Thian-  Lek-Thêng   TË J‚ KÒAN

第二卷  1 Chiu°

 

 

Sù-t² läu-lâng tâm-lün kiâ° Thi°-l³

 

    Góa chêng t…t-tiõh ch…t ê bäng, bäng-kì° Ki-tok-t² l„-khui Chiong-bông siâ°, keng-kè chöe-chöe gûi-hiám ê l³-chäm, äu-lâi kàu Thi°-siâ°. Hit sî chiong chit ê täi-chì lâi kì t„ chheh nih thang h³ lâng khòa°, s„ hãp góa ê sim-ì, iä öe h³ lâng tit-tiõh l„-ek. Tng Ki-tok-t² khí-sin kiâ° l³, hit sî i ê ke kòan lóng ˜ khéng kap i khì; chóng-s„ i ˜-ká° iân-chhiân, in-üi kia°-liáu tiàm Chiong-bông siâ° öe biãt-bô, s¯-í l„-khui in, ka-k„ kín-kín khì. Chit ê täi-chì í-keng kóng-liáu.

Hit sî liáu-äu, i ê b¯-kiá° s…m-m…h khóan, góa t„ chia bô thang thàm-thia°, koh chiah kú ü chöe-chöe sü chó-tòng, bô êng thang khì in hia; ta° ü ki-höe thang kàu in ê s¯-chäi. L„ in tau sa° sì lí l³ ü chhiü-nâ, góa t„ hia teh khùn, koh bäng-kì°.

Bîn-bäng tiong khòa°-kì° ch…t ê läu-lâng, miâ kiò To-tì, tùi góa sin-pi° kè, góa khòa° i kap góa kiâ° siäng-l³, góa chiü khí-lâi kap i sa°-kap kiâ°. Kiâ° l³ ê sî, n¤g-lâng sa°-kap tâm-lün, tú-tú kóng khí Ki-tok-t² s¯ keng-kè ê sü. Góa m¤g läu-lâng kóng, Läu-töa ah! hí ë-b„n tò-chhiú-pêng e siâ° kiò s…m-mih miâ?

To-tì kóng, Hit ê chiü-s„ Chiong-bông siâ°; siâ° läi-göa, lâng-giãh put-chí chöe, ˜-kú phái° hong-siõk, koh pîn-töa°.

Góa chiü kóng, Góa iãh phah-s¢g s„ hit ê siâ°, chêng ch…t pái, góa bat tùi hia kè, chai lí s¯ kóng ê, heh s„ ü iá°.

To-tì kóng, Chin khó-lîn! góa ài beh kóng i ê hó, nä-s„ tiõh chiàu sit kóng.

Góa kóng, Läu-töa ah! góa khòa° lí chin hó s¯ kiâ°, tek-khak ài thia° hó ê täi-chì, iä ài kóng i. Chá chêng siõk chit ê  siâ° ü ch…t lâng, miâ kiò Ki-tok-t², tùi chia khí-sin kiâ° kàu Sûn-soa°, i ê sü lí bat thia°-kì° lâng kóng á bô?

To-tì kóng, Beh thái-thó öe bô thia°-kì°? i t„ l³-nih s¯ tú-tiõh ê kiáu-jiáu, kan-kh¯, tùi-tçk, h³ lâng koai°-ka°, án-chái°-iü° ai-kiò, th¯-khùi, kia°-hiâ°, hiah ê täi-chì góa lóng bat thia°-kì°. Lí iãh tiõh chai góan pún s¯-chäi ê lâng sì-kòe to lóng ü kóng-khí i ê täi-chì. Koh ü ch…t pún chheh kì hit ê lâng ê sü, chha-put-to tãk kháu-chàu ài hit pún chheh lâi thak. Góa iãh ká° kóng hit tiâu l³ sui-jiân gûi-hiám, ta° ài tùi i kiâ° ê lâng bô chió. Chêng i tiàm chia ê sî, chèng-lâng kóng i s„ göng-siü°, ta° í-keng khì, lâng o-ló i gâu. Ü lâng kóng i hiän-sî t„ hit s¯-chäi tit-tiõh töa hok-khì, s¯-í in tiong-kan ü-ê sui-bóng koat-tòan ˜ khéng kè chiah ê gûi-hiám, iáh-kú thia° i s¯ hióng-hok ê, ài kàu lâu chhùi-khí-nöa.

Góa koh kóng, In s¯-í ài i hiän-kim ê khòa°-õah ˜-s„ bô iân-k±, in-üi i ta° tiàm t„ Õah-miä chúi-gôan-pi°, i s¯ ü ê, bián tùi i tiõh-bôa kan-kh¯ lâi tit-tiõh, iãh koh bô ch…t-tiám-á ê iu-bün. Chhiá° m¤g lí, chèng-lâng án-chái°-iü° teh kóng i ê täi-chì?

