Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷 8  Chiu°

 

 Täi-ke h³ Ka-iû hó khóan-thäi

 Lú-t² hiah ê lâng kiâ°-l³ siän, koh ke sim-läi ê kia°, siü° beh chhë ch…t ê s¯-chäi hioh.  Sim-t…t kóng, Chêng-b„n bô jöa-h¤g, ü ch…t ê sèng-t² miâ kiò Ka-iû tiàm t„ hia, i ê ke-sü iãh hó, put-chí ài chih-chiap kiâ° l³ ê lâng.  Lú-t² in thia°-kì° ü hit hö ê lâng chiü hoa°-hí, kàu Ka-iû ê chhù, j…p-khì chiü chhiá° m¤g beh kì° chú-lâng.  Ka-iû chhut-lâi.  Lú-t² hiah ê lâng kóng, Thia°-kì° lí put-chí hó khóan-thäi kiâ° l³ ê lâng, góan kiâ° ià-siän lah, s¯-í chhë lí, ài t„ chia hioh-khùn.

Ka-iû kóng, Lín s„ Chú ê chin hãk-seng, góa hoa°-hí chiap-lãp lín.

Lú-t² in thia°-kì° put-chí hoa°-hí, chiah chhiá° i h³ in khòa° s¯ beh tiàm ê pâng.  I chiü chhöa in khòa° sa° keng pâng.  Tì-jîn-ióng kóng, Ka-iû, hó pêng-iú ah!  Ü sím-m…h chhài mah?  In-üi góan kin-á-j…t kiâ° l³ put-chí h¤g, chin ià-siän.

Ka-iû kóng, J…t àm lah, bô tè thang bóe.  Lín nä bô khì-hiâm, chiü chiong góan s¯ ü--ê, hoa°-hí h³ lín.  Tì-jîn-ióng kóng, Án-ni chin hó, put-chí kám-siä lí, in-üi chai lí läi-b„n ê m…h put-chí hó.

Ka-iû khì hoan-hù i ê t²-chí, miâ kiò Piän-b„, kín-kín p„-pän p¤g-chhài h³ lâng-kheh chiãh. Hoan-hù liáu, chiü lâi phöa° in täi-ke tâm-lün, chiah kóng, Liãt-üi kàu góa ê chhù, góa put-chí kai-chài.  li pún-jîn bat Tì-jîn-ióng, Sim-t…t, chiah m¤g in Lú-t² s„ siá° lâng?  Sim-chû s„ siá° lâng? Lú-t² sì ê kiá° s„ siá° miâ?

Tì-jîn-ióng kóng, Chit ê läu chiú-kóa°-lâng s„ Ki-tok-t² ê hu-jîn, miâ kiò Lú-t².  Chit ê k¬-niû s„ i ê tâng-phöa°, miâ kiò Sim-chû.  Sì ê gín-ná s„ Lú-t² ê kiá°, töa--ê miâ Má-thài, të-j„--ê miâ Sat-b¯-jí°, të-sa°--ê miâ Iok-sek, të-sì--ê miâ Ngá-kok; in sì ê hia°-t„ chhin-chhiü° läu-pë, lóng beh kiâ° thi°-l³.  Kì°-ü in läu-pë s¯ keng-kè ê s¯-chäi, in iä ài kàu.

Ka-iû thia°-kì° s„ Ki-tok-t² ê ke-kòan, put-chí ài kap in kóng-öe, chiü kóng, Ki-tok-t² ê chong-phài thôan kàu kin-á-j…t put-chí kú, i ê ch¯-chong pún-jiân tiàm t„ An-thê-o (*Sù[Sú]-t² 11:26).  Tiong-kan ü ch…t ê hó lâng, tiong-sim hõk-säi Chú, i ê pún-ke iãh hó-tá° üi-tiõh chin-lí siü kè löa-chöe kan-kh¯.  Ch…t ê miâ Sü-thê-hóan h³ Phái°-lâng ëng chiõh-thâu tìm-sí (*Sù[Sú]-t² 7:59,60).  Ch…t ê miâ kiò Ngá-kok, h³ phái° ông thâi-khì ( *Sù[Sú]-t² 12:2).  Koh ü Pó-lô, Pí-tek, in iû-gôan siõk ch…t ê chõk-phài, in ê täi-chì lâng lóng chai, ˜-sái koh kóng i.  Iä ü Í-lãp-tí-jû, i h³ lâng liãh, hiat h³ sai ka--khì.  Koh ü Lô-má-ü-se, h³ lâng liãh-khì koah bah.  Koh ü Pó-l„-khap, H³-lâng liãh-khì h³ hé sio--khì. Iáu ü koh ch…t lâng, h³ lâng liãh-khì ëng láng tiàu-teh phãk-j…t, koh ëng phang tèng-sí i.  Koh ü ch…t lâng, h³ lâng liãh-khì ëng të-á thiäm-sí i.  Koh ü chöe-chöe lâng tú-tiõh kan-kh¯ sí, nä beh kóng, iä kóng böe liáu.

