Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  12 Chiu°

 

 Keng-kè Bê-khì töe

 Kiâ° bô löa-kú, Tì-jîn-ióng phah-s¢g kàu siang-chhe l³ ê s¯-chäi, chiü phah hé tiám hé-pé.  I ü töa të-t², chit sî chiü thçh chhut-lâi khòa°, chiah ˜-sái kiâ° chhò.

Bô löa kú, hûn-bü liõh-á sòa°, chiü öe j„n-tit l³, koh khah hó kiâ°, chêng-b„n ê l³-pi° ü ch…t ê têng-á, täi-ke kàu hia khòa°-kì° läi-b„n ü n¤g lâng tó-teh khùn.  Ch…t ê miâ-kiò Hong-kong (hong- hòe), ch…t ê miâ-kiò Chü-siän (chü-choan), chí n¤g lâng kiâ° kàu chit nih, in-üi ià-siän, chë teh hioh-khùn, ˜-chai khioh khùn-khì.  Täi-ke khòa°-kì° chiü khó-lîn i, chai t„ chí têng-á läi khùn, s„ chin gûi-hiám.

täi-ke su-niû khòa° tiõh kiò in chhí°, á-s„ chhut-chäi in, su-niû ü hiah kú, chiü tiä°-tiõh ì-sù beh kiò in chhí°.  Täi-ke sa° bián-lë kóng, nä chin-chià° khì kiò in chhí°, lán chhiat-chhiat ˜-thang t„ hia iân-chhiân, nä iân-chhiân kia°-liáu liân làn iãh khùn--khì; kiám ˜-s„ kiù pãt-lâng böe chiâ°, hóan-t¡g häi ka-k„ mah?

Hit-tiãp Tì-jîn-ióng kap Sim-t…t chiü j…p-khì têng-á läi, kî-ü--ê khiä t„ göa-b„n.

Tì-jîn-ióng kap Sim-t…t kiò hit n¤g lâng, kiò lóng böe chhí°, ëng chhiú kä i iô, iãh böe chhí°. N¤g lâng lóng liäm-bäng öe: Ch…t lâng kóng, Thèng-hüa góa niá kang chî°, góa chiü hêng lí; ch…t lâng kóng, Góa koat-tòan beh kap i thâi kàu sí chiah soah.

täi-ke thia°-kì°, chiü thòe in th¯-khùi, lóng bô hoat-t³ thang kiò in chhí°, k¬-put-chiong koh chìn-chêng kiâ°.  Beh chhut Bê-khì töe  ê pian-kài, thia°-kì° chêng-b„n ü lâng teh kî-tó ê sia°, chai i sim-läi ü pek-chhiat ê täi-chì, s¯-í chin koan-sim.  Tiãp-á-kú chìn-chêng khòa°-kì° i küi-teh, b„n ¢g thi°, chhiat-chhiat teh kiû, thia° bô bêng i teh kî-tó kóng sím-m…h öe.

Ch…t-tiãp-á kú, hit lâng kî-tó soah, chiü khí-lâi chìn-chêng khì.  Tì-jîn-ióng chiü kiò kóng, Pêng-iú ah, góa khòa° lí iãh s„ kiâ° thi°-l³ ê lâng, kap góan sa°-kap kiâ° hó á ˜?

Chit ê lâng chiü khiä teh thèng-häu, täi-ke iáu kiâ° bë kàu, Sim-t…t kóng, Chit lâng s„ góa ê hiong-chhin, góa bat i, i ê miâ-kiò K±-l…p (kian-k± khiä-chäi), chòe sèng-t² chin hó phín-hëng.

K±-l…p kiò Sim-t…t kóng, Án-hia° ah! lí iãh lâi kàu chia mah? Ìn kóng, Tiõh, góa lâi, lí iãh lâi.  K±-l…p kóng, Góa l³-nih tú-tiõh lí, góa chin hoa°-hí.  Sim-t…t kóng, Góa khòa°-kì° lí teh kî-tó, iãh s„ chin hoa°-hí.

K±-l…p kóng, Lí ü khòa°-kì° góa teh kî-tó mah?  Ìn kóng, Ü ah, khòa°-kì° chiü siü° lí chin-chià° s„ chin sim ê sèng-t², kh¯ jip lí böe tiõh, thang kap lí sa°-kap kiâ°.

K±-l…p kóng, Lí kóng góa án-ni, góa ¢g-bäng öe chhin-chhiü° án-ni, nä öe án-ni s„ ü hok-khì; nä s„ böe án-ni, s„ góa ka-k„ siü-kh¯.  Sim-t…t kóng, Chit kù öe bô chhò, koh lí s„ gî-ngái ka-k„ ˜-s„ chin-sim ê sèng-t², góa in-üi án-ni, it-hoat sìn lí s„ chin sim ê.