To-tì kóng, Peh-sì° kóng i kî-kòai ê täi-chì. Ü lâng kóng i chhëng pçh seh-seh ê sa° (Khé-s„-liõk 3:4; 6:11), äm-kún kòa kim liän-á, thâu-khak tì siu° chin-chu, kim ê bián-liû. Koh ü lâng kóng hia ê kng-ià°-ià° ê, chiü-s„ chêng t„ l³-nih tú-tiõh i, teh kä i chiok-hok ê (khòa° Thian-l³ lçk-thêng téng-pún it-kòan). ta° chham i chòe phöa°, i t„ hia kap in kau-pôe, put-chí chhin-jiãt, ná chhin-chhiü° ti-sim ê pêng-iú (Sat-ka-l„-a 3:7). Koh ü lâng kóng hit s¯-chäi ê Ông chiong i siâ°-läi kçk pù, kçk sóng ê chhù í-keng lóng siú°-sù i, i j…t-j…t kap Ông sa°-kaplim-chiãh, kiâ°-kiâ° tâm-lün, tit-tiõh hit ê Chú ê hoa°-hí un-tián. Iãh koh ü läng siü° kóng i ê Jîn-kun, chiü-s„ hit s¯-chäi ê Chú, bô löa-kú beh lâi sûn chiah ê töe-hng, tek-khak beh m¤g, thang chai chá-chêng hiah ê chhù-pi° khòa° Ki-tok-t² koat-ì beh kiâ° chit tiâu l³ ê sî, siá°-sü thí-chhiò bãk-té-bô i (Iû-täi 14,15).

Chiàu chêng-lâng kóng i hiän-chäi tit-tiõh i ê Jîn-kun ê thià°-thàng, tì-kàu i ê Jin-kun khòa° Ki-tok-t² l³-nih s¯ tú-tiõh ê lêng-jiõk, beh liãh chòe chhin-chhiü° ka-k„ tú-tiõh ch…t-poa°-iü° (L³-ka 10:16).

Góa khòa° chit ê s„ chü-jiân ê täi-chì, in-üi Ki-tok-t² him-siän thià°-thàng i ê Jin-kun, chiah löng-hiám kàu án-ni.

Góa ìn kóng, Heh tiõh! án-ni hióng-hok, góa hoa°-hí; i chá-chêng kan-kh¯, chit tiãp pêng-an  (Khé-s„-liõk 14:13), chêng i lâu bãk-sái, ta° tit-tiõh hoa°-hí khòai-lõk ê pò-siú° (Si-phian 126:5,6), tùi-tçk ê chì° siä böe kàu i hia,òan-hün i ê lâng häi i böe tiõh. Koh t„ chit ê töe-hng lâng hong-sia° pò-iông chiah ê täi-chì, góa chin-chià° hoa°-hí; kiám-chhái ü-ê siü° tiõh chit ê sü, sim öe kám-töng, kàu khéng lâi õh i. Ta°  Läu-töa ah!  góa tú-á siü° chit häng täi-chì, chhiá° m¤g lí, i ê b¯-kiá° ê chêng-hêng lí bat thia°-kì° kóng á bô? Góa iáu-kú beh siàu-liäm i, ˜-chai in hiän-sî án-chái°-iü°?

To-tì kóng, Lí teh m¤g Ki-tok-t² kap i ê häu-si° mah? Góa put-chí chai, khòa° i ê khóan-sit, kàu bóe öe-tit-thang chhin-chhiü° Ki-tok-t² hiah khòa°-õah. In chêng ê sî-chün bô phah bô s¢g, Ki-tok-t² sui-bóng lâu bãk-sái koh chhiat-chhiat kh¢g in, in lóng ˜-thia°, bô phah-s¢g in hê-sim-t¡g-ì, sòa khóan hêng-lí, õh Ki-tok-t² khì kiâ°.

Góa ìn kóng, Iãu khah hó ah! in ch…t ke ê lâng iãh lón öe án-ni, h¬h°?

To-tì kóng, Chin-chià° tiõh. In khí-sin ê sî-chün góa t„ hia, täi-chì thâu kàu bé góa lóng chai, lóng öe chiàu thâu ûn-á kóng h³ lí thia°.

Góa chiü kóng, Nä s…t-chäi ü-iá°, lâng lâi kóng chiü böe chhò.

To-tì kóng, Chòe lí hó-tá° thang kóng; chit ê hó hü-jîn kap i si° ê häu-si° s…t-chäi lóng ü khì kiâ° hit tiâu l³. Lán iáu-bë beh pun l³, beh koh sa°-kap kiâ° löa h¤g, góa iãu ü ki-höe thang chiong chit ê täi-chì kóng kàu liáu h³ lí thia°.

