Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  9 Chiu°

 

 Kàu Hu-hoan-chh„ Iú-ài ê chhù 

Köe-põah-tó koh kóng, Góa á-s„ kóai°-á ü thang pang-chän lí, góa lóng hoa°-hí.

Ta° in kap Lú-t² täi-ke chìn-chêng kiâ°.  Tì-jîn-ióng kap Sim-t…t chòe thâu-chêng kiâ°, Lú-t² kap i ê kiá°, sim-pü chiü tè in, Jiõk-ch…t kap Köe-põah-tó kiãh in ê kóai°-á tè-bé kiâ°.  Kiâ° l³ ê sî, täi-ke chiong Ki-tok-t²  Ch„n-tiong t„ chit chäm l³ s¯ tit-tiõh ê täi-chì, khioh khí-lâi kóng.

Sim-t…t kóng, Tûn-t² put-chí gâu kóng öe, Ch„n-tiong thia° i ê öe ˜-chai s„ ké.

Tì-jîn-ióng kóng,  S„; äu-lâi Ki-tok-t² kà i ch…t ê hoat-t³, i chiàu hoat-t³ khì chòe, chiü khòa° chhut Tûn-t² ê pçh-chhãt.  Chit kù öe kóng liáu chiü tùi chèng-lâng kóng, Ki-tok-t²  kap Ch„n-tiong gü-tiõh Thôan-tö chí-si in, kàu Hu-hoa-chh„ öe tú-tiõh sím-m…h kan-kh¯, chiü-s„ t„ chia lah.

Sim-t…t kóng, Kiám s„ chit s¯-chäi mah?  Thôan-tö kä in kóng ê öe, h³ lâng thia° liáu chin kan-kh¯.

Tì-jîn-ióng kóng,  Chiü-s„ án-ni, nä-s„ Thôan-tö iãh ü an-ùi i ê öe.  Ki-tok-t² kap Ch„n-tiong put-chí hó-tá°, put-chí sìn-sim.  Ch„n-tiong t„ koa°-hú ê b„n-chêng siu sim-phòa°, t…t-t…t kóng, bô ún-bãt, lóng bô ch…t-tiám-á kia°.

Sim-t…t kóng, I h³ lâng thoa khì häi-sí, lóng-chóng bô kia°.

Tì-jîn-ióng kóng,  S„; i án-ni ê s¯ chòe, kàu sí lóng bô kòe-öa°, h³-lâng khòa°-liáu sim-koa° kám-töng, it-hoat sìn i s¯ kóng ê tö-lí.

Kóng liáu, chiü kàu Hu-hoa-chh„, lâng sa°-kap g„-lün kóng, Kàu chh„-tiong tiõh án-chái°-iü° nih?

Tì-jîn-ióng kóng,  góa siông-siông pó-h³ kiâ° l³ ê lâng tùi chh„-nih keng-kè, ü ch…t ê sèng-t² tiàm hia, miâ kiò Iú-ài, i ê chhù put-chí khui-khoah, iãh hó-giãh, kçk ài khóan-thäi kiâ° l³ ê lâng.  I ê chhù t„ Tiong-hoa koe; góa chhöa lín lâi khì Iú-ài hia, hó mah?

Tai-ke in kóng, Chin hó.  Kàu Hu-hoa-chh„ Tiong-hoa koe Iú-ài ê chhù, phah m£g: m£g khui liáu, chú lâng chhut-lâi, j„n-tit Tì-jîn-ióng chiü kóng, Ah!  lí iü lâi lah.  Ìn kóng, Tiõh, góa koh pó-h³ kiâ° l³ ê lâng lâi.

Chú-lâng kóng, Goa!  chit pang lâng kàu chiah chöe, lâm-hü ló-iù lóng ü, put-chí läu-jiãt; chhiá° tai-ke j…p--lâi.  J…p m£g liáu teh chë; chú-lâng m¤g in chá-j…t tiàm sím-m…h s¯-chäi.  Ìn kóng, góan tiàm Ka-iû ê chhù.

