Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  4 Chiu°

 

 Tì-jîn-ióng chhöa täi-ke khí-sin beh kiâ°

 

Kiâ° bô löa kú, chiü kàu Ki-tok-t²  täi-seng täng-tà° tùi keng-thâu lut-lõh-lâi liàn j…p böng ê s¯-chäi.  Täi-ke t„-hia khiä-teh o-ló Siöng-tè.

Lú-t² kóng, Góa tú-á teh siü° góan j…p õeh-m£g ê sî, ü thia°-kì° lán tùi tö-lí, iä tùi s¯kiâ° öe tit-tiõh sià chöe.  Hit ê tö-lí chiü-s„ Siöng-tè s¯ èng-ún ê; s¯ kiâ° chí án-chái°-iü° tit-tiõh.  Hit ê èng-ún góa liõh-liõh-á chai, tùi s¯ kiâ° lâi tit-tiõh sià chöe, á-s„ án-chái°-iü° tit-tiõh, phah-s¢g Tì-jîn-ióng lí chai, s¯-í chhiá° lí kóe-bêng chit ê täi-chì h³ góan thia°.

Tì-jîn-ióng kóng, Tùi s¯ kiâ° lâi tit-tiõh sià-chöe ê s„ pãt lâng thòe lán kiâ°, lán chiü tit-tiõh sià-bián.  Nä beh kóng khah siông-sè, lí kap Sim-chû chham lí ê kiá° tit-tiõh sià chöe, s„ in-üi pãt lâng thòe lín kiâ°, chiü-s„ hit ê h³ lín j…p õeh-m£g--ê.  I kiâ° g„ lâi jia lín, lâu huih lâi sóe lín.

Lú-t² kóng, Chú nä ëng I ê g„ siú°-sù góan, I ka-k„ ˜ lóng bô g„ lah?

Tì-jîn-ióng kóng, Chú ê g„ sui-jiân siú°-sù sè-kan lâng, ka-k„ ˜ sái kia° bo?

Lú-t² kóng, Chit ê tö-lí góa lóng böe hiáu-tit, chhiá° lí kóe-bêng.

Tì-jîn-ióng kóng, Kiù-chú pún-jiân s„ kap Siöng-tè it-thé, ˜-s„ Siöng-tè s¯ chhòng-chö ê. Siöng-tè s¯ chhòng-chö ê, put-lün s„ thi°-sài kap sè-kan lâng, in ê pún-hün *eng[èng]-kai tiõh hõk-säi Siöng-tè, bô thang chhun kong-lô h³ pãt

lâng.  Kiù-chú pún-jiân s„ lýt-hoat ê gôan-thâu, ˜-s„ gôan-thâu s¯ öe kóan-tit.  I chhut-sì chòe lâng, kam-göan hâng-hõk lýt-hoat, ch…t-sì-lâng siú i, bô ch…t-tiám-á höan-chöe.  I ê s¯ kiâ° lóng-chóng s„ tùi pún-sin kam-göan, pèng ˜-s„ I hün-läi *eng[èng]-kai chòe, s¯-í I ê g„ thang pun h³ ü chöe ê lâng, thang h³ in chheng-g„.  Sèng-chheh ü kóng, “Chèng-lâng ü chöe s„ tùi ch…t lâng ûi-kçh, chèng-lâng chheng-g„ s„ tùi ch…t lâng ê sün-thàn” (Lô-má 5:19).  Iáu-kú Chú sui-bóng ëng kong-lô siú°-sù ü chöe ê lâng, che kong-lô lóng-chóng böe l„-khui Chú ê pún-sin.  Höan chöe ê lâng, kàu Chú ê s¯-chäi, Chú ê kong-lô chiü s¢g ü chöe ê lâng ê; höan chöe ê lâng l„-khui Chú, chiü-s„ l„-khui Chú ê g„, thái-thó öe tòa chit ê g„ khì nih?  Án-ni khòa° khí lâi, Chú sui-bóng ëng g„ siú°-sù lín, ˜ sái kia° ka-k„ bô.

