Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  13 Chiu°

 

Kè-khì Bô-kiô hô 

Lú-t² in tiàm t„ Chhù-töe chin hoa°-hí.  Chit üi l„ thi°-siâ° bô löa h¤g; hóng-hut thia°-kì° thi°-téng chok-gãk ê sia°, koh hóng-hut khòa°-kì° thi°-téng ê êng-kng.  Chit-nih s¯ khòa°-kì°, s¯ thia°-kì°, s¯ chiãh--ê, bô ch…t häng ˜ hãp-ì.  Chóng-s„ siü° kàu tek-khak tiõh kè Bô-kiô hô, chai ü iu-bün hôan-ló, koh siü° kè liáu Bô-kiô hô ü bû-kiông-ch„n ê hok-khì, hit ê iu-bün hôan-ló chiü öe soah.

Chit-nih ü ch…t phö chheh, nä ü kiâ° thi°-l³ ê lâng kàu chia, chiong i ê miâ-j„, kap i l³-nih s¯ tú-tiõh kî°-„° ê täi-chì, lóng kì t„ chheh-nih. Chit-nih ü lâng teh kóng, Bô-kiô hô ü-sî chúi t„°--khí-lâi, ü-sî chúi khó--lõh-khì, kè chit tiâu hô ê, ü ê oh, ü-sî khòai.

Lú-t² in tiàm chia thèng-häu kè hô.  Ü ch…t j…t, hut-jiân lâng teh kóng, Thi°-siâ°-nih ü lâng thçh iàu-kín ê phoe, lâi h³ Ki-tok-t² ê b¯, miâ kiò Ki-tok-lú-t².  Liâm-pi° chhë-tiõh Lú-t², chiong phoe h³ i, i thiah-khui ch…t-ê khòa°, täi-liõk siá kóng, Thi°-téng ê Chú tiàu lí chí kúi-j…t-läi l„-khui seng-khu kàu bêng-kiong, hióng-siü éng-óan õah, chhin-chhiü° sa° chhëng t„ seng-khu ch…t-iu°.

Lú-t² chai kè hô ê j…t-chí kün lah, i ka-k„ ch…t lâng beh täi-seng kè-khì, chiü chhiá° Tì-jîn-ióng lâi, kóng h³ i chai.  I an-ùi Lú-t² kóng, Lí täi-seng h³ Chú s¯ tiàu, s„ ü hok-khì lah.

Lú-t² to-siä Tì-jîn-ióng, siü i ch„t l³ chiàu-k± kà-s„; koh kóng, Góa kè Bô-kiô hô í-äu, sì ê kiá°, sì ê sim-pü t„ sè-kan, kiû lí chiàu-k± i, chí-s„ i.  Tì-jîn-ióng ìn kóng, Chòe lí hòng-sim, góa bô ˜ tiõh ch„n-sim.

Lú-t² chiü kiò i sì ê kiá°, sì ê sim-pü kàu i ê b„n-chêng, tùi in kóng, Góa khòa° lín ê s¯ kiâ° bô siá° thang hiâm, góa iáu öe an-sim, chóng-s„ Chú chiong pçh sa° h³ lín, chhiat-chhiat  ˜-thang phah lâ-sâm, lín nä beh chin-chià° öe án-ni, góa sui-jiân l„-khui lín, iãh öe tit-tiõh an-ùi,äu-lâi t„ Chú ê s¯-chäi thang koh chü-höe, täi-ke chhëng éng-óan böe päi-höai bô lâ-sâm ê sa°, kiám ˜-s„ chin hoa°-hí mah?

In thia°-kì° Lú-t² chiah ê öe, hut-jiân pi-siong lâu bãk-sái kóng, Góan ˜ tãt-tiõh kap bú-chhin sa°-kap kè chit ê hô, ˜-kú Chú ê phoe bô tiàu góan khì, góan thia° bú-chhin ê kà-s„, thái-thó ká° bô thàn?  Óa-khò Chú ê hû-chhî, sòe-j„ chiàu-k± chiah ê sa°, koat-tòan böe phah lâ-sâm; äu-lâi t„ Sûn-soa° thang kì°-tiõh bú-chhin ê b„n, ch…t chöe o-ló Chú, che s„ góan s¯ ¢g-bäng ê.

Lú-t² koh chhiá° Sim-t…t lâi.  Sim-t…t kàu, Lú-t² kóng i chin-chià° s„ Í-sek-liat lâng, bô pçh-chhãt ê.