Iú-ài kóng, Tùi Ka-iû ê chhù kàu chia s„ h¤g, täi-ke kiâ° tek-khah siän lah, khah chá chiãh-p¤g thang hioh-khùn.  Iú-ài bô chhut-lâi pôe-phöa° Lú-t², Sim-chû, Hui-pí in kóng öe.  Chiãh *ê[ë]-hng p¤g, täi-ke kî-tó, jiân-äu chú-lâng chhöa in khì kúi-nä keng pâng hioh.

Kàu bîn-á-j…t, Sim-t…t m¤g chú-lâng kóng, Hu-hoa-chh„ läi ü pãt ê sìn Chú ê á-bô?  Ìn kóng, Iãh ü kúi-nä lâng, bô chhin-chhiü°  Ki-tok-t² kap Ch„n-tiong tùi chia kè ê sî, sèng-t² put-chí chió, chit sî khah chöe.  Hiah ê sè-siõk lâng pí täi-seng khah bêng-pçk, öe-hiáu Chú ê tö-lí s„ hó, bô ëng khóan-

thäi Ch„n-tiong hit hö lâi khóan-thäi lán.

Sim-t…t kóng, lí ê chhù-pi° ê tiong-kan ü sìn Chù ê lâng, siá°-sü ˜ chhiá° in lâi kóng-öe? Góan pòa°-l³ tú-tiõh Chú ê hãk-seng ü töa l„-ek, chhin-chhiü° mî--sî chë chûn kè hái khòa°-kì° chhi° thang hun-piat hng-hiu°.  Chú-lâng chiü chhe ch…t lâng chhiá° kúi-nä ê kàu-iú lâi kóng, Ü kiâ° l³ ê lâng kàu chia, chhiá° lín lâi kóng öe.  Ch…t ê miâ Sim-chèng (sim-koa° chèng), ch…t ê miâ Hi-thian (¢g-bäng thi°), ch…t ê miâ Chek-tek (chek-chü tek-hëng), ch…t ê miâ Khì-ná (pàng-sak kè), ch…t ê miâ Ó°-ok (óan phái°), ch…t chöe lóng lâi.

Pún-jiân Tì-jîn-ióng kä chú-lâng kóng-liáu Lú-t² ê lâi-lek, s¯-í chit-tiãp chú-lâng kí Lú-t² kä kàu-iú kóng.  Chit ê läu hü-jîn-lâng s„ Ki-tok-t² ê b¯, chí sì ê s„ i ê kiá°, chí n¤g ê siàu-liân ê hü-jîn-lâng s„ Lú-t² ê sim-pü.  Chèng-lâng pún-jiân chai Ki-tok-t²  ê täi-chì, iãh chai i kap Ch„n-tiong chái°-iü° t„ Hu-hoa-chh„ siü-kh¯, thia°-kì° Lú-t² s„ Ki-tok-t² ê ke-kòan, chiü hoa°-hí kàu böe-k±-tit, chhéng-an in, koh kóng, Göan lín öe õh Ki-tok-t²  ê khóan, äu-lâi iä öe kàu Sûn-soa° kap i chòe tui hióng-hok.

Sim-t…t m¤g Sim-chèng hiah ê lâng kóng, Lín chòe Chú ê hãk-seng tiàm-chia chái°-iü°?

Sim-chèng kóng, Góan chia ê chêng-hêng pí chêng kúi-nî khah hó, nä-s„ góan tiàm t„ sè-siõk lâng  ê tiong-kan, böe bián-tit ü kiáu-jiáu ê täi-chì.

Sim-t…t kóng, Tú-tiõh kh¯-chhó s„ in-üi sím-m…h iân-k± nih?

Ìn kóng, Chit s¯-chäi ê lâng kèng pýt, poa°-hì, chòe hok-säi kúi ê sü, phài góan chhut chî°, góan ˜-khéng, lâng chiü siü-khì beh kóa° góan. Täi-seng ˜ chhut chit häng chî°, in put-chí òan-hün, góa bô hoat-t³, kam-göan siü-kh¯, ˜-ká° thàn phái° hong-siõk.  Kàu kin-á-j…t, in ˜-ká° töa-tîm bián-kióng góan.