Lün kàu Chú ê pó-huih sóe lín ê kia°-lâng, in-üi lín höan-tiõh lýt-hoat ü chöe *eng[èng]-kai tiõh sí.  Nä bô lâng thòe lín siõk chöe, che chöe-ok ê pò-èng tek-khak tiõh siü, koat-tòan böe bián-tit.  Nä ¢g-bäng sè-kan lâng thòe lín siõk-chöe, sè-kan lâng tãk ê ü chöe, ka-k„ tiõh siü hêng-hõat, thái-thó öe thòe lín nih?  Nä ¢g-bäng thi°-sài thòe lín, i sui-jiân bô chöe, lóng-chóng ü pún-sin tiõh chòe ê täi-chì, bô chhun lçk-liöng thang thòe lín tam-tng chöe; chheng-chheng Siöng-tè ê Kiá° kam-göan pàng-sak chun-kùi ê seng-khu, lâu *i[I] ê pó-huih, chiah öe siõk lín ê chë-kòa, sóe lín ê kia°-lâng.  Lin khò Kiù-chú thòe lín sí, Siöng-tè chiü sià lín ê chöe, lín äu-lâi bián-tit siü hêng-hõat.

Lú-t² kóng, Che tö-lí s…-chäi hó, góa täi-seng liõh-liõh-á chai, ta° lóng chai lah.  Chiü tùi Sim-chû kap i sì ê kiá° kóng, Lín lóng tiõh liû-sim, chit ê ˜-thang böe kì-tit.  koh tùi Tì-jîn-ióng kóng, Góa ê tiöng-hu chá-chêng kàu chia, täng-tà° liâm-pi° lut-lõh, i tiô-tiô thiàu-thàiu hoa°-hí kàu böe k±-tit, kiám ˜-s„ in-üi bat chit ê tö-lí mah?

Tì-jîn-ióng kóng, Tiõh lah! pãt ê hoat-t³ böe chòe-tit, choan-choan s„ bat tö-lí chiah öe án-ni, s¯-í Ki-tok-t² bë kàu chit s¯-chäi, iáu-kú h³ täng-tà° teh i, siü° beh t¢g-lõh iä böe-öe.

Lú-t² kóng, Góa siü° iä s„ án-ni; góa chá-chêng sìn Chú chai khin-sang, kàu chit sî koh-khah chai, ke liáu chãp-hün khin-sang, chiong góa s¯ chai ê khioh khí-lâi siü° i, chiü chai pãt lâng sui-jiân h³ chë-kòa teh i, sim-läi put-chí kan-kh¯, nä kàu chia s¯ khòa°, s¯ sìn, öe chhin-chhiü° góa ch…t -poa°, i ê chöe chiü tû-khì, sim-läi hoa°-hí.

Tì-jîn-ióng kóng, Lâng chin-chià° öe siü° s¯ khòa°-kì°, ˜-nä öe th¢g-lõh lán ê täng-tà°, an-ùi lán ê sim, iáu-kú öe h³ lán chhin-chhiü° thià° Chú.  Chú üi-tiõh thòe lán siõk-chöe, siü-liáu chöe-chöe kan-kh¯, chöe-chöe ê lêng-jiõk, lán ëng che lâi siü°, chü-jiän sim-läi kám Chú ê un, thià°-thàng I.

Lú-t² kóng, Góa siü° Chú thòe lán lâu huih lâi sí, put-chí pi-siong.  Góa ê Chú chû-pi s…t-chäi s„ töa, *eng[èng]-kai tiõh o-lo.  Góa pún-jiân s�� bô l³-ëng ê lâng, Chú khéng pàng-sak seng-khu kiù góa, góa bô sím-m…h thang pò-tap I, sui-bóng it-sim kui I, ch…t-sì-lâng hõk-säi I, iãh böe s¢g-tit s„ pò-tap Chú.  Chá-chêng góa ê tiöng-hu kàu chia, khòa° liáu iü-koh khòa°, bãk-sái t…t-t…t lâu, che iä böe kòe-tit i.  Góa siü° i hit sî-chün ài kàu böe k±-tit, góa iä kàu chia, góa ˜-ài tè i lâi, s…t-chäi khó-±° lah.

