Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  2 Chiu°

 

 

Sim-chû chìn-j…p õeh-m£g

 

Hit-sî Lú-t² chham sì ê kiá° khí kiâ°, Sim-chû iãh kap in khì.  T„ l³-nih teh kiâ° ê sî, Lú-t² tùi i kóng, Sim-chû ah, lí khéng sàng góa, hó-lé kàu án-ni, chit chäm s„ góa siü° bô kàu ê.

Sim-chû s¢g s„ siàu-liân ê cha-b¯ gín-ná, chiü ìn i kóng, Phah-s¢g tè lí khì, nä öe tit-tiõh khah hó, góa lóng ˜ ài koh tò-lâi pún-siâ°.

Lú-t² kóng, Lí nä khéng chham góa iân-l³ lâi-khì, kài hó; kàu bé-chäm öe án-chái°-iü° góa lóng chai.  In-üi góa ê tiöng-hu  í-keng kàu hia, pí-phëng beh chiong sè-kan s¢g böe liáu ê kim-gûn lâi kä i öa° hit hö hok-khì, i tek-khak ˜

khéng.  Sui-jiân lí kh3, s„ tùi góa chhiá° lí nä-tiä°, Chóng-s„ góa chai hit ê Ông tek-khak beh siu-liû lí; in-üi I í-keng chhe lâng kiò góa chham góa ê gín-ná chòe tui khì, hit ê Ông chià°-s„ hoa°-hí un-tián h³ lâng ê.  Chóng-s„ lí nä ài án-ni, góa beh chhià° lí chòe lú-kang, thang chòe tui lâi khì, koh s¯-hùi iä thang kong-ke ëng; iàu-kín ài lí chham góa khì nä-tiä°.

Sim-chû kóng, Beh thái-thó öe tek-khak chai hit ê Ông khéng beh siu-liû góa leh? Siat-sú ü ch…t ê lâng tek-khak chai kä góa kóng, góa ê chú-ì it-hoat tiä°-tiõh, ˜ kia° l³ án-chái°-iü° kan-kh¯ kiâ°, gâu chän lâng ê, I öe lâi chän góa.

Lú-t² kóng, Sio thià°-thàng ê Sim-chû ah, lí beh án-chái°-iü°, góa ta° kä lí kóng, Lí nä tè góa lâi-khì kàu hit ê õeh m£g, góa chiah kä lí m¤g hia ê lâng; siat-sú hit tah ê lâng bô sím-m…h pîn-kù thang an-ùi lí, lí chòe lí tò-t¡g-khì  iä iáu-bë tî.  Án-ni lí kap góa khì, iân-l³ chiàu-k± góa, chham góa ê gín-ná, góa iä tiõh pò-tap lí.

Sim-chû kóng, Án-ni hó ah, góa chhiá° tè lí, lâi khì khòa° bäi teh, thi°-téng ê Ông pún-jiân s„ khoan-iông täi-liöng, kiám-chhái bô khì-chõat góa, iä-kú-ká°.

Lú-t² thia°-kì° chit hö öe, kóng-liáu put-chí óa-ì; ˜-nä in-üi l³-nih ü phöa°, ka-k„ thang kóe sim-bün, koh chiü öe hiáu-tit pó-tiöng ka-k„ ê lêng-hûn, sit-chäi s„ chin lân-tek lah.

Täi-ke chiü chòe tui khì kiâ°.  Tú teh kiâ° ê sî, Sim-chû hut-jiân tit-tit khàu--khí-lâi.

Lú-t² chiü m¤g i kóng, Hó sio-bë ah, lí üi tiõh sím-m…h kan-kh¯ leh?

Sim-chû ìn kóng, Góa s„ khó-liân góa ke-läi ê lâng iû-gôan khiä-khí t„ Chiong0bông siâ°, góa siü°-tiõh in ê chêng-hêng, böe bián-tit siong-sim; iu-üi iãh bô lâng thang khì kà-s„ in, kiò in tiõh siám-p„, góa ná siü° ná iu-bün.

