Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  7 Chiu°

 

Bo̍k lio̍k

 1 Chiu°

2 Chiu°

3 Chiu°

4 Chiu°

5 Chiu°

6 Chiu°

7 Chiu°

8 Chiu°

9 Chiu°

10 Chiu°

11 Chiu°

12 Chiu°

13 Chiu°

Lâng-Miâ Liõk

 Sim-t…t kap in täi-ke sa°-kap kiâ° l³

 

Täi-ke koh khì-sin kiâ°, chêng-b„n ü ch…t châng chhiü; kàu hia khòa°-kì° chhiü-kha ü ch…t ê läu-lâng teh khùn, khòa° i ê chhëng-chhah, koh ü kóai°-á; chiü chai i s„ kiâ° thi°-l³ ê lâng.

Tì-jîn-ióng kiò i chhí°, i ê bãk-chiu thí-khui khòa°, hiãh° ch…t-ë, töa-sia° kóng, Lí s„ sím-m…h lâng ah?  Kiò góa beh siá°-sü ah?

Tì-jîn-ióng kóng, Chòe lí pàng-sim, lán lóng s„ tâng-l³--ê.  Hit ê läu-lâng iáu-kú pòa°-sìn pòa°-gî, m¤g kóng, Lí sím-m…h miâ, tùi tá-lõh lâi?  Ìn kóng, Góa s„ Chú ê l²-põk, sàng kiâ° l³ ê lâng.  Lâng chheng-h¬ góa Tì-jîn-ióng, s…t-chäi ˜-ká° tng.

Lú-t² hiah ê lâng lóng-chóng kóng, Lâng chheng-h¬ i án-ni, s…t-chäi s„ tiõh, i ê tì-hüi, jîn-ài, béng-ióng, lóng-chóng èng-giäm.

Läu-lâng kóng, Böe kòai-tit góa giâu-gî, in-üi l³-n…h ü phái°-lâng, góa kia°-liáu tú-tiõh, ta° chai lín ˜-s„ hit hö lâng lah.

Tì-jîn-ióng kóng, chhiá° m¤g lí kiò chòe sím-m…h miâ, s„ tá-lõh lâng?  Ìn kóng, Góa s„ Chiong-bông-siâ° pak-pêng Khiàm-bêng hú ê lâng; lâng kiò góa Sim-t…t, góa s…t-chäi ˜-ká° tng.

Tì-jîn-ióng kóng, Góa thia°-kì° lâng kóng lí ê mâi-j„; Khiàm-bêng hú ê lâng öe kiâ° thi°-l³ iãh s„ oh-tit, góa siü° hiah ê lâng böe pí Chiong-bông siâ° khah-iâ°.

Ìn kóng, Góan hiah ê hong-siõk, kap Chiong-bông siâ° chha-put-to, chí-ü ch…t-häng bô chhin-chhiü°, in-üi hit s¯-chäi phian pak, bô sím-m…h kng, thi°-khì chin-léng.  Sui-bóng án-ni, Chú ê töa-un chiò kàu sim-koa° chhin-chhiü°  j…t, lâng chiü kng-liäng, chiü sio-lö, hiah ê ¬-àm kap chhi°-léng lóng bô--khì.  Góa tú-tiõh án-ni, chiü ˜-s„ chòe Khiàm-bêng hú ê lâng, thang s¢g chòe kiâ° thi°-l³--ê.

Sim-t…t tùi Lú-t² kóng, Chhiá° m¤g lí s„ sím-m…h miâ? Ìn kóng, Góa ê tiöng-hu s„ Ki-tok-t² , góa s„ Ki-tok-lú-t² lah.  Kí i ê sì ê kiá° kóng, Che s„ góa ê kiá°; kí Sim-chû kóng, Che k¬-niû miâ Sim-chû, s„ góa ê tâng-phöa°.

Sim-t…t pún-jiân chai Ki-tok-t²  ê täi-chì, s¯-í thia°-kì° s„ Ki-tok-t² ê b¯ kap i sì ê kiá°, chiü put-chí hoa°-hí, tùi Lú-t² kóng, Lí ê tiöng-hu kiâ° che l³ s¯ siü ê kan-kh¯, s¯ tit ê an-lõk; lâng-lâng teh kóng, i ê sìn-sim, t³-liöng, jím-näi, sêng-s…t, pí pãt ê sèng-t² khah chhut-miâ.  I ê phín-hëng kám-töng kiâ° l³ ê lâng chöe-chöe jiãt-sim.  Lí s„ i ê b¯, õh i kiâ° thi°-l³ s„ ü hok-khì.  Chiü m¤g Lú-t² ê töa-kiá° kóng, Lí miâ chòe sím-m…h?  Ìn kóng, Góa miâ kiò Má-thài.

