Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷   6 Chiu°

 

Bo̍k lio̍k

 1 Chiu°

2 Chiu°

3 Chiu°

4 Chiu°

5 Chiu°

6 Chiu°

7 Chiu°

8 Chiu°

9 Chiu°

10 Chiu°

11 Chiu°

12 Chiu°

13 Chiu°

Lâng-Miâ Liõk

 Keng-kè Ku-khiam, Im-ê s¯-chäi

 

Täi -ke lóng-chóng tùi soa°-pho lõh-khì Ku-khiam ê kéng-läi.  Chit ê soa° put-chí chhiâ, l³ iä kýt.  Lú-t² hiah ê lâng in-üi sió-sim kiâ°, t…t kàu soa°-ë lóng bô põah-tó.

Kàu pî°-töe, Kèng-khiân kä Lú-t² kóng, Lí ê tiöng-hu tú-tiõh M²-kúi A-pho-lûn kap i sio-thâi ê s¯-chäi l„ chia bô h¤g, chit ê täi-chì lí liöng-pit ü thia°-kì°.  Nä-s„ lín ˜-sái siu° kia°, chheng-chheng ch…t sim óa-khò Chú; koh ü Chú ê l²-põk Tì-jîn-ióng h³-sàng, góa ¢g-bäng lín öe pêng-an.

Hiân-tì, Kèng-khiân tùi Tì-jîn-ióng kóng, Thok-tiöng lí l³-nih chiàu-k± in, góan beh tò-t¡g khì.  Tùi hit-tiãp n¤g lâng tò-khì Bí-kiong.

Lú-t² kap Sim-chû chham sì ê kiá°, tè Tì-jîn-ióng chìn-chêng khì.  Tì-jîn-ióng kä Lú-t² kóng, Lán kàu Ku-khiam ê töe-hng ˜-sái kia°, nä ˜-s„ ka-k„ jiá chai-ë, ü sím-m…h thang häi lán ah? Ki-tok-t² t„ chia gü-tiõh A-pho-lûn kap i sio-thâi ê siü-kh¯, lóng s„ in-üi lõh-soa° ê sî ü kúi pái tãh-tian lõh-khì, kì°-nä kiâ° l³ ê lâng lõh chit ê soa°-pho, tãh-tian lõh-khì kàu Ku-khiam kéng-läi, chiü öe tú-tiõh A-pho-lûn.  Lâng kóng, chit ê töe-hng s„ put-chí hiám, góa kóng ˜-s„; he s„ ka-k„ ê chhò-g³!  S¯-í öe jiá chai-ë kap töe-hng lóng bô kan-siãp.

Ngá-kok kä Lú-t² kóng, Läu-bú ah, chêng-b„n ü ch…t ê pi-pâi, chhiá° lí lâi-khì khòa° pâi-nih siá sím-m…h j„.  Lú-t² kàu hia ch…t-ë khòa° pâi-nih ê j„, ü siá Ki-tok-t²  t„ Ku-khiam kài-läi tú-tiõh A-pho-lûn, s„ in-üi lõh-soa° tãh-tian lõh-khì, äu-lâi kiâ° l³ ê lâng *eng[èng]-kai ëng i chòe kéng-kài.

Lú-t² kä Tì-jîn-ióng kóng, pâi ê j„ kap lí ê öe lóng sa°-tâng, bêng-bêng s„ góa ê tiöng-hu in-üi tãh-tian lõh-khì, chiah öe tú-tiõh hit ê kan-kh¯.

Tì-jîn-ióng kóng, Lün kàu Ku-khiam ê s¯-chäi, th¯-töe put-chí pûi, chhut-m…h put-chí chöe, sè-kan bô ch…t ê s¯-chäi pí i khah hó. Lâng nä hë-thi° kàu hia, khòa°-kì° tiü-á äm-äm, hoe âng, chháu lçk, chiü öe hiáu-tit chit ê s„ hó s¯-chäi.  Góa ü kúi-nä ê hó pêng-iú, ü chhân t„ chia, nî-nî chèng-choh put-chí ü siu-sêng; kiâ° l³ ê lâng kàu chia, ài ch…t l³ chhin-chhiü° chit s¯-chäi.