Lú-t² kóng, Lí sim-läi s…t-chäi chû-pi, chin hãp-s…t kiâ° chit tiâu l³ ê.  Góan tiöng-hu hit tiãp-á cháu chhut-khì ê sî-chün, iä s„ chiàu chit iü° khó-liân góa, góa khòa° chòe bô iàu-kín, bô beh thia° i kh¢g, i it-hoat hôan-ló; Chóng-s„ lán ê Chú tài-liäm i chhi°-chhám, chiong i ê bãk-sái siu t„ pân-läi (khòa° Si 56:8).  Kàu ta° bêng-bêng thang chai, góa chham góa ê gín-ná kap lí öe kiâ° chit tiâu l³, chiü-s„ Chú bô k¬-hü góan tiöng-hu lâu bãk-sái ê pîn-kù.  Ta° góa khòa° lí üi-tiõh ke-läi ê lâng iäh siong-sim lâu bãk-sái, chiü ¢g-bäng böe kui t„ khang-khang, in-üi Sèng-keng-nih ü kóng, lâu bãk-sái lâi p± chéng-chí ê lâng, kàu sî it-tëng hoa°-hí lâi siu-sêng; koh kóng, Lâng chiong hó chéng-chí khì teh p± ê sî, sui-bóng ü thî-khàu, tek-khak tiä°-tiõh ü ch…t ê sî-häu, chiong hiah ê siông-sçk ê g¯-kak hoa°-hí hiah° tò-lâi (Khòa° Si 126:5,6).

Hit tiãp Sim-chû chiü chiong kúi-nä kù ê si lâi kî-tó.  Si-nih chiü-s„ kóng:

Góa sim ¬-àm pún bô tì-sek

Tö-lí böe bêng khòai siü bê-hçk;

Göan Chú Siöng-tè si-un sù-hok,

Chhöa j…p õeh-m£g kiù kàu thian-kok.

 

Göan Chú kiù góa bián koh bê-l³,

H³ góa j…t-j…t hiòng-chêng chì-p³,

H³ góa sìn Chú ná kú ná chhim,

Thàn I lâi kiâ° koat-ì choan-sim.

 

Khó-sioh góa ke kut-jiõk chì-chhin,

‹ kiâ° thi°-l³, góa kiâ° toa°-sin;

Thi° Pë Siöng-tè kiû Lí khó-lîn,

Kiù góa chhin-chhek ná kiù pún-sin.

 

Hit tiãp góa ê pêng-iú To-tì koh-chài chiong Lú-t² ê sü kóng h³ góa thia°, kóng, Lú-t² kiâ° kàu hit chäm th³-khut, miâ chòe Iu-ut, sit-chäi phái° phah-s¢g, t„ ka-k„ ê sim-läi kong, Chá-chêng góa ê tiöng-hu hiám-hiám h³ th²-chiu° kek--sí, chiü-s„ chit ê s¯-chäi.  Lú-t² iä sòa khòa° chit ê s¯-chäi, sui-bóng hit ê Ông bat kiò lâng lâi siu-lí, h³ lâng-kheh khah hó kiâ°

l³, iáu-kú s„ pí chêng koh-khah häi.

Góa chiü m¤g To-tì khòa° ü-iá° kiò lâng lâi siu-lí bô, i kä góa kóng, Ü-iá°; khó-sioh ü chöe-chöe lâng ké-iá° chòe Ông ê kang-hu ê, i kóng s„ beh ëng chng-chiõh ê chhâi-liäu, lâi chòe h³ i hó kiâ°, kî-s…t lóng s„ ëng hiah ê th²-soa pún-sò thün-thün lõh-khì, s¯-í chit-nih ê töe-hng ˜-nä siu-lí bô hó, hóan-t¡g h³ i chhòng häi-khì. Só-í Lú-t² chham i hiah ê häu-si°  khòa°-kì° chit hö iü°, chiü thêng-teh, ˜-ká° chìn-chêng khì.

Sim-chû chiah kóng, Án-k¬ ah! lán chhiá° lâi chhì-khòa°-teh, khòa° öe-tit kè á böe, khah sió-sim chiü-s„ lah.

In chiü sòe-j„ liam-kha kiâ°, ûn-á ch…t-p³ ch…t-p³ kiâ° kè-khì, tang tó sai oai tit-tit kè-khì; Chóng-s„ Lú-t² ü kúi-nä pái hiám-hiám põah-tó.  Thèng-häu kàu kè-khì lah, sim-läi chiah khah án-ún, iü hõng-hut thia°-kì° ü lâng ê sia° teh kóng, Chú s¯ ín lâng ê öe, tek-khak ü èng-giäm, sìn ê lâng ü hok-khì (khòa° L³-ka 1:45).  Täi-ke chiü chìn-chêng koh kiâ°.