Sim-t…t kóng, Kiâ° thi°-l³ ê lâng *eng[èng]-kai tiõh án-ni, chóng-s„ göan góa öe án-ni chiah hó.  Lí tit-beh khì Sûn-soa°, göan lí khí-sin ê sî tú-tiõh hó thi°, Bô-kiô hô ê chúi iãh bô t„°--khí-lâi, kè-khì put-chí khòai.

Lú-t² kóng, To-siä lí ê hó-ì, chóng-s„ góa put-lün hó thi°-sî, á bô hó thi°-sî, it-tëng beh kè chit ê hô, kàu Chú ê s¯-chäi, chiü móa góa ê sim göan.

Hit sî Köe-põah-tó lâi kì° Lú-t².  Lú-t² tùi i kóng, Lí kiâ° thi°-l³ kàu chia ü keng-kè chöe-chöe kan-kh¯, chóng-s„ kàu bé öe tú-tiõh töa pêng-an ê s¯-chäi.  Lí ta° tiõh kín-s„n p„-pän, in-üi ˜-chai thi°-sài sím-m…h sî beh lâi tiàu lí khì.

Koh chhiá° Jiõk-ch…t, To-iu, ‚°-keng lâi, kä in kóng, Lín s„ lóan-jiõk, öe-tit-thang thoat-l„ l³-chiü° ê gûi-hiám, pêng-an kàu chit-nih, lóng s„ Chú ê pó-h³, góa ta° beh kap lín pun-khui, ü kúi kù öe sa° kh¢g.  Chú chá-chêng siú°-sù lín ê un-tián, iàu-kín tiõh siông-siông kì-tit, ˜-thang böe kì-tit, lóng tiõh hó-tá°, ch…t sim khò Chú, ˜-thang kia°-hiâ°, án-ni-si° kiâ°, äu-lâi chiü ü b„n thang kì° Chú, bián-tit kiàn-siàu.

Sa° lâng kóng, Khòa° lí chit hö khóan-sit, kàu chiah pêng-an, góan iãh liõh-á khah hó-tá°.

Lú-t² koh chhiá° Kian-jím, K±-l…p n¤g lâng lâi, tùi in kóng, Lín lóng s„ ü kiàn-sek, ü ióng-kiä° ê, ˜-sái góa kh¯-kh¢g bián-lë, chóng-s„ góa ü ch…t kù öe beh kóng, Lín tiõh ch„n-tiong kàu sí, Chú chiü siú°-sù éng-óan õah ê pò-siú°, chhin-chhiü° tì bián-liû (Khé-s„-liõk 2:10).

N¤g lâng kóng, Góan ê kiàn-sek, khùi-lãt, lóng böe khò--tit, nä öe khí-thâu kàu l³-bé, lóng s„ óa-khò Chú ê khùi-lãt, nä chin-chià° öe tit-tiõh éng-óan õah, iãh s„ Chú pçh-pçh ê siú°-sù.

Lú-t² beh kè hô ê sî, ü löa-chöe lâng chü-ch…p lâi sòng-hêng.  Täi-ke hóng-hut khòa°-kì° hô hit pêng pi°, ü chöe-chöe êng-kng ê lâng teh thèng-häu.  Lú-t² ch…t-pi° kap chèng lâng sa°-sî, ch…t-pi° kè hô, lâng thia°-kì° i l³-bé kóng chit kù öe, kóng, Chú ah!  góa lâi kui-óa Lí, o-ló lí.  Äu-lâi kè hô khì, chiü khòa° böe kì°.

I ê kiá° kap sim-pü thî-khàu siong-sim, Tì-jîn-ióng, Kian-jím, K±-lip, in hiah ê lâng, khòa°-kì° Lú-t² chit hö ê khóan-sit, ch…t-pi° iu-bün, in-üi ˜-kam kap i pun-l„; ch…t-pi° hoa°-hí, in-üi khòa° i tit-tiõh kiù.

Ü ch…t j…t, thi°-siâ° läi ê thçh phoe lâi beh h³ Köe-põah-tó; kàu chhë-tiõh, chiü chiong phoe kau i.  Koh tùi i kóng, Góa höng lí s¯ thià° ê Chú bëng-lëng kä lí kóng, lí tiõh khì kap i chë toh t„ I ê kok lim-chiãh.  Ta° tiõh p„-pän khí-sin.

Köe-põah-tó chiü chhiá° i lóng-chóng ê tâng-phöa° lâi tùi in kóng, Góa í-keng siü-tiõh Siöng-tè tiàu ê siau-sit, beh kap lín pun-khui. 