Ta°, kóng kàu Tì-jîn-ióng kap Lú-t² in t„ l³-nih, ná kiâ° ná tâm-lün, khòa°-kì° l³-pi° ch…t ê bok-tông, chh„ ch…t t„n iû°.  I ê i-chiû° s„ chh¬-p± ê khóan-sit, i ê b„n-mäu s„ an-lõk ê khì-siöng, ka-k„ ch…t ê chë hí chháu-p¬-nih teh gîm si.  Chèng-lâng thêng-kha thia° i gîm sím-m…h si.  I gîm kóng:

      Pe nä bô kôai°, siak chiü böe täng,

          Khiam-pi öe iâ° kiau-ng³:

     Hu-sim ê lâng tit-tiõh Chú un,

          Kiù-chú chhöa i kiâ° l³.

     Góa ta° bô pù, ka-tiong pîn-hân,

          Chóng-s„ ti-chiok móa-sim:

     Ta° Chú h³ góa läi-göa pêng-an,

          Chü-jiân iâ°-kè £g-kim.

 

      Nä h³ chî°-châi päi-höai góa sim,

          Chiü böe tit kàu thi°-m£g:

     Chäi sè kàu ëng, sí-äu seng-thian,

          Góa khòa° chiü-s„ kú-t£g.

 Tì-jîn-ióng tùi Lú-t² kóng, Lí ü thia°-kì° che lâng teh gîm-si mah?  I sui bô sím-m…h miâ-sia°, chiãh, chhëng iä bô hó, thia° i ê öe, chü-chäi khòa°-õah, pí hit hö chiãh hó m…h, chhën tiû-töan, ü chòe koa° ê lâng iâ°-kè chöe-chöe.  Kiám ˜-s„ chit s¯-chäi hó ê pîn-kù mah?  Chú t„ sè-kan ê sî, put-chí tèng-ì Ku-khiam che s¯-chäi. Thi°-khì, chúi-th¯ kap Chú ê sèng- chêng sa°-hãp, siông-siông tiàm chia, Chú chai kiâ° l³ ê lâng kàu chia put-chí ü l„-ek, s¯-í lâu che sán-giãp,  p„-pän khóan-thäi kiâ° l³ ê lâng.

Hçk-s„ tiàm Ku-khiam, hçk-s„ tùi Ku-khiam keng-kè, chiong chhân-nih s¯ siu ê l„-ek pang-chän in.  Che Ku-khiam ê s¯-chäi, phian-phian thang siám-p„ chèng-lâng ê kiáu-jiáu, thang bián sè-siõk lô-lõk.  Lâng ài kiù-khàm Sèng-chheh, káng-kiù chin-lí, t„ chia put-chí hó, in-üi bô sím-m…h kiáu-jiáu.  Täi-seng Ki-tok-t² tú-tiõh A-pho-lûn, s„ in-üi pãt häng ê täi-chì, ˜-s„ chí s¯-chäi phái°, góa í-keng kóng lah.

Sim-chû kóng, Góa t„ Ku-khiam put-chí chü-chäi, pí pãt s¯-chäi khah an-ún.  Góa ka-k„ siü°, tek-khak s„ hãp chúi-th¯, hit hö läu-jiãt ê s¯-chäi, chhia bé óng-lâi, lâng ê sia° höa-höa-kún, góa ˜-ài án-ni.  Chheng-chheng che s¯-chäi kài hó, thang chëng-chëng séng-chhat ka-k„ sim-koa° kap s¯ chòe; siü° kàu góa lâi ê in-ûi, góa ê l³-bé, chai sim-koa° pí täi-seng khah khòai siü kám-hòa.  Öe hóan-hóe lâu bãk-sái, kám Chú ê un, sim-läi chãp-hun an-lõk.  Täi-seng Ki-tok-t²  tùi chia kè, ˜-nä tú-tiõh A-pho-lûn ê kan-kh¯, iä thâi-iâ° A-pho-lûn ê khòai-lõk; töa sia° gîm-si o-ló Chú.  Che Ku-khiam kiám ˜-s„ chin-chià° hó ê s¯-chäi mah?

Tì-jîn-ióng kóng, Sim-chû teh kóng, Ku-khiam hó s¯-chäi, tiõh; góa kúi-nä pái tùi chia kè, kàu chit s¯-chäi chai put-chí pî°-thá°.  Góa pó-h³ kiâ° l³ ê lâng kàu chit s¯-chäi iä chãp-hun ê khòa°-õah.  Chú pún-jiân ü kóng, Kì°-nä khiam-sùn ê lâng, góa tek-khak kap i t„-hia, õah-täng i ê sim-sîn, hoa°-hí i ê chì-khì (Í-sài-a 66:2).  Tit-tiõh Chú an-ùi ê khóan-thäi, thái-thó ˜ an-lõk?