Sim-t…t kóng, Chit ê miâ s„ chãp-j„ *sù[sú]-t² tiong-kan ch…t-ê, i chòe thiu-hiòng ê lâng, h³ Chú kám-hòa chiü it-sim tè Chú, lí miâ án-ni, tiõh õh i ê s¯ chòe.

Koh m¤g Lú-t² të-j„ kiá° kóng, Lí miâ sím-m…h?  Ìn kóng, Góa miâ Sat-b¯-jí°.

Sim-t…t kóng, Chit ê miâ-j„ ü ì-sù, lí chai á ˜-chai?  Ìn kóng, Góa chai lah.  K¯-chá Í-sek-liat kok ü lâng miâ Í-l„ ka-ná, i ê b¯ miâ Khap-ná, bô kiá°, pek-chhiat kiû Siöng-tè h³ i ü kiá°, äu-lâi si° ch…t ê kiá°, miâ Sat-b¯-jí°, ì-sù s„ “kiû chiah tit-tiõh”.

Sim-t…t kóng, Bô chhò; Khap-ná pún-jiân hë-göan nä si°-kiá° beh tiàm t„ tiän-n…h, ch…t-sì-lâng hõk-säi Chú.  Sat-b¯-jí° äu-lâi chòe kçk hó ê lâng, tit-tiõh Siöng-tè ê bçk-s„, chòe sian-ti.  Góa siü° lí ê läu-bú iãh s„ kam-göan ëng lí kau h³ Chú.  Lí sui-bóng bô Sat-b¯-jí° ê châi-lêng kap i ê chit-hün, lí kap i tâng miâ, tiõh õh i ch„n-tiong hõk-säi Chú.

Koh m¤g Lú-t² të-sa° kiá°kóng, Lí miâ kiò sím-m…h?  Ìn kóng, Miâ kiò Iok-sek.

Sim-t…t kóng, Sèng-chheh läi ü kúi lâng miâ án-ni; thâu-ch…t ê s„ Ngá-kok ê kiá°, i ê täi-chì lí lóng tiõh chai.  I ê hia°-t„ chãp-lâng, chiong i böe h³ „°-pang lâng chòe l²-põk t„ Pho-thê-hoat ê chhù-läi, tú-tiõh töa-töa ê bê-hçk, i put-chí ü chat-l³, bô lâ-sâm i ê phín-hëng, lí õh i chiah s¢g s„ hó, Sèng-chheh läi iä ü kúi-lâng kap lí siâng miâ mah?

Ìn kóng, Ü Má-l„-a ê tiöng-hu, koh ü A-l„-má-thài ê lâng, i s„ châi-chú, thèng-häu Kiù-chú siü-häi liáu-äu, i chiong ka-k„ ê böng bâi-chòng Kiù-chú.

Sim-t…t kóng, Lí kóng bô chhò; in n¤g-lâng iä s„ hó lâng, lí ˜-thang k¬-hü i ê miâ.  Koh m¤g Lú-t² të-sì kiá° kóng, Lí miâ chòe sím-m…h?  Ìn kóng, Miâ kiò Ngá-kok.

Sim-t…t kóng, che miâ iãh hó, iãh ˜-hó, lí chai á ˜-chai?  Ìn kóng, Góa ü thia°-kì° lâng kóng, thâu-ch…t ê miâ án-ni s„ Í-sat ê kiá°, Í-sò ê hia°-t„.  I pún-jiân phiàn i ê hia°-ko, tit-tiõh hia°-ko ê ke-giãp, chòe töa-kiá° ê bêng-hün.  Ngá-kok n¤g-j„ s„ khi-phiàn ê ì-sù, äu-lâi in-üi tit-tiõh Siöng-tè ê un-tián, öe hóan-hóe kóe-pì° chòe hó lâng, s¯-í miâ án-ni, iãh s¢g s„ hó.

Sim-t…t kóng, Lí ˜-thang õh i ê khi-phiàn, tiõh õh i ê hóan-hóe chiah s„ hó.  Lëng-göa iáu ü sím-m…h chhut-miâ Ngá-kok mah?  Ìn kóng, Ü Kiù-chú ê *sù[sú]-t² n¤g-lâng lóng miâ kiò Ngá-kok: ch…t ê s„ Iok-hän ê hia°-t„, h³ Hi-lýt ông thâi-sí; ch…t ê s„ chòe Ngá-kok ê chheh ê.

