Án-niá ê Bãk-sái   母  之  淚

(Hä-kòan) S…p-j„-kè ê kì-hö

  1. Kiù-Chú-Tàn Hit-Mê  漢羅版

    A-pa Án-niá, kín p„-pän ¬h!  Pài-t£g ê töa cheng teh tân lah në!

Hüi-bí ê sim chin hoa°-hí; in-üi kin-mê s„ Kiù-chú-tàn, i kap in hia°-ko Chheng-hûn á, chü kúi-nä tiám cheng chêng, chiü öa° sa°-kh± p„-pän hó, beh khì hù.  In-üi n¤g hia°-möai s„ chin õah-täng.  I pún-sin kin-nî s„ 18 hòe, se°-chò súi, koh koai, léng-l„, koh gâu thãk-chheh.  Kin-nî s„ Lâm-kia° Séng-l…p ê ko-téng Lú-hãk-häu 4 liân, tãk-nî thâu miâ, iä hia°-ko kin-nî 20 hòe, t„ Lâm-kia° ê Séng-l…p Siong-kho Täi-hãk 3 liân; 2-ê lóng s„ koh bô löa-kú beh chut-giãp.  Iä t„ chit-ê hioh-nî, t¡g lâi chhöe pë-bó.  In s„ tiàm t„ l„ Lâm-kia° j…p-tang 10 göa ph± ê soa°-kha, ch…t ê hiu°-*chhng[chng], kiò-chò Sù-liông chng.

Chit ê chng-miâ chin hó thia°, chiü s„ chng sui-bóng bô löa-töa; iáu-kú chiân Chheng sî-täi, t„ hit chng-nih ü chhut kúi-nä ê kí-jîn ; siù-châi iä bë chió.  S¯-í s„ siong-tong ü bûn-hòa ê chng-siä.  Jîn-kháu 2000-liân.  Iä-ü chit tiâu ke-á teh bé-bë: Soa° läi chhut j…p ê lâng chin-chë.  S¯-í sui-bóng s„ kóng soa°-kha ê chhân-chng s¯- chäi; ˜-kú iä-s„ siong-tong ê näu-jiãt.

Hüi-bí in läu-pë khiok-s„ siong-tong ë tit-kòe ê lâng, chêng A-kong bat tiòng-kí. Läu-pë iä s„ läu siù-châi, châi-sán ùi läu-pë siàu-liân ê s„ phiâu, t¯, ím, sa°-kóan ch£g;  koh ài chiãh a-phiàn: s¯-í chá iû-gôan ü khai-kóa.  Hiän-si5 s¯-chhun khiok-s„ 3, 2 tà° chî°.  Läu-pë ti 30 göa hòe ê-sî , ü jiám-tiõh täng-pë° hiám-sí, hit-sî ü lâi lâm-kia° h³ Ki-tok-kàu khui ê i-kóan i-t„, tùi hit-sî tit-tiõh tö-lí.  Hit-tiãp hia°-ko Chheng-hûn 4 hòe, iä i pun-sin iá-böe chhut-sì.  Tùi hit-tiãp liáu-äu läu-pë chiâ° jiãt-sim sìn-Chú, keh 2 nî chiah se° hüi-bí-ah.  Tiong-kok-lâng s„ tiöng-lâm-kheng-lú; chóng-si läu-pë üi siàu-liäm Chú ê thià°, kiù i chhut-sí-j…p-õah koh ké a-phiàn kap it-khài phai°-täi; s¯-í i chiah hö i chò hüi-bí, lâi siàu-liäm Siong-tè in-hüi ê bí.  Tùi hit-tiãp liáu-äu lóng bô koh se°.  Án-ni chiü tùi kiá° thià°-miä-miä.  Tùi sìn-Chú liáu-äu, chiü jiãt-sim t„ kàu-höe, s¯-í siü kéng-chò tiú°-ló, liân-j„m chë-chë nî.  Kàu kin-nî 50 göa hòe, iáu-kú teh chò tiú°-ló; s¯-í të-hng ê lâng nä kóng Lîm Tiú°-ló bô ch…t-ê ˜-chai i s„ jiãt-sim ê Ki-tok-t².  Iä i bô keng-êng seng-lí; s„ chiong i s¯ ü ê chhân chhià°-kang lâi choh; s¯-í kçk ü sî-kan thang pôe-iú° n¤g-ê kia°-jî.  Tùi se-hàn h³ in j…p Ki-tok-kàu ê hak-häu, t…t-t…t pôe-iú° kàu chut-giãp, thang-kóng s„ chin sün-sü, chin bóan-chiok, 2-läu siông chiong chit 2-ê kia° lâi hoa°-hí.  Iä kin-nî s„ t„ chng-kha ê kàu-höe, beh chò chiok Sèng-tàn-sek, 2 hia°-möe ü kì-hü kúi-nä chhut.  A-hia° Violin  siong-tong ë-e, Hüi-bí-ah piano iä siong-tong ë-tôa° koh sia° chin hó; s¯-í 2-ê phut-phut-thiàu u chin ài khì hù khui-höe; ˜-kú a-niá kap a-pa lóng läu-lâng, àm-sî kiâ°-l³ ài tãh-thäm: s¯-í i tiõh tán in khan.  Koh bô löa-kú chiü khì.  Tùi-thâu kàu-bóe chin sim-sek tò-lâi. Tiong-kan ch…t-chhut put-chí chhim-khek t„ Chheng-hûn ê náu-läi; chiü-s„ seng-lí-lâng chhöe chin-chu (si Iâ-s¬ ê phì-jü) chò-khì chin chhut-sîn.  Tùi chit-sî ü hòan-khí i ch…t-häng chhù-b„; chiü-s„ siü° i Täi-hãk chut-giãp àu, iä i siü° beh lâi-khì göa-kok chò chhin-chhiü° hit-khóan seng-lí.  Khòa°-liáu to3-khi3 ü chiong chit-ê s¯-kám kóng-h³ in läu-pë thia°.   Iä läu-pë thia°-liáu tiäm-tiäm, läu-bú t…t-t…t hiâm, kóng chò hit-hö seng-lí tiõh khì göa-kok phún-cháu, i khah bô-ài.  Hü-jîn-lâng ê khóan lóng-s„ án-ni, ia ài i tiàm pún-s¯-chai khui-hâng ái-s„ kap lâng tiàm.  Lâi chiãh höe-siä, kong-si ê thâu-l³.  Chóng-s„ sió-möai Hüi-bí chin chàn-sêng hia°-ko ê soeh, kóng chheng-liân-lâng eng-kai tiõh án-ni õah-täng.  S¯-í n¤g hia°-möai chiü ü-öe-kóng.  Liáu-äu koh bô löa-kú, chiü täi-ke koh j…p-õh.  Chia chhiá° án-hä.