Sat-b¯-jí° m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Góa ê pë t„ chia kap M²-kúi sio-thâi, tàu-tí s„ tá-lõh nih?

Ìn kóng, Chêng-b„n bô löa h¤g ü ch…t s¯-chäi miâ kiò Bông-un.  Kè Bông-un ü ch…t ê soa°-khiah, j…p soa°-khiah, Ki-tok-t² chiü tú-tiõh A-pho-lûn kap i sio-thâi, chöe-chöe kiâ° l³ ê lâng kàu chia, iä tú-tiõh chit ê kan-kh¯.

Kiâ° tiãp-á-kú, täi-ke kàu soa°-khiah.  Tì-jîn-ióng kä Lú-t² in kóng, Chia chiü-si lín tiöng-hu kap A-pho-lûn sio-thâi ê s¯-chäi.  Lín kiám bô khòa°-kì° th²-kha iáu ü tãh kha-jiah kap at-ch…h ê chì° mah?  Hit-s„ Ki-tok-t² iáu s¢g hó-tá°, A-pho-lûn thâi-su chiü cháu-khì Im-ë ê töe-hng.  T„ hia ü ch…t ê pi-pâi, pâi-nih ü si, kóng Ki-tok-t² thâi-iâ° ê täi-chì.  Täi-ke chìng-chêng khì khòa° pâi-nih ê si.

Chhut-liáu Ku-khiam, chiü kàu Im-ë kài-läi, kiâ° che Im-ë pí hit ê Ku-khiam, l³ khah h¤g koh thang kia°.  Tú-tú kàu chia thia°-kì° th¯-khùi kiò kh¯ ê sia°, Lú-t² sì ê kiá° thia°-kì°, hiah° ch…t-tiô; Lú-t² kap Sim-chû b„n chhin-chhiü°  th²-sek.  Tì-jîn-ióng an-ùi in kóng, ‹-sái kia°.  Täi-ke chiah chìn-chêng khì, kè ch…t chäm l³, hut-jiân chai-kiò töe-täng chhin-chhiü° töe-ë khang-khang ch…t-poa°, koh hóng-hut thia°-kì° chôa teh háu ê sia°.

Hiah ê kiá° m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Chit s¯-chäi chin thang kia°, kiám bë kàu-tè mah?  Ìn kóng, Täi-ke chí kóan pàng sim, nä-s„ kha teh kiâ° tiõh sòe-j„, kia°-liáu h³ pòa°-bé-soh pòa-tó.

Chit-tiãp Ngá-kok kia° kàu phòa-p„°, Lú-t² thçh Sek-s„ s¯ sàng ê phû-tô-chiú, thîn ch…t-tiám-á h³ i lim, lim liáu chiü ûn-ûn-á hó. Chèng-lâng koh chìn-chêng kiâ° kàu Im-ë póa°-tiong-t£g; Lú-t² kóng, Chêng-b„n ü kòai-být, góa täi-seng lóng ˜-bat khòa°-kì°.

Iok-sek kóng, Läu-bú-ah, s„ sím-m…h m…h?  Ìn kóng, S„ khiap-sì ˜ hó ê m…h.  Koh kóng, Tàu-tí s„ sím-m…h m…h?  Ìn kóng, Góa kóng böe chhut, ta° ná kiâ° ná kün, l„ lán bô h¤g, beh kàu lah!

Tì-jîn-ióng kä Lú-t² kóng, Lín nä-s„ kia°, thang tiàm góa ê sin-pi°.  Hit sî M²-kúi t…t-thàu lâi kàu b„n-chêng, lâim-pi° bô khòa°-kì°. Tì-jîn-ióng kóng, Sèng-chheh ü kóng, “Kü-chõat M²-kúi, M²-kúi chiü l„-khui lí.”  Lán õa-khò Chú ˜-sái kia°, i khòai-khòai thè-khì.

Täi-ke tùi hoat-t³ liõh-liõh-á hòng-sim koh chìn-chêng khì.  Kiâ° koh ch…t chäm l³, Sim-chû õat-thâu ch…t-ë khòa°, Hóng-hut khòa° ch…t-chiah sai the j…p in, cháu put-chí khòai, háu ê sia° thang h³ lâng chin kia°.  Tì-jîn-ióng khòa°-kì° sai lâi, i chiü cháu-khì äu-b„n kín-kín tí-tng i.  Hit chiah sai khòa° chit hö khóan-sit, chiü tò-thè, ˜-ká° chìn-chêng.