Sim-chû chiah tùi Lú-t² kóng, Lí kàu hit ê õeh-m£g chiü ún-tàng ü lâng hoa°-hí beh h³ lí j…p-khì, pí-phëng góa nä kàu hia, iä hoa°-hí beh h³ góa j…p-khì, chiü-s„ tiõh koh-chài kè Iu-ut kúi-nä ê, góa iãh ˜ kia° i.

Lú-t² kóng, Lí chòe lí teh kiâ°, góa chòe góa teh lún; lán iáu-bë kiâ° kàu l³-bé, täi-ke ê chhám-kh¯ iáu-kú t„-teh h¬h; hó sió-bë ah, Chóng-s„ lán nä tí-tng öe-tit tiâu, chiü s¢g s„ hó. Lán siü° beh kàu hiah-nih êng-kng ê töe-p³, him-b³ hiah-nih töa ê hok-khì, l³-nih it-tëng öe tú-tiõh kia°-hiâ°, kh¯-chhó, kan-lân, chai tùi-tçk ê lâng in s¯ pâi-pí, chit hö sü thái-thó öe hián-tit leh?

To-tì kóng kàu chit chäm chiah khì, góa iáu-kú tit-tit teh bäng.

Góa bîn-bäng tiong koh khòa°-kì° Lú-t² chham i ê kiá° kap Sim-chû kiâ° kàu õeh-m£g. Kàu hia, täi-ke teh su-niû khòa° beh án-chái°-iü° lâi kiò m£g, p„-pän sím-m…h öe thang tùi khui m£g ê kóng.  Chiü siü°-khí Lú-t² nî-hè khah s„-töa, i chóng tiõh phah m£g; nä ü lâng khui m£g, iãh tahng thòe täi-ke kä i kóng öe. Lú-t² s¯-í chiü hiòng-chêng khì phah m£g;

Chiong-chêng in tiöng-hu teh phah m£g, ü kúi-nä pái chiah khui.  Lú-t² í-keng phah kúi-nä pái, iä bô lâng chhut-lâi ìn, hóng-hut thia°-kì° kün-tau káu püi, siâ° chin töa, in hiah ê hü-jîn-lâng kap gín-ná lóng kia°-tiõh.

Thêng ch…t khùn ˜-ká° phah m£g, kia°-liáu káu öe jip chhut-lâi kä in.  Hit sî täi-ke sim-läi bô phah bô s¢g, chìn-thè lióng-lân.  H³ káu kia°-tiõh, m£g ˜-ká° koh phah, iä ˜-ká° tò-t¡g khì, kia°-liáu k±-m£g--ê khòa° in khì, chiü sòa bô hoa°-hí.  L³-bé-chhiú bô ta-ôa, koh chài phah-m£g, pí täi-seng hit kúi pái phah iáu khah hiông.

K±-m£g--ê chiü m¤g, S„ siá° lâng teh phah? Tú teh kóng hit sî, káu bô koh püi, chiü lâi kä in khui m£g.

Lú-t² kä i kóng, Góan chiah ê lú-p„ hó-tá° lâi phah Ông ê m£g, ¢g-bäng góan ê Chú bõh-tit siü-khì góan.

K±-m£g--ê chiü m¤g i, kóng, Lín s„ tùi tá-lõh lâi? lâi chia ài beh siá°-täi?

Lú-t² ìn kóng, Ki-tok-t² hiah°-sî khiä-khí ê s¯-chäi, góan iä s„ tùi hia lâi, iä s„ üi-tiõh i hit hö täi-chì; kiû lí si-un h³ góan tùi chit ê m£g j…p-khì, góan chai chit tiâu l³ thang kàu thi°-siâ°.   Läu-töa ah! góa khah hó tá° ká° kóng, góa s„ Lú-t², chêng hit ê Ki-tok-t² tùi chia keng-kè, ta° i í-keng kàu thi°-téng lah, góa chiü-s„ i ê b¯.

K±-m£g--ê ch…t-ë thia°-kì°, chiü kî-kòai, kóng Ê°! pún-té chiah teh òan-hün chit tiâu l³, ta° tò-t¡g àn lâi kiâ° i, lí kiám chiü-s„ hit ê mah?

Lú-t² chiah tìm-thâu, kóng, s„ lah, koh ü chiah ê s„ góa ê koai-kiá° leh.