2-läu, kiá° lóng khì j…p-õh, läi-b„n chin bô-phöa° koh ke-chiáu chh„ chë, bô-êng chiü siü°-kóng tiõh lâi chöe ch…t-ê tú-hó ê sim-pü.  2-läu chiü chham-siông, täi-ke tông-ì ài chò pún kàu-höe bõk-su ê cha-b¯-kiá°.  Bõk-su ê cha-b¯-kiá° kin-nî kap Hüi-bí täng-õh, pê°-chë hòe, siäng liân-kip,  pê°-pê° mê-nî 4 gõeh ë chut-giãp, hö-chò Ông Soat-môe, se°-chò iä-s„ chin hó, kap Hüi-bí s„ chí-hó ê pêng-iú; s¯-í 2-läu chham-siöng liáu, chiü iang-lâng khì tùi Bõk-su kóng, bõk-su iä-s„ chin hoa°-hí: in-ui s„ pún-tông jiãt-sim tiú°-ló ê häu-se°.  Siàu-liân-lâng iä-s„ hó phín-hëng koh chin ü chì-khì.  S¯-í tùi-chhùi ín--i.  Chiü h³ 2 ê siàu-liân chai j„-pí iä-s„ chin hoa°-hí.  Tùi án-ni Chheng-hûn siông-siông siá-phoe h³ Soat-môe.  Soat-moe5 iä siông-siông siá-phoe h³ Chheng-hûn.  2-ê chin-chià° chêng-tâu-ì-hãp, sa°-thià° ˜-ài pun-khui.  Sî-j…t chin khòai-kòe, liâm-pe° sì-gõeh, chiü täi-ke chut-giãp.  Chiàu chheng-hûn ê  läu-pë s„ ài liâm-pi° kä in chhöa, Ông Bõk-su in hit-pêng iä-s„ chin hoa°-hí.  Chóng-s„ Chheng-hûn ê ì-sù ˜-ài hiah-kín, i s„ ài chiong i s¯ thàn ê chî° lâi chhöa khah ü sim-sek.  S¯-í chin chhim-ì tùi läu-pe kiû, chún i chhut-göa lâi chò seng-lí, óa pòa-nî äu chiah tò-lâi chhöa.  I ê läu-pë pún ˜, chóng-s„ üi-tiõh i pek-chhiat chiü chún i.  I ê s¯ ài chiü-s„ chiàu chêng s¯-kóng, ài khì göa-kok chò pó-pòe kùi-tiöng-phín ê cháu-chúi seng-lí; s¯-í chiü khì bé ch…t-chiah bé iä ka-j…p göa-kok ê tüi-siong, chit-pang s„ beh khì Ìn-t³.  Hia iä-s„ pêng-sî i chí him-b³ ài-khì ê üi, s¯-í chin hoa°-hí ka-k„ chiü kap pêng-iú tai-ke höe-hãp t„ 5 gõeh chhe beh tùi Lâm-kia° chhut-hoat.  Täi-ke beh ëng khan-bé kòe-soa°, iân-l³ tùi kui-hòa ê chhe°-hoan soa°-läi ê lâng bé chiah-ê cheng-se° iá-siù ê phôe chhin-chhiü° lõk-phôe, pá-phôe, á-s„ lõk-jiông, chhiü°-gê ê lüi.  S¯-í t„ 4 gõeh 29, chiu tùi pún-s¯-chai chhut-hoat.

 2 Chhe°-Hoan Pio-Á

 Beh chhut-hoat ê sî, ke-lâi ê lâng lóng lâi sa°-sî. Tçk-piãt Hüi-bí kap B„-hun-chhe Soat-móe sàng chin-h¤g, täi-ke khan-chhiú sa°-chim pun-khui; hit-tiãp chheng-hûn khiâ-bé t…t-t…t chin-chêng khì Lám-kia°.  Soat-moe5 kap Hüi-bí khiä-teh kim-kim-siòng, sàng-kàu bô khòa°-kì° chiah soah.  Kàu bô khòa°-kì° ê sî, Soat-moe5 hut-jiân lâu bãk-sái, Hüi-bí sim iä chin kan-kh¯, 2-lâng, iu-bün iu-bün to3-khi3.  Hüi-bí iä ˜-ká° m¤g in só, in-üi iáu-böe kòe-m£g.  Täi-ke lóng-s„ siàu-liân-lâng sim-tiong àm-àm siü° in só ún-tàng s„ teh  sim-bün in ko beh khì hiah-h¤g, tiõh pòa°-nî chiah-ë tò-lâi, s¯-í sim-sng.  Iä Soat-moe5 iä ch„n s¯-ë kek chhió-b„n, kia° h³ in sió-k¬ khòa°-khì i ü teh háu ê khóan.  Kî-s…t Soat-môe ˜-s„ kan-ta üi l„-piãt lâi iu-bün nä-tiä°; s„ chhin-chiü° iáu-ü koh khah töa chhám ê su, lâi tì-kàu h³ i ê sim hiah töa kan-kh¯, chóng-s„ lóng bô kóng-chhut.  Chia chiá° án-hä.

Kóng chheng-hün kàu Lâm-kia°, chiü ü 7-ê phöa° teh tán-i.  Kàu 5 gõeh chhe-it, chiü täi-ke p„-pän kan-niû, kiöng i 8-ê chiü khí-kiâ°.  Beh chhut-hoat ê sî ü siá 2-tiu° phöe: ch…t-tiu° h³ sió-möai, ch…t-tiu° h³ soat-môe h³ soat-môe ê phoe kçk-kán; chóng-s„ öe h³-lang thãk-liáu sim chin kan-kh¯. 

Phoe ê s¯ siá.

Góa s¯ thià°-ê pêng-an.

T„ beh l„-piãt ê s„, góa khòa° lí ü iu-bün ê khóan-sit, góa chin ˜-kam; chóng-s„ lán éng-kai tiõh khòa° lán ê chiân-t² lâi l…p-chì.  Ah! S¯ thià°-ê, góa kin-á-j…t ê õah, kap it-khài ê tiõh-bôa, bô ˜-s„ lóng üi-tiõh lí, s¯-í ¢g-bäng lí gâu chiàu-k¯ sin-thé,  lâi tán-häu góa ê sêng-kong koh tò-lâi.  Chóng-s„ chit-pang ê chhut-göa, soa°-l³ khi-khu, l¯-t² hiám-iàu.  Thia° täng-phöa° teh kóng, ü-s„ ü chhe°-hoan, ü-sî ü iá-siù ê gûi-hiám.  S¯-í ˜-chai beh ü miä thang tò-lâi kì°-b„n á-bô, iä bô tek-khak.  Chóng-s„ bõh-tit kòe-thâu ê hôan-ló.  In-üi góan ch…t-tüi ü 8-ê, koh tãk-lâng lóng-ü bé chhèng tòa chäi sin; bû-k± lí tiõh pek-chiat thè-góa kî-tó.  Kiû chú chän lán sêng-kong, thang hióng-siü Sèng-ài ê ka-têng kàu éng-óan. 

        Lâm-kia° Lîm chheng-hûn.

        A.D. 1920. 5. 1 j…t.

S¯-thià° kut-tiong ê kut, bah-tiong ê bah ê Soat-môe siu.