Chiü tùi Sim-chû kóng, Sim-chû ah, góa put-chí ài lí ê pë-bú lâi chia, iãh put-chí ài lán ê chhù-pi° Tám-khiok kap Hoa-liú-só lâi.  In nä lâi chia, sim-läi tek-khak öe kám-töng.  Tám-khiok sui-bóng sim-läi kia°, Hoa-liú-só sui-bóng

ü su-iõk, tek-khak beh chiàu thi°-l³, ˜ tò-khì pún s¯-chäi.

Tì-jîn-ióng kóng, Lí kóng che öe chai lí chhim-chhim kám Chú ê un, thià°-thàng Chú, nä-s„ kia° lí böe siông-siông án-ni.  ‹-s„ lâng-lâng kàu chit s¯-chäi chiü öe, che s„ Chú choan-choan siú°-sù lí ê.  Lí bô siü° Chú tèng s…p-j„-kè ê sî-chün, ü chöe-chöe lâng khòa° I, ˜-nä sim bô kám-töng, hóan-t¡g chhio I, thang chai lí ê sim-koa° kám-töng thià°-thàng Chú, chit ê s„ Chú lëng-göa ê un-tián.

Lí nä ˜-s„ t„ Sek-s„ chhù-läi thia°-kì° kóng, Chú ëng tö-lí kám-töng lâng ê sim-koa°, lâng ü s¯ tit-tiõh, chhin-chhiü°  koe-bú gü-tiõh chiãh, kh¬ koe-á lëng-göa ü ch…t ê sia°-im mah? Lí chit- tiãp tú tiõh ê chiü-s„ án-ni.

Goá bäng-kì° Lú-t² chiah ê lâng koh chìn-chêng kiâ° kàu Ki-tok-t² chêng ü tú-tiõh sa° lâng teh khùn ê s¯-chäi, khòa°-kì° l³-pi° ü sa° lâng ê sin-si ëng thih-liän tiàu t„ chhù-téng.

Täi-ke khòa°-kì° chiü tah-hiah°.  Sim-chû chiü m¤g Tì-jîn-ióng kóng, Chiah ê s„ sím-m…h lâng?  Üi-tiõh siá°-sü chiah tiàu chia nih?

Ìn kóng, Chí sa° lâng, ch…t ê miâ kiò Gû-göng, ch…t ê miâ kiò Lán-tö, ch…t ê miâ kiò Chü-s„.  Ki-tok-t² chêng t„ chia, ü tú-tiõh chí sa° lâng teh khùn, chiü kiò in chhí°, in ˜-khí-lâi; äu-lâi iû-gôan chòe phái°, ˜-khéng hóan-hóe, in-üi án-ni, Siöng-tè ˜ iông-ún in, ëng lûi lâi phah-sí.  Kiâ° che l³ ê lâng pún-jiân chai chí sa° lâng ê ˜ hó, teh siü° in chit hö ê sí tek-

khak s„ Siöng-tè teh pò-èng in, s¯-í chiah ˜-ká° bâi-chòng, chiong in tiàu t„ chhiü-téng, kéng-kài äu-lâi ê lâng, ˜-thang õh in ê khóan.

Sim-chû m¤g kóng, Hit sa° lâng ü sím-m…h ê ˜ hó nih?

Tì-jîn-ióng kóng, In ka-k„ bô chin sim kiâ° thi°-l³, tú-tiõh ü ch„n-sim ê lâng chiü ch„n-lãt chó-tòng in, ka-k„ pîn-töa° h²-t², iä ài chèng- lâng õh in ê iü°; koh kä kóng, lâng chiàu in ê khóan-sit khì chöe s„ bô iàu-kín, iä öe tit-tiõh thian-tông ê hoh-khì.  Ki-tok-t² kàu chia ê sî-chün, in tú-tú teh khùn, ta° in ê sin-si tiàu t„ chia, s„ chòe lâng ê kéng-kài.