K±-m£g--ê chiü tioh i ê chhiú, kä i chhöa j…p-khì, iä sòa kóng, Iông-ún sòe-kiá° lâi chiü-kün góa.  Kóng liáu, m£g chôe i koai°-khì.  K±-m£g--ê lâu-téng ü lâng chhe-siau pûn hö-thâu; hit tiãp k±-m£g--ê kah i tiõh täng k¯-gãk, hoa°-hí lâi ngiâ-chih Lú-t².  Ch…t-ë pûn, sia°-im hô-pêng, chin hó thia°.

Hit-sî Sim-chû löa kú iáu tiàm t„ göa-b„n teh khiä, ch…t-b„n thî-khàu, ch…t-b„n chhoah, in-üi kia°-liáu lâng ˜ h³ i j…p-khì.  Chóng-s„ Lú-t² kap i ê gín-ná í-keng j…p-khì lah, i chiü thòe Sim-chû kiû-chêng, kóng, Góa ü ch…t ê tâng-phöa° chham góa chòe tui lâi, i iáu tiàm t„ göa-b„n, i ê sim-ì kap góa siäng khóan; i kçk hôan-ló, tãuh-tãuh ài iu-bün, ka-k„ phah-s¢g , ˜-s„

Ông kiò i lâi ê, bô chhin-chhiü° góa s„ góan tiöng-hu ê Ông chhe lâng lâi kiò góa khì.

Sim-chû tiàm göa-b„n, sim-läi chin chhi°-chõh, tán ch…t-sî chhin-chhiü° tán ch…t-nî; s¯-í böe k±-tit thèng-häu Lú-t² thòe i kiû liáu, i chiü ka-k„ phah m£g, chin hiông, h³ Lú-t² hiãh° ch…t-ë.

K±-m£g--ê chiü m¤g khòa°, S„ siá° lâng?

Lú-t² chiü kä i kóng, Chià°-s„ góa ê tâng-phöa° lah.

K±-m£g--ê, m£g ch…t-ë khui, khòa°-kì° Sim-chû chhih lõh-khì th²-kha, s„ in-üi kia°-liáu m£g bô kä i khui, böe tit j…p-khì, chiah kia° kàu hün-lün lõh-khì.  S¯-í khan i ê chhiú, kä i kóng, Sió k¬-niû ah, lí khí-läi h¬h.

Ìn i kóng, Läu-töa ah! góa piàn-sin lóng bô lat, chhin-chhiü° hiám sí, kan-ta öe chhóan-khùi nä-tiä°.

I chiü kóng, Chêng lâng iä bat án-ni-si° kóng, Góa ê lêng-hûn sit-tá° ê sî, góa chiü siàu-liäm Iâ-hô-hoa; góa tùi lí kî-tó, ¢g-bäng Lí ê sèng-tiän (Iok-ná 2:7).  ‹-bián kia°, tiõh khiä khí-lâi, lí thang kä góa kóng lâi chia s„ sím-m…h sim-ì.

Sim-chû chiah kóng, Góa ê tâng-phöa° Lú-t² s„ h³ Ông chhiá° i lâi ê, góa kan-ta s„ h³ Lú-t² kiò lâi nä-tiä°.  S¯-í góa kia°-liáu s„ ka-k„ töa chú-ì thau lâi ê.

K±-m£g--ê m¤g kóng, S„ Lú-t² kiò lí chham i chòe tui lâi chia mah?

Sim-chû ìn kóng, S„ lah; s¯-í góa í-keng lâi kàu chia, Chú ê un-tián chin töa, hoa°-hí sià lâng ê chöe, kiû li h³ lú-p„ iäh ü hün leh.

K±-m£g--ê chiü koh khan i ê chhiú, ûn-ûn chhöa i j…p-khì, chiah kóng, Kì°-nä sìn góa ê lâng, góa lóng thòe in kî-tó, bô lün s„ ëng sím-m…h hoat-t³ lâi chiü-kün góa ê.  Chiü kä sin-pi° ê lâng kóng, Tiõh thçh hiu°-liäu h³ Sim-chû ph„° i, bián-tit i hîn-göng.  In chiü thçh ch…t hong být-iõh h³ i ph„° (Ngá-ko 1:13).  Sim-chû ch…t-ë ph„��, chiü sóng-khòai.

Hit-sî Lú-t² chham i ê kiá° kap Sim-chû lóng tit-tiõh Chú ngiâ-chih, ëng un-tián ê öe lâi an-ùi in.

In chiü kä i kóng, Góan chiah ê chai chöe hóan-hóe, kiû Chú sià-bián, chí-tiám góan äu-lâi eng-kai tiõh án-chái°-iü° chòe.

