Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  11 Chiu°

 

 Tú-tiõh chit-lâng miâ Kian-jím

 Chèng-lâng koh chìn-chêng kiâ° chhut-lâi, kiâ° bô löa-h¤g, kàu Ki-tok-t², Hiân-böng kì°-tiõh Pöe-t³.  Tì-jîn-ióng kóng,  Chit ê Pöe-t³ put-lün sím-m…h lâng lâi chek-p„, á-s„ kh¯-kh¢g, i lóng ˜-kia°.  I kàu s…p-j„-kè kap Böng ê s¯-chäi, ü ch…t lâng kä i kóng, Lí tiõh sòe-j„ khòa° chiah-ê.  I bô beh thia°, hóan-t¡g kä chhùi-khí, chàm-kha kóng, Góa koat-tòan beh tò-t¡g--khì.  Tò-t¡g iáu-böe kàu õeh-m£g, ü tú-tiõh thôan-tö, i beh bián-kióng Pöe-tö tiõh koh kiâ° thi°-l³.  I ˜ thia°, hóan-t¡g bú-bän Thôan-tö, chòe i thiàu chhiû° cháu (Hi-pek-lâi 10:26-29).

In koh chìn-chêng kàu Siáu-sìn h³ chhãt chhiú° ê s¯-chäi, t„ hia khòa°-kì° ch…t lâng kiãh to teh khiä, b„n-nih tài siong, s„ h³ lâng thâi--tiõh ê khóan-sit.  Tì-jîn-ióng m¤g kóng, Lí s„ siá° lâng?  Ìn kóng, góa miâ-kiò Kian-jím (kian-k± thun-lún), iãh s„ kiâ° thi°-l³ ê.  M¤g kóng, B„n-nih siá°-sü tiõh-siong?

Ìn kóng, Tú-tú ü sa° ê chhãt ch¯-tòng góa, ˜-h³ góa kè--khì, kóng góa ài kap i khì, nä bô, tiõh tò-t¡g khì pún s¯-chäi, nä ˜ án-ni, tiõh tiàm chiah sí.  M¤g kóng, Lí tàu-tí chái°-iü°--nih?

Ìn kóng, Góa kóng, Góa s„ Chú ê hãk-seng, tek-khak ˜ chòe lí ê phöa°, iãh koat-tòan ˜ tò-t¡g khì pún s¯-chäi.  Lín beh häi góa sí t„-chia, ˜-s„ lín öe chú-ì--tit.  Siat-sú lín nä beh kap góa, kau-chiàn, s„ lín ê koan-hë.  In sa° lâng pýih to, góa iãh pýih to.  s¯-í chiü kau-chiàn, góa ch…t ê tùi in sa° ê kau-chiàn, iãh ü sa° tiám cheng kú.  In ü siong góa, góa ü siong in.  In tú-á khì lah.  Góa phah-s¢g in ü thia° lín ê kha-p³ sia° chiah khì.

Tì-jîn-ióng kóng,  Chin gûi-hiám lah!  Lí ch…t lâng tùi in sa° lâng.  Kian-jím kóng, Ü-iá°; Chóng-s„ lâng nä in-üi chin-lí lâi kau-chiàn bô iàu-kín chöe chió lâng.  chhin-chhiü° Si-phian 27:3, kóng, “In ê kun-peng pâi t„n, ûi-teh kong-tá°, góa ˜-kia°; sui-bóng khì chhiu°, to, góa ü thang óa-khò.”  Koh Chham-sun ëng lû ê chhùi-phóe kut, ü thâi-sí löa-chöe lâng (Sü-su-kì 15:15, 16).

Tì-jîn-ióng kóng,  Lí siá°-sü bô hoah kiù?  Kian-jím kóng, Ü ah; ü kiò góa ê Ông, chai I öe pang-chän góa. Tì-jîn-ióng chiü kä Kian-jím kóng, Lí án-ni put-chí thang o-ló.  Chhiá° lí hit ki to h³ góa khòa°.  Chiü h³ i khòa°.  Tì-jîn-ióng kiãh kè chhiú, ch…t-ë khòa° chiü kóng, Tiõh lah!  chin-chià° s„ Iâ-l³-sat-léng ê to (Í-sái-a 2:3).

Kian-jím kóng, Chià°-s„.  Lâng ü chit hö ê to, ˜-sái kia° böe-öe--tit, to-chhùi chin läi, éng böe tun; öe phòa-khui sîn-khì kut-chhé (Hi-pek-lâi 4:2; Í-hut-s¯ 6:12-17).

Tì-jîn-ióng kóng,  Góa chin kî-kòai, lí kau-chiàn kàu hiah-kú  böe ià-siän?  Kian-jím kóng, Tiõh!  góa hit sî sui-jiân kau-chiàn kàu h³ ch¡g-thâu-á ng„, Chóng-s„ hit-sî to kap chhiú ná chhin-chhiü°  si° chòe ch…t ki, h³ góa hó-tá° ü lãt thang kau-chiàn.