Sim-t…t kä Sim-chû kóng, Sèng-chheh läi sui-bóng bô lí ê miâ-j„, chiàu j„ kóe-seh, lí ê miâ iãh s„ hó.  Kiù-chú ü kóng, “Chû-pi lîn-bín ê lâng ü hok-khì, äu-lâi tek-khak tit-tiõh chû-pi, lîn-bín”  Lí öe it-sim chû-pi khóan-thäi lâng, chiah kap miâ-j„ sa°-hãp.  L³--nih tú-tiõh sím-m…h kiáu-jiáu, Chú tek-khak hû-chhî lí, it-t…t chhöa lí kàu l³-bé öe tit kì° Siöng-tè, chiü-s„ töa chû-pi ê gôan-thâu, sim-koa° khòai-lõk.

Täi-ke iân-l³ kiâ°, iân-l³ tâm-lün.  Tì-jîn-ióng tùi Sim-t…t kóng, Lín Khiàm-bêng hú ü ch…t lâng kiâ° thi°-l³, miâ kiò Chü-gî--ê, lí bat i á ˜ bat?  Ìn kóng, góa put-chí bat i.  Hit ê lâng kçk sêng-s…t, nä-s„ kap i kau-pôe, put-chí lô-so.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí kóng i ê khóan-sit bô ch…t-tiám-á cheng-chha, khó-kiàn lí chin bat i.

Sim-t…t kóng, Beg thái-thó ˜-bat i, góa pún-jiân kap i chòe pêng-iú, siông-siông chòe-tui.  I siü° beh l„-khui pún s¯-chäi ê sî, góa iãh kap i chòe-tui.

Tì-jîn-ióng kóng, Góa s„ tùi Sek-s„ ê chhù h³-sàng i t…t-thàu kàu Bô-kiô hô.

Sim-t…t kóng, Lí sàng i hiah h¤g, i chái°-iü° lô-so, lí chü-jiân chai?  Tì-jîn-ióng kóng, Heh s„ ah!  Bô iàu-kín, góa öe thun-lún--tit, tng góa chit hö chit-hün ê lâng, Chú siông-siông chiong che lâng h³ góa pó-h³.

Sim-t…t kóng, I khí-thâu ê täi-chì góa chai, äu-lâi ê khóan-sit góa ˜-chai, chhiá° lí kóng h³ góan täi-ke thia°.

Tì-jîn-ióng kóng, Hit ê Chü-gî sui-bóng kiâ° che l³, siông-siông kia°-liáu böe-tit-thang kàu Sûn-soa°.  Thia° lâng kóng l³--nih ü chöe-chöe ch¯-tòng, kia°-liáu ka-k„ lçk-liöng tí-tng böe tiâu.  Góa thia° lâng kóng i kàu Iu-ut ê khut, t„-hia chha-put-to tam-koh ch…t gõeh j…t, th¯-khùi kiò kh¯ ˜-ká° kè--khì, sui-bóng khòa° pãt-lâng kè--khì; tiong-kan ü lâng chhun chhiú bhe khan i, i iä ˜-ká° kè, iü ˜-khéng tò-t¡g--khì.  I kóng böe-öe kàu thi°-siâ°, iä tek-khak beh kiâ° ch„n chit tiâu l³, kàu sí chiah soah.

Äu-lâi ü ch…t chá-khí put-chí hó thi°, hut-jiân hó-tá° kè Iu-ut ê khut.  Sui-bóng kè liáu, ka-k„ iáu ü täm-põh giâu-gî chhin-chhiü° böe kè--khì.  Góa phah-s¢g i sim-läi ü ch…t ê Iu-ut ê th²-khut, nä ˜-s„ án-ni, böe-öe chit hö gî-ngái.  Kàu õeh-m£g pòa° j…t ˜-ká° phah m£g.  Ü pãt lâng lâi phah m£g, m£g khui, niü pãt lâng j…p--khì, Chü-gî thè-p³, sim-läi kóng, Ka-k„ böe kham-tit j…p chit ê m£g.  I sui-bóng pí pat lâng seng kàu, iä pãt lâng pí i täi-seng j…p--khi.  I t„ m£g-kháu teh khiä ngiãuh-ngiãuh- chhoah, koh ˜-khéng tò-t¡g--khì, iä ˜-ká° phah m£g; ü ch…t-tiãp-á kú, tì° hó-tá° ëng chhiú khin-khin-á phah m£g, ü lâng khui m£g, i üi ka-k„ gî-ngái, iû-gôan tó-thè ˜-ká° j…p--khì.  Khui m£g ê lâng chhut-lâi ngiâ-chih i kóng, Lí chiah sió-tá°, beh sím-m…h täi-chì?  Chü-gî bô öe thang ìn i, lek-lõh-khì th²-kha.  Khui m£g ê lâng khòa° i ê khóan-sit, an-ùi i kóng, chòe lí hòng-sim, m£g í-keng khui lah, thèng-häu li j…p--khì, j…p-khì liáu thang tit-tiõh hok-khì.