Sim-t…t m¤g kóng, Iãh ü pãt-häng kan-kh¯ á-bô?  Ìn kóng, Ü ah!  góan siú An-hioh-j…t bô sím- m…h khòai.  Pí-phëng chòe seng-lí ê lâng khui tiàm, lé-pài-j…t bô khui m£g bóe-böe, lâng khòa°-liáu put-chí kî-kòai, chiü ˜-ká° kap i kau-koan.  Góan thàn Chú ê bëng-lëng, iû-gôan chòe góan án-ni chòe.  Kàu chiah kú, lâng öe hiáu-tit góan ê hoat-t³, chiü hoa°-hí bô hiâm. Kiám-chhái kàu-höe göa ê lâng, chòe seng-lí it-tiõh böe-chî° khah chöe, pí-phëng chòe kàu-höe göa ê hé-kì, kia°-liáu An-hioh-j…t ke-tiú° ˜-khèng h³ i hioh-kang, chit ê täi-chì oh.  Ü lâng in-üi án-ni, h³ ke-tiú° sî--khì; iãh ü lâng chòe hó ké-kì, pêng-sî kçk j„n-chin chòe ke-tiú° ê täi-chì, ke-tiú° khòa° i pí pãt-lâng khah öe kau-thok-tit, chiü kam-göan h³ i siú lé-pài.

Sim-t…t kóng, Góa thia° lí án-ni kóng, iãh put-chí hoa°-hí.  Kiù-chú ê hãk-seng ˜-kia° tú-tiõh höan-län, ká° án-ni chòe, hián-bêng i ê sêng-s…t, h³ kàu-höe göa ê lâng tùi-tiöng chit ê tö-lí. Lâng öe thàn Chú ê kà-s„, Chú tek-khak bô pàng-sak i.

Sim-chèng kóng, Góan chòe seng-lí ê lâng, tãk j…t üi-tiõh chî° lâi bô êng, beh choan-sim hok-säi Chú iãh bô hiah khòai.  Nä ˜-s„ Chú khó-liân góan, siông-siông ëng täi-chì kéng-séng kà-s„, kia°-liáu h³ chî° bê-hçk, pàng-sak Thian-tông ê hok-khì.  Kóng-liáu chiü m¤g Sim-t…t kóng, Lín t„ l³-n…h tú-tiõh kan-kh¯, á-s„ gü-tiõh pêng-an nih?

Ìn kóng, Iãh ü kan-kh¯, iãh ü pêng-an.  Ü-sî l³ s„ pî°-thá°, ü-sî l³ s„ kham-khiãt; ü sî ü th²-bê chiü phái°-kiâ°,ü sî bô th²-bê chiü hó-kiâ°, lóng bô tiä°-tiõh.  l³-n…h iãh ü tú-tiõh hó-lâng, iãh ü tú-tiõh phái°-lâng, che lóng s„ kè-sin ê täi-chì.  Äu-lâi koh tú-tiõh sím-m…h täi-chì, s„ oh-tit liáu, täi-khài kiâ° l³ ê lâng, chóng böe bián-tit kan- kh¯.

Sim-chèng kóng, Lín l³-n…h s¯ tú-tiõh ê täi-chì, chhiá° lí siông-sè kóng.

Sim-t…t tùi Tì-jîn-ióng kóng, lí pó-h³ kiâ° l³ ê lâng, pí góa khah chai täi-ke ê sü, chhiá° lí kóng h³  chiah ê lâng thia°.

Tì-jîn-ióng chiong Lú-t² in t„ l³-n…h s¯ tú-tiõh, tùi thâu kàu bé, kóng ch…t piàn h³ in thia°.

Hi-thian kóng, Kiâ° l³ ê lâng ü n¤g häng khah iàu-kín: tiõh hó-tá°, iãh tiõh hó phín-hëng.  Nä-bô hó-tá°, böe-öe t…t-thàu kàu l³-bé; nä bô hó phín-hëng, kia°-liáu päi-höai sèng-t² ê miâ-sia°.