Sim-chû kóng, Chí sa° lâng ü lâng thia° in ê öe, siü in ê bê-hçk á bô?

Tì-jîn-ióng kóng, Ü ah! ü kúi-nä lâng h³ in bê-hçk, l„-khui chià°-l³, läi-tiong ü ch…t ê miâ kiò Bän-hêng, ch…t ê miâ kiò Lçk-tóan, ch…t ê miâ Sim-hû, ch…t ê miâ kiò To-iõk, ch…t ê miâ kiò Ài-biân.  Iä ü ch…t ê cha-b¯ gín-ná, miâ kiò Gû-chhún, chí kúi lâng lóng thia° chí sa° lâng ê öe, õh in ê khóan.  Koh chí sa° lâng húi-pòng Chú kóng, Chú ê sim s„ chân-jím, hõk-sài

I ch„n-chäi oh.  Koh kóng, Sûn-soa° hit s¯-chäi bô sím-m…h hó, lâng teh o-ló hit s¯-chäi chin hó kàu kçk, s„ siu° kè-thâu lah.  Chí sa° lâng koh lêng-jiõk Chú ê l²-châi, kì°-ü Chú ê l²-châi kh¢g lâng hóan-hóe kóe-pì° kui-óa Kiù-chú, chiü kóng, in s„ to-sü, kiáu-jiáu lâng ê, iä chiong Siöng-tè õah-miä ê piá° liãh chòe böe chiãh-tit ê m…h (Iok-hän 6:35).  Chiong Sèng Sîn ê an-ùi liãh-chòe hu-hu bô s…t, chiong kan-kh¯ kiâ° thi°-l³ ê täi-chì liãh chòe bô l³-ëng.

Lú-t² kóng, Chí sa° lâng chin-chià° chit hö khóan, góa lóng bô beh lîn-bín in.  In tú-tiõh chit hö ê kiat-kiõk, s„ *eng[èng]-kai ê.  Góa siu° in ê sin-si t„ l³-pi° s„ hó, thang h³ kiâ° thi°-l³ ê lâng kéng-kài.  Siá°-sü bô chiong sa° lâng ê chöe, siá t„ chhâ-pâi-á kùi-teh, lok t„ hia nih?

Tì-jîn-ióng kóng, Ü lah! Lí kiâ° khah kün-chêng chiü öe khòa°-kì°.

Lú-t² kóng, Ü chiü hó.  Góa ˜ khì khòa°, chhut-chäi in tiàu lok hia.  Seng-khu hiú-nöa, chhut phái° ê miâ-sia, lâng éng-éng öe kì-tit in ê chöe.  Góan iáu-bë kàu chia, in í-keng sí, che iä s„ góan ê kai-chài; nä bô án-ni, góan bú-kiá° kàu chia siü in ê bê-hçk iä kiám-chhái öe.

Lú-t² chiah ê öe kóng liáu, täi-ke chiü chìn-chêng kiâ°, t…t-t…t kàu Kan-lân soa° ë.  Tì-jîn-ióng chiong Ki-tok-t² chêng kàu hia s¯ tú-tiõh ê täi-chì kóng h³ in thia°, chhöa in khòa° soa° ê chheng chúi-chôa°, kóng, Ki-tok-t² iáu-bë chiü° soa°, täi-seng ü lim chit ê chheng-chôa° ê chúi.  Hit sî ê chúi s„ chheng-chheng, chin hó lim, bô phah-s¢g chit chün s„ lô-lô, in-üi ü lâng ˜ kam-göan kiâ° thi°-l³ ê, t„ chia lim chúi chí-khoah, siông-siông ëng kha lâi lä chúi-chôa° thâu, phah lô chiah ê chúi (Í-se-kiat 34:18).