Tì-jîn-ióng kóng,  Lí án-ni put-chí hó, in-üi lí kap phái° chòe tùi-tçk, tí-tng kàu lâu-huih.  Ta° góan put-chí hoa°-hí, chhiá° lí kap góan chòe phöa°.  In chiü khan i lâi kä i sóe-siong, iä h³ i lim-chiãh.

Täi-ke chiü sa°-kap chìn-chêng kiâ°.  Hit-sî Tì-jîn-ióng ê sim chiü hoa°-hí, in-üi Kian-jím  s„ ióng-béng--ê, öe kap i tàu chiàu-k± hiah ê lóan-jiõk ê lâng.

Tì-jîn-ióng m¤g i kóng, Lí sím-m…h s¯-chäi ê lâng ah?  Ìn i kóng, Góa s„ Khiàm-bêng hú ê lâng, góa ê pë-bú iáu t„-hia.  Tì-jîn-ióng kóng,  Khiàm-bêng hú s„ kün Chiong-bông siâ° mah? Kóng, Chià°-s„.  Ta° góa beh chiong kiâ° thi°-l³ ê in-ûi kóng h³ lín thia°.

Ü ch…t lâng miâ-kiò T…t-giân (láu-s…t kóng), kàu góan hia, kh¢g lâng hóan-hóe sìn-thàn Kiù-chú, koh chiong Ki-tok-t²  kiâ° l³ ê täi-chì, tùi thâu kàu bé kóng h³ lâng thia°, góa thia°-kì° Ki-tok-t² khí-thâu chái°-iü° l„-khui Chiong-bông-siâ°, ch…t l³ chái°-iü° siü-kh¯, sim-lâi chái°-iü° pêng-an, kàu l³-bé ü thi°-sài chhut--lâi ngiâ-chih, sàng i kàu thi°-siâ° lâi, kià°-tiõh thi°-nih ê Chú, tit-tiõh hióng-siü êng-kng ê hok-khì, sè-kan bô m…h thang pí-phëng.  Góa thia°-kì° chit hö, sim-koa° töa tín-täng, s¯-í tiä°-tiõh beh kiâ° chit tiâu l³.

Koh m¤g kóng, Lí kiâ° chit tiâu l³, s„ tùi õeh-m£g j…p-lâi á ˜-s„?  Ìn kóng, S„ ah!  T…t-giân ü kä góa kóng, nä bô tùi õeh-m£g j…p, s¢g ˜-s„ kiâ° thi°-l³ ê lâng.

Tì-jîn-ióng kä Lú-t² kóng, Thia° Kian-jím s¯ kóng, thang chai lí ê tiöng-hu s¯ kiâ°, s¯ tú-tiõh--ê, töa ü l„-ek lâng, ü lâng thia°-kì° lâi kiâ° thi°-l³, chiü öe tit-tiõh ki��.  Kian-jím thia°- kì° chiah ê öe, chiü kóng, Chit lâng ká° s„ Ki-tok-t² ê hü-jîn-lâng mah? Tì-jîn-ióng kóng,  Chià°-s„ ah; chiü kí Má-thài sì ê hia°-t„-á kóng, Chí sì lâng s„ Ki-tok-t² ê häu-si°, lóng s„ kiâ° l³ ê lâng.

Kian-jím kóng, Che chin-chià° hó kàu-kçk, Ki-tok-t² ê hü-jîn-lâng, kap i ê kiá°, pún-jiân ˜- khéng tè Ki-tok-t² khì, in nä kó-jiân kàu Sûn-soa°, Ki-tok-t² chin-chià° hoa°-hí chhut t„ s¯ ¢g-bäng ê *í[ì]-göa.

Tì-jîn-ióng kóng,  Che s„ chü-jiân ê tö-lí, tit-tiõh kiù ê lâng, nä khòa°-kì° ke-läi ê lâng tit-tiõh kiù, pí khòa°-kì° pêng-siông ê lâng iä tit-tiõh kiù, koh-khah hoa°-hí.  Chhiá° m¤g lí khí-sin ê sî, ü lâng ch¯-tòng lí á-bô?

Ìn kóng, Ü ah, góa ê pë-bú, put-chí ˜ kam-göan góa kiâ° chit tiâu l³.

M¤g kong, Li ê pë-bú siá°-sü ˜-ài lí kiâ° chit tiâu l³ ah?  Ìn kóng, Pë-bú kóng góa siông-siông khòa° chheh kî-tó, tãk pái tú-tiõh An-hioh-j…t hioh kang, bô pän täi-chì, pàng-sak pún-giãp, chòe pîn-töa° ê lâng.

Tì-jîn-ióng kóng,  Lí ê pë-bú kóng án-ni, chin s„ bô bêng-pçk tö-lí ah.  I iáu-kú ü sím-m…h ch¯-tòng lí ê öe á-bô?

Kian-jím kóng, Góa ê pë-bú kóng chit tiâu l³ put-chí gûi-hiám, ˜-thang kiâ°.