Chü-gî peh--khí-lâi, ch…t pi° j…p--khì, ch…t pi° chhoah.  Í-keng j…p-khì õeh-m£g, iáu-kú ü kiàn-siàu ê ì-sù, ˜-ká° kì° lâng.  Khui m£g ê lâng lâu i tiàm, chhiá° i lim-chiãh, ëng öe an-ùi i, äu-lâi chí-tiám i hó-tá° chìn-chêng khì.  Kàu Sek-s„ ê chhù iä ˜-ká° phah m£g, hit-sî thi°-khì chhi°-léng, j…t té, mî t£g.  I tiàm t„ göa-b„n ü ch…t n¤g j…t, sui-jiân k± õeh-m£g ê lâng lîn-bín i, siá ch…t tiu° phoe h³ i kau Sek-s„, thok Sek-s„ hó khóan-thäi i, phài ch…t ê thò-tòng ê lâng pó-h³ i, in-üi i s„ chhek-chiáu-á tá° ê lâng; i sui-bóng ü phoe, iä ˜-ká° phah m£g, chha-put-to gö kàu teh-beh sí.

Chhàu-tú-khàm góa t„ läi-b„n, tùi thang-á phäng khòa°-kì° ü lâng t„ m£g-kháu teh kiâ°-lâi kiâ°-khì.  Góa chiah chhut-lâi m¤g i beh sím-m…h täi-chì?  I ˜-ká° kóng, lâu bãk-sái; góa chai i tek-khak s„ beh j…p chit keng chhù, góa kóa°-kín j…p-khì kä Sek-s„ kóng.  Sek-s„ kah góa chhiá° i j…p--lâi; í-keng j…p--lâi, Sek-s„ khóan-thäi i put-chí ü lîn-bín ê ì-sù.

Kàu chiãh p¤g ê sî, ü chöe-chöe hó m…h chhiá° i.  Kàu chit-tiãp i chiong phoe h³ Sek-s„, Sek-s„ khòa° liáu kóng, S¯ kiû ê täi-chì, góa lóng ún-chún.  Chü-gî tiàm t„ hia chöe-chöe j…t, chiü chiàm-chiàm hó-tá°, pí täi-seng ê sim khah khui.  Góa ê Chú Sek-s„ móa-sim chû-pi, gü-tiõh sió-tá° ê lông têng-pë lîn-bín i, s¯-í khóan-thäi Chü-gî têng-pë hó, Chü-gî tiàm chia piàn-piàn khòa° Sek-s„ chhù-läi ê m…h.  Kàu khí-sin ê sî, Sek-s„ phài góa h³-sàng i, koh ëng m…h h³ i; góan n¤g lâng chiü sa°-kap khì, Chü-gî bô sím-m…h chhùi-ch…h, siông-siông th¯-khùi.

Kàu s…p-j„-kè khang-böng ê s¯-chäi, i ü hoa°-hí ê khóan-sit, khiä t„-hia tiäm-tiäm khòa°, tiäm-tiäm siü°.  Koh chìn-chêng khì, hóng-hut ü khòai-lõk, kiâ° kàu sa° ê sin-si kùi t„ chhiü-n…h ê s¯-chäi, i iü ka-k„ gî-ngái kóng, Kia°-liáu ka-k„ äu-lâi ê kiat-kiõk chhin-chhiü° chí sa° lâng.

Kàu Kan-lân soa°, i chiü°-khì put-chí khàoi, iä ˜-chai kan-kh¯, khòa° n¤g chiah sai iãh ˜-kia°.  I pún-jiân chiong göa-b„n ê kan-kh¯ chòe bô iàu-kín, s¯ hoan-ló--ê, kia°-liáu kàu l³-bé Chú ˜-khéng siu-liû i.

Kàu Bí-kiong ê s¯-chäi, in-üi ü lâng pó-h³ i, s¯-í bô sím-m…h iân-chhiân, nä-s„ ka-k„ kia°, tek-khak tam-koh sî-j…t.  Kàu läi-b„n, góa chhöa i kap chhù-läi ê lâng sa°-bat, nä-s„ i ài ka-k„ chëng-chëng chë, kap täi-ke kóng-öe put-chí kiàn-siàu.  Sui-bóng s„ án-ni, i put-chí ài thia° hó öe, ü lâng kóng Chú ê tö-lí, i chhë-khang chhë-phäng khì thia°.  Bí-kiong s¯ ü h³ lâng khòa° k¯-chek kap chheh, i siông-siông kì t„ sim-läi.  Tùi góa kóng i t„ õeh-m£g kàu Sek-s„ ê chhù, ài ke tiàm kúi-nä j…t, nä s„ ˜-ká° kóng.