Ki-tok-t² ê b¯ tùi kap i ê kiá°-jî khí-sin kiâ° chit tiâu l³ liáu-äu, chiü kiò chòe Ki-tok-lú-t². I ê tiöng-hu í-keng kè hit tiâu hô, Lú-t² bô koh tit-tiõh i ê siau-sit, sim-läi chiü teh siàu-liäm, chiäm-chiäm hoat-choh khí-lâi. Chit häng siü° i ê tiöng-hu chhin-chhiü° sí, i ê sim ut-chut, hôan-ló. Chiàu To-tì koh teh kóng, Lâng nä ü chì chhin ê kut-jiõk í-keng sit-lõh-khì, chü-jiân böe bián-tit sî-siông teh khòa=lü; che iä s„ lâng ê jîn-chêng. S¯-í tùi in tiöng-hu khì liáu, Lú-t² chiü chhi°-chhám lâu bãk-sái. ‹-nä án-ni, Lú-t² koh siü°-khí ch…t häng, chiü-s„ tiöng-hu õah teh ê sî, i khóan-thäi i ˜-hó; kia°-liáu üi-tiõh án-ni-si° chiah sa°-l„, böe tit koh kì°-tiõh i. I chiü siü° löa-chöe pái phái° khóan-thäi i ê tiöng-hu, lóng s„ bô sün jîn-chêng, bô chiàu chêng-lí, bô hãp sèng ê kà-s„, tì-kàu i ê liông-sim ka-k„ hoat-hiän, chai i ka-k„ ü täng-chöe. Koh lâi siu°-khí i ê tiöng-hu hit-tiãp teh-beh chhut Chiong-bông siâ° ê sî, sim lóng bô pêng-an, koh th¯-khùi pûn-häi° lâu bãk-sái, tãuh-tãuh hó ì teh kh¢g i ê ke-kòan tiõh chham ìkhi, i ng„-sim lóng ˜ thia°. Ta° chòe ch…t-ë

siü°-khí chiah ê sü, sim chhin-chhiü° to teh koah. Koh Ki-tok-t² ka-chiah pë täng-tà° ê sî, s¯ chòe ê sü, s¯ kóng ê öe, lóng chhin-chhiü° t„ i ê bãk chêng; i ê tiöng-hu teh kóng,Tiõh chái°-iü° chòe, chiah öe tit-tiõh kiù? hit kù öe siông-siông chhin-chhiü° t„ i h„-khang pi°.

    In-üi án-ni, ná siü° ná kh¯, chiü kä i ê kiá° kóng, Kiá° ah! lán chha-put-to beh biat-bô lah! góa tek-chöe lin 2 läu-pë ah! ta° i í-keng khí-lah! lín pë pún-jiân ài lán chham i sa°-kap kiâ°, góa ˜ khéng chham i khì, iä ˜-chún lín khì, liân-lüi-tiõh lín böe tit-tiõh kiù.

Hiah ê kiá° thia°-kì° chit hö öe, chiü töa sia° háu-khí-lâi, kóng, Góan ài tè góan pë kiâ° hit hö l³. Lú-t² chiah kóng, Khó-sioh hit sî bô chham i chòe t„n khì! nä-s„ khì lah, täi-ke to hó lah; ta° bô khì, it-hoat chai kan-kh¯. Tng hit-sî s„ góa h²-t², phah s¢g lín pë teh göng-siü°, á-s„ kia°-liáu i sim-läi ut-bün chiah ài án-ni, s¯-í ˜ thia° i ê öe. Ta° góa teh siü° ˜-s„ án-ni, s„ üi-tiõh pãt m…h iân-k±, chiü-s„ Õah-miä ê kng chiò-tiõh i ê sim-läi (Iok-hän 8:12) tùi án-ni lâi thoat-l„ siong-miä ê lô-bäng. Chit-ê thia°-kì°, täi-ke chiü koh-chài thî-khàu, töa-sia° âu-kiò, Khó-sioh ah! kho-sioh ah! lán hit sî ˜ thia° i ê öe ah!

Hit ch…t mî, Lú-t²¤bang-kì° ch…t ê bäng; hóng-hut t„ i ê b„n-chêng ü chhu ch…t tiu° töa tiu° chóa. Hit-nih ü siá i ê s¯ kiâ°, s¯ chòe ê sü; i khòa° liáu sim-läi chiü chai i ê chöe kçk täng. T„ hit bîn-bäng tiong, töa sia° teh kiò, kóng, Góa s„ täng-chöe ê lâng, kiû Siöng-tè khó-lîn góa (L³-ka 18:13). I ê kiá° iãh thia°-kì° chit hö sia°.