Ah! Soat-môai thãk chit-tiu° phoe, móa-pak iu-bün, àm-àm chhit bãk-sái lâi khòa-lü tiöng-hu chhut-göa ê gûi-hiám.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng chheng-hûn in khì-kiâ° t…t-t…t kàu Chi-ná ê lâm-pêng-pi°, í-keng k„n Ìn-t³ ê kau-kài täi-ke chin siän.  S¯-í täi-ke t„ hia hioh kúi-nä j…t chiah koh khí-kiâ°.  Keng-kòe chiâ° lé-pài, j…p-kàu chin chhim ê soa°, t„-hia siong-tong täi-ke iä í-keng ü tùi hiah ê ü kui-hòa ê hoan, lâi bé täm-põh soa°-sán-m…h, iä täi-ke kín teh chin-chêng.  Chiong-tiong chheng-hûn l³ bô-sçk, pêng-sî gâu pháu-bé ˜-kú soa°-l³ chiü khah bô kóan-sì.

S¯-í siông-siông chò-lâng ê bóe-äu, khiok täi-ke ü siông-siông teh tán-i. Chiông-tiong hiah ê pêng-iú ü ch…t-ê kiò-chò Tân Ek-sam s„ kap i siäng hãk-häu, pí i  khah chá chut-giãp 2 nî, chî° í-keng thàn chin-chë.  Chheng-hûn ë lâi ka-j…p t„ chit-ê tüi-siong, ch…t-häng iä s„ khòa° chit-ê Ek-sam hia ê sêng-kong.  S¯-í chin hòng-sim.  Ek-sam iä-s„ tài- liäm-tiõh siäng bó-häu, häu-iú ê chêng; s¯-í iä chin tçk-piãt chiau-hu i. 

Kàu ü ch…t-chäm, j…t í-keng àm, hia bô chhù, chiü täi-ke khùn-t„ ch…t-châng töa-chhiü ê ë-b„n lâi keh-mê, sì-pi° chhiü-nâ äm-äm.  Hit-mê s„ chin kôa°, hong chin thàu, bô-gõeh bô-chhe°, àm-bin-bong.  Kàu pòa°-mê äu, ü böe-khai-hòa ê chhe°-hoan chhut-chháu, chai ü-lâng tùi chia kòe: s¯-í chhut-lâi chãh-l³, khiok l³ ê sì-pi° ü kha tiän-khì ê liân-sòa° lâi pé chhe°-hoan.  In-üi kin-mê hong-thàu, tiän-sòa° ü täm-põh phah-phài°, thèng-tiän: s¯-í chhe°-hoan ë-tit lõh hit-tiâu töa-l³ lâi thâi-lâng; óa-kìn in tiong-kan, ü-lâng seng cheng-sîn, chiü hoah chhe°-hoan kàu, chiü khui chhèng phah-khì, K„-ü ê lâng iä khui-chhèng phah-khì.  Chhèng ê sia° phìn-phòng-kiò, täi-ke lóng tiäm-tiäm khut-t„ ù-nih lâi phah-chhèng.  Chheng-hûn bë-hiáu-tit ch…t-ê-s„,siu° bän bih, khì h³ chhe°-hoan khòa°-kì°, ch…t-ê bi tùi äu-b„n ëng pio-á chhãk---lâi, tú-tú chhãk tùi kha-chiah-phia° khì thàng sim-chöng köe-khì.  Aih! Ch…t-ê chü án-ni tó-lõh-khì.  Ek-sam thia° s„ chheng-hûn ê sia° chiü hoan-sim khòa° äu-b„n ch…t-ê chhe°-hoan j…h-óa-lâi, chiü khui-chhèng phah-khì. Tú-tú tiõh chhe°-hoan ê heng-khám.  Chhe°-hoan iä jiáng ch…t-sia° chin töa-sia° chiü tó-lõh-khì.  Tùi án-ni chhe°-hoan kín thè.  Kai-chài chheng-hûn bô h³ chhe°-hoan khòa°-khì°.  Chhe°-hoan thè liáu-äu, in chiü tiàm-hòe lâi khòa° chheng-hûn ê kha-chiah.  B„n í-keng pì° sí-lâng-sek phak-t„ th²-kha, teh kiû Siöng-tè chiap-lãp i ê lêng-hûn.  Hit-sî Ek-sam óa-lâi, kä i kóng, hó-pêng-iú chheng-hûn, ta° lí ˜-chai ü beh koh sím-m…h á-bô? Ah! I í-këng sim chin bô-lãt, in-üi hoeh lâu chin-chë.  Chiü sè-sè sia° kóng, Ah! Ek-sam hia° góa---góa---ü---ü---

kúi-kù öe beh, beh kau-tài lí.  Bô-lãt chiü thêng chin kú bô koh kóng-öe.  Ah! Ek-sam khòa° ch…t-ê chëng-hêng bë-kim-tit iä thè i lâu bãk-sài.  Äu-lâi chiü kóng, Chhiá° lí, lí ---chiong góa ê, ê---thâu, thâu-£g---koah täm-põh khí-lâi---thçh, thçh----sia° t…t-t…t sè-khì, chhin-chhiü° bô thia°-kì°, Ek-sam chiü kap i phak-t„ th²-nih.  Hit-sî t„ i chhùi-läi sè-sè-sia° teh háu, í-keng chin bô-lãt thang koh kóng.  Ek-sam chiü kóng lí s„ ài góa chiong lí ê thâu-m£g koah täm-põh thçh to3-khi3 h³ lí ê läu-pë khóa° á-˜-s„?  chheng-hûn tìm-thâu lâu bãk-sái chiü khùi-t¤g.  Ah! Ek-sam kap kî-û ê pêng-iú bô ˜ pi-siong lâu bãk-sái chóng-s„ lóng ˜-ká° khui-sia° lâi háu.     

Hóng-Bün 

Tùi Án-ni Ek-sam chiü kä i koah täm-põh thâu-m£g, ëng kin-á kä i pau-teh.  Keh thi°-kng chiü kap pêng-iú ¯ ch…t-khang t„ toa-chhiü-ë kä i tâi hia, sóa ch…t-tè töa-chiõh kä i hë-t„ téng-bin, ëng i s¯ tòa ê to, ëng to-böe kä i tok hit-tè chiõh .  In-üi bô sî-kan ˜-ka° khek-j„; bû-k¯ kä i khek ch…t-j„ + chò S…p-j„-kè ê kì-hö.  In-üi Ek-sam sui-bóng ˜-s„ Ki-tok-t³; iú-kú i bat siông khì hù Lâm-kia° Ki-tok-hàu chheng-liân-höe ê káng-ián, s¯-í täm-põh Ki-tok-kàu ê s¯-ióng.  Chò kán-tan ê kì-hö chiü koh chhut-hoat.  Täi-ke ch…t-sim iu-bün ê sim iä-s„ chin kia°.  S¯-í t…t-t…t phah-bé chàu chìn-chêng bô õat-thâu.