Thia° Ka-iû kóng, Ki-tok-t² chí sì ê kiá°, õh in läu-pë kiâ° thi°-l³, thang ¢g-bäng Ki-tok-t²  ê miâ-j„ siông-siông t„ sè-kan.  Lín tiong-kan ü n¤g ê hü-jîn-lâng kiâ° thi°-l³, kàu chia iãh s¢g s„ hó.  Ü lâng kóng, chheng-chheng ta-p¬ lâng s„ chun-kùi, khòa° hü-jîn-lâng ˜ chiü°-bãk, góa ài thòe hü-jîn-lâng kóng kúi-kù öe, hián-bêng ˜-thang khòa°-khin i.  Sè-kan ü kan-kh¯, ü sí-sit, khí-thâu s„ tùi hü-jîn-lâng tit--lâi; nä-s„ i tiõh siü° Kiù-chú kàng-lõh sè-kan, h³ lán ü hok-khì, ü õah-miä, iãh s„ tùi hü-jîn-lâng tit--lâi.  Koh Kiù-chú kàng-lõh sè-kan (L³-ka 2 chiu°), hü-jîn-lâng pí ta-p¬ lâng täi-seng chai chit ê täi-chì, o-lo Kiù-chú.  Kiù-chú töa-hàn, chhut-m£g thôan tö-lí, ü sìn Chú ê hü-jîn-lâng siông-siông ëng chî° sàng Chú, Sèng-chheh bô kì-chài ü ta-p¬ lâng án-ni chòe.  Ü hü- jîn-lâng ëng tãt chî° ê phang-iû boah Chú ê thâu-khak kap kha.  Kiù-chú h³ lâng liãh-khì tèng-sí, ü hü-jîn-lâng tè teh, siong-sim thî-khàu.  Lâng chiong Kiù-chú ê sin-si tùi s…p-j„-kè tháu lõh-lâi bâi-chòng, ü hü-jîn-lâng tè khì khòa°, lóng ˜-kam l„-khui.  Kiù-chú koh-õah, seng chhut-hiän h³ hü-jîn-lâng khòa°, kiò i pò h³ *Sù[Sú]-t² chai.  Án-ni khòa° khí-lâi, hü-jîn-lâng nä ü tiong-sim hõk-säi Chú, iãh öe tit-tiõh Chú ê un-tián, kap ta-p¬ lâng ch…t-poa°-iü°.

Kàu chit-tiãp beh chiãh ê-hng, ü lâng lâi pâi óa°, t„.  Má-thài kóng, Góa khòa° chit ê óa°, t„, it-hoat pak-t¯ iau.

Ka-iû kóng, Lí khòa° pâi toh chiü siü° beh chiãh-p¤g, thang pí-phëng lí t„ sè-kan thia° tö-lí, khòa° Sèng-chheh, chòe lé-pài, lóng s„ p„-pän hióng thian-tông ê hok-khì, siü° thi°-téng ê iân-siãh.