Äu-lâi i hóng-hut khòa°-kì° n¤g ê, b„n-mäu ch„n hiông-ok, khiä° t„ i ê bîn-chh£g-pi°. Chí n¤g ê teh su-niû kóng, Chit ê hü-jîn-lâng, hçk-s„ khùn, hçk-s„ chhí°, lóng s„ teh âu-kiò, kiû Siöng-tè lîn-bín, lán eng-kai tiõh ëng sím-míh hoat-t³ tau-liû i? Chá-chêng i ê tiöng-hu í-keng thoat-l„ lán ê chhiú; ta° koh-chài h³ hü-jîn-lâng án-ni chòe, äu-lâi iãh it-tëng h³ i tô-cháu chhut-khì. Lán ta° tiõh siat-hoat h³ i böe siü°-tiõh sí äu ê sü; nä ˜ án-ni, i iãh tek-khak öe khì cháu hit tiâu l³, thong sè-kan ê lâng to ch¯-tòng i böe tiâu.

Hit sî Lú-t² chhí°--lâi, piàn-sin to lâu köa°, kia° kàu hü-hü tiö;tiap-á-kú koh-chài ch…t s¯-chäi put-chí êng-kng. Tiong-ng ü ch…t ê pó-chö; ü ch…t üi chë t„ pó-chö téng, h³ ng¯-sek ê khëng kä i ûi-teh. T„ hia ü löa chöe t£g-t£g õah, böe sí ê lâng, läi-tiong ü khòa°-kì° i ê tiöng-hu, chhiú thçh ch…t tiu° khîm, khiä t„ hit b„n-chêng teh tôa°. Koh  khòa°-kì° i chhin-chhiü°

thâu à°-lõh-khì phak t„ Jîn-kun ê kha-ë, teh kóng, Góa sêng-sim kám-siä góa ê Chú, góa ê Ông, in-üi chhöa góa kàu chit s¯-chäi. Chek-sî koh  khòa°-kì° ü ch…t töa tui t„ sì-ûi teh khiä, töa-sia° kiò khí-lâi, täi-ke thçh khîm chôe-chôe tôa°; chóng-s„ in s¯ kóng ê, sè-kan bô lâng öe bat, chí-ü Ki-tok-t² chham i tâng-phöa° ê chai.

Kàu bîn0á chá-khí, Lú-t² khùn khí-lâi kî-tó Siöng-tè, kap i hiah ê kiá° tâm-lün, ch…t tiap-á-kú-á thia°-kì° göa-b„n töa-sia° teh phah m£g. I chiü tùi phah m£g ê kóng, Lí nä chin-chià° thok Siöng-tè miâ lâi ê, chiü thang j…p-lâi. Phah

m£g ê kóng, Chià°-s„ l¬h; chiü khui m£g j…p-lâi, kä i kóng, Göan lí chit ke pêng-an! Chhéng-an liáu chiü kóng, Lú-t² ah, góa chím-á lâi ê iân-k¯ lí chhai öe tiõh á böe?

Lú-t² thia°-kì° chit hö öe, b„n chiü hoat-höng, liõh-á tiö ch…t ê, sim-läi teh siü°. Chit ê s„ sím-m…h-lâng, tùi tá-lõh lâi, üi tiõh sím-m…h sü? chek-sî tiõh-kip ài chai.

Hit ê chiah kä i kóng, Góa ê miâ hö chòe Ki-b…t; góa kap téng-b„n ê sa°-kap khiä-khí. T„ hit n…h ü lâng teh hong-sia° lí ü chûn-ì ài khì hia; koh ü teh kóng-khí lí chêng phái° khóan-thäi lí ê tiöng-hu, ng„-sim ˜ tè i khì, koh ˜ chún gín-ná thia° i ê öe; hiän-chäi lí ta° chhí°-g³ chai lí ê chöe lah. Lú-t² ah, töa chû-pi ê chhe góa lâi pò lí chai. I s„ kam-göan sià-chöe ê Siöng-tè, lâng sui-jiân chë-kòa chöe, I iãu-kú hoa°-hí lâi sià-bián. Koh lí tiõh chai I ài chhiá° lí khì t„ i ê b„n-chêng, chë toh lim-chiãh, thang hióng-siü I keng-läi ê hok-khì. Chêng lí ê tiöng-hu Ki-tok-t², hiän-kim chham böe s¢g--tit ê tâng-phöa° lóng t„ hia, siông-siông teh siòng hit ê siú°-sù õah-miä ê; lí nä öe-tit kàu hia, in täi-ke thia°-kì° lí ê kha-p³ sia° teh kè lín Pë ê h³-tëng, chiü lóng hoa°-hí kàu böe k±--tit.