Kàu Ìn-t³ Bëng-mái-siâ°.  Chit-ê s„ Ìn-t³ hui-siông chhut-miâ ê siâ°, chiü t„-hia pän-hòe.  Liáu-äu chiong in ê bé bë-tiäu, ˜-ká° koh tùi gôan-l³ to3-khi3.  Iä t„-hia ek-sam liäm-tiõh tông-chhong ê chêng: in-üi t„ häu-tiong täi-ke bat chó-hóe 1-nî.  Hit-sî Ek-sam täi-hãk 3 liân, iä chhêng-hûn s„ Täi-hãk ê ko-téng-p³ 3 liân; s¯-í t„ õh-läi chiü sio-bat, liäm-tiõh chit-ê chêng, chiü khì chú-bûn ch…t-ê sûn-kim ê ãp-á lâi té hiah-ê thâu-m£g. Jiân-äu täi-ke tùi chúi-l³ to3-khi3 Lâm-kia°. Chia chiá° án-hä.

Kóng Chheng-hûn in chhù-nih tãk-j…t liäm iä bäng, tùi chhut-hoat kàu chit-tiãp í-keng 3 gõeh göa j…t, chái°-iü° lóng bô phe-sìn.  S¯-í sim chin kan-kh¯.  Iä Soat-môe kap hüi-bí 2 lâng nä chò-hóe, bô ˜-tiä° hôan-ló in Ko ê sü, iä Soat-môe t…t-t…t teh p„-pän kè-chng, ü-sî Húi-bí iä bat chän i tàu chhiah toh-kin, á-s„ siù chhat-á, tang-sai, chin chhin-b…t.

Ü ch…t-j…t t„ in äu-bóe ê hoe-h£g teh siù chhat-á, in-üi 2 ê chin siöng-hó.  Soat-môe sui-bóng böe kòe-m£g; iáu-kú siông-siông lâi Hüi-bí in tau, täi-ke chò-hóe chò khang-khòe.  Hut-jiân ü ch…t-ê chhe°-hün-lâng j…p-lâi, teh m¤g khòa° Chheng-hûn in ê chhù s„ chia á ˜-s„?  Hùi-bí chiü khì-lâi ip-lé, kóng, chià°-s„, chhiá° j…p-lâi chë.  Tùi án-ni chiü chhiá° i khì lâng-kheh-thia°, iä kap in só j…p-khì läi-b„n hia, kä i kóng ü lâng-kheh beh lâi chhöe-chë.  Lîm Tiú°-ló chiü chhut-lâi, täi-ke ip-lé, chiü hun pin-chú chë-lõh.  Iä Hüi-bí chiü chhòng tê lâi, chhiá° tê liáu chiü kap in hia°-só täi-ke j…p-khì t„ thia°-ê pîn-äu,  b„n ¢g höe-h£g lâi chë.  In-üi ài chai chit-ê chhe°-hün lâng-kheh s„ beh lâi kóng sím-m…h.  Lîm Tiú°-ló chiü m¤g lâng-kheh ê töa-miâ, kap kùi-hú, lâng-kheh chiü ìn kóng in s„ tiàm Lâm-kia°, miä Ek-sam, sè° Tân, chêng bat kap lëng-lông Chheng-hûn tâng-õh.  Lîm Tiú°-ló thia° ch…t-kú kóng bat kap Chheng-hûn tâng-õh, chiü chin hoa°-hí, khì-lâi höe sit-lé.  Kóng gôan-lâi  tö-s„ hó-pêng-iú, lóng ˜-chai, chin sit-pôe.  N£g-lâng chiü koh kóng-khì ch…t-tiû° kheh-khì ê öe, che bián kóng siü°-che.  Iä lîm Tiú°-ló chiü m¤g kóng, iä kùi-kheh lí lâi ê pún-ì s„ sím-m…h? Ek-sam khui-chhui kóng, Ah! Chit-pang lâi s„ beh kä lí kong-khì lëng-lông Chheng-hun ê siau-sit, öe-bóe ná sè-sia°, koh kau-se; s¯-í Lîm tiú°-ló thia°-liáu sim chiü giâu-gî, chhe°-chin m¤g i kóng, Tauh-tí Chheng-hûn chái°-iü° lí kiám chai? Chai, i kap góa chò-t„n khì chò tüi-siong.  Lîm Tiú°-ló liâm-pi° koh kóng, H±, iáu ta° lín tò-lâi, iä i án-chóa°? T„ pîn-äu ê Soat-môe, Hüi-bí thia° in läu-pë ê öe hiah chhe°-chin, chiü cháu chhut-lâi kheh-thia° khiä-teh khòa°.  Hit-sî Ek-sam tùi të-á läi thçh ch…t-ê kim-ãp-á chhut-lâi, kóng, Ah! ch…t-ê chiü-s„ Chheng-hûn ê thâu-m£g, i í-keng sí lah! Ah! Lîm tiú°-ló thia° ch…t-ê hûn-put-hü-thé, páng-sia° töa-khàu.  Hüi-bí tùi A-pa lám teh, Soat-môe bin phak-t„ piah-nih t…t-t…t háu, ch…t läi-b„n khàu-tit chin pi-ai, Lîm Tiú°-ló-niû chhut-lâi khòa° täi-ke teh háu, m¤g khòa° s„ chiá°-iü? Hüi-bí nà khàu ná kóng, Án-niá ó!! Góan a-ko ah kóng sí-khì ah leh! â°-â°"! A-ko-ó!! Lîm Tiu°-ló-niû thia° ch…t-ê chú án-ni lek-lõh--khì.  Ek-sam khòa° hit-ê chêng-hêng iä lâu bãk-sái tông-chêng,  Lim tiu°-ló khòa° Tiu°-ló-niû hün lõh-khì, chiü bô khòa-háu, kín siat-hoat lâi kiù.  Ek-sam kín chäu-tùi äu-b„n, chhiü° ch…t-põah léng-chúi lâi kä i kiù, bô löa-kú chiü kiú õah.  J…t í-keng àm, hit-mê lâu Ek-sam t„ hia keh-mê, Soat-môe iä to3-khi3 kä läu-pë kóng, iä chiong phoe h�� läu-pë khòa°.  Kóng i beh chut-hoat t„ Lâm-kia° siá ê phoe, chin phai° tiäu-thâu.  Chhin-chhiü° khah chhám chäi i ë-sí.  Hit-mê Bõk-su, bõk-su-niû lóng chhöa-lâi, täi-ke chin iu-bün lâi thia° Ek-sam kóng-khì Chheng-hûn sí ê chêng-hêng.  Ek-sam chiü chiong thâu-bóe chêng-thâu it-lí kóng h³ in thia°.  Täi-ke thia°-liáu má-má-khàu.  Lîm Tiú°-ló-niû ˜-göan kúi-nä pái hián koh sit-khì.  Ah! Bõk-su hit-sî bãk-sái kâm-leh, k¬-put-chiong iä tiõh kh¯-kh¢g täi-ke, ëng chë-chë öe bián-lë chhin-ke, chhe°-•, kiò in ˜-thang kòe-thâu iu-bûn; in-üi ban-sü lóng-s„ chhut-t„ Siöng-tè ê chí-ì.  Ah! Kàu-chia chóng-s„ lâng-sú put-hõk-seng.....Ta° chia án-ha.