Tiãp-á-kú, chhài, p¤g pâi khí--lâi.  Thâu ch…t óa° chhài s„ iû° ê chêng-thúi kap heng.  K¯-chá Í-sek-liat peh-sì°, L„-b„ ê chong-phài, hiàn-chè Siöng-tè ê lâng s¯ chiãh ê chiü-s„ chit hö.  Täi-ke teh chiãh ê sî, Ka-iû kä Lú-t² hiah ê lâng kóng, Chú-lâng pâi che chhài s„ ü ì-sù.  Góa siü° iû° ê chêng-thúi kap iû° ê heng pun h³ chè-si chiãh, ˜-nä s„ beh p¯ i ê seng-khu, che chêng-thúi s„ beh kä i ch„n khùi-lãt hõk-säi Chú.  Che heng s„ beh kä i ëng sia°-im o-ló Chú: lán ta° chiãh chit hö m…h, iãh *eng[èng]-kai tiõh siü° chit ê ì-sù, chiàu án-ni khì kiâ°.

Koh chhut ch…t pân chiú, i ê sek-t„ chhin-chhiü° huih.  Ka-iû kóng, Täi-ke sòe-j„, ch„n lín ê liöng lâi lim, chit ê s„ chin ê phû-tô ê chiap, h³ Siöng-tè kap i ê peh-sì° hoa°-hí (Sü-su-kì 9:13; Iok-hän 15:1).

Koh phâng chhut gû-lin. Ka-iû kóng, gín-ná chiãh chit hö khah gâu töa (I Pí-tek 2:1,2).

Koh ch…t óa° s„ gû-lin-iû chham b…t.  Ka-iû chiah kóng, Chhiá° lín ch„n-liöng chiãh, chit hö h³ lín ü sim-su tì-hüi, lán ê Chú sòe-hàn ê sî ü chiãh chit h³, chiàu Sèng-keng kóng, “I chiãh gû-lin-iû chham b…t, thàng-häu kàu ü tì-sek, öe hun-piat hó phái°. (Í-sái-a 7:15).

Äu-lâi koh pâi ké-chí.  Ka-iû niü in chiãh. Má-thài kóng, Chú-lâng pâi che ké-chí, ì-sù put-chí hó, nä-s„ góa siü°-khí sí-ch¯ höan-chöe ê iân-*kò[k±], s„ in-üi chiãh chit hö ê ké-chí.  Koh kì-tit góa t„ l³-n…h phòa°-p„° ê iân-k±, iãh s„ chiãh ké-chí, só-í góa giâu-gî ˜-kà° chiãh.

Ka-iû kóng, Lí giâu-gî chit ê bô sím-m…h tö-lí.  Sí-ch¯ s¯ chiãh ê ké-chí, s„ Siöng-tè s¯ kìm-chí, s¯-í chiãh liáu ü chöe, pèng ˜-s„ chit hö ké-chí lóng-chóng böe chiãh--tit. Lí l³-n…h s¯ chiãh ê ké-chí, s„ Sat-tàn h£g-läi ê, lí chiãh ˜ *eng[èng]-kai chiãh--ê, chiah phòa°-p„°.  Ta° chiãh chiah ê ké-chí, ü sím-m…h thang kia°?

L³-bé koh pâi ch…t pôa° lãt-chí; täi-ke ch…t pi° kóng-öe, ch…t pi° kä-phòa lãt-chí (Ngá-ko 6:11).

Ka-iû kóng, che lãt-chí thang pí-phëng Sèng-chheh ê tiong-kan, sui-bóng s„ oh kóe-seh ê s¯-chäi, iãh ü hó ê tö-lí t„ hit-nih.  Chhin-chhiü° lãt-chí ê jîn ü ng„-khak pau--teh, öe káng-kiù kàu oh kóe-seh ê s¯-chäi, tit-tiõh hó tö-lí chhin-chhiü° kä-phòa lãt-chí khak, chiah öe chiãh-tiõh läi-b„n ê jîn.  Lán t„ Sèng-chheh ê tiong-kan, kiám thang ˜ ëng kang-hu mah?

Täi-ke chë toh, kóng-öe put-chí tâng-sim, Sim-t…t tùi Ka-iû kóng, Lán éng-éng chiãh che lãt-chí, góa chhut chit hö chhai, chhiá° lí Chú-lâng chhai: U ch…t lâng kóng i s„ hong-tian, I nä ëng chî° hiat-kãk, chî° ná ké-chí.

Täi-ke tán khòa° Chú-lâng öe chhai á böe.  Tiãp-á-kú Chú-lâng kóng: Lâng khéng ëng chî° chiu-ch³ sòng-hiong lâng, Siöng-tè tek-khak h³ i ê chî° ke-thi° têng-pë; án-ni  chhai tiõh á ˜ tiõh?  Sim-t…t kóng, Tiõh.