Góa kap i tùi Bí-kiong kàu Ku-khiam, loh-soa° put-chí ún-tàng.  Hit s¯-chäi kap i put-chí ü iân, hiän-sî i sui-bóng bô chun-kùi, lóng bô iàu-kín, chheng-chheng ài äu-läi tit-tiõh kiù.

Kè chia ê sî, khû t„ th²-kha--n…h, ëng chhùi chim hiah ê hoe (Ai-ko 3:27-29).  Tãk j…t chá-chá khí-lâi kiâ°-kiâ° khòa°-khòa°.

Kàu Im-ë ê läi-b„n, góa kia° i ˜ chü-chäi.  I siông-siông töa sia° kóng, M²-kúi tek-khak öe lâi liãh góa.  Góa ëng öe kh¢g i, i ˜ thia°.  Ü ch…t häng täi-chì put-chí kî-kòai, góa kúi-nä pái tùi chia kè, chí-ü sàng Chü-gî chit pái put-chí an-chëng.

Chü-gî ê täi-chì nä beh siông-sè kóng, siu° t£g, ta° koh kóng ch…t n¤g häng chiü hó.  I kàu Hu-hoa chh„ lún böe tiâu, hiah ê lâng s¯ chòe bô hãp tö-lí, beh chhut-lãt ch¯-tòng.  Góa kia°-liáu chháu-näu khí-lâi, liân i kap góa h³ lâng phah.  I kiâ° kè Bê-khì töe ê sî, put-chí kéng-séng, lóng bô ài khùn.  Kàu Bô-kiô hô, i put-chí ut-bün kóng,Ta° kàu chia tek-khak tîm-lûn, lâi chiah h¤g, ¢g-bäng öe kì°-tiõh Chú ê b„n, sim-läi khòai-lõk, í-keng tú-tiõh chit hö, chiü böe tit-tiõh.

Koh ü ch…t häng kî-kòai, Chü-gî kàu Bô-kiô hô, hô ê chúi put-chí khín, Chü-gî khòai-khòai kè-khì.  Góa täi-seng ˜-bat khòa° che chúi hiah khín.  I kè hô liáu, góa kap i sa°-sî chiü kóng, Lí kàu thi°-siâ°, h³ Chú siu-liû lí.  I ìn kóng, Chú siu-liû góa, góa töa-töa ü ¢g-bäng.  I í-keng kè hô, góa bô koh khòa° i.

Sim-t…t kóng, Thia° lí án-ni kóng, hit ê Chü-gî s„ tit-tiõh hok-khì lah.  Tì-jîn-ióng kóng2, Tiõh, tùi khí-thâu kàu l³-bé, góa iãh s„ án-ni phah-s¢g lah.  I chòe lâng chûn-sim kçk sêng-s…t, tit-tiõh lâng thià°-thàng, nä-s„ i siông-siông iu-bün ka-k„ böe sóng-khòai, lâng chai i lô-so.  I pí pãt lâng khah kia° höan-chöe, ka-k„ siü khui bô iàu-kín (Lô-má 14:21), chí kia° chòe täi-chì h³ Siöng-tè siü-khì, h³ lâng húi-pòng tö-lí (Iok-pek 8:13).

Sim-t…t m¤g kóng, Chü-gî phín-hëng chiah hó, siá°-sü ch…t-sì-lâng iu-bün?

Tì-jîn-ióng kóng, Chiàu góa khòa° khí-lâi, ü n¤g häng iân-k±: Ch…t ê s„ i pún-jiân ê sèng-chêng khah ˜ phiau-phiat, s¯-í chhí°-g³ ka-k„ ê chöe liáu-äu, siông-siông iu-bün, chit ê s„ Siöng-tè ê chí-ì.  Sèng-t² ê tiong-kan ü hoa°-hí--ê, ü iu-bün--ê, chhin-chhiü° teh pûn gãk-khì ü kôai° sia°--ê, ü kë sia°--ê, iãh ü hó thia°--ê, iãh ü bô sím-m…h hó thia°--ê, hãp chòe ch…t tui, chü-jiân chiâ° chiâu-ch£g ê gãk-khì.  Chü-gî üi-tiõh chai chöe ê iu-bün, thang pí ˜ hó thia° ê gãk-khì.  Chiong chèng sèng-t² hãp chòe ch…t tui, ü-ê th¯-khùi, ü-ê hoa°-hí, chiü öe hián-chhut Chú ê êng-kng.  Koh, gãk-kong tiâu-hô gãk-khì ê sia°-im, ü täi-seng äu-lâi ê chhù-sü.  Tek-khãk tioh pûn kë sia°, äu-lâi chiah pûn kôai° sia°.  Siöng-tè tiâu hó sèng-t² ê sim, thang kui êng-kng h³ I, iãh tek-khak h³ lâng täi-seng iu-bün, jiân-äu h³ lâng an-lõk.  Hit ê Chü-gî mâu-pëng s„ khah kè-thâu ê hôan-ló, thèng-häu sí ê j…t, chiah chai tit-tiõh töa-töa ê khòai-lõk.