Sim-chû kóng, In án-ni chòe, sim-läi s…t-chäi s„ ok-tõk lah.

Tì-jîn-ióng kóng, Bô siong-kan.  Che chúi iáu-kú öe têng--tit, iú°-khí-lâi tóe t„ chheng-khì ê khì-kü, th² ûn-ûn-á tiâm tóe, chúi chiü chheng.  Lú-t² chiah ê lâng chiü chiàu chit ê khóan-sit khì chhòng, chin-chià° öe lim-tit.  Chúi lim liáu, Tì-jîn-ióng chiü pò in khòa° soa° ë, hí n¤g tiâu pun khui ê l³, chiü s„ chäi-chá S„-gî, Güi-siän n¤g lâng kiâ° chhò ê s¯-chäi; kóng, Chí n¤g tiâu l³ chin gûi-hiám.  Ki-tok-t² kiâ° kè ê sî hit n¤g lâng sí t„ hia, äu-lâi ëng thih-liän, bãk-sa, th²-kau nôa-chãh, lâng ˜-thang tùi hia kiâ°; sui-jiân s„ án-ni, iáu-kú ü lâng phian-phian beh tùi hia khì, ˜ kam-göan it-t…t tùi chià°-l³ chiü° soa° khì.

Lú-t² kóng,

Höan chöe ê s¯ kiâ° ê l³ töa-töa bô thò-tòng (Chim-giân 13:15).  Lâng j…p chit hö siang-chhe l³ bô phah-ch…h kha-kut, s„ góa chin kî-kòai ê.

Tì-jîn-ióng kóng, Ü lâng ˜ kóan sí-õah, it-t…t beh khì, chhàu-khàm tú-tiõh Chú ê l²-châi, kä in kóng, kiâ° chhò.  Kah in tiu°-tî, in hóan-t¡g chiong phái° öe lâi ìn kóng, Lín ëng Chú ê miâ-j„ (Iâ-l„-bí 44:16,17), chiong öe hoan-hù góan, góan tòan-tòan ˜ thia°, góan nä kóng beh chòe sím-m…h, tek-khak chiü beh chòe.  Lín koh khòa° hit ê siang-chhe l³ kháu, ˜-nä ü thih-liän bãk-sa, th²-kau, chãh--teh;  koh ü lî-pa ûi-teh, sui-jiân án-ni, iáu-kú ü lâng beh tùi hia khì.

Lú-t² kóng, chit hö ê lâng pîn-töa° kiâ° l³, böe-öe siü-kh¯, khòa° chiü° soa° ê l³ put-chí bô hãp-ì.  Sèng-keng kóng, “Pîn-töa° ê lâng kiâ° l³ ná chhin-chhiü° ëng chhì-á chhãk kha ch…t-poa°-iü°” (Chim-giân 15:19).  Chit hö ê lâng kam-göan j…p khôan-thò ê läi-bin, lóng ˜ khéng chiü° soa°, t…t-t…t khì kàu thi°-siâ°.

Chèng-lâng chiü khí-sin chiü° Kan-lân soa°, iáu-bë chiu° ch…t-pòa°, Lú-t² khùi t…t-t…t chhóan kóng, Chiü° chit ê soa°, s…t-chäi chin hùi-khì, lâng khòa° seng-khu ê pêng-an, pí lêng-hûn tit-tiõh kiù khah iáu-kín, chiü chü-jiân ˜ khéng chiü° chit ê soa°.

Sim-chû kóng, Góa tek-khak beh chë, chhiá° hioh.

Lú-t² ê sòa-bé kiá° chin ià-siän liâm-pi° chiü háu.

Tì-jîn-ióng kóng, Lâi, bõh-tit tòa chia chë, T„ téng-b„n bô jöa h¤g, ü ch…t chö ê liâng-têng, thang lâi hioh-khùn.  Chiü khan gín-ná ê chhiú tùi liâng-têng hia khì.