Äu-lâi Siöng-tè iãh beh tiàu lín khì éng-óan ê kok. Ta° góa bô sím-m…h ke-giãp thang lâu-teh h³ góa ê kiá°, s¯-ü ê chiü-s„ chí n¤g ki kóai°-á nä-tiä°.  Nä-s„ ¢g-bäng góa ê kiá° kiâ° thi°-l³ ˜-sái ëng chit ê kóai°-á.  Chiü kä Tì-jîn-ióng seh-siä, in-üi i ch…t-l³ chiàu-k± i.

Hit sî täi-ke  sàng i kàu hô-pi°.  Köe-põah-tó chiü kóng, Ta° liáu-äu góa ˜-sái ëng chit ki kóai°-á, in-üi hit pêng ü hé-chhia beh h³ góa chë; chiü kè hô khì.

Thia°-kì° i kóng chit kù öe, Hó ah!  Éng-óan õah.

Äu-lâi koh ü thi°-siâ° lâi ê thçh phoe lâi h³ Jiõk-ch…t; phoe läi s¯ siá, iãh s„ beh kiò i tò-khì Chú hit-nih.  Jiõk-ch…t chiü chhiá° chiah ê höe-iú lâi, kä in kóng, Góa chí kúi-j…t ê tiong-kan beh kap lín pun-khui, góa pún lóan-jiõk, hõk-säi Chú bô chiâu kàu, kè hô khì, hit ê lóan-jiõk bô--khì lah, t„ éng-óan õah ê s¯-chäi, thang siông-siông hõk-säi Chú, éng-óan bô ià.  I kàu hô-tiong kóng, Ta° tú-tiõh éng-óan õah lah; chiü kè--khì.

Koh kè kúi j…t, To-iu, kap i ê cha-b¯ kiá° ‚°-keng, tâng-sî chih-tiõh thi°-téng ê phoe, tiàu in kàu Chú hit üi, pàng-sak iu-bün, kia°-hiâ°, tit-tiõh hoa°-hí an-ùi.  To-iu chiü chhiá° Tì-jîn-ióng, Sim-t…t, Má-thài in hiah ê lâng lâi, chiong chit ê täi-chì kä-in kóng, góan n¤g ê, ta° h³ Chú s¯ tiàu, beh kè Bô-kiô hô; góan pêng-s± iu-bün, kia°-hiâ°, ü ch…t-pái h³ Chõat-böng liãh-tiõh, lóng s„ in-üi sìn Chú ê sim bô töa, s…t-chäi tek-chöe Chú, iãh liân-lüi lín thòe góan kan-kh¯, kàu ta° chai ka-k„ ê sit-chhò, lín tiõh kéng-kài äu-lâi kiâ° l³ ê lâng, ˜-thang chhin-chhiü° góan.

Beh kè hô ê sî, To-iu kóng, ¥-àm kè--khì, kng-bêng kàu liáu, chiü-s„ hoa°-hí chhut t„ ¢g-bäng í-göa.  ‚°-keng ch…t-pi° kè hô, ch…t-pi° gîm si.  Lâng khòa° chhut i ê hoa°-hí khòai-lõk, thia° bô bêng i teh gîm sím-m…h si.

Koh ch…t-pái thi°-téng ü phoe lâi tiàu Sim-t…t, iãh kiò i kàu Chú ê s¯-chäi. Sim-t…t chiü kä tâng-kiâ° ê kóng, Lâng chheng-h¬ góa chòe Sim-t…t, góa bô hãp chit ê miâ, hiän-sî beh kàu Chú hit üi, sim-läi ê oan-khiau chiü bô khì lah, chiah öe hãp góa ê miâ?

Sim-t…t kè hô ê sî, hô t„°--khì-lâi, bô sím-m…h khòai kè.  Kai-chài ü ch…t lâng, miâ-kiò Bû-khui-sim--ê, pêng-j…t kap Sim-t…t siong-hó, ëng chhiú hû i kè-khì, bô kàu tiàm-lõh-khì, i l³-bé ü ch…t kù öe kóng, Góa öe tit-tiõh kiù, lóng-chóng s„ Chú ê un-tián siú°-sù.

Äu-lâi thia°-kì° lâng kóng, Kian-jím iãh h³ Chú tiàu i kè hô khì.  I tit-tiõh ch…t ê siau-sit, chiü chhiá° chiah e tâng-kiâ° ê lâng lâi, kä-in kóng, Góa ta° beh tò-khì kàu Thi° Pë ê s¯-chäi, góa l³-nih sui-jiân tú-tiõh hiah chöe kan-kh¯, óa-khò ê hû-chhî, iáu-kú öe thun-lùn--tit, kàu chit sî-chün ü töa hok-khì thang tit-tiõh, bô chhin-chhiü° sè-kan lâng üi-tiõh khang-khang ê êng-hôa teh lô-lõk, i ê ¢g-bäng kàu bé khang-khang.