Kóng Soat-môe ê iu-bün hui-siông, to3-khi3 kúi-nä j…t bô chiãh, Chóng-s„ äu-lâi chiü siü kh¯-kh¢g, ná kú nä léng, pún chiü l…p-chì siü° beh chú án-ni ˜-kè; chóng-s„ siü pë-bó ê bián-lë chiü koh kè. Hian-sî i ê tiöng-hu teh kà Lâm-kia° chh„-l…p ê Tiong-hãk-häu.  S¯-í Soat-môe ê sü, ta° tùi chia khí bián koh kóng.

Kóng Lîm Tiú°-ló in 2 läu kap Hüi-bí ê hôan-ló, s…t-chäi ˜-nä ch…t-iü°; in-üi 2 läu ta° koh ü-hòe, ch„n-¢g chiü-s„ ch…t-ê häu-se°, bô-phah-s¢g kin-á-j…t ê lâi tú-tiõh ch…t-hö gçk-kéng, chin-chia° s„ bû-siöng ê chhám-kéng, chiân-kong ch„n-khì.  Täi-chì kóng liau-äu, Ek-sam chiü beh to3-khi3; chóng-s„ Tiú°-ló-niû, t…t-t…t kä i lâu, kóng i ê b„n-khóan hóng-hut kap i ê häu-se° chin siä°-b„n, koh s„ i lâi pò chit-ê siau-sit, iä s„ häu-se° ê hó-pêng-iú.  S¯-í khoa° i ch…t-b„n, ná khòa° kiá° ch…t-iü°: s¯-í kä i lâu t„-hia chiâ° lé-pài.

4   Chh¬-Lôan

Lâu t„-hia chin hó khóan-thäi, s…t-chäi óan-jiân chhin-chhiü° ka-t„ ê kiá°, che-s„ it-poa° ê cha-b¯-lâng khóan, Ek-sam tiàm liáu iä-s„ ü chù-b„.  In-üi ü Hüi-bí thang kóng-öe.  2 lâng iá-s„ chhin-chhiü° hiä°-möa.  Läu-pë iä bô kìm-in, s¯-í n¤g-lâng chin chhin-b…t, chöa-chhut-chhöa-j…p, khì soa°-nih kiâ°-kiâ° bán pek-hãp-hoe; á-s„ khì khe-á tiò-hî, chin chhin-b…t sa°-thià°, oh-tit hêng-iông.  Hüi-bí kin-nî 19, Ek-sam 26 hòe, iáu-böe chhöa.  Ek-sam kap Hüi-bí ê sa°-thià°, kiám-chhái khí-thâu s„ bô-ì, äu-lâi soah pì° iú-ì iä bô-tek-khak.  Chóng-si Hüi-bí ê sim s„ chin chheng-pçh; i ê ì-sù s„ chhin-chiü° hia°-ko, iä chin ài läu i tiàm-leh ài kap i kóng-öe, in-üi s„ chhin-chhiü° A-ko koh-õah.  S¯-í kap i chin chhin-b…t, kóng-öe lâi siú an-ùi; ü-sî khì p¬-á, iä täi-ke khan-chhiú lâi chò-hóe kiâ°.  Kàu chiâ° lé-pài, täi-ke chin-chià° iä khah siü an-ùi.  Ek-sam chiü kap in sa°-sî tò-khì, täi-ke lâu bõk-sái, sàng i kàu m£g-göa.  Tçk-piãt Hüi-bí sàng i kàu töa-m£g-kháu, sa°-sî put-chí ü chhin-chhiü° ˜-kam pun-khui ê khóan-sit.

Ek-sam to3-khi3 iä liâm-pi° siá-phoe lâi kä Lîm Tiú°-ló seh-siä in ê hó khóan-thäi, iä siá ch…t-tiu° phoe lâi h³ Hüi-bí, i ê phoe chin kán; chóng-s„ i-sù chin chhim.  Siá kóng:

Thang-thià° ê Hüi-bí sàng! L„-khui liáu-äu, sim put-chí siàu-liäm, iân-l³ teh kiâ° tò--âi, sim hóng-hut chhin-chiü° iü-gôan kap lí khan-chhiú khì p¬-á bán pek-hãp-hoe ê khóan-sit, bãk-chiü nä kheh-óa chiü khòa° lí óan-jiân t„ góa ê bin-chêng.  Á! Lí teh chhio ê b„n-hêng éng tiàm góa ê sim.  Góa göan ch…t-sî-lâng tiä° ë khòa° lí ê b„n teh chhiò t„ góa ê b„n-chêng.  Khì lí hia siü lí hó khóan-thäi chin tö-siä. 

Ta° kán-tan kúi-kù, bäng lín siü an-ùi, iä bäng lín ê sa°-thià° ë kàu t„ éng-óan. 

                A.D.. 1921, 7.8

           Tân Ek-sam kiok-kiong.

               Lîm Hüi-bí sàng siü.

Hui-bí chih-tiõh chit-tiu° phoe, thãk-liáu sim chin hoa°-hí, kám-kak Ek-sam ê thià°; chóng-s„ ˜-chäi phoe-läi ê ì-sù.  S…t-chäi ü hâm-kh¢g bû-kiong ch„n ê thià°.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng Ek-sam to3-khi3 tùi 3,4 gõeh j…t chêng ê kòe-s…t chin kan-kh¯ chiü ˜-ká° koh chò tùi-siong ê seng-lí.  Tùi án-ni chiü khì hong-chit t„ Lâm-kia° ê Bi-kok b¯ chúi-iû kong-si, t„-hia chò göa-kau-ôan; in-üi i put-chí ü kháu-châi, gâu k¯-bú lâng-kheh, goeh-höng iä chiãh chin kôan, ch…t-nî óa 2000 ê höng-kip.  Tùi án-ni chiü  siông-siông chhut-göa, ü-sî khì K¡g-tang, E-m£g, Siöng-hái Pak-kia°, Hok-chiu koh läi chhut-miâ ê p¬-thâu bô ˜-kàu.  Put-chí õah-täng, h³ Kong-si put-chí tiöng-iöng, put-chí ë h³ lâng kau-täi-tit.  Gôan-in, i s„ chin tiong-h³ ê lâng. Ke-läi ë-it-kòe, läu-pë chá-sí, läu-bó chiü-kóa°, s„ jiãt-sim ê chiãh-chhài-k¬, put-chí hiân.  S¯-í giâm-giâm chek-tok, lâi khan chit-ê kiá°.  Tùi Täi-hãk chut-giãp äu, chò cháu-chûn seng-lí, iä chám-jiân ü thàn; s¯-í châi-sán 1,2 bän gîn.  Chheng-liân-lâng ê liâm-pi° hoat hiah ê chî°, thang-kóng chám-jiân pún-sü; chóng-s„ chit-ê ka-têng ü ch…t-häng ê phòa-phah; chiü-s„ läu-bú t„ Ek-sam sè-hàn ê sî ü ioh ch…t-ê cha-b¯ gin-ná, sè° Lí miâ Siü-chhun, ì-sù beh h³ i chiâ° Ek-sam, se°-chò khiok bë-bái.  Iä läu-bú chin thia° i, iä ü h³ i khì thãk ko-lú, chü-sè chiü siü hó ê kàu-iõk.  S¯-í sia-höe ê kau-chè, hü-jîn ê hoat chin chai-iá°, sè-sü put-chí thang-kng ê khóan-sit.  Thang-kóng bô kián-siáu cho siâ°-chh„-lâng ch…t-ê.  Kin-nî kiám Ek-sam 1 hòe, s„ 25.Chü kúi-nä nî chêng, läu-bú chiü siat-hoat beh kä in chò-töa-lâng; chóng-s„ khó-sioh Ek-sam ˜, ˜-chai chái°-iü° Siù-chhun bô Ek-sam ê iân; chóng-s„ läu-bú ê sim chin tì-ì.  S¯-í chit-chân sü tia° khê--leh, Lau-bú kà Siü-chhun chë-chë hong-hoat, ¢g-äng chò h³ Ek-sam hoa°-hí; chóng-s„ Ek-sam khòa° i s¯-chò soah ná chheh, i ê khì göa-kok chò cháu-chùi seng-lí, ch…t-häng iä-s„ i ch…t-lâng ê töng-ki; in-üi i ˜-ài tiàm läi-b„n.  Chia chhiá° koh àn-hä.