Kian-jím kä K±-l…p kóng, Lí tú-á t„ l³-nih küi-teh kî-tó, s„ üi-tiõh siá°-sü?  Lí s„ siông-siông kî-tó, á-s„ tú-tiõh hui-siông ê täi-chì chiah kî-tó ah?

Ìn kóng, Lán hiän-sî t„ Bê-khì töe, góa ka-k„ kiâ° thi°-l³, teh siü° t„ chit s¯-chäi put-chí gûi-hiám, ü löa-chöe lâng sí t„-chia, koh siü° sí t„-chia ˜-s„ kan-kh¯ sí, s„ khòa°-õah sí; lâng khùn sòa sí-khì, kiám ˜-s„ khòa°-õah sí mah?

K±-l…p kóng iáu-böe soah, Sim-t…t chiü chhap-chhùi m¤g kóng, Têng-á läi ü n¤g lâng teh khùn, lí ü khòa°-kì° á bô?  Ìn kóng, Ü ah, kia°-liáu in tó t„-hia kàu seng-khu chhàu-nöa, góa tú-chiah ü kóng, siü° chit s¯-chäi ê gûi-hiám.  Teh siü° ê sî, hut-jiân ü ch…t ê läu hü-jîn-lâng chhëng súi sa°, chng-thä° chin hó khòa°, kàu góa ê b„n-chêng kä góa kóng, ài góa kap i khì, chiü öe hióng-siü töa hù-kùi.  Góa sî i kúi-nä pái, i iãh ˜-khì, it-b„ pän chhiò b„n, góa chiü siü-khì, i iãh bô iàu-kín, iû-gôan ëng hù-kùi ín beh h³ góa; koh kóng, Sè-kan ê hù-kùi s„ i teh chiáng-kóan, lâng tit-tiõh hok-khì, lóng s„ i chú-ì.  Góa m¤g i kiò sím-m…h miâ, i kóng miâ-kiò Hu-hòan (Hu-hòan s„ pí-phëng sè-kan ê êng-hôa).  Góa thia°-kì° chit ê miâ-j„, it-hoat iàm-chiän i, chóng-s„ i iáu-kú lâi tî° góa, ˜-khéng l„-khui; góa siü° liáu bô hoat-t³, chiü küi-lõh khì kî-tó, kiû Chú kóa° i khì.  Bô löa kú i chiü khì liáu, góa iû-gôan kî-tó kám-siä Chú, bô h³ góa j…p i ê khôan-thò; hit-tiãp lín chiah lâi.  Góa siü° Hu-hòan kh¢g ˜ hó ê ì-sù, tek-khak s„ beh ch¯-tòng góa kiâ° chit tiâu l³.

Sim-t…t kóng, I siü° tek-khak beh häi lí, s„ chin--ê, góa siü° hit ê lâng, góa chá-chêng ˜-bat thia°- kì° lâng kóng.  K±-l…p kóng, To iãh ü lâng án-ni.

Sim-t…t kóng, Hit ê lâng kiám ˜-s„ seng-khu put-chí töa hàn koah hó khòa° mah?  K±-l…p kóng, Lí kóng chin tiõh, i chiü s„ chit hö khóan.

Sim-t…t kóng, Hit ê lâng kóng öe kiám ˜-s„ chin hó thia°, móa-b„n chhiò-chhiò mah?  K±-l…p kóng, Chià°-s„.

Sim-t…t kóng, Hit ê lâng pòa°-io hâ ch…t ê gûn-të, kiám ˜-s„ siông-siông ëng chhiú chhng j…p të-á-läi bong hit ê gûn, liãh-chòe pó-pòe ch…t-poa° mah?

K±-l…p kóng, Bô ch…t-tiám-á cheng-chha. Lí kóng i ê täi-chì kàu hiah siông-sè, siat-sú bô khòa°- kì°, iãh tek-khak s„ ü khòa°-kì° ê lâng kä lí kóng i.