Iok-sek kóng, Chú-lâng öe chhai che chhai, góa s…t-chäi siü° böe chhut.

Ka-iû kóng, Góa in-üi siông-siông bat chhai, s¯-í öe chhai chit ê chhai.  Lâng in-üi Chú ê miâ-j„, khéng ëng chî° pang-chän lâng, Siöng-tè tek-khak h³ i chî° khah chöe.  Che s„ góa ü keng-giäm--kè, Sèng-chheh ü kóng, “Lâng ëng chî° pun h³ lâng, hóan-t¡g tit-tiõh hó-giãh” (Chim-giân 11:24, 13:7), kiám bô kap án-ni sa°-siâng mah?

Ka-iû kóng liáu, Tì-jîn-ióng iãh chhut ch…t ê chhai beh h³ Sim-t…t chhai, chiü kóng, Lâng beh thâi-iâ°, tek-khak täi-seng thâi-su.  Ü sî t„ läi-b„n, chiah ü õah t„ göa-b„n.

Sim-t…t beh chhiá° Chú-lâng chhai, Chú-lâng kóng, Chòe lí chhai.  Sim-t…t kóng, Beh chhai chit ê chhai bô khòai, nä-s„ góa iãh siü°-tit chhut, chiü kóng, Sèng Sîn iâ° góa, góa chiah öe iâ°-liáu chöe, tek-hëng t„ göa-b„n, in-üi tû-khì su-iõk t„ läi-b„n.

Ka-iû kóng, Án-hia°, lí chhai che chhai put-chí tiõh.  Chú ê Sèng Sîn beh kám-hòa lâng ê sim, lâng pún-jiân kap i khòng-kü, ˜-thang sün-thàn.  Sèng Sîn ëng töa kôan-lêng kóe-pì° góa ê sim, chhin- chhiü° thâi-iâ° góa; thâi-iâ° góa, góa chiah öe thâi-iâ° chöe-ok.  Koh ü tek-hëng t„ göa-b„n, hián- bêng h³ lâng khòa°, tek-khak in-üi sim-läi khek-khì su-iõk, nä bô khek-khì su-iõk, tek-hëng iãh s„ bô kun-tóe.  Góa iáu beh m¤g lí ch…t häng.

Siat-sú ü n¤g lâng siäng-sî chòe Chú ê hãk-seng, khòa° in ê s¯ kiâ° lóng-chóng s„ hó.  Hun böe chhut tá-lõh ch…t ê khah hó; nä-s„ n¤g lâng ê tiong-kan, ch…t ê s„ läu--ê, ch…t ê s„ siàu-liân--ê, lí phah-s¢g tá-lõh ch…t ê, tit-tiõh Sèng Sîn kám-töng khah töa nih?

Sim-t…t kóng, Góa khòa° s„ hit ê siàu-liân--ê, tit-tiõh Sèng Sîn kám-hòa khah töa.  He!  s„ chái°-iü° nih?  Hit n¤g lâng ü hó tek-hëng, in-üi in lóng iâ° su-iõk, nä-s„ hit ê läu-lâng hiat-khì khah soe-lám, su-iõk chü-jiân khah chió, beh khek-khì khah khòai.  Siàu-liân lâng hiat-khì kong-kiông, su-iõk chü-jiân khah chöe, beh khek-khì khah oh.  Án-ni khòa°--khí-lâi, s„ siàu-liân--ê tit-tiõh Sèng Sîn kám-hòa s„ khah töa, kiám ˜ put-chí bêng mah?

Täi-ke kóng-öe ü hiah kú, chiü sa°-kap kî-tó, jiân-äu khì khùn.  Kàu bîn-á-j…t khí-lâi, täi-ke chü-chip chòe lé-pai.  Lú-t² kä Ngá-kok kóng, Lí thãk chit chiu° Sèng-chheh. I chiong Í-sái-a  53 chiu° thãk h³ täi-ke thia°.

Thãk liáu Sim-t…t m¤g kóng, Chit chat Sèng-keng siá°-sü kóng Kiù-chú s„ chhin-chhiü° chháu-á hiat t„ ta-th² ê s¯-chäi?  Koh siá°-sü kóng i ê b„n-mäu bô hó khòa°?