Lú-t² thia°-kì° chit hö öe, tng böe khí, chiü à°-io seh-siä. Lâng-kheh koh thçh ch…t tiu° phoe, h³ i kóng, Lú-t² ah, chit tiu° phoe s„ lí tiöng-hu  ê Ông kah góa sòa tòa lâi h³ lí. Lú-t² chih-tiõh phoe, ph„°-kì° phang chhèng-chhèng; thiah-khui ch…t-ê khòa°, lóng s„ kim-j„ (Ngá-ko 1:3), täi-khài s„ kóng hit ê Ông ài i õh in tiöng-hu  Ki-tok-t² ê khóan-sit khì kiâ°, chiah

öe-tit kàu i ê Siâ°, tiàm t„ Ông ê b„n-chêng, éng-óan hióng-hok.

Lú-t²  khòa°-kì° chit tiu° phoe, sim-läi chiü kám-töng kàu kçk, töa sia° tùi lâng-kheh kóng, Läu-töa ah, chhiá° lí chhöa góan bú-kiá° kap lí sa°-kap khì, h³ góan iãh öe-tit kèng-pài hit ê Ông.

Lâng-kheh chiü ìn i, Lú-t² ah, bô kàu hiah khòai, täi-seng tiõh kh¯, äu-âli chiah öe tit-tiõh ti°. Lí ê tiöng-hu chá-chêng iä keng-kè löa chë kan-kh¯, chiah öe tit j…p chit ê thi°-siâ°, lí iãh tek-khak tiõh án-ni. S¯-í góa kh¯-kh¢g lí õh lí ê tiöng-hu  Ki-tok-t², kiâ° kè chit ê chháu-p¬, it-tit tùi hit ê õeh-õeh ê m£g j…p-khì, in-üi hit ê m£g cjiü s„ lí s¯ eng-kai kiâ° ê l³-chäm;

lí nä khí-sin, göan lí ch…t l³ pêng-an. Koh kh¯-kh¢g lí tiõh chiong chit tiu° phoe, siu-kh¢g t„ lí ê heng-chêng; ü-sî thang thçh chhut-lâi ka-k„ thãk, iä sòa h³ lín kiá° thia°, kàu lín lóng öe liäm-tit, in-üi lí t„ sè-kan chhin-chhiü° chòe lâng-kheh, lí nä teh kiâ° l³ ê sî-chün, thang chiong chit tiu° phoe ê öe chòe hoa°-hí ê khek lâi chhiù°*Si-phian 119:54). Nä kiâ° kàu hit ê

siâ°-m£g chiah chiong chit tiu° phoe sàng kau in.

Lú-t² ch…t-ë thia°-kì° thçh phoe ê öe, chiü kiò i ê kiá° chòe tui, kä in kóng, Kiá° ah, kün-lâi in-üi lín läu-pë sí-liáu, góa sim-läi lóng bô an-jiân, lín to iä chai; chóng ˜-s„ gî-ngái i bô hok-khì, s„ chhim-chhim sìn i í-keng tit-tiõh kiù lah. Koh ch…t häng chhì-chhãk góa ê sim, chiü-s„ góa teh siü° góa kap lín pún-jiân ê khóan-sit s…t-chäi kan-kh¯. Koh lín pë hit tiãp kan-kh¯ ê sî, góa s¯ khóan-thäi i ê, kàu chit tiãp góa ê sim chhin-chhiü°  teh täng-tà° leh, s„ in-üi góa sim-koa° beh hiah ng„, sòa h³ lín ê sim kàu án-ni, täi-ke lóng ˜ thia° i, bô beh kap i khì kiâ° hit ê l³.

Ta° tò-t¡g siü° chiah ê täi-chì, sim kh¯ kàu hiám-hiám sí, chóng-s„ kai-chài cah-mî ü bäng-kì° ch…t ê bäng; chá-khí koh ü ch…t ê lâng-kheh lâi kh¢g góa, góa ê sim chiah öe an--tit.  Kiá° ah, lán ta° tiõh kóa°-kín khóan hêng-lí, thang tùi hit ê õeh-õeh ê m£g kiâ° hit tiâu l³ kàu thi° ê töe-kài, ¢g-bäng thang kì°-tiõh lín pë, kap i hia ê tâng-phöa° chòe tui an-ún, lóng chiàu hit üi ê hoat-t³.

Hiah ê kiá° ch…t-ë thia°-kì° che öe, chiü lâu bãk-sái, s„ hoa°-hí in läu-bú ü chit hö ì-sù.  Tng hit sî hit ê lâng-kheh kap in sio-sî.  In bú-kiá° liâm-pi° khì khóan hêng-lí teh-beh khí-kiâ°.