Chek-tek kóng, Hi-thian kóng chit kù öe s„ ü s¯ chí, ˜-s„ lín chiah-ê.  Ü lâng ü sèng-t² ê miâ-j„, bô sèng-t² ê s…t-chäi, lán ˜-thang ˜ sió-sim.

Khì-ká kóng, Che öe iä s„ tiõh, sèng-t² ê tám-liöng kap phín-hëng in lóng bô, chái°-iü° öe s¢g-tit kiâ° thi°-l³ ê lâng ah?

O°-ok kóng, in che khóan-sit chin thang òan-hün, lán tiõh ëng chit hö lâng lâi chòe kéng-kài, chhian-bän ˜-thang õh i.  Täi-ke kóng-liáu, chiü sa°-kap kî-tó.  Liáu-äu Sim-chèng hiah ê lâng lóng-chóng tò-khì.

Koh kóng Lú-t² hiah ê lâng tiàm Iú-ài ê chhù hit tiãp, koe-chh„-n…h chhàu-tú-khàm ü ngiâ-hiu° ê täi-chì, chöe-chöe lâng beh khòa°. Tì-jîn-ióng, Sim-t…t, hiah ê lâng kap koe-chh„-nih kúi-nä ê Chú ê hãk-seng, thàn chit ê ki-höe kóng tö-lí h³ chèng-lâng thia°.  Kóng lâng s¯ *eng[èng]-kai hõk-säi ê, chheng-chheng ü ch…t-ê, chiü-s„ chhòng-chö bän-m…h ê Chú, í-göa bián hõk-säi; nä-s„ hõk-säi i, Chú tek-khak ke-thi° lán ê chöe. Koh kä in kóng, Siöng-tè s¯ thià° ê Kiá°, chái°-iü° kàng-lõh sè-kan siü-kh¯ siõk lâng ê chöe, kh¢g chèng-lâng thàn-chá hóan-hóe, khò Chú ê kong-lô, kui hõk Thi° Pë, chiah öe tit-tiõh sià-chöe; õah ê sî pêng-an, sí-äu hióng-hok.  Ü kúi-nä lâng thia°-liáu chhí°-g³, ài chòe Chú ê hãk-seng.

Ta° Iú-ài ü n¤g ê cha-b¯ kiá°, ch…t ê miâ kiò Un-tián, ch…t ê miâ kiò Má-täi, chiü chiong Un-tián chòe h³ Iok-sek, chiong Má-täi chòe h³ Ngá-kok.  Í-keng ôan-hun bêng-pçk, Lú-t² in iû-gôan tòa Iú-ài ê chhù ü chiah kù lah; s¯-í kap Hu-hoa-chh„  ê lâng put-chí siông-sçk, koh t„ hia chòe löa-chöe hó-sü. Sim-chû chiàu-siông ü chòe i-chiû° pang-chän sòng-hiong lâng. Un-tián, Hui-pí, Má-täi, tãk lâng iä chin hó phín-hëng.  Koh tãk lâng lóng ü seng-thôan, tì-kàu Ki-tok-t²  ê miâ liû-thôan t„ sè-kan.

In tòa hia ê sî, ü kòai-siù tùi chhiu-nâ chhut-lâi siong-häi siâ°-nih ê lâng put-chí chöe; iä ü lãk-khì gín-ná kàu i ê s¯-chäi, kah i tiõh suh i ê lin. S¯-í siâ°-nih ê lâng ˜-ài tú-tiõh chit ê kòai-siù, thia°-kì° i ê kha-p³ sia° chiü cháu siám-p„ i.

Chit ê siù lóng ˜-s„ chhin-chhiü°  chí töe-chiü° ê siù.  I ê seng-khu chhin-chhiü° lâng, chóng-s„ ü ch…t ê thâu-khak hoat chãp ki kak (Khé-s„-liõk 17:3).  I ü häi-sí gín-ná put-chí chöe, nä-s„ i ê chú s„ hü- jîn-lâng.  Chit ê siù kä lâng kóng, lâng nä tùi-tiöng i, khah-iâ° ka-k„ ê sì°-miä ê, i beh pó-h³ i.

