Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  10 Chiu°

 

Kàu Lõk-soa°

 Tùi hit-tiãp täi-ke koh kiâ° t…t-thàu Lõk-soa°. T„ hia ü kúi-nä ê bõk-chiá teh chh„-iû°. Hiah ê bõk-chiá j„n-tit Tì-jîn-ióng, tùi i kóng, Án-hia°, chit pái sàng kiâ° l³ ê lâng khah chöe, chhiá° m¤g lí chiah ê lâng s„ sím-m…h miâ?  Tì-jîn-ióng chiü kóng-bêng h³ in thia°.

Hiah ê bõk-chiá kiong-hí täi-ke kàu chia, chhiá° in j…p chú-lâng ê chhù.  Khòa°-kì° Jiõk-ch…t, Köe-põah-tó, To-iu, ‚°-keng, sì lâng pí pãt-lâng khah lóan-jiõk, koh sió-tá°, chiü khah chhek-èng i.

Tì-jîn-ióng khòa°-kì° án-ni, chiü tùi hiah ê bõk-chiá kóng, Ü lâng khòa°-khin lóan-jiõk ê lâng, hiâm i, chiü khóan-thäi i ˜-hó; lín bô án-ni, hián-bêng lín s„ Chú chin-sim ê l²-põk, bô chhin- *chiü°[chhiü°] k¯-chá Í-se-kiat s¯ kì-chäi ê bõk-chiá (Í-se-kiat 34:4-21).  “lóan-jiõk ê lâng ˜ hû-chhî i, ü p„° ê lâng ˜ tá°-tiãp i, ëng kiông-pö khóan-thäi i, ëng chân-jím chhú-t„ i.” Góa siü° Kiù-chú ü kóng (Má-thài 25:40).  I ê hãk-seng sui-bóng kçk-sòe, lâng bô khóan-thäi i.  Kiù-chú iä s¢g khóan-thäi i ka-k„ ch…t poa°. Lín án-ni chòe, hián-bêng chin-sim kèng-thià° Chú, tek-khak ü hok-khì.

Täi-ke chë liáu, hiah ê bõk-chiá  kóng, Góan t„-chia s„ Chú phài góan chiàu-k± I ê iû°, Chú hoan-hù góan, ˜-nä beh kéng-kài bô chiàu kui-kú ê lâng, iäh beh an-ùi bô chì-khì ê lâng.  Lín ài sím-m…h chòe lín kóng, chia s¯-ü--ê thang h³ lín.  Koh tiãp-á-kú chiü pâi p¤g-chhài h³ in täi-ke chiãh, chhài ü hó-bí, öe p¯ lâng ê khùi-lãt.  Kàu mî--sî täi-ke khì khùn.  Bîn-á-chá-khí, bõk-chiá chhöa täi-ke chiü° I°-toan, Kéng-kài, Chheng-kéng sa° ê soa°, khòa°-kì° Ki-tok-t² kap Hiân-böng täi-seng s¯ khòa°-kì° ê täi-chì.

Äu-lâi koh chhöa in chiü° ch…t ê soa° miâ kiò Phì-jü.  Chiü kàu soa°-téng, hóng-hut khòa°-kì° ü lâng ch…t kù öe kóng chhut-lâi, chiü öe h³ soa° sóa-lâi sóa-khì.  Bõk-chiá tùi chèng-lâng kóng, Höan-nä lâng û sìn-sim, hoan-hù soa° khui, soa° chiü khui (Má-khó 11:23,24); lín l³-*n…h[nih] tú-tiõh oh kè ê s¯-chäi, chhin-chhiü° ü soa° that-teh, nä-s„ it-b„ sìn Chú, chü-jiân bô ch¯-tòng, chhin-chhiü° soa° khui.

Äu-lâi chhöa in chiu° Bô-chöe soa°, hóng-hut khòa°-kì° ch…t lâng chhëng pçh-pçh ê i-chiû°, i miâ kiò Chin-siän (chin-chià° hó); koh ü n¤g lâng, ch…t ê miâ kiò Chçk-t± (òan-t±), ch…t ê miâ kiò Húi-póng, siông-siông ëng chhàu-th²-bê hiù t„ Chin-siän ê sin-chiü°.  Bô phe bô löa-kú, hit ê chhàu-th²-bê lóng lut--khí-lài, i ê i-chiû° iû-gôan s„ pçh.