Tì-jîn-ióng ìn i kóng, Góa phah-s¢g si° t„ ta-th²--ê, hit ê ì-sù s„ chí Kiù-chú chhut-sì t„ Iû-thài kok; hit-sî Iû-thài lâng, in ê kèng-khiân chha-put-to lóng sit-lõh--khì, s¯-í ná chhin-chhiü° ta-th².  Koh b„n bô hó khòa°--ê, s„ sian-ti chí ˜ sìn ê lâng s¯ beh kóng ê öe, in-üi lâng s„ khòa° Kiù-chú ê göa-phôe, bô khòa° läi-sim.  Chhin-chhiü° lâng khioh ch…t tè pó-gçk, iáu-bë tiau-tok, lâng khòa° böe chhut s„ pó-gçk, chiü khòa° i ˜-chiü°-bãk, lâi hiat-kãk i.

Ka-iû kóng, Lín t„ chia, góa chai Tì-jîn-ióng put-chí bêng, lín nä hoa°-hí, lán chiãh tiám-sim liáu, chiü chhut-m£g, khòa° thang l„-ek lâng á bô?  L„ chia chha-put-to sa° lí l³, ü ch…t ê töa-hàn lâng miâ kiò Sat-siän, i put-chí tùi-tçk kiâ° Ông ê töa-l³ ê lâng, góa chai i ê töng t„ tá-lõh.  I s„ chhãt-thâu.  Lán nä öe tû hiah ê chhãt, s„ put-chí l„-ek lâng.

In täi-ke hoa°-hí, ü ìn i.  Tì-jîn-ióng tì khoe kiãh to, köa° pâi, kî-û--ê kiãh chhiu°, kiãh thûi, lóng sa°-kap khí-sin.

Kàu töng ê sî, ü khòa°-kì° ch…t lâng , miâ kiò Jiõk-ch…t, i h³ chhãt-á t„ l³-n…h liãh i lâi chí töng-läi, chhãt-thâu Sat-siän ü teh chhiau i seng-khu ê m…h, kóng nä chhiau-liáu chiü beh thâi i ê bah khí-lâi chiãh.

Hit-sî Sat-siän khòa°-kì° Tì-jîn-ióng in lâi t„ töng-kháu, chiü hoah in kóng, Lâi chia beh siá°-sü?  Tì-jîn-ióng kóng, góan tiâu-k±-ì beh lâi chhë lí, thòe kiâ° l³ ê lâng pò-oan, lí tiõh chhut-lâi.  Sat-siän chiü kiãh kun-khì chhut-lâi kap i kau-chiàn.  Thâi tiám göa cheng kú, chiü hioh chhóan.

Sat-siän chiü koh m¤g kóng, Lín lâi góa ê s¯-chäi beh sím-m…h täi-chì ah?  Tì-jîn-ióng kóng, Góa í-keng kä lí kóng lah, beh thòe kiâ° l³ ê lâng pò-oan.  Täi-ke chiü koh kau-chiàn.  Sat-siän ü liõh-á khah iâ°.  Tì-jîn-ióng chiü khah thè.  Hit-sî Tì-jîn-ióng khah hó-tá°, chiü chìn-chêng chhut-lãt phut Sat-siän ê thâu-khak, koh chhak-tiõh i ê pak-t¯ pi°, Sat-siän ê kun-khì chiü ka-lãuh, seng-khu tó-töe. Tì-jîn-ióng chiü chäm i ê thâu, lâi köa° i, sòa chhöa Jiõk-ch…t tò-lâi Ka-iû ê chhù.  Kàu tè, chiü chiong Sat-siän ê thâu h³ chèng-lâng khòa°; äu-lâi hë t„ göa-b„n s„-chiòng, kéng-kài äu-lâi ê lâng.

