú kap pún-kok, khì kap Í-sek-liat ê peh-sì° sa°-kap khiä.  Lí kin-ná-j…t s¯ chòe chhin-chhiü°  L³-tek ch…t-poa° (L³-tek –kì 2:11,12).  Lí it sim bäng Í-sek-liat ch…t-tiám-á pó-pì, göan Siöng-tè pò-tap lí, töa-töa siú°-sù.

Sek-s„ m¤g Lú-t² sì ê häu-si° kóng, Lín lâi chia s„ beh õh lí ê pë-bú ê khóan-sit, á-s„ ü pãt-m…h ê ì-sù?

Lú-t² ê töa kiá°, miâ Má-thài, ìn kóng, Góa ê läu-pë hit sî beh kiâ° thi°-l³, kh¯-kh¢g góa, góa ˜ thia°, khòa° i ê khóan-sit kî-kòai, ü sî seh chhiò i, kàu chit tiãp siü°-tiõh hit ê öe chai ka-k„ ü chöe, chiü chin kia°.  Ü ch…t j…t, t„ göa-b„n hut-jiân kì-tit góa ê pë ü kóng, kàu l³-bé ê j…t, sí ê lâng beh koh õah, tùi böng-nih chhut-lâi siü Siöng-tè sím-phòa°.  Siü° kàu ch…t kù öe, góa sim-läi put-chí kan-kh¯, koh-chài ka-k„ phah-s¢g ü sím-m…h hoat-t³ thang siám-p„.  Góa hit sî siü° böng-nih ê lâng put-chí chöe, kiám-chhái ü kúi lâng Siöng-tè böe kì-tit, bô kiò i koh-õah, chiü thang bián siü sím-phòa°.  Phì-jü Siöng-tè böe kì-tit góa, góa chiü thang hoa°-hí, nä s„ kia°-liáu böe-öe án-ni, sim-koa° läi chiàu-kü kia°. Koh siü° góa sui-jiân ˜ hó, góa läu-pë s„ kèng pài Siöng-tè, kiám-chhái Siöng-tè khòa° i ê b„n khó-lîn góa, bián h³ góa lõh të-gçk.  Hóan-t¡g ch…t-ë si ü°, kia°-liáu iä khò böe tiâu, hit sî iáu-bë hiáu-tit ka-k„ hóan-hóe óa-khò Kiù-chú, thèng-häu góa ê läu-bú beh khí-sin, kh¢g góan sa°-kap khì.  Kàu hit-tiãp góa ê sim-koa°-läi chiah ü hóan-hóe ê ì-sù, chiong Kiù-chú s¯ chòe ê khóan-sit, koh ài hõk-säi Thi° Pë.

Sek-s„ kóng, Thia° lí ê öe, chai lí lâi iãh s„ ch…t tiám ê ch„n-sim, ˜-s„ khang-khang õh pë-bú s¯ chòe.  Koh tùi Lú-t² të-j„ kiá°, miâ Sat-bú-jí°, m¤g kóng, Lí kiâ° thi°-l³ ü sím-m…h ì-sù?

Ìn kóng, Góa ê läu-pë tô-chhut Chiong-bông siâ°, hit-sî góa kap a-hia° chhiò i, chin s„ ng¯-gçk, kàu chit-tiãp chai ü chöe, sim-läi bô pêng-an.  Läu-pë kè-sì hit-sî, góan bú-kiá° thî-thî khàu-khàu, kh¢g góa kap in khì, góa siü° put-chí hó.  Góa ê a-hia° hóan-hóe kòe- pì° lah, iãh kh¢g góa, siông-siông kap góa kî-tó, góa ê sim-koa° chiü piàn-öa°, tek-khak beh kiâ° chit tiâu l³.

Sek-s„ kóng, Lí khéng thia° läu-bú kap a-hia° s¯ kh¢g beh kiâ° chit tiâu l³, iãh s„ Chú ê un-tián, lí tiõh kám-siä Chú.

Koh tùi Lú-t² ê të-sa° kiá°, miâ Iok-sek, m¤g kóng, Sió hãk-seng ah, lí in-üi sím-m…h täi-chì lâi chia nih?

Ìn kóng, Góa sui-bóng s„ gín-ná, góa chai chöe put-chí täng, Kiù-chú kóng, gín-ná tiõh chiü-kün I, lâng —-thang ch¯-tòng.  Góa siü° chit kù öe, chiü ài kàu Sûn-soa° khì kì° Kiù-chú.

Sek-s„ kóng, Lí che ì-sù iãh bô chhò, s¢g s„ Chú ê sió hãk-seng.  Iü tùi Lú-t² të sì kiá°, miâ Ngá-kok, m¤g kóng, Sòe-kiá°, lí chiah töa-hàn-á iãh lâi chòe sím-m…h?

Ìn kóng, Góa thia° Kiù-chú chhin-chhiü° k± iû° ê lâng.  Lâng kóng góa sòe-hàn böe-öe kiâ° chit tiâu l³, góa siü° sió iû°-ko, k± iû° ê lâng iãh tek-khak beh t…h i, nä-s„ kia°-liáu böe kiâ°, I iãh khéng phö i t„ heng-khám, s¯-í góa siü° chòe Chú ê iû°-ko.