Bok-chiá kóng, Che s„ lán chai chin-chià° kiâ° hó ê lâng, sui-jiân h³ phái°-lâng chau-that, i ê miâ-sia° chóng böe phái°.  Sèng-keng kóng, “Lâng óa-khò Chú, Chú tek-khak hián-chhut I ê hó chhin-chhiü° j…t-thâu ê kng, hián-bêng I ê g„, chhin-chhiü° j…t tiong-tàu (Si-phian 37:5,6).”

Koh chhöa in kàu Jîn-ài ê soa°, t„ hia khòa°-kì° ch…t-lâng ëng ch…t phit p± ka sa°-á-kh± beh pang-chän sòng-hiong lâng, Chóng-s„ i s¯ ka ê p±, ka lóng böe liáu.  Lú-t² in chiü m¤g in kóng, Che s„ sím-m…h ì-sù?  Bõk-chiá kóng, S„ h³ lín chai, lâng nä ü sim beh pang-chän sòng-hiong lâng, i éng bô khiàm-khek.  chhin-chhiü° Sèng-keng kóng, “L„-ek lâng--ê, tek-khak tit-tiõh l„-ek.”  Koh chhin-chhiü° chäi-chá Sian-ti Í-sái-a ê sî, ü chiú-kóa° lâng ëng i s¯ ü chhun täm-põh ê m„-hún chòe piá° h³ Í-l„-a chiãh, kú-kú i ê m„-hún lóng böe liáu (I Liãt-ông 17:13).”

Koh chhöa in kàu ch…t s¯-chäi, khòa°-kì° ch…t ê ¬-¬ ê lâng, miâ kiò Chin-ok, ü ch…t lâng miâ-kiò Chhi-chú (göng-lâng), ch…t ê miâ-kiò Put-tì (bô tì-sek), beh kä i sóe h³ i pçh.  Bô phe ná sóe ná ¬.  Bõk-chiá kóng, Lâng thòe phái°-lâng jia-iám, lóng s„ bô l³-ëng.  Hit lâng ê phái° hóan-t¡g hián-chhut , lán chiong phái° j„n-chin tû-khì khah hó.

Hit tiãp Má-thài ê b¯ Sim-chû tùi bõk-chiá kóng, Góa thia°-kì° kóng, Ki-tok-t² kap Hiân-böng kàu chia, lín chhöa in n¤g lâng khì khòa° të-gçk ê pi°-m£g, ta° chhöa góan khì khòa°, thang á ˜-thang?  Bõk-chiá  chiü chhöa in täi-ke kàu ch…t ê soa°-kha, kah Sim-chû khì m£g-chêng thia° khòa°.  Thia°-kì° ch…t lâng teh chiù-ch¯ i ke-läi ê lâng, in-üi in ˜ h³ i sìn Kiù-chú, liân-lüi i lõh të-gçk, siü bô ch„n ê kan-kh¯.

Koh thia°-kì° lâng kóng, Góa õah ê sî in-üi kia° kan-kh¯, ˜-ài kiâ° thi°-l³, siat-sú kin-á-j…t koh t„ sè-kan, sui-bóng ü lâng beh chiong góa seng-khu thiah-l…h, góa iãh beh sìn Iâ-s¬ thang kiù góa ê lêng- hûn.

Koh thia°-kì° ü lâng kóng, Góa t„ sè-kan ê sî, ëng hòng-chhiòng su-iõk ê täi-chì s¢g chòe khòai-lõk, chin khó-±°, siat-sú góa öe koh kàu sè-kan, tek-khak beh tû-khì su-iõk, thàn chin-lí, ˜-ká° koh ka-k„ chhò-g³, pàng-sak Thian-tông ê hok-khì.  Hit sî Sim-chû chai i ê kha ë töe-täng, put- chí kia°, b„n chhin-chhiü° th²-sek, chiü kín-kín thè-äu kóng, To-siä Chú, kiù góa bián-tit kàu hia, siü éng-óan ê hêng-hõat.

Täi-ke khòa°-kì° bõk-chiá s¯ chí-tiám ê täi-chì, sim-lâi hoat-hún, beh chìn-chêng khì.  Hiah ê bõk-chiá  ˜-ká° lâu i.  Täi-seng Ki-tok-t² kap Hiân-böng t„-chia beh l„-khui ê sî, bõk-chiá ëng öe kéng-kài i, koh thçh l³-toa° h³ in n¤g lâng.  Chit pái bô l³-toa° h³ Lú-t² in, iãh bô kéng-kài ê öe, in-üi ü Tì-jîn-ióng pó-h³, i bat l³, tú-tiõh sím-m…h täi-chì thang chí-tiám.  Bõk-chiá chiok-hok täi-ke pêng-an.