Ta° Tì-jîn-ióng chham hiah ê lâi thàm Lú-t² in ê lâng, l…p-iok beh sa°-tâng khì kap chit ê siù kau-chiàn, lâi kiù Hu-hoa-chh„ ê lâng.  S¯-í Tì-jîn-ióng kap Sim-chèng, Hí-thian, Chek-tek, Khì-ká, O°-ok, täi-ke lóng kiãh kun-khì, khì chhe chit ê siù.  Í-keng tú-tiõh i, siù töa süi-khì, tián i ê ui-hong, chin khòa°-khin Tì-jîn-ióng in, bô liãh in chòe iàu-kín.  nä-s„ Tì-jîn-ióng in put-chí ü lãt, koh kun-khì chin cheng-kong, täi-ke hiòng-chêng thâi--khì, siù tí-tek böe tiâu ch„u cháu.  Tì-jîn-ióng in tui i, chiü tò-t¡g lâi Iú-ài ê chhù.

Ta° góa kóng h³ lí chai chit ê siù ü chiàu-sî chhut-lâi, lãk-khì chh„-nih ê gín-ná.  ‹-kú hiah ê béng-ióng ê lâng chai i beh chhut-lâi ê sî, täi-seng p„-pän lâi kap i kau-chiàn, tãuh-tãuh ü siong i kàu h³ i pái-kha, böe-tit-thang chhin-chhiü° täi-seng lâi lãk-khì gín-ná hiah chöe. Koh ü lâng phah-s¢g hit ê siù siü-siong kàu hiah chöe, tek-khah öe sí.

Üi-tiöh chit ê täi-chì, Tì-jîn-ióng in t„ Hu-hoa-chh„ tit-tiõh chin hó miâ-sia°.  Chhi-nih ê lâng sui-jiân bë ü kiâ° thi°-l³, iáu-kú put-chí kèng kiâ° thi°-l³ ê lâng.  Nä-s„ hiah ê khah hä-chiän bô tö-lí ê lâng, iû-gôan ü khòa°-khin in.

Chit sî góa koh bäng-kì° Lú-t² in beh koh khí-sin.  In ê pêng-iú chiü lâi kap in sa°-kap kî-tó, koh chiong in l³-n…h s¯ tiõh ëng ê m…h chöe-chöe sàng  in, iä sàng in ch…t chäm l³, chiah tò-khì.

Hit-sî Tì-jîn-ióng, chòe-thâu chhöa l³; in-üi hü-jîn-lâng, gín-ná khah lóan-jiõk, s¯-í tiõh ûn-á kiâ°, án-ni Köe-põah-tó, kap Jiõk-ch…t chiah ü tâng-phöa°.

Täi-ke kiâ° kàu Ch„n-tiong sio-sí ê s¯-chäi, Tì-jîn-ióng kä in täi-ke kóng, Täi-seng Ch„n-tiong üi-tiõh Chú ê miâ sí, chiü-s„ t„-chia lah, chiü ëng hit sî ê täi-chì, pí lán kin-á- j…t ê kong-kéng, hçh, töa-töa bô sio-tâng!  Hiän-chäi chit chh„-nih ü sèng-t² thôan tö-lí, iãh bô sím-m…h ch¯-tòng i, chiàu góa khòa°--khí-lâi, s„ in-üi Ch„n-tiong siü-kh¯ kàu-sí bô ké-öa° ê iân-k±, iãh s„ Chú un-tián pang-chän, lán *eng[èng]-kai tiõh o-ló Chú.  täi-ke tit-tiõh kám-töng, koh chìn-chêng kiâ°.

Tì-jîn-ióng kóng-khí Hiân-böng chòe sèng-t² ê lâi-lçk.  kóng i ê phín-hëng chái°-iü° hó, tùi chia kàu l³-bé chòe Ki-tok-t²  ê tàng-phöa°, n¤g lâng lóng ü l„-ek; koh kóng, Ki-tok-t² kap Hiân- böng jip-tiõh L„-t², chiü-s„ chia lah.