In chiü m¤g Jiõk-ch…t kóng, Lí chái°-iü° h³ chhãt liãh-khì?  Jiõk-ch…t kóng, Góa pún-jiân soe-lám, siông-siông phòa-p„°, tãk j…t kia° sí. Góa pún s¯-chäi, miâ kiò Iû-û-chhoan, góa phah-s¢g tiàm t„ hia kàu l³-bé ˜-hó, chiü khí-sin kiâ° thi°-l³.  Góa ê seng-khu kap sim-koa° lóng bô khùi-lãt, sui-bóng án-ni, iáu-kú bián-kióng kiâ°.  Góa kàu õeh-m£g, Chú khóan-thäi góa put-chí hó, bô hiâm góa lóan-jiõk, ëng l³-n…h khiàm-ëng ê m…h h³ góa, hoan-hù góa tiõh ¢g-bäng tit-tiõh kiù, kàu l³-bé iä tiõh án-ni.  Kàu Sek-s„ ê chhù, góa siü in bô chió.  Sek-s„ phah-s¢g góa bô lãt thang chiü° Kan-lân soa°, hoan-hù i ê l²-châi chhah góa chiü°--khì.  Kì°-nä ü äu-bé góa kiâ° ê lâng jip góa tiõh, i sui-bóng ˜ thèng-häu  kap góa sa°-kap kiâ°, siông-siông ëng öe an-ùi góa, kóng góa nä bián-kióng kiâ°, iãh thang kàu Sûn-soa°.  Góa kàu chia tú-tiõh chhãt, chiah lóan-jiõk, beh thái öe tí-tçk nih?  Hó tit Chú chhe lín lâi kiù góa iáu ü õah-miä.  Chiong-lâi ê l³ koh tú-tiõh höan-län, iãh pó böe tiâu, sui-bóng án-ni, góa chù-ì tiä°-tiõh bô kàu bé ˜-khéng soah.  Góa sim-lâi s¯ him-siän--ê, t„ Bô-kiô-hô hit pêng, s¯-í góa bô sa°-sim-n¤g-ì, t…t thàu beh khì.

Sim-t…t m¤g Jiõk-ch…t kóng, täi-seng ü ch…t-ê kiâ° l³ ê lâng, miâ kiò Chü-gî, li bat á ˜-bat i?  Ìn kóng, Bat i, i s„ góan chek, i ê seng-khu pí góa khah óe, i ê khóan-sit sèng-chêng kap góa chha-put-to.

Sim-t…t kong, Khòa° lí ê b„n-sek chhi°-chhi°, bãk-chiu ü ch…t bãk thoah-thang, kap Chü-gî sa°-tâng, koh thia° lí kóng öe iä kap i sa° chhin-chhiü°.  Góa pún-tóe phah-s¢g lí kap i s„ ch…t ke lâng, chin-chià° bô-chhò.  Jiõk-ch…t kóng, Lí kóng góa kap góan chek sio-siâng, täi-ke iä s„ án-ni kóng.

Ka-iû khòa° Jiõk-ch…t, thia° Sim-t…t kóng i ê täi-chì, hoa°-hí khóan-thäi i, chiü tùi i kóng, Lí ài ëng sím-m…h, góa beh h³ lí ëng.  Lí beh sím-m…h täi-chì, góa ü lâng thang h³ lí chhe-ëng.

Jiõk-ch…t kám-siä chú-lâng ê hó-ì; chiü kóng, Góa tit-tiõh che hó s¯-chäi s„ siü° böe kàu--ê, chhin-chhiü°  móa thi° ¬-hûn gü-tiõh j…t chhut. Hiah ê chhãt pún-jiân beh häi góa, bô phe in-üi gü- tiõh  chhãt, hóan-t¡g tit-tiõh hó s¯-chäi, chin-chià° s„ Chú ê töa un-tián.

Täi-ke teh kóng-öe ê sî, thia°-kì° göa-b„n ü lâng kóng, L„ chia sì g³ lí l³, ü ch…t-ê kiâ° l³ ê lâng, miâ kiò Put-s„, h³ h¯ kà-s„.  Jiõk-ch…t th¯ ch…t-ê khùi kóng, Khó-sioh ah!   Chit ê lâng kap góa sa°-kap kiâ°, chêng kúi-nä j…t jip-tiõh góa, ài kap góa sa°-kap kiâ°.  H³ chhãt chhiú° ê sî, i kóa°-kín siám-p„, bô phe siám-p„ chhãt, hóan-t¡g gü-tiõh h¯.  Góa h³ chhãt chhiú°, hóan-t¡g tit-tiõh hok-khì; kiám ˜-s„ Siöng-tè chhui-pâi mah?