Täi-ke kàu hia lóng jõah, lâu kàu ch…t sin köa°, hoa°-hí chë-teh hioh-khùn.

Sim-chû kóng, Lô-kh¯ ê lâng (Má-thài 11:28), khòa°-tiõh an-hioh, s…t-chäi s„ chin ti° chin phang.  Chú üi-tiõh kiâ° l³ ià-*lái[lán] ê lâng, p„-pän an-hioh ê s¯-chäi, un-tián chin chhim. Góa chá-chêng thia°-kì° ü chit hö têng-á, ta° chhin-bãk khòa°-kì° lah.  Chóng-s„ lán t„ chia chhiat-chhiat ˜-thang khùn.  Chêng Ki-tok-t² t„ chia khùn, töa-töa bô pân-gî.  Tì-jîn-ióng tùi Lú-t² ê soah-bé kiá° kóng, Lí ü kan-kh¯ á bô? Kiâ° che l³ hó, á ˜-hó nih?

Ngá-kok chiü kóng, Góa tú-á seng-khu lóng bô lãt lah, to-siä lí ü khan góa.  Ta° góa siü°-tiõh läu-bú bat kóng, chiü° thian-tông ná chhin-chhiü° peh lâu-thui, lõh të-gçk ná chhin-chhiü°  teh lõh soa°.  Chóng-s„ kam-göan chiü° lâu-thui, tit-tiõh õah-miä s„ khah hó, ˜ ài lõh soa° sit-lõh sì°-miä.

Sim-chû tùi Ngá-kok kóng, Siõk-gú ü kóng, Chiü niá kan-kh¯, lõh niá khùi°-õah.

Ngá -kok kóng, Sui-jiân s„ köe, tàu-tí s„ siü kh¯.

Tì-jîn-ióng kóng, Chit ê gín-ná chin khó-chhú, s¯ ìn Sim-chû ê öe lóng bô chhò.  Sim-chû ü hoa°-hí ê b„n, Ngá-kok sió-khóa b„n t¡g âng.

Lú-t² kóng, Lán t„ chiah hioh-khùn, iä tiõh chiãh täm-põh m…h, h³ chhùi-läi khah ti°. Góa ü tòa ch…t liãp ê siä-liû lâi, s„ tùi Sek-s„ ê chhù chhut-lâi, Sek-s„ hit-tiãp ü h³ góa, koh ü h³ góa ch…t tè b…t-p², ch…t kan phû-tô chiú.

Sim-chû kóng, Góa ü khòa°-kì° Sek-s„ khan lí kàu pi°-á kóng öe, phah-s¢g tek-khak ü m…h sàng lí.

Lú-t² kóng, Chià°-s„ ah, chiü-s„ chiah ê m…h.  Chóng-s„ góa s¯ ü ê, täi-ke lóng thang ëng, góa chêng ü bat kóng, chit hö ê öe; chiü chiong Sek-s„ s¯ sàng ê m…h, pun täm-põh h³ Sim-chû kap ka-k„ sì ê häu-si° chiãh.  Koh tùi Tì-jîn-ióng kóng, Lí iä thang chiãh.

Ìn kóng, ‹-sái tek-khak pun góa, lín ka-k„ chiãh, góa thêng tiãp-á-kú beh tò-khì lah; koh góan chú-lâng hit s¯-chäi chit hö ê m…h chin chöe, lí s¯ tòa ê thang lâu-teh, l³-nih bän-bän-á ëng.

Lú-t² hiah ê lâng lim-chiãh bêng-pçk, koh kóng ch…t thêng ê öe, Tì-jîn-ióng chiü kóng, J…t í-keng chhiâ lah, ta° tiõh khí-sin kiâ°.  Täi-ke chiü chìn-chêng khì.  Chiah ê gín-ná t„ thâu-chêng kiâ°, bô phah-s¢g Lú-t²  chiong hit ê chiú-kan iáu-kú pàng t„ têng-á läi.  K¬-put-chiong tiõh kah i ch…t ê kiá° tò-t¡g khì thçh.