Tì-jîn-ióng kóng,  Hit ê lâng s„ âng-î, choan-choan teh phiàn lâng, chit s¯-chäi ê töe-khì öe bê-lâng, s„ i ê hoat-sýt löng chiâ° ê, i s„ chhiò-b„n-h¯, kóng öe hó thia°, chóng-s„ lâng nä chhin-ài i, s¢g-s„ ûi-kçh Siöng-tè (Ngá-kok 4:4; I Iok-hän 2:14,15).  Kì°-nä ch¯-tòng lâng kiâ° thi°-l³ ê, lóng s„ Hu-hòan ê t²-të.  Hu-hòan siông-siông ëng chî° phah-phiàn lâng, h³ lâng l„-khui thi°-l³, tè i khì.  I hit ki chhùi chin gâu kóng öe, siông-siông t¤g-tiõh kiâ° thi°-l³ ê lâng, chiü khoa-kháu sè-kan ê khòai-lõk, ài lâng khòa°-khin thi°-téng ê hok-khì.  I chin käu ê b„n-phôe, lóng bô ch…t-tiám-á kiàn-siàu, put-lün sím-m…h lâng, i lóng ká° kap i kóng öe; nä khòa°-kì° hù-kùi ê lâng, chiü chhin-kün i; khòa°-kì° sòng-hiong lâng, chiü iàm-chiän i.  Put-lün s„ sím-m…h-lâng ü hoat-t³ öe thàn-chî°, i chiü sì-kòe chhng, lâi khoa-kháu i ê pún-sü.  I put-chí ài h³-lâng chhiá°, tham chiãh, tham lim, ˜-s„ h³ chia chhiá° khì chiãh-p¤g, chiü-s„ h³ hia chhiá° khì lim-chiú.  Ka-k„ théng i ê châi-lêng, ài lâng kèng-pài, j„n i chòe chú.  Ü löa-chöe lâng sün-thàn küi-pài i; kì°-nä sìn i ê lâng, i chiü èng-in beh ëng hok-khì siú°-sù i t…t kàu kiá°-kiá° sun-sun.  I ü-sî ëng ka-k„ ê gûn pun h³ lâng, chhin-chhiü° hiat-kãk pùn-sò ch…t-iü°.

Hu-hòan siông-siông khoa-kháu ka-k„ ê kôan-pèng kóng, Lâng nä kam-göan thia° i ê öe, sím-m…h hok-khì lóng öe tit-tiõh.  Liân ông-üi pang-kok iãh èng-in beh h³ lâng, i sui-bóng kóng liáu hiah hó thia°, chóng-s„ thàn i ê lâng, chöe-chöe lâng chhi°-chhám sí, lêng-hûn loh të-gçk.

K±-l…p kóng, Góa hit-tiãp bô thia° i ê öe, chin s„ kai-chài, siat-sú nä thàn i, i chiü chhöa góa khì hit üi, ch„-chüi-á öe chai ah?

Tì-jîn-ióng kóng,  tek-khak chhöa lí j…p lô-bäng, häm-lõh t„ kan-kh¯ ê s¯-chäi lah! (I Thê-m²- thài 6:9).  Hit ê Hu-hòan put-chí l„-häi, chäi-chá in-üi Täi-p…t ê kiá° Ap-sa-liông ng¯-gçk i ê pë (II Sat-b¯-jí° 15 chiu°).  Koh bê-hçk Iâ-lô-phò-àm hóan-pöan i ê kok-kun Lô-phò-àm (I Liãt-ông 12 chiu°).  Koh bê-hçk Iû-täi böe Kiù-chú; koh bê-hçk Ti-má l„-khui chèng-tö, che lóng s„ Hu-hòan ê s¯ chòe.  I häi lâng ê sü chin chöe, kóng böe liáu; ng¯-lûn ê put-hô, sa°-chi°, jiáu-löan chiah ê täi-chì, lóng s„ i löng chiâ° ê.  ‹-nä án-ni, lâng ê sim-läi ü su-iõk hoat-khí, at böe tiâu, ka-k„ kap ka-k„ kau-chiàn, iãh s„ Hu-hòan h³ i án-ni.  Täi-ke thia° Tì-jîn-ióng ê öe, iãh hoa°-hí, iãh kia°-hiâ°.

Täi-ke chhut liáu Bê-khì töe, chìn-chêng koh kiâ°, it-t…t kiâ° kàu Chhù-töe; hia mî-j…t lóng ü j…t-thâu ê kng.  Í-keng kàu hit s¯-chäi, täi-ke in-üi kiâ° l³ siän, chiü hioh-khùn tiãp-á-kú. Chit s¯-chäi pún s„ kiâ° l³ ê lâng ê kong-s¯, chia hó chiãh hó ëng ê m…h, lóng s„ Siöng-tè täi-seng p„-pän beh h³ kiâ° l³ ê lâng.  Kè tiãp-á-kú täi-ke teh hioh-khùn, hit-nih siông-siông chok hó thia° ê gãk-im, täi-ke  thia°-kì°, sim-läi put-chí khòai-lõk, sui-jiân bô khùn, iah chai cheng-sîn tit-tiõh chhiong- chiok.  Chí koe-l³ ê lâng täi-ke teh kóng, Chit-tiãp koh ke-thi° kúi ê kiâ° l³ ê lâng.  Koh kóng, Cha-b²-j…t b¯ lâng kè Bô-kiô hô, tit-tiõh j…p thi°-siâ° ê m£g.  Koh hut-jiân täi-ke teh sa°-kap kóng, Tú-chiah ü hiah ê êng-kng ê kàu lah, thang chai iáu ü kiâ° l³ ê lâng kín-kín kàu chia lah.  Hiah ê êng-kng ê lâng lâi thèng-häu in, h³ in ê iu-bün pì° chòe hoa°-hí.