Hit sî Má-thài ü chhöa Sim-chû.  Ka-iû chiong i ê cha-b¯ kiá° Hui-pí chòe h³ Sat-b¯-jí°.  Ôan-hun ê sü bêng-pçk, koh tiàm Ka-iû ê chhù chãp j…t.

Beh khí-sin ê sî, Ka-iû pän iân-siãh, täi-ke lim-chiãh töa hoa°-hí.  Chiãh liáu, Tì-jîn-ióng chhiá° Ka-iû s¢g-siàu.  Ka-iû kóng, chiàu góa chia ê kui-kú, nä-s„ kiâ° thi°-l³ ê lâng, lóng bô siu i ê chî°; tiõh kì-tit Sèng-chheh kóng (L³-ka 10:34,35), hit ê Sat-má-l„-a ê lâng tò-t¡g-lâi ê sî, s¯-hùi lóng- chóng beh chhut h³ góa.

Tì-jîn-ióng kóng, Kám-siä lí chiàu-èng góan. Koh kám-siä lí sàng góan ê m…h, lí s…t-chäi s„ chòe-hó ê lâng.  Khòa° lí chin sim sìn Chú, Ka-iû sàng täi-ke khí-sin kap in sa° sî, chiü tùi Jiõk-ch…t kóng, Göan lí ch…t-l³ pêng-an. Koh sàng i l³-chhài h³ i t„ l³-n…h thang lim-chiãh.

Hit-sî Jiõk-ch…t ê khóan-sit ná chhin-chhiü° ˜-ài khí-sin, s„ ài beh koh tiàm teh.  Tì-jîn-ióng khòa°-chhut i ê ì-sù chiü kóng, Li kap góan sa°-kap kiâ° khah hó, góa pó-h³ in, iãh thang pó-h³ lí.  Lán t„ l³-n…h tiõh ëng sím-m…h m…h, täi-ke thang sa°-kap ëng.

Jiõk-ch…t kóng, Góa chòe lín ê tâng-phöa°, töa-tîm bô hãp-s…t; lín lóng s„ gâu kiâ°, góa s„ lóan-liõk, kia°-liáu lín hiâm góa thoa-thüi lín. Góa siü° ka-k„ tiàm äu-piah kiâ° khah-hó, iáu-kú góa ê sim-koa° bô sím-m…h tì-sek, iãh käu giâu-gî, lín it-töng it-chëng, kiám-chhái bô hãp góa ê ì.  Ká° beh kóng-chhut kia°-liáu h³ lâng hiâm mä ˜-ká° kóng, chhut, góa ê sim put-chí ut-chut.  Lâng nä chhiò, á-s„ chhëng súi ê i-chiû°, á-s„ kóng bô l„-ek ê piän-lün, pãt-lâng khòa° chòe bô iàu-kín, góa kú tòng-böe tiâu, góa ˜-tãt-tiõh ka-k„ kiâ° khah hó.

Tì-jîn-ióng kóng,  Góa beh chiàu lí ê ì-sù, böe kàu h³ lí ut-chut; lí kap góan tiõh sa°-kap kiâ°.

Hit s„ ü ch…t lâng, miâ Köe-põah-tó, lâi; chhiú kiãh n¤g ki kóai°, iä-s„ beh kiâ° thi°-l³.  Jiõk-ch…t kóng, H¬h! lí iä lâi.  Góa tú-á teh hiâm bô tâng-phöa°--ê, lí lâi put-chí hãp.  Köe-põah-tó ah, lí lâi góa put-chí hoa°-hí, ¢g-bäng lí, góa thang sa° pang-chän.

Köe-põah-tó kóng, Hó ah!  Chóng-s„ lí, góa kia°-liáu kiâ° böe sa°-tè, öe sa° l„-khui, góa beh ch…t ki koai°-á chioh lí, chiah bián-tit sä°li.

Jiõk-ch…t kóng, Kám-siä lí ê hó-ì, nä-s„ góa bô pái-kha ˜-sái ëng.  Ta° lí kàu chiah hó-ì, góa chiü bóng-siu lâi thang ëng i kòng káu iä hó.