Sim-t…t kóng, Chiàu lí s¯ kóng, hit ê Chü-gî put-chí ü ch„n-tiong ê sim.  Chiü° Kan-lân soa° ê kan-kh¯, tú-tiõh sai ê hiong-ok, kè Hu-hoa chh„ háim-hiám h³ lâng phah, i lóng hó-tá° ˜-kia°. Chí kia° höan-chöe, kàu l³-bé Chú ˜ siu-liû i, h³ i lõh të-gçk.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí kóng bô chhò, i chòe sèng-t² ˜-s„ bô ch„n-tiong ê sim, s„ giâu-gî ka-k„ ˜ sêng-s…t.

Lú-t² kóng, Thia° lín g„-lün Chü-gî ê täi-chì, góa ê sim tit-tiõh an-ùi.  Góa iãh siông-siông giâu-gî ka-k„ ˜ sêng-s…t, kia°-liáu Chú ˜ siu-liû góa.  Chóng-s„ i pí góa ü n¤g häng bô sio-siâng: I ê iu-bün s„ l³--chhut-lâi, góa ê hôan-ló s„ kh¢g t„ sim-läi.  I kàu chiap-lãp kiâ° l³ ê lâng ê s¯-chäi, sui-bóng kçk kh¯ ˜-ká° phah m£g, nä-s„ góa jú kan-kh¯, jú kín phah m£g; chit n¤g häng kap i bô sa°-tâng.

Sim-chû kóng, Góa siü° góa ê sim-sü, iãh ü ch…t-tiám-á chhin-chhiü° Chü-gî ê, góa bô kia° pãt m…h, chí kia° Chú ˜-chún góa tiàm thian-tông, ka-k„ phah-s¢g nä öe tit-tiõh thian-tông ê hok-khì, sui-jiân pàng-sak sè-kan lóng-chóng ê hó, góa iãh kam-göan.

Má-thài kóng, Góa kia°-liáu böe-öe tit-tiõh kiù, ka-k„ giâu-gî böe tit chòe sèng-t².  Khòa° Chü-gî ü chit hö sim, kàu bé öe tit-tiõh hok-khì, góa ¢g-bäng ka-k„ iãh thang tit-tiõh hok-khì.

Ngá-kok kóng, Góa siü° lóng bô ch…t-tiám-á iu-bün kia°-hiâ°, ˜-s„ h³ Sèng Sîn kám-hòa. Nä-s„ h³ Sèng Sîn kám-hòa, bô ch…t lâng bô iu-bün kia°-hiâ°, lâng ü chit hö sim-koa°, chiü öe-hiáu kèng-ùi Siöng-tè.

Tì-jîn-ióng kóng, Ngá-kok ê öe put-chí tiõh; lâng chai ü chöe, kia°-liáu chöe ê pò-èng, chiü öe kèng-ùi Siöng-tè, ˜-ká° ûi-kçh I.  Nä täi-seng bô sèng-t² ê hôan-ló kàu äu-lâi böe-öe ü sèng-t² ê an-lõk.

Góa bäng-kì° Lú-t² hiah ê lâng kap Tì-jîn-ióng, Sim-t…t, iân-l³ kiâ°, iân-l³ kóng-öe, kóng liáu Chü-gî ê täi-chì, Sim-t…t kóng, Góa täi-seng tú-tiõh ch…t lâng miâ kiò Chü-pö, i ka-k„ kóng, s„ kiâ° thi°-l³--ê, góa phah-s¢g i ˜-s„ tùi õeh-m£g lâi--ê.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí m¤g i á bô?  Sim-t…t kóng, Góa m¤g i ch…t n¤g pái, i lóng ˜ kóng tùi tá-lõh lâi.  Ka-k„ liãh chòe tiõh, ˜ khéng j„n chhò, ü lâng kh¢g i iãh ˜ thia°, ka-k„ ài chòe chiü chòe.