Sim-t…t kóng, Hit ê L„-t² s„ sím-m…h lâng?  Ìn kóng, I s„ khúi-khiat ê lâng, chòe sèng-t², lóng s„ üi-tiõh chî°, i ê b¯ iãh s„ án-ni.  Hit ê L„-t² kap Kù-chäi (chiàm chî°-châi), S„-kim (ài kim-gûn), Kian-liü, sa° ê pêng-iú, kàu bé lóng ˜ hó.  Lâng kóng, in sí t„ Chî°-soa°.

Kóng-öe ê tiong-kan tùi Chî°-soa° keng-kè, bô khòa°-kì° Tí-má, chiü t…t-thàu kè--khì.  Äu-lâi kiâ° kàu iâm-thiäu hia, chit ê iâm-thiäu s„ Lô-tek ê b¯ pì°--ê.  Tì-jîn-ióng chiong S¯-to-má h³ thi°-hé kap jiû-£g biat-bô, kap Lô-tek ê b¯ chái°-iü° pì°-chòe iâm-thiäu ê täi-chì, kóng ch…t piàn.

Täi-ke tú-tú thia°-kì° L„-t² ê lâng ê sü, koh thia°-kì° Lô-tek ê b¯ ê täi-chì, chiü kám-töng lâi th¯-khùi sa°-kh¢g kóng, tek-khak ˜-thang õh i tham-sim, tì jiá chai-ë.

Koh kiâ° ch…t chäm, Kàu Õah-miä hô, chúi ti° koh hó chiãh.  Lim liáu ke-thi° lâng ê cheng-sîn.  Hô ê siang-pêng pi° ü chháu-p¬, chhin-chhiü°  chi°-tiâu chhu-teh, koh ü tãk-häng ké-chí chhiü, ké-chí put-chí hó chiãh, hiõh iãh thang chòe iõh, ta°-tiãp kiâ° l³ ê lâng ê p„°.

T„ chí chháu-p¬--nih ü iû°-tiâu beh chh„ iû°-á, koh ü ch…t keng chhù beh chiàu-k± kiâ° l³ ê lâng ê e°-á.  Chit s¯-chäi ê Chú hoa°-hí h³ lâng thok-tiöng I chiàu-k± e°-á kap iû°-á-kiá°.  I s„ put-chí lin-bín ê chú, gâu thià° e°-á, phö i chiàu-k±, chin s„ hó ê Bõk-chiá (Í-sái-a  40:11).  S¯-í Lú-t² ü kah i sì ê sim-pü, chiong in ê e°-á pài-thok chit ê Chú lâi chiàu-k± i, éng böe sit-lõh ch…t-ê.  Siat-sú ü kiâ° bê-l³--ê, I öe chhë i tò-t¡g; ü põah-ch…h kha-chhiú--ê, öe kah lâi chat h³ i hó; ü phòa-p„°--ê, öe i hó i.

T„ chit s¯-chäi chiãh, chhëng lóng bô khiàm-kheh, koh chhãt-bé iãh bô hoat-tit i, in-üi I beh phe-miä lâi tí-tng chhãt (Iâ-l„-bí 23:4).  T„-chia iä tit-tiõh hó ê kà-s„; koh ü hó ê kéng-tì, chúi chiá°, chháu-p¬ chhi°-chhùi, hoe-bãk chöe-iü° tãk-sî khui, chhiü-bãk b³-sëng, ké-chí sù-sî si°, ti° koh phang, lâng chiãh böe phòa-p„°, ˜-s„ chhin-chhiü° Má-thài chêng chiãh Sat-tàn h£g-läi ê ké-chí, tì-kàu phòa-p„°.  In-üi án-ni, Lú-t² sì ê sim-pü hoa°-hí chiong in ê e°-á pài-thok chit ê Chú lâi chiàu-k± i.  Koh ch…t häng thang hoa°-hí--ê, chiü-s„ chit s¯-chäi ê Ông, lóng ü thòe in chhut s¯-hùi.