M¤g kóng, Siá°-sü ˜-thang kiâ°, in ü kóng-khí á-bô?  Ìn kóng, Ü ah, in kóng l³-nih ü ch…t ê Iu-ut ê th²-khut, chá-chêng Ki-tok-t² t„-hia hiám-hiám iu-bün sí; koh kóng õeh-m£g--*n…h[nih] ü M²-kúi teh siä-chì°, beh siä-sí kiâ° l³ ê lâng.  Koh kóng ü Kan-lân soa° böe-tit-thang kè-khì, koh ü sai öe chiãh lâng, ü húi-lüi chhiú°-kiap häm-häi lâng, Ku-khiam kap Im-ë n¤g s¯-chäi phái°-kúi háng-hoah lâng, ü lô-bäng pòa°-tó lâng, ü häm-khi° häm-häi lâng, iáu-ü Gî-chë ê Chõat-böng beh liãh kiâ° l³ ê lâng, lóng chóng ê ch¯-tòng; chit tiâu l³ chái°-iü° öe kiâ°--tit!

M¤g kóng, Lí ê pë-bú ü koh kóng sím-m…h á-bô?  Ìn kóng, Ü ah, ìn kóng, l³-nih ü phiàn-lâng, háng phià°-sýt, chhöa lâng kiâ° chhò-l³.

M¤g kóng, Hiah ê phái°-lâng tàu-tí s„ ch„-chüi?  Ìn kóng, Góa ê pë-bú ü chiong Ki-tok-t², Ch„n-tiong, Hiân-böng s¯ tú-tiõh ê phái°-lâng kóng h³ góa thia°, koh kóng pó góa böe tiâu, góa s¯ tú-tiõh ê phái°-lâng, pí in khah chöe, khah phái°. Tì-jîn-ióng kóng,  Thia° chiah ê öe, s„ kàu-giãh h³ lâng ˜-ká° kiâ°, lí ê pë-bú iáu ü kóng sím-m…h á-bô?  Ìn kóng, iãh ü kóng chá-chêng ü löa-chöe lâng kiâ° chit tiâu l³, beh kàu Sûn-soa°, kiâ° löa-h¤g lah, chóng-s„ tú-tiõh  kan-kh¯, kàu-bé bô kàu Sûn-soa°.  Chiü thê-khí ‚°-chhian, Sim-keng, Hôai-gî, Pöe-tö, Bõk-bú-thian in hiah ê lâng, lóng s„ pçh-pçh siü kan-kh¯, jiá lâng ê thí-chhiò.

Tì-jîn-ióng kóng,  Lí thia° lí ê pë-bú kóng chiah ê öe, sim ü kia° á-bô?  Kian-jím kóng, Lóng bô kia°, góa liãh chiah-ê täi-chì s¢g chòe bô iàu-kín.  M¤g kóng, Lí beh thiá-öe án-ni? Ìn kóng, T…t- giân s¯ kóng ê öe, góa chhim-sìn bô gî, góa chiü liãh chiah ê täi-chì s¢g chòe bô iàu-kín.

Tì-jîn-ióng kóng,  Bô chhò, lí ê öe chhim-sìn bô-gî, chiah öe án-ni, (I Iok-hän 5:4).  Kian-jím kóng, Góa bô h³ pë-bú ch¯-tòng, s„ in-üi sìn Sèng-chheh ê öe chiah öe tam-tng chiah ê kan-kh¯, lâi kàu chit s¯-chäi.

Kóng öe ê sî, tâi-ke kiâ° kàu Bê-khì töe, hit s¯-chäi ê töe-khì kek-tiõh lâng, lâng chiü bô cheng-sîn ià-siän, siü° ài khùn, khùn-liáu iãh böe chhí°, sòa sí t„-hia.

Täi-ke chai hit s¯-chäi gûi-hiám, chiü sa° bián-lë, tãk-lâng liû-sîn teh kiâ°.  kiâ° bô löa-h¤g ü hûn-bü bãt-bãt, sì-b„n tà-óa,lí bô khòa°-kì° góa, góa bô khòa°-kì° lí; täi-ke siông-siông sa°- kiò, kia°-liáu sì-sòa°.

Tì-jîn-ióng kap Sim-t…t chòe thâu-chêng kiâ°, Jiõk-ch…t, To-iu, ‚°-keng, Lú-t² kap i ê kiá°, sim-pü t„ tiong-ng, Kian-jím t„ äu-b„n, täi-ke bän-bän kiâ°.  L³ chin s„ ¬-àm, ü lâng põah-tó, ü lâng th¯-khùi, ü lâng phì-phì-chhóan, hut-jiân ü lâng kóng, Kín-mé lâi hû góa.  Hut-jiân ü lâng kiò kóng, Bô lâng t„ hit nih?

Kiâ° kè l³-pi° ü ch…t chö liâng-têng, khí kàu put-chí hó, läi-b„n í-toh, bîn-chh£g, phë-tiù° lóng chiâu-p„.  In kiâ° ià lah, tú-tiõh chit ê liâng-têng, ài kàu böe-tit-thang j…p-khì, chóng-s„ täi-ke pún-jiân chai Bê-khì töe ˜-thang khùn, kia°-liáu j…p-khì hioh, sòa khùn--khì, s¯-í ˜-ká° j…p liâng-têng, chí hó chìn-chêng kiâ°.