Kóng ü ch…t-j…t, Ek-sam koh chhut-tiu°, chit-pang chin tú-hó, s„ tú beh khì Sü-liông-chng, lâi sin-siat ch…t-ê chhut-tiu°-s¯, iä phài i khì hia siat-hoat hiah-ê sü-bü, chiü tiàm hia óa chiâ° gõeh j…t.

I khì thiap Lim Tiú°-jó in chiãh.  Khì bô löa-kú Tiú°-ló phòa-pë°, s„ tiõh hì-iäm chin siong-tiöng.  Lîm Tiú°-ló-niû iü läu lah, Hüi-bí iü cha-b¯-gín-ná lâng; s¯-í bän-sü lóng pài-thok Ek-sam siat-hoat.  Ek-sam iä chin hoa°-hí, chin ch„n-lãt, ám-sî iä siông-siông kap in lûn-k¯, bô koh-iü° s„ ke-lâi ê lâng.  Tùi án-ni ná chhin-b…t.  Kòe chiâ° lé-pài äu Lîm Tiú°-ló-niû läu-lâng khah bë-kham-tit, lóng pàng h³ Ek-sam kap Hüi-bí in khì k±. T„ hit tiong-kan 2 lâng ê thià°-chêng ná ke-thi°.  Kàu 2 lé-pài göa, Tiú°-ló ê pë° chiü lóng hó, tùi án-ni 2-läu iä kám Ek-sam ê in bô ch„n.

 5   S…p-J„-Kè

 Koh bô löa-kú Ek-sam chúi-iû kong-si ê sü pän chheng-chhó chiü beh lõh-khì.   Beh tò-khì ê ch…t-j…t chêng, Ek-sam kap Hüi-bí khì soa°-nih beh koh chhöe pek-hãp-hoe.  T„ l³-tiöng Ek-sam khan Hüi-bí ê chhiú kä i chim kóng, Hüi-bí sàng ah! Góa chin thià° lí! B„n hut-jiân kä-t„ chin sio-höng, gòa ˜-ká° koh kóng-khí.  Hüi-bí chai Ek-sam s„ beh koh kóng ê khóan, chiü kä i kóng, Ek-sam hia° góa chai lí chin thià° góa, iä lí s„ beh kóng sím-m…h, chhiá° lí koh kóng.  Kàu hia tú t„ töa chhiü-kha ü ch…t-tè chiõh.  Ek-sam chiü khan Hüi-bí, täi-ke chë-t„ hit-tè chiõh.  Ek-sam chiü kóng, Ah! Chin sit-lé, sím-m…h täi-chì sit-lé? Lí lâi, góa chin hoa°-hí, gâu thià° góan, kap góa tàu-k± ka-hü, h³ lí chin l¯-lãt, thài thang kóng s…t-lé.  ‹-s„ hit-ê sü lah; s„ góa beh kä lí kóng ch…t-kú öe, khah bô lé-s¯, ˜-chai lí beh thia° á-˜? Chhiá° lí kóng, góa hoa°-hí thia°. ‹-kú, góa kia° lí siü-khì.  Hit-sî Hüi-bí khòa° Ek-sam ê b„n s„ chhin-chhiü° sim-läi chin khòa-lü ê khóan; chóng-s„ ˜-chai i beh kóng sím-m…h, chiü b„n ¢g Ek-sam kóng, chhiá°, chhiá° lí an-sim, bô-lün lí kóng sím-m…h, góa lóng ˜ siü-khì, chhiá° lí kóng.  Hit-tiãp Ek-sam ê sim chin hoa°-hí, chiü khan Hüi-bí ê chhiú kóng, S¯ thià°---5! Góa kin-á-j…t chin-chià° thià° lí, s„ lí s¯-chai, góa ê sim chin-chià° chiù-chöa beh thià° lí kàu éng-óan.  Ek-sam hia° chin-chià° h³ lí tö-siä; ˜-kú góa s„ chin ˜-chiâ°-m…h, s„ ch…t-ê chin sió-khóa ê soa°-lâi-lâng, thài-thó ë kham-tit siù lí ê thià° hiah-töa ah!  Hûi-bí-sàng ah! Chhiá° lí ˜-thang the-sî.  Put-ti-put-kak, tùi bãk-chiu tih chhut thià° ê bãk-sái t„ Hüi-bí ê chhiú, Hüi-bí iä chin tông-chêng i ê ì-sì.  Chiü sè-sè sia° kä Ek-sam kóng, Ek-sam-hia° lün chit-chân täi-chì, góa bë-hiáu chhâi-koat, chhiá° lí tùi góan läu-pë kóng, góan tia nä hó, góa tãk-häng to hó.  Teh kóng ê sî ëng chhiú-chéng-thâu-á öe t„ th²-kha ê th²-soa, öe ch…t-j…t s…p-j„.  Hit-sî Ek-sam sim chin hoa°-hí, chai Hüi-bí che-chió kap i tông-chêng, iä chai tùi Hüi-bí kóng bë 10 hun tiõh tùi s„-töa lâng Lîm tiú°-ló lâi kóng, iä khòa° i öe s…p-j„ t„ th²-kha.  Hit-sî Ek-sam ê i-sù s„ kóng, Húi-bí ún-tàng s„ chin hoa°-hí, iä beh ín góa, kóng, s„ hia° ê hó pêng-iú: s¯-í hoa°-hí; chóng-s„ ˜-ká° bêng-kóng, chiah ëng chhiú öe hit-ê kì-hö t„ th²-nih.  S…t-chäi Hüi-bí ˜-s„ hit-ê ì-sù.  I ê ì-sù sì beh kóng Ek-sam ˜-s„ Ki-tok-t², iä pún-sin s„ Ki-tok-t², án-ni chit-ê täi-chì bë-ëng-tit; chóng-s„ Ek-sam ˜-bat hit-ê ì-sù.  Kan-tan sim-tiong àm-àm teh hoa°-hí Hui-bí ê tông-chêng.  Bán-hoe liáu-äu chiü to3-khi3. Hit-àm chiãh-pá Ek-sam chiü hó-tá° tùi Lîm Tiú°-ló lâi kóng-khí chit-chân sü.  Lîm tiú°-ló thia°-liáu khiok ch…t-sim iä-s„ hoa°-hí; chóng-s„ ch…t-sim khòa-lü; in-ùi ˜-s„ sìn-Chú ê lâng.  Läu-lâng t…t-t…t chiü ìn i kóng, chin sit-lé, sim khiok si chin hoa°-hí; ˜-kú ü 2 häng-sü: Cha-bó-kiá° s„ bô keng-giäm soa°-kha ê chhân-chng-lâng, beh thái ë-hiáu liäu-lí lí ê ka-sü; in-üi lí s„ siâ°-chh„-lâng.  Koh lín s„ siong-tong ü të-üi ê lâng; s¯-í kia°-liáu bô-hãp. Ek-sam in khiok ü iá°, in läu-pë chêng bat-chò koa°, hiän-sî i ê bó-kü s„ chò bú-koa° chin ü sè-lek s¯-í tiú°-ló chin khiam-pi läi sî. 