Ìn in kóng, Lín ê chöe góa lóng sià, ch…t häng s„ in-üi góa í-keng èng-ún beh sià; ch…t häng s„ in-üi góa s¯ kiâ° s„ chiâ° chòe siõk-chöe.  Án-ni góa s¯ èng-ún lín ê, chit chün chim-chhùi h³ lín; lün siõk-chöe ê iân-k±, lín äu-lâi chiü öe ná bêng-pçk (Iok-hän 20:20).

Góa t„ bîn-bäng tiong, koh khòa°-kì° i ëng chöe-chöe hó öe teh kä in kóng, h³ in ê sim ná hoa°-hí.  Koh sòa chhöa in khì m£g lâu-téng, chí-s„ in s„ ëng sím-m…h hoat-t³ lâi tit-tiõh kiù, sòa kä in kóng, Äu-lâi teh kiâ° l³ ê sî-chün, lín öe koh khòa°-kì° s…p-j„-kè, lâi siü°-tiõh Chú thòe lín siü-kh¯ ê sü, lín ê sim chiü ná tit-tiõh an-ùi.

Kóng liáu, chiü koh chhöa in khì lâu-ë, t„ hit chit chö ê liâng-têng, h³ in t„ hia ka-k„ kóng-öe.

Lú-t² chiah kóng, Lán öe-tit lâi kàu chia, s…t-chäi chin bän-hëng ah!

Sim-chû chiah kóng, Lí s¢g s„ bän-hëng, bõh-kioh góa kiám ˜-s„ koh khah hoa°-hí kàu-kçk?

Lú-t² kóng, Góa tú-tú khiä m£g-göa phah m£g, ü hiah kú, lóng bô lâng ìn.  Koh thia°-kì° ok-káu püi ê sia°, góa kia° täi-ke l„-liáu pún s¯-chäi, lâi kàu chia bô chhái-kang.

Sim-chû kóng, Lí j…p m£g, góa iáu t„ m£g-göa teh khiä, hit-sî put-chí kan-kh¯, góa siü° Sèng-chheh kóng, N¤g ê hü-jîn-lâng teh oe bö, liãh ch…t-ê, pàng ch…t-ê (Má-thài 24:41), hit kù öe èng-giäm lah.  Kan-kh¯, beh kiò kóng, Soah

lah! soah lah! kàu kiò böe chhut, iä ˜-ká° koh phah m£g; äu-lâi kiãh thâu khòa°-kì° m£g-bâi téng ü siá kóng, Phah m£g chiü khui, góa chiü hó-tá°.  Koh-chài siü° bô phah m£g tek-khak böe tit-tiõh kiù; hit tiãp chhut-lãt phah m£g, in-üi sí kap õah ê koan-hë lâi pek góa.

Lú-t² kóng, Lí phah m£g chin s„ töa lãt, góa thia° hit ê sia° kia° ch…t tiô, lí ê khóan-sit chhin-chhiü° chhut-lãt phe-miä, beh khì thia°-kok.

Sim-chû kóng, Put-lün s„ ch„-chüi kàu góa hit ê të-p³, iãh tek-khak s„ chit hö khóan-sit. Lín j…p õeh-m£g chiong góa koai° t„ göa-b„n, góa sui-jiân sió-tá° kia° h³ káu kä, iãh bô hoat-tit, k¬-put-chiong chhut-lãt phah m£g.  Chhiá° m¤g lí, góa án-ni sit-lé, Chú thia°-kì° ˜-chai ü siü-khì á bô?

Lú-t² kóng, Lí teh phah m£g chhin-chhiü° ëng seng-khu teh töng, Chú thia°-kì°, b„n ü hoa°-hí ê sek, lóng bô kòe-siàu lí; góa siü° lí hit hö ê phah m£g iä tèng I ê ì.  Nä-s„ Chú chh„ hit ê ok-káu chin kî-kòai lah; phì-jü chá-chá chai ü ch…t ê ok-káu, kia°-liáu lán liân m£g to ˜-ká° bong--tiõh.  Ta° täi-ke j…p-lâi lóng bô siü-siong, chin s„ bän-hëng, góa hoa°-hí kàu böe k±-tit.

Sim-chû kóng, Góa siü° beh m¤g Chú siá°-sü chh„ ok-káu t„ chí läi-b„n; lí siü° thang, á ˜-thang?

Lú-t² sì ê kiá° lóng ìn kóng, Li m£g án-ni put-chí tiõh, eng-kai tiõh kiû Chú chiong káu tiàu-sí, kia°-liáu lán khí-sin ê sî, káu chhut-lâi kä lán.