Sim-chû kóng, Chit ê têng-á läi siông-siông öe h³ lâng sit-lõh m…h, chêng Ki-tok-t² ü phah ka-lãuh i ê bûn-pîn.  Chit-tiãp Lú-t² koh ü sit-lõh chiú-kan.  Chiü m¤g Tì-jîn-ióng kóng, che s„ sím-m…h iân-k±?

Ìn kóng, Kiám-chhái in-üi ài khùn, kiám-chhái in-üi bô koan-sim.  Ü lâng *eng[èng]-kai tiõh chhí°, i hóan-t¡g khùn; ü lâng *eng[èng]-kai tiõh koan-sim, i hóan-t¡g bô sòe-j„, in-üi án-ni jöa chöe kiâ° thi°-l³ ê lâng kàu hioh-khùn ê s¯-chäi, siông-siông siü-khui.  Kiâ° chit ê l³ ê tú-tiõh an-lõk ê sî, *eng[èng]-kai tiõh kéng-séng sió-sim; nä bô án-ni, i ê kng-bêng chiü pì°-chòe ¬-àm; i ê hoa°-hí chiü pì°-chòe iu-bün.  Ki-tok-t² t„ chia tú-tiõh ê täi-chì chiü s„ pîn-kù lah.

Täi-ke kiâ° kàu soa°-téng, Tì-jîn-ióng thê-khí Ki-tok-t² chêng t„ chia tú-tiõh Sim-keng.  Hôai-gî n¤g lâng cháu tò-t¡g ê täi-chì, m¤g Lú-t² kóng, Hí n¤g lâng tò-t¡g kàu Chiong-bông siâ°, chit tiãp in ê chêng-hêng chái°-iü°, lí chai á ˜-chai nih?

Lú-t² kóng, In s„ góa ê chhù-pi°, chái°-iü° ˜-chai?  Hí n¤g lâng kiâ° sai, ˜-ká° t…t-t…t chìn-chêng khì, tò-t¡g kàu pún s¯-chäi, iû-gôan s„ kia°-hiâ° bô chú-ì.  siông-siông kap lâng kóng, Tiàm t„ hia bô thò-tòng, kia°-liáu äu-läi ü chai-ë.  Hiu°-lí ê lâng, ˜-ài thia° chit hö ê öe, chiü kóng, Lín kia° chai-ë, siá°-sü ˜ õh Ki-tok-t² l„-khui chia nih?  Bêng-bêng s„ beh kiáu-jiáu góan lah, lín ˜-ká° cháu, iä ˜-ká° tòa, bô ch…t-tiám-á ê tá°-thâu, h³ lâng khòa° ˜ khí.

Tì-jîn-ióng kóng, Che s…t-chäi thang khó-sioh; in hit sî kàu chia nä khéng chin sim kiû Chú hû-chhî, chiü in ê kia°-hiâ°, gî-ngái, chü-jiân öe siau-bô, iû-gôan thang kiâ° chit ê thi°-l³.  Ta° in tiàm t„ pún hiu°-lí, kia° sí, tek-khak tiõh sí; kia° lõh të-gçk, iä böe bián-tit bô lõh të-gçk; kiám ˜-s„ khó-sioh mah?

Täi-ke kiâ° kàu täi-seng Ki-tok-t² tú-tiõh Sim-keng, Hôai-gî ü kh¢g i tò-t¡g khì hit s¯-chäi, khòa°-kì° l³-pi° ü ch…t ê tâi, tâi-chêng ü pâi siá kóng: Chit ê pâi s„ beh kéng-kài lâng, h³ lâng chiàu-k± i ê sim, i ê ch…h.  Nä bô án-ni, tek-khak tiõh siü hêng-hoat chhin-chhiü° chêng ê lâng.  Koh ch…t chat kóng, T„ chit tâi-chêng Sim-keng, Hôai-gî, in-üi ch¯-tòng Ki-tok-t²  kiâ° thi°-l³, ü h³ lâng ëng pû âng-âng ê thih k¢g in ê ch…h.