Koh ch…t-häng, kia°-liáu siáu-lú, nä khì bë-tit kap lín giãh-hiu°.  Ek-sam thia°-liáu chin kan-kh¯, chia Lîm tiú°-ló s„ jiãt-sim ê Ki-tok-t²; s¯-í beh tap-èng cha-b¯-kia° kè b„-sìn-chiá, ún-tàng chin oh.  Koh nä h³ i chai, chhú-nih läu-bú ü üi-tiõh i ioh ch…t-�� sim-pü-á, chiü ún-tàng ná bô-bäng.  S¯-í sim chin hoan-ló.  Tùi án-ni, ˜-ka° koh kóng-khí.  Sim chin ut-chut, keh-j…t chiü sa°-sî to3-khi3.  Tò-khì soah sim put-sî khòa-lü chit-chân sü. P¤g ná bë-chiãh.  Àm-sî siông-siông chin àm-khùn, lâng ná sán.   Läu-bó m¤g i, i lóng ˜-kóng.

Kàu ü ch…t-j…t chiü khì in bó-kü hia, in bó-kü m¤g i.  In bó-kü pêng-sî kap i ü-öe-kóng; s¯-í chiü chiong ch„n-chêng kóng h³ i thia°, in bó-kü thia°-liáu chin tông-chêng, chiü iok-sok i lëng-kang ü-êng beh kap i khì khòa° ch…t-chöa, khòa° kó-jiân ü löa hó.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng Lîm Tiú°-ló läu-lâng lah, koh í-keng k„n 12 gõeh, thi°-khì ná kôa° soah koh khì h³ léng-tiõh chiãh-iõh bô tú-hó, soah koh khì hì-iäm, kiam hek-súi-jiãt, pë° chiâ° lé-pài kú chiü kòe-sin khì.  Ah! Chin khò-lîn, ch…t-ke soah chhun Tiú°-ló-niû cha-b¯-kiá° Hüi-bí.  Tng t„-beh sí ê sî, Tiú°-ló tiu°-ló-niû läi kap Hüi-bí chë-t„ i ê chh£g-chêng.  Tiú°-ló khan Hüi-bí ê chhiú kóng, kiá°-ah! Lí kap lín niâ tiõh jiãt-sim khî°-tiâu t„ Chú, ch…t-sì-lâng bô pàng-sak.  Iä chiong lán-ê châi-sán lâi t³ 2 lâng, khò-í ˜-bián hôan-ló.  Lâng chin bô-lãt thêng chin-kú bô koh kóng-öe, Tiú°-ló-niû kap Hüi-bí lóng küi-lõh t„ chh£g-chêng kî-tó, kháu-kàu chhngh-chhngh-kiò.  Thêng bô kú, tiu°-ló chiü koh tùi Tiú°-ló-niû kóng, Hiân-chhe, kin-á-j…t góa í-keng beh h³ chú chín-tiàu, lín ˜-thang kòe-thâu khòa-lü, sü chhut tùi Chú; chóng-s„ góa iáu-kín koh kóng ch…t-kù: chiü-s„ ta° chí-ü chit-ê cha-b¯-kiá°, lí gâu siat-hoat.  Lün chhin-chiâ° tek-hak ˜-thang phit-phòe h³ bô sìn Chú ê lâng, Tiú°-ló-niû khui-sia° tiõh kóng, Ah!  Hu-ah! Lí ˜-bián khòa-lü, góa tek-khak bô chò chit-hö bóng-tóng ê sü, lí  put-su kòa-ì.  Hüi-bí iä háu kóng, Án-tia-ah, lí ˜-thang hoan-ló, góa tek-khak kàu sí bô l„-khüi Chú.  Kóng liáu, Tiu°-ló ê nâ-âu-kháu ü-sia°, ki-l„-kû-luh, hut-jiân khùi-t¤g.  Tùi án-ni 2 bó-kia° háu-tit chhám böe-tit kóng kàu ch„n.  Keh thi°-kng liâm-pi° pò Ông bõk-su, tai-ke lâi sàng-chòng.

 6  Thâu-khòa° Sin-niû

 Sàng-chòng bêng-pçk, täi-ke chiü sì-sòa°.  Chia chhià° àn-hä.