Täi-ke koh kiâ°, Tì-jîn-ióng iû-gôan chòe thâu-chêng chhöa in, t…t-t…t kàu ch…t ê s¯-chäi, hóng-hut khòa°-kì° ch…t ê töa khi° hôai° t„ l³-nih.  Hut-jiân koh ü bãt-bãt ê ian-bü jia chèng-lâng, ¬-àm lóng bô thang khòa°.

Lú-t² hiah ê lâng tiõh-kip kóng, ta° beh chái°-iü°?

Tì-jîn-ióng kóng, ‹-sái kia°, khiä chia chhiá° thèng-häu, Chú tek-khak ü hoat-t³ thang kiù lán.

Chit sî chí-ü thia°-kì° pi-siong ê sia°, pí täi-seng koh-khah töa.  Koh khòa°-kì° th²-kha hé kap ian lóng-chóng chhèng-khì-lâi.

Lú-t² kä Sim-chû kóng, Kàu chit ê s¯-chäi chiah chai góa ê tiöng-hu s¯ tú-tiõh ê pí lán koh khah kan-kh¯.  I chheng-chheng ch…t lâng t„-chia, lán kúi-nä lâng chòe phöa°; i mî-sî t„-chia, lán j…t--sî kàu.  I h³ M²-kúi tî°-tiõh, sè-b„n put-chí gûi-hiám, chhin-chhiü°  beh h³ i ê seng-khu chhùi-chhùi.  Sui-bóng thia°-kì° Im-ë töe-hng put-chí thang kia°, nä bô kàu chia iä ˜-chai. Sèng-chheh ü kóng, “Góa ü hôan-ló pi-siong, chheng-chheng ka-k„ öe hiáu-tit; góa ü hoa°-hí khòai-lõk, pãt-lâng bô hün.”  T„-chia s…t-chäi thang kia°.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí kóng bô chhò, nä-s„ Sèng-chheh koh kóng,, “Kì°-nä ü kèng-ùi Chú ê lâng, t„ ¬-àm ê tiong-kan teh kiâ°, *eng[èng]-kai khò Chú ê miâ, ëng I chòe b²-iü°.”

Góa í-keng kúi-nä pái tùi Im-ë keng-kè, ü- sî pí chit-tiãp khah oh siü.  Sui-bóng s„ án-ni, lí khòa° góa iáu ü õah-miâ, góa ˜-s„ ka-k„ öe kiù, s¯-í ˜-ká° phín-phóng, nä-s„ chit-sî ¢g-bäng Chú kiù lán.  Chhiá° täi-ke sa°-kap lâi kî-tó, Chú öe chiong lán ê ¬-àm pì°-chòe kng, kóa° khui lóng-chóng ê M²-kúi.  Tùi chit-tiãp pek-chhiat kiû Siöng-tè.

Siöng-tè chún in ê s¯ kiû, chin-chià° chiong hûn-bü sòa°--khì, hián-chhut kng-kng ê j…t-thâu. Koh täi-ke s¯ khòa°-kì° chãh l³ ê khi°, ta° iãh bô lah.  Lú-t²  hiah ê lâng koh chìn-chêng kiâ°, iáu-bë chhut Im-ë ê s¯-chäi, ph„°-kì° ch…t chün ê chhàu-b„, sim-läi ˜ khòai-lõk.

Sim-chû kä Lú-t² kóng, t„ õeh-m£g ê s¯-chäi, Sek-s„ ê chhù, Bí-kiong ê läi-b„n, lóng-chóng *khòai°[khòa°]-õah, kàu chia täi put siong-tông.

Sat-b¯-jí° kóng, Tùi chia keng-kè chiü hó, nä-s„ tiàm chia tek-khak böe chòe--tit.  Lán t„ l³-nih tú-tiõh chiah ê kan-kh¯, kàu Sûn-soa° it-hoat ná *khòai°[khòa°]-õah, Chú in-üi án-ni h³ lán siü-kh¯ iä thang.

Tì-jîn-ióng ìn kóng, Lí sui-bóng chió hè, thia° lí kóng öe put-chí ü töa lâng ê kiàn-sek.