Täi-seng Chú lâu in t„ têng-á läi, ka-k„ khì, chit tiãp tò-t¡g-lâi khòa° in.  Sim-chû küi lõh-khì, kóng, Göan Chú si-un, chún góa s¯ kiû ch…t häng täi-chì; góa chai Chú put-chí ü tì-sek, s¯ chòe ê lóng bô chhò-g³; nä-s„ hit ê ok-káu thia°-kì° ü lâng kiò m£g chiü beh kä lâng, chhin-chhiü° góan hü-jîn-lâng, gín-ná thia°-kì° káu püi put-chí kia°, Chú siá°-sü beh chh„ ok-káu leh?

Chú kóng, Lí m¤g án-ni, góa bô kòe-siàu lí; hit ê káu ˜-s„ góa chh„ ê, s„ keh-piah chh„ ê, keh-piah s„ Sat0tàn ê chhù, káu sui-jiân ok, ü chhiû° keh-teh, bô iàu-kín.  Ü lâng lâi phah m£g, thia°-kì° káu püi ê sia° tek-khak kia°, thang chhì i

j…p õeh m£g ê sim, chin-s…t á bô, iãh s¢g ü l„-ek. Nä-s„ M²-kúi chh„ hit ê ok-káu ˜-s„ hó-ì, s„ beh h³ lâng kia°, ˜-ká° lâi kàu Góa chia.  Hit ê káu ü sî öe thiàu chhiû°, kè lâi kä lâng, Góa ta° bóng thun-lún.  Góa iä siông-siông kiù lâng, ˜ chhut-chäi hit ê káu teh häi lâng.  Phì-jü lí chá chai ü káu, kiám ˜-ká° lâi mah? Lí liám bô khòa°-kì° khit-chiãh kàu lâng ê m£g teh thó

chî°, sui-jiân ü káu chhit-lâi püi beh kä i, i üi-tiõh ch…t-tiám-á ê m…h lóng ˜ khéng tò-thè.  Lí siü° beh kàu éng-õah ê kok, chái°-iü° in-üi sió-khóa kia°, ˜ tãt-tiõh khit-chiãh ê hó-tá°? Iáu-kú káu t„ keh-piah, chóng bô kia° i kä, chiü ˜-ká° kàu chit sc tò-thè.  Lí siü° beh kàu éng-õah ê kok, chái°-iü° in-üi sió-khóa kia°, ˜ tãt-tiõh khit-chiãh ê hó-tá°? Iáu-kú káu t„ keh-piah, chóng bô kia° i kä, chiü ˜-ká° kàu chit s¯-chäi mah? Put-lün s„ káu, s„ sai beh häi lín, Góa lóng öe kiù lín, thang hòng-sim õa-khò Góa.

Sim-chû kóng, Góa s…t-chäi chhò lah! s¯ siü° ê bô lí, ta° chai Kiù-chú s¯ chòe bô ch…t-tiám-á ê chhò-g³.

Lú-t² chiü kiû Kiù-chú chí-tiám i chêng-b„n ê l³.

Chú chiü h³ in chiãh, p„-pän chúi h³ in sóe kha, chhöa Lú-t² hiah ê lâng chiü° l³, chhin-chhiü° chá chhöa i ê tiöng-hu.  Täi-ke chiü chìn-chêng khì, thi°-khì chhiu-chhìn, s¯ kiâ° ê l³ put-chí pî°-thá°, Lú-t² chiü gîm-si kóng:

 

Lâi kiâ° thi°-l³, hit j…t-chí,

Góa sim siàu-liäm ch„n;

Chai-häi gûi-kip Chú khan-kiù,

Göan I bän hok éng-éng siü.

 

Sí l³ góa pún kiâ° töa hõah,

Lóng bô him-b³ éng-óan õah;

Ta° khò Chú miâ kiâ° kàu thi°,

›g-bäng hióng-hok bän-bän nî.

 

Chá-chêng hôan-ló ta° tek-kái,

‹ sái sit-chì bián gî-ngái;

Chú töa si-un góa chhí°-g³,

Chai I kàu bé öe pó-h³.