Ta° täi-ke koh khí-sin kiâ° kàu lî-pa ê s¯-chäi, chiü-s„ chêng Ki-tok-t² kap Hiân-böng kiâ° chhò-g³ hõah-j…p l„-pa, h³ Chõat-böng liãh, iä khì koai° Gî-chë läi.  Kàu chia täi-ke sa°-kap su-niû kóng, In-üi lán lâng kàu chiah chöe, iä béng-ióng, Tì-jîn-ióng öe chòe thâu, s¯-í lán tiõh lâi khì thâi Chõat-böng, sòa thiah i ê chë ê, tháu-pàng hiah ê h³ i liãh-khì koai° ê lâng.  Läi-tiong ü ch…t lâng m¤g kóng, Hia s„ ˜-hó ê s¯-chäi, ˜-chai thang khì mah?  Ch…t lâng ìn kóng, nä-s„ ü hó ê ì-sù, beh khì chiah thang.

Tì-jîn-ióng kóng,  Lí s¯ ìn--ê bô tek-khak, tiõh khòa° chái°-iü° chiah thang. Chóng-s„ góa höng-bëng tiõh tí-tçk phái°, ta° khì kap Chõat-böng kau-chiàn, chiü s„ góa ê pún-hün; chiü m¤g kóng, Ü siá° lâng beh kap góa khì mah?

Sim-t…t kóng, Góa beh.  Lú-t² sì ê kiá° kóng, Góan iä beh.  Täi-ke chiü khí-sin khì; Lú-t² kap i ê sim-pü iû-gôan tiàm t„ l³-n…h. Jiõk-ch…t kap Köe-põah-tó teh chiàu-k± in. Tì-jîn-ióng in chiü°-khì Gî-chë chhë Chõat-böng.  Kàu chë m£g chiü töa lãt lüi. Chõat-böng kap i ê b¯ Hut-sìn kàu m£g-kha kóng, Sím-m…h lâng kàu chiah hó-tá° lâi kiáu-jiáu góan? Tì-jîn-ióng ìn kóng, S„ góa; góa s„ Sûn-soa° ê Ông s¯ chhe--ê.  Lí tiõh khui m£g h³ góa j…p.  Góa beh thâi lí ê thâu, iä beh thiah lí ê chë.

Chõat-böng khò i töa-hàn koh béng, bô lâng öe khah-iâ° i, koh phah-s¢g i bat khah-iâ° thi°-sài, s¯-í bô kia° Tì-jîn-ióng.  Chõat-böng chiü chhëng khoe-kah, khui m£g chhut-lâi.  I ê thâu-khoe s„ thih--ê, i ê h³-sin-kià° s„ hé-kià°, i ê hia iä s„ thih--ê, chhiú s¯ kiãh--ê s„ töa ki kùn.

Tì-jîn-ióng in chiü kä i ûi-teh kap i kau-chiàn. Hut-sìn chhut-lâi beh chän i ê tiöng-hu.  Sim-t…t ëng kiàm ch…t-ê chhãk--khì, Hut-sìn chiü sí. Chõat-böng kap Tì-jîn-ióng in täi-ke lóng phe-miä kau-chiàn, äu-lâi Chõat-böng  siü-siong tó-töe, iáu-kú phe-sí chiong kùn löan-chú být.  Tì-jîn-ióng chiü chhek-óa-khì chäm i ê thâu.

Täi-ke sün-sè sòa thiah Gî-chë, thiah ch…t j…t kú chiah liáu.  T„ chë-läi ü pàng kiâ° thi°-l³ ê n¤g lâng chhut-lâi, chiü-s„ To-iu (chöe-chöe iu-bün), kap i ê cha-b¯ kiá° ‚°-keng (köe-kia°). Siat-sú lín nä khòa° chë-läi sin-si kut-thâu kàu hiah chöe, chin-chià° thang kî-kòai.

Täi-ke tò-t¡g kàu Lú-t² hia, chit ê To-iu kap ‚°-keng tè in kiâ°, chhim-chhim kám-siä Chú, chhe in lâi kiù in.  Tì-jîn-ióng in iãh kám-siä Chú, öe h³ in iâ° Chõat-böng, kiù To-iu kap ‚°-keng, chiong chë thiah--khì.