Tì-jîn-ióng m¤g kóng, Chü-pö thàn sím-m…h tö-lí?  Lí kán chai.  Sim-t…t kóng, I kóng thàn täi-seng kiâ° thi°-l³ ê lâng ü hó ê s¯ chòe, lán tiõh õh i; i ü sím-m…h kè-sit, lán õh i ê khóan khì chòe, iãh bô iàu-kín.  In hó ê tiong-kan, sui-bóng ü ˜ hó, iáu öe tit-tiõh kiù, lán án-ni iãh thang tit-tiõh kiù.

Tì-jîn-ióng kóng, I ê öe án-chái°-iü° kóng?  K¯-chá ê sèng-t² iãh ü lâng höan-chöe, lán nä ˜ kéng-séng, böe bián-tit chhin-chhiü°  i ch…t-iü°, siat-sú án-ni kóng iä thang.  Góa khòa° Chü-pö s¯ kóng ˜-s„ án-ni, chiàu i ê ì-sù, s„ chún lâng õh sèng-t² ê chhò.

Sim-t…t kóng, Lí án-ni phah-s¢g s„ tiõh, i ü chit hö ê sim, koh ü chit hö ê s¯ chòe.

I kóng, k¯-chá ê sî, Siöng-tè s¯ thià° ê Täi-p…t ông kiâ° im-löan, i iä thang õh i.  Koh S¯-lô-

bûn ông ü ch…t chheng ê b¯, iãh thang õh i.  Koh, Sat-liãp kap khioh-chiá S…p-lãh P³-á, chham Lat-hãp lóng ü kóng pçh-chhat, i iä thang õh i.  Kó *sù[sú]-t² chiàu Kiù-chú s¯ hoan-hù khì khan pãt lâng ê lû lâi ëng, i iä thang chhìn-chhái khì khan lâng ê lû lâi ëng.  Koh, Ngá-kok ëng khi-phiàn ê hoat-t³, tit-tiõh läu-pë h³ i töa hia° ê ke-giãp, i iãh thang õh i ê khi-phiàn.

Tì-jîn-ióng kóng, I chin-chià° s„ án-ni kóng á ˜-s„?  Sim-t…t ìn kóng, chià°-s„.

Tì-jîn-ióng kóng, Chü-pö ê öe s…t-chäi s„ khó-±°.

Sim-t…t kóng, I iãh ü ch…t ê piän-pok, góa kóng h³ lí thia°.  I ˜-s„ kóng, sûi-piän lâng thang õh sèng-t² ê chhò-g³, chiàu i ê öe tek-khak tiõh ü b¯ sèng-t² ê tek-hëng, chiah ˜ kia° b¯ sèng-t² ê kè-sit.

Tì-jîn-ióng kóng, I sui-bóng ü che piän-pok, bêng-pçk ê lâng lóng kóng i bô lí.  K¯-chá chhut-miâ ê sèng-t² höan-chöe, s„ in-üi hit sî siü bê-hçk, ˜-s„ kóng höan-chöe bô iàu-kín.  Khòa° in höan-chöe liáu-äu, án-chái°-iü° höan-chöe, án-chái°-iü° iu-bün chiü chai lah, beh thái-thó ü chhin-chhiü° Chü-pö k±-ì khì höan-chöe nih?  Pí-phëng kiâ° l³ ê lâng ü tú-tiõh hong, h³, ü-ê tú-tiõh pòa° soh, pòa° tó t„ th²-khi°--n…h, lóng bô tiâu-ì-k± thiàu-lõh-khì.  Siat-sú nä ài án-ni, chiü-s„ chhin-chhiü° ti ch…t-poa°-iü°, ˜-s„ lâng lah.  I phah-s¢g lâng õh sèng-t² ê kè-sit, iáu-kú ü sèng-t² ê tek-hëng s„ ka-k„ phiàn.

Hit ê k±-ì õh sèng-t² höan-chöe--ê, bêng-bêng bô sèng-t² ê phín-hëng.  Pí-phëng káu chiãh gín-ná pàng--ê, án-ni i öe-tit-thang kóng i chòe lâng mah?  Phái°-lâng khì õh sèng-t² chhò-g³ ê phái°, kiám öe kóng s„ sèng-t² mah?  Chü-pö chin-chià° s„ bô lí.

Sim-t…t kóng, Lâng kóng i bô chèng-lí, i chiü kóng, Hó-lâng sui-bóng bô chhin-chhiü° góa  án-ni kóng, in ê s¯ chòe tú-tú s„ õh sèng-t² ê kè-sit, i s„ kh¯-s„ sim-hui.  Góa s„ chhùi, sim it-iü°, kiám bô khah-iâ° i mah?