Kian-jím lõh hô ê sî kóng, Sí ah!  lí ê tek-sèng t„ tá-lõh?  Kàu chúi chhim ê s¯-chäi koh kóng, Sí ah!  lí ê l„-häi t„ tá-lõh? (I Ko-lîm-to 15:55).  Kàu kè-khì hit pêng, chiü ü hiah ê gãk-kong chok-gãk lâi ngiâ-chih i.

Koh äu-lâi K±-lip iãh h³ Chú tiàu i khì, tiàu i ê phoe kóng, Chú put-chí teh siàu-liäm i, ài i tò-khì, ˜-kam h³ i kú-kú t„ sè-kan.  I tit-tiõh ch…t ê siau-sit, chiü chhiá° Tì-jîn-ióng, Má-thài in hiah ê lâng lâi, chiong i beh kè hô ê täi-chì kóng h³ in chai.  Koh kä Tì-jîn-ióng kóng, Góa kap lí tâng-kiâ° bô kú, hiän-sî beh koh sa° pun-khui, chóng-s„ l³-nih thia° lí chí-s„, iãh siü l„-ek chin chöe, khó-sioh bô khah chá tú-tiõh lí, ta° ü ch…t häng täi-chì beh thok-tiöng lí.  Góa siü° lí it-tëng beh tò-khì Sek-s„ hia, koh-chài pó-h³ pãt ê kiâ° l³ ê lâng, chhiá° lí siá phoe kià h³ góa ke-läi ê lâng.  Góan tau iáu ü b¯ kap g³ ê kiá°-jî, kä in kóng góa án-chái°-iü° pêng-an kàu chit üi.  Kè hô ê sî ü sím-m…h ¢g-bäng; koh tiõh chiong Lú-t² in hiah ê lâng tit-tiõh hok-khì ê täi-chì siá h³ in chai.  In pún ˜ kam-göan kiâ° chit tiâu l³, ¢g-bäng in nä khòa° chit tiu° phoe, sim-koa° tit-tiõh kám-töng, iä öe kiâ° chit tiâu l³, góa kan-ta öe thòe in kî-tó lâu bãk-sài nä-tiä°, lün kàu in kam-göan kiâ° thi°-l³ á ˜ kam-göan, ˜-s„ góa öe täi-seng tiä°--tiõh-tit, lí iãh tiõh chiong chit ê chêng-hêng thòe góa kä in kóng.

K±-lip kàu hô pi°, hô-chúi bô chhim, iãh bô hong bô éng.  I kàu hô ê tiong-ng khiä teh kóng, Góa ta° kè chit tiâu hô, kàu thi°-téng ê Sûn-soa°, chhin-chhiü° k¯-chá Í-sek-liat ê peh-sì° kè Iok-tàn hô, chiah öe j…p Ka-lâm töe (Iok-su-a 3 chiu°).  T„ chit hô-nih, seng-khu sui-jiân chhin-chhiü° peng ê léng, sim-koa° s„ chhin-chhiü° hé ê jiãt ch…t-poa°-iü°.  In-üi thian-tông ê hok-khì s„ t„ bãk-chiu chêng, siü° ta° beh tit-tiõh lah; góa ê l³-chäm í-keng kiâ° ch„n lah; góa ê tiõh-bôa kan-kh¯ í-keng kiâ° bêng-pçk lah. Chú chá thâu-khak tì chhì-á ê bián-liû, seng-khu tèng t„ s…p-j„-kè téng, lóng s„ in-üi lán siü lêng-jiõk, siü sí, ta° liâm-pi° öe khòa°-kì° I lah. 

Góa chá-chêng bô khòa°-kì° Chú, chheng-chheng tùi sìn chhin-kün I, ta° öe chhin-bãk khòa°-kì° I, kap I chòe ch…t tui.

K±-lip kóng liáu, chiü kè hô khì, tùi khong-tiong t…t kàu thi°-siâ°, ü thi°-sài ngiâ-chih i, gãk-kong chok-gãk, pêng-an, khòai-lõk, êng-kng, sè-kan bô thang pí-*phêng[phëng].

Góa bäng kàu chit sî chiü chhí°; chhí° ê sî, Lú-t² ê kiá°, sim-pü, sun, lóng bë kè hô khì.

Ta° tùi khòa° kap lín sa°-sî; äu-lâi nä koh bäng-kì°, chiah chhiá° täi-ke lâi thia° in ê täi-chì.

  Thian-l³ Lçk-thêng të 2 pún ôan.