Sek-s„ kóng, Lí lâng sui-jiân sòe, ì-sù khiok böe sòe.  Kiù-chú pún-jiân thià° che iû°-ko, bat tùi Pí-tek kóng, *Eng[Èng]-kai chh„ góa ê iû°-ko.  Lí ü sim chòe Chú ê iû°-ko, Chú tek-khak khòa°-k± lí.

Sek-s„ chiü kh¢g Lú-t² sì ê kiá° kap Sim-chû kóng, Lín lóng-chóng s„ siàu-liân ê lâng, thàn iáu-bë kúi hè chòe Chú ê hãk-seng, chià° tiõh-sî, bián-tit höan-tiõh  chöe-chöe chë-kòa, iãh thang ke chòe Chú ê kang-hu.  Nä-s„ lín sim-läi iáu ü su-iõk, koh sè-kan phái° ê täi-chì, M²-kúi ü kúi-nä häng ê hoat-t³ bê-hçk lín, lín iáu-kú böe chai, kàu äu-lâi chiü chai, s¯-í chit-tiãp tiõh sî-sî khek-khek sió-sim chòe, óa-khò Kiù-chú ê pang-chän, siông-siông kî-tó, it-kú it-töng lóng tiõh chiàu Chú ê hoat-t³, chiah öe ún-tàng kàu Sûn-soa°.

Thèng-häu täi-ke chiãh pá, Sek-s„ kap Lú-t² hiah ê lâng öe kóng liáu, chiü khì khùn.  Lú-t² kap Sim-chû tiàm ch…t keng, Lú-t² sì ê kiá° lëng-göa ch…t keng.  Sim-chû pún-jiân siü° i s„ Lú-t² chhöa i lâi, ˜-s„ Chú kiò i lâi, kia°-liáu Chú ˜ siu-liû i, kàu chit sî hoa°-hí kàu böe-k±-tit, lóng bô giâu- gî hôan-ló, s¯-í ch…t mî lóng bô khùn, choan-choan o-ló Chú, kám-siä I ê töa-un.

Bîn-á-chài j…t chhut, in sûi-sî khí-lâi p„-pän khí-sin.  Sek-s„ kiò in chhiá° bän-chiah, chiü kóng, Lín beh l„-khui chia tiõh chiàu chit üi ê hong-lë.  Chiü kiò khui m£g ê hü-jîn-lâng, miâ kiò Bû-ok, chhöa Lú-t² hiah ê lâng khì sóe seng-khu, kóng, Lín beh kiâ° l³ seng-khu böe bián-tit kia°-lâng, sóe liáu chiü thang chheng-khì.

Bû-ok chhöa Lú-t² kap Sim-chû khì ch…t keng çk-tî-pâng sóe, tùi in kóng, kì°-nä kiâ° thi°-l³ ê lâng kàu chia, góan ê Chú tek-khak kah i tiõh sóe-çk.  Lú-t² kap Sim-chû sóe liáu chhut-lâi, äu-lâi Lú-t² sì ê kiá° iãh khì sóe.  Täi-ke sóe liáu, seng-khu lóng chheng-khì, bô ch…t-tiám-á kia°-lâng, iä chai ü cheng-sîn ê khùi-lãt, b„n-nih ü kong-chhái, chiü tò-lâi chhù-läi.

Sek-s„ chiong in ch…t-ë khòa°, kóng, Lín ê b„n ü khì-sek chhin-chhiü° gçh-niû hiah kng, hiah hó khòa°.  Sek-s„ pún-jiân ü ch…t ê ìn, t¢g hit hö sóe liáu ê lâng, hit-sî chiü hoan-hù lâng choing ìn thçh-lâi, chiü t¢g kì-hö t„ tãk lâng ê thâu-hiãh, t¢g liáu h³ in khah súi, iä h³ lâng t„ tãk s¯-chäi öe j„n-tit in s„ sìn Kiù-chú ê lâng.  Sek-s„ koh hoan-hù Bû-ok khì sa°-á-pâng, hiah° i-chiû° siú°-sù in.  Bû-ok thçh i-chiû° lâi, hit-ê i-chiû° chheng-khì, pçh kàu chhin-chhiü° seh.  Lú-t² hiah ê lâng chiü chhëng i, pí täi-seng ê khóan-sit lóng bô sa°-tâng, chit hö êng-kng sui-jiân ka-k„ khòa° böe chhut.  Täi-ke sio-khòa°, koh sa° kèng, koh him-b³, lí khòa° góa khah hó khòa°, góa khòa°lí khah hó khòa°.

Sek-s„ chiü kiò ch…t ê chhe-ëng, miâ Tì-jîn-ióng, kah i tì khoe, köa° pâi, kiãh to, chhöa chiah ê kiá°, cha-b¯ kiá° khì Bí-kiong, kàu hia beh koh hioh.  Tì-jiân-ióng chiàu i hoan-hù ê lâi kiâ°, hit-sî chiü chòe chêng khì-sin.

Sek-s„ chiok-hok chèng-lâng ch…t l³ pêng-an, ke-läi ê lâng iãh ëng hó ê öe an-ùi in ch…t piàn.  Täi-ke chiü khí-sin khì.