In koh chìn-chêng kiâ° kàu öe khòa°-kì° sai. In-üi Tì-jîn-ióng s„ chin béng ê lâng, i ˜ kia° sai; nä-s„ hiah ê gín-ná, täi-seng hoa°-hí thâu chêng kàu; ta° in-üi kia° sai chiü tò-thè lâi t„ Tì-jîn-ióng ê ka-chiah-äu kiâ°.

I bah-bún-*chhhiò[chhiò] kóng, Hoh! nä bô gûi-hiám lín chiü ài kiâ° thâu-chêng, ta° ü sai, lín chiü kiâ° thè-äu.

In chìn-chêng ê sî, Tì-jîn-ióng ü pýih to, nä sai lâi, chiü beh thai i.  Hit sî hut-jiân ü ch…t lâng chhut-lâi beh pang-chän sai, töa sia° hoah Tì-jîn-ióng kóng, Lí kàu chia beh siá°-sü ah? Ch…t lâng miâ kiò Hiông-ok, s„ lò-lâng ê chéng, i put-chí töa-hàn, beh thâi kiâ° thi°-l³ ê lâng.

Tì-jîn-ióng kóng, Chiah ê hü-jîn-lâng kap gín-ná beh kiâ° chit tiâu l³, siat-sú lí kap sai beh ch¯-tòng, góa koat-tòan beh thòe in khui l³.

Hiông-ok kóng, Chit tiâu l³ ˜ h³ in kiâ°, góa beh ch¯-tòng in; in-üi án-ni, góa chiah chhut-lâi pang-chän sai.

In-üi sai béng, lâng hiông-kài-kài, kün-lâi khah chió lâng kiâ° chit tiâu l³, s¯-í tì-kàu l³ chiü hoat chháu.

Lú-t² kóng, Kün-lâi chió-chió lâng kiâ° chit tiâu töa-l³, tùi chá kàu chit tiãp, sui-jiân ü lâng kiâ° sió l³, góa bô beh án-ni.

Hiông-ok chiü kí sai lâi chiù-chöa, koh kóa° in kóng, Kín-kín õat-lìn-t¡g khì, ˜ chún lín lâi.

Tì-jîn-ióng chìn-chêng ëng to chhãk, phut h³ Hiông-ok thè-khì.

Hiông-ok kóng, T„ góa ê s¯-chäi lí ká° beh thâi góa mah?

Tì-jîn-ióng kóng, Góan t„ Ông ê töa-l³, lí läm-sám lâi lok sai t„ chia.  Sui-jiân chiah ê hü-jîn-lâng chham gín-ná s„ n¡g-chiá° ê, in tek-khak beh chìn-chêng kiâ° khì,.  Kóng liáu ch„n-lãt phut-khì, phut tiõh Hiông-ok ê thâu-khoe, i chiü põah-tó; koh ch…t ë chäm-t¤g i ê chhiú. Hiông-ok chiü töa-sia° háu kàu ˜-s„ sia°-tiäu. Hü-jîn-lâng sui-jiân thia° i ê sia° ü thang kia°, chóng-s„ khòa° i tó-teh käu-käu-lìn, chiü hoa°-hí. Ta° chiah ê sai ü liän-teh, s¯-í böe lâi kä in.

Hiông-ok sí liáu, Tì-jîn-ióng kä Lú-t²  in kóng, Ta° lâi tè góa, chiah ê sai böe siong-häi lín.  S¯-í täi-ke chiü chìn-chêng, tùi sai ê b„n-chêng kè-khì, hü-jîn-lâng ü kia° ngiãuh-ngiãuh-chhoah, gín-ná kia° kàu b„n ¬-lek-lek, Chóng-s„ täi-ke lóng pêng-an, bô siong-häi.