Sat-b¯-jí° kóng, Góa chá-chêng ëng chit ê kng kap hó kiâ° ê l³ liãh-chòe pêng-siông ê täi-chì.  Ta°, nä chhut chit ê Im-ë, góa tek-khak öe-hiáu-tit kng kap hó kiâ° ê l³, s„ oh-tit tit-tiõh.

Tì-jîn-ióng kóng, Bô löa-kú täi-ke thang chhut Im-ë ê kéng-läi.

Täi-ke teh kiâ°, Iok-sek kóng, chái°-iü° iáu-bë khòa°-kì° Im-ë ê göa-b„n?  Tì-jîn-ióng kóng, Lí tiõh sòe-j„ kiâ°, tiãp-á-kú chiü ü tiu°-tauh ê s¯-chäi.  (Täi-ke thia° chit kù öe, sòe-j„ ûn-á-kiâ°, sui-bóng böe h³ tiu°-tauh pòa°-tó, iãh bô khòai kiâ°).  Góan lâi, l³--nih chó-pêng pún ü ch…t ê chhim kau.  Hut-jiân khòa°-kì° kau-läi ü ch…t ê sin-si, seng-khu ê bah lóng nöa.  Hit ê sí-lâng s„ h³ tiu°-tauh pòa°-tó, tùi-tçk häm-häi i.  Tì-jîn-ióng kí sin-si kóng, Chit lâng miâ kiò Hong-tiong, i sí t„ chia kúi-nä j…t lah.  I sí ê sî, ch…t lâng miâ kiò Kín-s„n kap i kàu chia.  Kín-s„n bô h³ tiu°-tauh pòa°-tó, tô-cháu chhut--khì.  Lín ioh böe chhut, ü löa-chöe lâng sí t„ chia; sui-bóng s„ án-ni, ü löa-chöe lâng kiâ° che l³ hó-tá° t…t-t…t khì, bô lâng h³-sàng i, iãh bô iàu-kín.  Täi-seng Ki-tok-t² bô sí t„ chia, iãh s¢g oh-tit tit-tiõh ê, in-üi i ê sìn-sim kian-k±; iãh s„ Chú s¯ kéng-sóan ê lâng, s¯-í bò töa siong-häi.  Siat-sú ˜-s„ án-ni, tek-khak öe sí.

Täi-ke chìn-chêng kiâ°, koh kè ch…t chäm l³, chhut-liáu Im-ë ê kéng-kài, kàu Pà-pek ê töng-kháu.  Chit ê Pà-pek put-chí töa hàn, i ê chhùi chin gâu kóai lâng, s¯-í kè l³ ê siàu-liân lâng, chöe-chöe h³ i kóai--khì.  Ta° i chhut-lâi kiò Tì-jîn-ióng kóng, Góa í-keng kúi-pái hoan-hù lí ˜-thang án-ni.

Tì-jîn-ióng kóng, S„ sím-m…h täi-chì?  Hit ê lò-lâng kóng, S„ sím-m…h täi-chì lí chai lah.  Góa tek-khak beh ch¯-tòng kàu soah.  Tì-jîn-ióng kóng, Lí nä beh kap góa sio-thâi, tioh täi-seng kóng bêng s„ sím-m…h täi-chì.  Hiah ê hü-jîn-lâng chham gín-ná teh khiä, kia° kàu ngiãuh-ngiãuh-chhoah, ˜-chai beh chái°-iü°.

Lò-lâng koh kóng, Lí thau-thçh góan chit s¯-chäi ê m…h, chòe ok chhat.  Tì-jîn-ióng kóng, Lí chit ê ah!  Lóng ˜-sái pau-hâm kóng, tiõh t…t-t…t kóng bêng lah.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí chòe liãh lâng ê lâng, siông-siông chhöa hü-jîn-lâng, gín-ná, chiâ° t„n khì göa-kok, h³ góan ê kok soe-bî.

Tì-jîn-ióng kóng, Góa s„ thi°-téng Siöng-tè s¯ chhe ê, lâi kh¢g ü chöe ê lâng hóan-hóe kòe-pì°.  Iãh hoan-hù góa chhöa lâm-hü ló-iù chhut àm chiü-kün kng, l„-khui Sat-tàn ê kôan, kui t„ Siöng-tè (Hëng-töan 26:18).  Lí nä beh ch¯-tòng chit ê täi-chì, iä beh sio-thâi chòe lí lâi.