Tng in tú-á teh-beh khí kiâ° ê sî, Lú-t² keh-piah n¤g ê cha-b¯ lâng lâi kàu i ê m£g-kháu, kiò m£g.  Lú-t² iû-gôan kä in kóng, Lín nä chin-chià° s„ thok Siöng-tè ê miâ lâi ê, chiü thang j…p-lâi.  Hiah ê cha-b¯ lâng ch…t-ë thia°-kì° chit hö öe, Lú-t² pêng-sî iä ˜-bat kóng-chhut che öe.  Chóng-s„ kàu j…p-khì,  khòa°-kì° chit ê hiân hu-jîn teh khóan hêng-lí, chhin-chhiü° teh-beh chhut-göa.

In khòa°-liáu it-hoat kî-kòai.  Hit n¤g ê cha-b¯ lâng ch…t ê nî-kí khah chöe, miâ chòe Tám-khiok*  (Chá-chêng Ki-tok-t² t„ Kan-lân soa° tú-tiõh ch…t lâng hö chòe Sim-keng, hit ê lâng in-üi h³ sai kia°-tiõh, chhiat-chhiat kh¢g Ki-tok-t² tó-t¡g--lâi.  Tám-khiok chiü-s„ chit-ê ê cha-b¯ kiá°) Chit ê lâng kä Lú-t² kóng, Chhù-pi° ah, lí p„-pän án-ni s„ beh sia° täi?

Lú-t² ìn i kóng, Góa teh-beh chhut-göa.

Tám-khiok koh m¤g, S„ beh tó-khì?

Lú-t² ìn i, beh õh góa ê tiöng-hu khì kiâ° thi°-l³.

Lú-t² kóng kàu chit kù öe, chiü khàu--khí lâi.

Tám-khiok kóng, Chhù-pi° ah,˜-thang án-ni.  Lí chhiá° siü°, ü chiah ê gín-ná teh, lí tiõh iàu-kín tiàm-teh chiàu-k¯ in, ˜-thang án-ni löng-hiám, bô kóan si°-sí.

Lú-t² kóng, ‹ ùi, góa ê gín-ná beh sa°-

kap khì; in bô ch…t ê ài tòa--teh.

Tám-khiok kóng, Lí s„ üi-tiõh siá°-täi, á-s„ thia° sím-m…h lâng ê chhùi, sim-koa° chiah öe siü-khí án-ni? Góa siü°-liáu chin kî-kòai.

Lú-t² kóng, Chhù-pi° ah, lí nä chai góa s¯ chai ê, phah-s¢g lí tek-khak hoa°-hí kap góa khì.

   Tám-khiok kóng, Chhiá° m¤g lí kün-lâi ü sím-m…h kiàn-sek, chiü chêng-göan pàng-sak chiah ê chí-bë-á-kûn, ka-k„ ch…t sin khì hûn-iû sù-hái?

Lú-t² chiah ìn, Tùi góa tiöng-hu l„-khui góa hit-sî, góa ê sim chiü bô an-jiân, Chóng-s„ tùi i kè-hô liáu-äu, góa it-hoat kan-kh¯.  Koh ch…t häng h³ góa kài të-it chhN-chhám ê, chiü-s„ tiöng-hu h³ täng-tà° teh ê sî, góa pô-jiõk i, phái° khóan-thäi i.  Koh góa tan ê sim-ì chham góa tiöng-hu tong-sî ê sim-ì säng ch…t-iü°; iä s„ chù-sîn koat-ì beh kiâ° chit tiâu l³.  T„ chä-mî bäng-kì° ch…t ê bäng, hóng-hut  khòa°-kì° góa ê tiöng-hu.  Góa ê lêng-hûn chin-chià° göan kap i tiàm hia.  I tòa t„ Ông ê b„n-chêng, tâng chë toh kap I lim-chiãh, chham hia ê t£g õah bô sí ê lâng chòe phöa°.  Hit ê Ông ü chhù teh h³ i khiä, chiàu góa siü° chiong sè-kan kài it hó ê hôg-kiong tè-tiän lâi phí-phëng i, khah ˜-tãt-tiõh pùn-sò tui (Ko-lîm-to 5:1-4).  Hit

üi ê Jîn-kun koh chhe lâng kiò góa khì, kóng góa nä öe tit kàu hia, i chiü beh hoa°-hí siu-liû hó khóan-thäi góa, chhe lâi ê lâng tú-á kàu chia thçh phoe lâi h³ góa, phoe nih s¯ siá s„ beh chhiá° góa khì.

Lú-t² ch…t-ë kóng liáu, chiü jîm ch…t tiu° phoe chhut-lâi, thãk h³ in thia°, chiah m¤g in kóng, Lín n¤g lâng thia°-liáu phah-s¢g án-chái°-iü°?