Tì-jîn-ióng kóng, I án-ni kóng, chin-chià° s„ kiông-sû tõat chèng-lí.  Lâng chhùi-läi kóng b¯ häng sü chòe liáu ü chöe, koh-chài khì chòe, chin-chià° s„ ü chöe, chóng-s„ khì chòe hit ê phái°, koh chhùi-läi kóng, án-ni chòe bô chöe, kiám ˜-s„ chöe têng-pë täng mah?  Chü-pö kóng, Lâng s„ kh¯-s„ sim-hui, lâng tàu-tí ü ch…t häng hó, i ka-k„ kóng, sim, chhùi ch…t-iü°, lóng-chóng s„ ˜ hó.  Sèng-t² ng¯-jiân ü kè-sit, chin-chià° öe liân-lüi lâng õh phái°, nä-s„ Chü-pö hit téng lâng kóng höan-chöe bô iàu-kín, kho khah têng-pë liân-lüi lâng õh phái°.

Sim-tì kóng, kiâ° thi°-l³--ê, tiong-kan ü lâng sui-jiân bô kóng Chü-pö hit hö ê öe, kia°-liáu i ü chit hö sim, lán chhùi-läi bô kóng i ê öe, sim-läi ˜-thang chûn hit hö ê ì-sù.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí kóng bô chhò, lán ê s¯ kóng, s¯ kiâ° kap i bô siäng, sim-läi tek-khak kap i bô siäng.

Lú-t² kóng, Sè-kan lâng ê ì-kiàn put-chí kî-kòai.  Góa bat thia°-kì° ch…t lâng, i kóng lâng kàu lîm-chiong ê sî, chiah hóan-hóe kui Chú iãh böe tî.

Tì-jîn-ióng kóng, Beh thái-thó ü chit hö tö-lí?  Pí-phëng ü lâng beh chhut-göa, ü iàu-kín ê täi-chì, bô chá khì pän, thèng-häu khí-sin ê sî-chün chiah siü° beh khì chòe, kiám ˜ g³ täi-chì mah?

Sim-t…t kóng, S„ ah; lâng án-ni iân-chhiân hóan-hóe kóe-pì°, ˜-nä kia°-liáu böe kàu, iáu-kú lán ê hóan-hóe sìn Chú, lóng-chóng óa-khò Sèng Sîn kám-hòa.  Sèng Sîn chá-chá beh kám-hòa lán, lán bô thàn, kàu chit-tiãp chiah beh thàn, chí kia° Sèng Sîn l„-khui lán.  Góa khòa° löa-chöe lâng, ü lâng täi-seng kiâ° che l³ put-chí chhut-lãt kiâ°, lóng bô lâng jip i öe tiõh, bô phe äu-lâi pòa°-l³ soah, böe-öe kàu thi° ê Ka-lâm-töe.

Ü lâng khí-thâu kiâ° l³ chhin-chhiü° ˜-ài kiâ°, bô phah-s¢g äu tek -lâi ü chì-khì öe chiâ°, kàu bé chòe thi°-siâ° ê peh-sì°.  Ü lâng khí-thâu liõh-á sìn ü thian-tông, kiâ° put-chí h¤g, tú-tú beh kàu, koh tò-t¡g-lâi, kóng bô thian-tông.

Iãh ü lâng hó-tá° phín-phóng i ka-k„, l³-n…h tú-tiõh tùi-tçk ê lâng -khak beh iâ° i, äu-lâi sui-bóng bô gü-tiõh, ü lâng hoah i, chiü kia°, tò-thè.  Khòa° hit lâng ê khóan-sit, lâng ê sim-koa° s„ böe khò-tit, tiõh choan-sim óa-khò Chú, chiah böe pòa°-l³ soah.

Täi-ke koh chìn-chêng kiâ°, hut-jiân ü ch…t ê lâng  tùi-b„n cháu-lâi kóng, Lín nä beh õah-miä, kín siü° hoat-t³ siám-p„, chêng-b„n ü chhãt lâi lah.

Tì-jîn-ióng kóng, Kia°-liáu s„ täi-seng chhiú°. Siáu-siü° hiah ê lâng, bô iáu-kín ah, lán óa-khò Chú tí-tçk in öe tiâu, chòe lán kiâ°.  Täi-ke chú-sòe khoa° bô chhãt, kiám-chhái hiah ê chhãt chai kiò ü lâng pó-h³, ˜-ká° lâi, khì chhiú° pãt lâng iãh ká°.