Lò-lâng chhiú kiãh ch…t ki thûi chiü chìn-chêng, Tì-jîn-ióng iä puih to chìn-chêng khì ngiâ-chih i, liâm-pi° kau-chiàn.  Lò-lâng chiü kòng-tiõh Tì-jîn-ióng ch…t kha h³ i küi--lõh-khì.  Lú-t² in khòa°-kì° án-ni chiü háu.  Tì-jîn-ióng kín peh--khí-lâi, koh kau-chiàn, phuih-tiõh Lò-lâng ê chhiú.

Iáu-kú koh teh kau-chiàn, iok ü chiâ°-tiám-*chêng[cheng] kú, kàu n¤g lâng ph„-ph„-chhóan, köa° lâu thong seng-khu.  N¤g lâng chiü hioh-khùn.  Tì-jîn-ióng chòe i kî-tó.  Chóng-s„ Lú-t² khòa° in teh sio-thâi ê sî, chiah ü teh háu nä-tiä°.

In chhóan tiä°, chiü koh kau-chiàn.  Tì-jîn-ióng chhut-lãt phut Lò-lâng h³ i tó töe.  Lò-lâng kóng, Bän-chiah, h³ góa koh khí-lâi.  Tì-jîn-ióng chún i.  Lò-lâng peh--khí-lâi, n¤g lâng chiü koh kau-chiàn.  Lò-lâng ëng thûi-á kòng Tì-jîn-ióng, hiám-hiám kòng-tiõh thâu-khak.

Tì-jîn-ióng töa siü-khì, tãh chìn-chêng ëng to t…t chhãk i ê hiãp-ë.  Lò-lâng chiü põah-tó hün--khì.  Tì-jîn-ióng chiü chäm i ê thâu.  Lú-t² khòa°-kì° án-ni chiah hoa°-hí.  Tì-jîn-ióng iä kám-siä Siöng-tè kiù i.  Täi-ke chiü thiãp chiõh-thâu chòe thah, chiong Pà-pek ê thâu-khak hë t„ téng-b„n.  Ë-b„n siá j„ h³ kè l³ ê lâng chai s„ sím-m…h lâng thâi  i.

Ta° góa khòa°-kì° Lú-t² in chiü° lâng s¯ thün ê soa°; chit ê soa° s„ beh h³ kè l³ ê lâng öe thang sì-kòe khòa°.  (Täi-seng Ki-tok-t² tùi chit ê soa°-téng ü khòa°-kì° Ch„n-tiong).  Lú-t² in chiü chë t„-chia lim-chiãh koh hoa°-hí, in-üi thoat-l„ tùi-tçk ê chhiú.

The chiãh ê sî, Lú-t² m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Lí kap tùi-tçk kau-chiàn ü siü-siong á-bô?  Ìn kóng, Bô sím-m…h iàu-kín, ü liõh-á siü-siong nä-tiä°.   Sui-jiân án-ni, ˜-sái kiàn-siàu, jóan-t¡g chòe pîn-kù ü thià° góa ê Chú iä ü thià° lín, koh kàu-bé góa iä ü tit-tiõh töa ê pò-siú°  (II Ko-lîm-to 4:8-11).

Lú-t² koh m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Hit-sî lí khòa° hit ê Pà-pek kiãh thûi-á lâi ü kia° mah?  Tì-jîn-ióng kóng, Bô, in-üi góa bô óa-khò ka-k„ ê khùi-lãt, s„ óa-khò bän kôan-lêng ê Chú.

Lú-t² koh m¤g kóng, Pà-pek ü kòng h³ lí küi--lõh-khì, hit-sî lí ê sim chái°-iü°?  Tì-jîn-ióng kóng, Hit-sî góa teh siü° góa ê Chú iä ü tú-tiõh tùi-tçk, kàu bé ü khah iâ°.

Má-thài kóng, Täi-ke nä kóng liáu, chhiá° chún góa kóng kúi-kù.  Chiàu góa ê ì-kiàn, Siöng-tè chin hó khóan-thäi lán, chhöa lán chhut Im-ë ê s¯-chäi, kiù lán thoat-l„ tùi-tçk; án-ni góa teh siü° chit-tiãp liáu-äu, lán tiõh choan-sim óa-khò Siöng-tè, lóng ˜-sái gî-ngái, in-üi tùi lán s¯ tú-tiõh, chiü thang chia I put-chí thià° lán.