Tám-khiok kóng, Häi° ah!  lí iãh chhin-chhiü° lí ê tiöng-hu teh tiõh-kông lah, p„-pän ch…t ê sí-sin-phe.  Góa siü° lí tek-khah ü thia°-kì° lín tiöng-hu s¯ tú-tiõh ê, thâu cht-ë khí-sin chiü tú-tiõh gûi-hiám, chhin-chhiü° lán chhù-pi° Kò-chip thang chòe chèng-kì°, i kap ‚°-chhian pún-jiân iä kap i khì, in-üi tú-tiõh l³-nih phái° kiâ°, chiü khah bat-sek, chai thang tó-

t¡g--lâi.  Koh góan ü thia°-kì° lí ê tiöng-hu iä tú-tiõh hia ê sai, kap A-pho-lûn, cháu kè Sí-ìm ê töe-kài, í-kip chöe-chöe häng thang kia° ê sü. Koh i t„ Hu-hoa-chh„ hiám-hiám sí, lí ˜-thang böe kì-tit.  I s„ ta-p¬ lâng, tú-tiõh chit hö siöng-chhiá° tòng bô sím-m…h öe tiâu, bõh-kioh lí s„ cha-b¯ lâng, beh thái öe kham-tit? Koh lí tiõh siü° chí sì-ê koai-e° s„ lí si° ê, lí ê kut-hçk;

chiü-s„ lí ka-k„ beh m³-hiám put-kóan si°-sí, ˜-kú liäm-tiõh lí chiah ê kiá°, iãh tioh tiàm chit chhù-nih.

Lú-t² chiah kä i kóng, Chhù-pi° ah, bõh-tit tau-liû góa; góa chit chün ü ki-höe thang tit-tiõh l„-ek, góa siat-sú pàng bô iàu-kín, ˜ lâi thàn chit ê sè, che kiám ˜-s„ góa ka-k„ chòe-tit-lâi ê, göng kàu-kçk mah? Chäi lí kóng, Góa nä khì kàu l³-nih öe tú-tiõh hiah ê kan-lân hiám-eh, che ˜-tän-nä h³ góa sit-chì, koh khah thang liãh lâi chòe kiâ° tit-tiõh ê pîn-kù. Tãk lâng teh kóng, Tiõh täi-seng kh¯, jiân-äu chiah öe tit-tiõh ti°, thèng-häu hit ê kh¯ kè, ti° lâi, chiah ná chai hit ê ti° chin-chià° s„ ti°.  Án-ni-si° khó-kiàn lí ˜-s„ thok Siöng-tè ê miâ lâi kàu góa tau, put-piän tiàm chia chiah kú, chhiá° lín khì, bián-tit koh tî° góa.

Tám-khiok chiah më Lú-t², teh kä kap i lâi ê kóng, Sim-chû Chhù-pi° ah, lán lâi khì, kah-i-bõh; lán hó-ì kh¢g i, i to ˜ thia°, koh ˜ hoa°-hí lán tiàm i chia, lán ta° tiõh tò--lâi-khì, kù-chäi i.

Sim-chû hit sî bô-chú bô-ì, bô beh liâm-pi° tè i ê tâng-phöa° tò-khì; khiok ü n¤g ê iân-k± teh.  Ch…t häng s„ i sim-läi thià°-thàng khó-liân Lú-t² ka-k„ teh siü°, Góa chit ê chhù-pi° nä it-tëng beh khì, góa beh sàng i kiâ° ch…t-tè-á, thang chham i tau pang-chän.  Koh ch…t häng, s„ it-tiõh ka-k„ ê lêng-hûn; in-üi thia°-kì° Lú-t² s¯ kóng hiah ê, ü phah tiõh i ê sim.  S¯-í

koh ka-k„ siü°, Góa beh chham Lú-t² koh tâm-lün--kòa, phah-s¢g i s¯ kóng ê nä ü-iá° öe tit-tiõh chin-lí õah-miä, góa pún-sin chêng-göan chham i lâi khì.

S¯-í Sim-chû chiü tùi Tám-khiok kóng, Chhù-pi° ah, kin-chá-khí góa ü chham lí lâi thàm Lú-t²; Chóng-s„ chiàu lí s¯ khòa° Lú-t² ta° s„ teh-beh t£g-t£g l„-khui chit ê töe-kài, góa phah-s¢g chá-khí sün-sòa sàng i chhut-m£g, chham i kiâ° ch…t-tè-á, kap i tàu pang-chän.  Chóng-s„ të-j„ häng ê iân-k±, Sim-chû to bô kä i kóng-chhut, ka-k„ sim-läi teh siü° nä-tiä°.

Tám-khiok tùi i kóng, Chhé! Góa khòa° lí iä chhin-chhiü°  teh khí göng-sîn beh tè i khì lah; lí tiõh thàn chit tiãp chhi°-g³ lâi tî-hông; böe kàu lîm-gûi ê töe-p³, iáu ôe p„-tit, kàu gûi-hiámhit-sî, chiü siám bô l³.