 

Góa bäng-kì° Lú-t² hiah ê lâng tùi õeh-m£g hit tiâu l³ t…t-t…t khì, l³-pi° ü ch…t phiàn chhiû°, chhiû°-läi ü hoe-h£g, läi-b„n ü ké-chí, hit ê h£g-chú s„ Sat-tàn.  Ké-chí ê chhiü-ki soan kèchhiû°-á göa kiat ké-chí hó khòa°, s¯-í lâng siông-siông bán khì chiãh; chiãh liáu öe phòa-p„°.  Lú-t² hiah ê kiá° khòa°-kì° ké-chí ài chiãh, chiü bán lâi chiãh.  In ê läu-bú hoah kóng ˜-

thang, in lóng ˜-thia°.  In läu-bú kóng, Hit ê ké-chí s„ ü lâng chiáng-kóan ê, lín bán lâi chiãh ü chöe.  Lú-t² ˜-chai chit ê ké-chí s„ sím-m…h lâng ê, siat-sú nä chai s„ Sat-tàn ê, tek-khak kia° kàu beh sí.

Täi-ke koh kiâ° l³, l„ õeh-m£g bô löa h¤g, khòa° tùi-b„n n¤g lâng bô chèng-keng ê khóan-sit t…t-thàu lâi, Lú-t² kap Sim-chû ëng phè-á jia b„n beh kè-khì, kap sì ê gín-ná sa°-kap kiâ°. Ch…t-tiãp-á kú hit n¤g lâng kàu bün-ch£g chiü

oe-tiõh Lú-t² kap Sim-chû, siü° beh phö in. Lú-t² hoah in kóng, Kín-kín thè khì, ˜-thang bô lé.  Hit n¤g lâng thia° chit ê öe, tì° chòe chhàu-hi-lâng, tek-khak beh phö in.  Lú-t² töa siü-khì, ëng chhiú chhia-khui in, Sim-chû iä chhut-lãt sak-khui.  Lú-t² koh kóng, Góan s„ kan-kh¯ kiâ° l³ ê lâng, bô tòa sím-m…h chî°-gûn, chit l³ ê l³-hùi thok-tiöng hó-lâng pang-chän, lín thang khì, bõh-tit tî° góan hü-jîn-lâng.

Hit n¤g lâng ü ch…t lâng kóng, Góan ˜-s„ phah-kiap ê lâng, chhut-lâi kiû lín ch…t häng täi-chì.  Lú-t² sim-läi chai in ˜-s„ hó-ì, chiü kóng, Lí s¯ kiû ê, koat-tòan ˜ chiông lí, góan pàng-sak sì°-miä, kiâ° l³, bô lâng thang kap lín kóng êng-öe; chòe i beh kè-khì.  Bô phe in khiä teh chãh kóng, Bián kiàn-siàu, góan ˜-s„ beh häi lín, put-kò sió-khòa täi-chì kiû lín, t„ lín iä bô sím-m…h oh chòe ê.  Lú-t² kóng, Lí sim khí phái°-ì beh häi góan lõh të-gçk, góan kam-göan tiàm chia sí, tek-khak ˜ siü lí häm-häi pàng-sak thian-kok ê hok-khì.  Hit n¤g lâng iáu-kú ˜ khì.  Lú-t² kap Sim-chû töa-sia° âu-kiò, kiù-miä! Hit n¤g lâng it-hoat˜ khéng pàng in.  Lú-t² koh töa-sia° kiò kóng, Kiù lâng ah!

Hit sî k± õeh-m£g ê lâng thia°-kì° s„ Lú-t² ê sia°, chiü kín-kín cháu lâi kiù in.  Tú-tú kàu hia khòa°-kì° täi-ke teh khiú; sì ê kiá°, n¤g ê khah chöe hè, chhut-lãt tí-tng phái° lâng, n¤g ê sòe--ê, khiä t„ l³-pi° teh háu.  Lâi kiù Lú-t² ê lâng hoah hit n¤g lâng kóng, Lín siü° beh chòe sím-m…h, h³ Chú ê peh-sì° höan chöe mah? Chiü beh liãh in, n¤g lâng ch…t chôe thiàu kè

chhiû° khì Sat-tàn ê h£g-läi.  Lâi kiù ê lâng m¤g Lú-t² kap Sim-chû khòa° ü siü-siong á bô. Ìn kóng, Góan kia° kàu böe k±-tit, bô siü-siong,to-siä lí lâi kiù góan, lí nä bô lâi, tek-khak h³ in siong-häi, koh to-siä Chú chhe lí lâi ê un-tián.

Hit lâng kóng, Lín t„ õeh-m£g h³ Chú khóan-thäi lín, lín s„ hü-jîn-lâng, lóan-jiõk, siá°-sü bô kiû Chú phài lâng l³-nih pó-h³ lín? chiü-s„ kî-kòai lah.  Siat-sú lín nä ü, Kiù-chú tek-khak chún ín s¯ kiû, thang bián siü chit-tiãp ê gûi-hiám.

Lú-t² th¯-khùi kóng, Góan öe-tit j…p m£g, sim-läi put-chí hoa°-hí, siü° böe chhut äu-lâi ê kan-kh¯.  Bô phe l„ õeh-m£g bô löa h¤g, chiü tú-tiõh M²-kúi lâi kau-tî° góan.  Góan hit sî nä-s„ Kiù-chú phài lâng pó-h³ góan chiü hó lah, nä Chú chá chai góan ü chit ê kan-kh¯, siá°-sü bô chhe lâng pó-h³ góan nih?

Hit ê lâng kóng, Chú sui-jiân chai lí khiàm-kheh, lí bô kiû I, I bô tek-khak h³ lí, kia°-liáu lí khòa°-khin I lah, thèng-häu lí chai lí khiàm-kheh öe hiáu-tit pek-chhiat kiû I, kàu hit-tiãp h³ lí, kí chü-jiân tùi-tiöng s¯ tit-tiõh ê. Lí böe hiáu kiû, Chú phài lâng pó lí, ta° chai ka-k„ chhò-g³, sim-läi hóan-hóe, che iãh s„ lí ê l„-ek, h³ lí tùi kin-á-j…t í-äu têng-pë sió-sim. Pêng-an ê j…t-chí tiõh tî-hông gûi-hiám ê sî.

Lú-t² kóng, Nä-s„ án-ni, góan tò-t¡g lâi khì kì° Chú, j„n góan ê chhò-g³, kiû phài lâng pó-h³ góan, hó mah?

Hit ê lâng kóng, Lí j„n chhò-g³, Chú chü-jiân chai, góan iãh thang thòe lín pín-pò, lí koh tò-t¡g-khì.  T„ hit l³-nih tãk s¯-chäi Chú í-keng chiong lí s¯ khiàm-kheh p„-pän hó lah, kàu chêng-b„n thang tit-tiõh; Chóng-s„ lí khiàm-kheh sím-m…h, tek-khak tioh kiû Chú, chiah öe tit-tiõh.

Hit ê lâng kóng liáu chiü khì; Lú-t² in koh-chài kiâ°.

Sim-chû kä Lú-t² kóng, Góa phah-s¢g í-keng kàu an-ún ê s¯-chäi, äu-lâi bô kan-kh¯, bô phe tú-tiõh chit hö, s…t-chäi siü° böe kàu.

Lú-t² kóng, lí böe hiáu-tit ü chit hö lâng bô tî-hông, iãh böe kòe-tit, góa iáu-bë chhut m£g ê sî, täi-sneg chia ü chit hö khóan-sit, kéng-jiân bô tî-hông, eng-kai siü chit ê chek-hõat.

Sim-chû m¤g kóng, Lí iáu-bë chhut m£g, chái°-iü° öe chai chit ê kan-kh¯ nih? chhián lí kä góa kóng.

Lú-t² kóng, Lí thia° góa kóng, góa iáu-bë chhut m£g ê sî ü bäng-kì° ch…t ê bäng, hóng-hut khòa°-kì° n¤g lâng khiä t„ chh£g-pi° g„-lün sím-m…h hoat-t³ h³ góa böe tit-tiõh kiù.  Tú-tú gü-tiõh hit n¤g lâng s„ hit hö khóan-sit.  Góa thia° in kóng, che hü-jîn-lâng put-lün s„ khùn á-s„ chhí°, lóng-chóng töa sia° âu-kiò Kiù-chú sià chöe, lán tiõh án-chái°-iü° lâi pâi-pí i chiah hó? nä chhut-chäi i, i tek-khak õh tiöng-hu tô chhut-khì.  Góa tit-tiõh chit hö bäng, eng-kai tiõh sió-sim kín-s„n chá-chá tî-hông chiah tiõh.

Sim-chû kóng, Lán bô täi-seng tî-hông chin-chià° s„ ka-k„ ê chhò-g³, che chit pái iãh chai Kiù-chú un-tián put-chí töa, lán bô kiû I, I iãh kah lâng lâi kiù lán.  Siat-sú ˜-s„ án-ni, lán tek-khak h³ i lêng-jiõk.