Tám-khiok kóng-liáu, chiü chòe i khì; Lú-t² iä sòa khí-sin.

Tám-khiok kàu in tau, chiü khì chhù-pi° thâu-bé, chhiá° kúi-nä ê chí-bë-á-kûn lâi thia°.  Hit tiãp ü sì ê lâng sio-chhöa lâi; ch…t ê miâ chòe Phà°-liöng, ch…t ê miâ chòe Bû-lü, ch…t ê miâ chòe Kheng-kông, iáu ch…t ê miâ chòe Bóng-tóng.  In j…p-khì chhù-läi teh chë, Tám-khiok chiü kóng khí Lú-t² ê sü, chiong i s¯ beh kiâ° ê l³ kóng h³ in thia°, chiü-s„ kóng:

Chhù-pi° ah, chá-khí góa khah ü êng, tú-á khì thàm Lú-t², chiàu lán ê lë tiõh phah i ê m£g; m£g to iáu-bë kä góa khui, i täi-seng tùi góa kóng, Lí nä s„ thok Siöng-tè ê miâ lâi ê, chiü thang j…p-lâi.  S¯-í góa chòe góa j…p m£g khì, to bô phah-s¢g s„ án-chái°-iü°; ˜-kú  khòa°-kì° i kap i ê kiá° teh siü-s…p hêng-lí, chhin-chhiü°  beh poa° chhut siâ° leh.  Góa chiah m¤g i khòa° s„ sím-m…h ì-sù; i kä góa kóng, siü° beh õh tiöng-hu khì kiâ° l³.  Koh kóng bäng-kì° ch…t ê bäng, kóng in tiöng-hu ti hia, hit ê Ông kià ch…t tiu° phoe lâi chhiá° i khì kàu hia.

Bóng-tóng chiü kóng, Án-ni ho°h! Lí phah-s¢g i beh khì á ˜?

Tám-khiok ìn i kóng, Hé! put-kóan si°-sí, it-tëng s„ beh khì.  Án-chái°-iü° öe chai leh? In-üi góa kä i kóng l³-nih öe tú-tiõh hiah ê chai-ë, it-tit kh¢g i ˜-thang khì, i sòa kä hóan-t¡g liãh chit hö chai-ë lâi chún chòe kiâ° chià°-l³ ê pîn-

kù, it-hoat beh khì.  Chiàu i ê öe kóng, Tiõh thèng-häu hit ê kh¯ kè, ti° lâi, chiah ná chai hit ê ti° chin-chià° s„ ti°.

Phà°-liöng kóng,Hç! hit ê lâng sim-läi chin-chià° ¬-àm kòa ùn-thùn, in tiöng-hu tú-tiõh kh¯eh, i ˜-chai thang kiu kha.  Góa teh siü° in tiöng-hu  nä koh tò-t¡g-lâi, tek-khak kam-göan an-an ún-ún lâi tiàm chia, bô beh koh chài pçh-pçh khì löng-hiám.

Bû-lü iä sòa kóng, Chit hö tian-kông ku-kòai ê lâng chòe i khì, khah böe tiàm chit üi gê--lâng; góa siu° s„ án-ni.  Siat-sú i iû-gôan tiàm t„ chit s¯-chäi, ì-khì kap lán böe hô, lán chiah ê chham i chòe chhù-pi° to iä bô chhù-b„; i ch…t ê b„n kan-ta àu tü-tü, kap lâng lóng böe lõh-ngãuh, chiü-s„ ü öe beh kóng-khí, bat ê lâng thia°-liáu to kçh-ch…h h„-khang m£g.  Ü lâng teh ˜ ài i khì, góa chóng bô iàu-kín l¬h, kù i khì, kah-i-bõh; koh ¢g-bäng khòa° ü khah hó chhù-pi° thang poa° lâi bô; thi°-kha-ë ü chit chéng ê am-khám lâng, sè-kan chiü khiä oh-tit tiâu.

Kheng-kông iä sòa kóng, Ta° chit hö sü ˜-bián thê-khí.  Cha-hng góa h³ Hoa-liú só chhiá° ( i ê cha-b¯ kiá° miâ s„ Îm-hü), t„ in hia teh oe-chhe chhiù°, chin läu-jiãt.  Góa iä ü tú-tiõh kúi-nä e cha-b¯ lâng t„ hia, chiü-s„ chòe Hò°-sek, koh chòe Ok-chhiok, kap Îm-iõk só sì lâng t„ hia, teh höa° hiân-kóan chhiù° koa, chhiù° khek, kap hó thit-thô ê sü.  Koh Hoa-

liú só put-chí hó ke-kàu, chham hit ê Îm-ok só ê tiöng-hu iä s„ gâu chhek-èng lâng.