Kóng Ek-sam kap in bó-kü keh pòa°-gõeh-j…t khah ke chiü 2 lâng lóng khiâ-bé lâi beh sa°-chhöe, kàu-üi khòa° läi-b„n tá°-pän ku-song ê khóan-sit, in tiõh-ch…t-kia°.  In-üi Ek-sam chiah to3-khi3 óa 1 gõeh liân j…t, án-chóa° hut-jiân piàn án-ni.  Ek-sam chiü m¤g Tiú°-ló-nî.  Tiú°-ló-niû it-it lóng kóng h³ i thia°.  Ek-sam chin iu-bün; chóng-s„ Tiú°-ló-niü …t-sim chin giâu-gî kóng, kin-á-j…t thái-ü ch…t-ê bú-koa° tòe Ek-sam lâi.  Chiü m¤g Ek-sam khòa° ch…t-üi s„ chi-chûi?  Ek-sam chiü kä i kóng, chit-üi s„ góan bó-kü, sè° Tiu° miâ Thiam-tek.  Hiän-sî s„ Lâm-kia° te-2 Liõk-kun Liân-tüi ê Su-lëng-koa°.  Thia°-liáu Tiú°-ló-niû kap Hüi-bí chiü liân-pi° khí-üi ap-lé.  Sòa höe sit-chiap ê chöe.  Jiân-äu chiü kóng ch…t-tiû° kheh-khì ê öe.  Che bián kóng siü° siöng-sè.  Chóng-kóng Ek-sam ê bó-ku khòa° Hüi-bí ch…t-b„n, kám-kak chin hãp-ì, chan-sêng i chhöa; chóng-s„ chit-tiãp s„ ku-song, koh s„ ü thia° tö-lí kap bô thia° tö-lí ê koan-hë.  S¯-í chai beh kóng chit-chân sü, s„ bô hiah-khòai: s¯-í khòa°-khòa° leh, sì-kòe hoe-h£g kiâ°-kiâ° leh, sim-tiong àm-àm teh chheng-chàn Siù-châi ê chù ê phok-s± iu-ngá put-chí ü thià° hô-pêng ê khóan-sit, s¯-í sim put-chí o-ló tö-lí ê hó, ˜-kú tong-sî ê koa°-kài khah bô lâng thia° tö-lí.  S¯-í ˜-ài hián-jiân o-ló.  Khòa°-liáu chiü sa°-sî tò-khì. Tiú°-ló-niû in iä put-kái kî-ì: in-üi liãh-chún in s„ lâi kiâ°-iû, iä thia°-lâng kóng Tiú°-ló sí beh lâi bäi-song s¯-í bô-g„.  Chia àn-hä.

Kóng Ek-sam kap bó-kü kàu l³-nih, Ek-sam chiü m¤g bó-kü khòa°-liáu chai°-iü°"? Bó-kü kóng, ü 1 hó; ˜-kú ü 2-häng ê oh: ch…t-häng s„ in sìn Ki-tok-kàu; koh ch…t-häng lín läu-bó í-keng ü thè lí io ch…t-ê.  Ek-sam thia°-liáu sim töa kan-kh¯, sòa hàu chhut-lâi.  Kiò in bó-kü tek-khak tiõh thè i siat-hoat, bô i beh khì chò löng-chú liû-bîn, ˜-tiàm ke-läi.  Bó-kü thia°-liáu sim chin kan-kh¯, chiü kóng hó, góa siü° ch…t-hoat, lí ˜-bián khòa-ì, góa tek-khak thè lí chiu-sôan kàu hó-sè.  Ek-sam b„n chiü chiò, bãk-sái iáu khòa t„ bãk-kî°, iä chhùi teh ìn bó-kü siü°-liáu iä chin tông-chêng i ê sim-ì.  Ek-sam iä àm-àm teh siü°, ài chiò Chheng-liân ê lôan-ài-jiãt.  Kín m¤g Bó-kü khòa° ü sim-m…h-hoat.  Bó-kü chiü kä i kóng, Góa seng lâi khì kh¢g lín läu-bú, h³ lí chhöa; iä Siu-chhun ài kä i kè; iä nä kh¯-kh¢g ˜-thia°, góa chiah jû-chhú-jû-chhú lâi siat-hoat.  Ek-sam kóng, ˜-kú in hit-pêng góa kàu chit-tiãp chiah siü°-tiõh: ü ch…t-j…t Hüi-bí kap góa khì soa°-nih bán pek-hãp-hoe, góa iu-gôan teh kä i kóng chit-chân sü, iä ìn góa. Ìn lí chái°-iü i ü hoa°-hí bô?  I ìn góa kóng s„ in läu-pë ê chú-ì.  Che-s„ chü-jiân, cha-b¯ gín-ná-lâng ìn lí án-ni s„ èng-kai; iáu ü pãt-kù bô? Bô leh; khiok i iä kóng i chin thià° góa; ˜-kú teh kóng ê sî chhiú öe t„ th²-nih, öe ch…t-j„ S…p-j„, kàu chit-tiãp góa siü°-tiõh i ê ì-sù, koat-tòan s„ teh ám-chí i s„ Ki-tok-t²: s¯-í chit-chân sü oh-sêng. In bó-kü kä i kóng göng-sun leh, chit-chân sió-sü, lí bián khóa-ì.  T„ chit sa°-j…t läi, góa tek-khak h³ chit-chân sü chheng-chhó.  Ek-sam thia° ch…t-ê, sim khui liáu-liáu, chiü kín m¤g khòa°, A-kü lí ü sím-m…h hó hong-hoat? In kü kä i kóng, chit-tiãp bän-chiah koh kóng-chhut; put-kò keh sa°-j…t äu, tú-s„ 10 gõeh chhe 5 j…t, hit chá-khì chò lí t„ chhù-nih tán, góa chü-jiân siat-hoat hó-sè, lâi kau lí ê chhiú; chóng-s„ lí tiõh chiong läi-b„n ê chhià° kang-ê h³ góa.  Chek-sî ín--i.

Bô löa-kú chiü kàu-chhù, hit-àm h³ in bó-kü chhià°, khun lóng bë-thi°-kng, áu chéng-thâu-á teh s¡g 10 gõeh chhe 3, 4, 5, àm-sî häm-bîn iä bäng-kì° teh kap Hüi-bí kóng-öe.  Ü-sî häm-bîn chhiò-kàu hãh-hãh-kiò.  Thi°-kng chiü tò-khì, kä in läu-bú kóng chia-ê sü.  In läu-bú chai s„ sio-t„ thè i siat-hoat-ê iä ˜-k á° kçh; chóng-s„ sim bô sím-m…h hoa°-hí.  Siú-chhun chin ˜-göan; chóng-s„ bô hoat-t³.

Chiü t„ hit-j…t pàng-thiap, chhí° t²-chí lâi pän-toh.  P„-pän chin hó-sè, iok chhe 5 hit chá-khì chiü ë kàu-üi, iä hit ë-p¬ chiah beh chhiá° lâng-kheh.  Lâi-bin pià°-sàu chin chheng-khì, tiám-teng kat-chhái, m£g-liân âng phà-phà.  Chhin-chiâ° lâng-kheh lóng-chóng í-keng lâi lah, chiok-tiän kui thãh.  Ek-sam iä thì-thâu öa°-sa° chhëng lé-hõk chhiò-g„-g„ teh t án sin-niû.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng Hüi-bí in hit-pêng lóng bô chit-hö ì-sù, Läu-pë sí bô kúi-j…t, sim chin iu-bün, nä beh chiãh-p¤g tiõh háu.  Ah! Ü-iá° chhám.  A-hia° sí, A-tia sí, chí-ü chhun A-niá kap i.  Háu-kàu bãk-chiu ham-ham, bô sím-m…h thang siü an-ùi; put-kò chá-àm kap läu-bó thak sèng-keng kî-tó lâi sa°-bián-lë, kai-chài ke-läi ü ch…t-ê ch„n-tiong ê t£g-kang, chit-ê chú sè bô pë-bó, h³ Lîm Tiú°-ló khioh-lâi chh„ ê, kin-nî j„-g³-lãk-hòe, hui-siông ióng, sí-g³-pah-kun ê lãt.  Chit-ê kiò-chò Siú-jîn, tãk-j…t teh siu chhân-ch¬ siat-hoat ke-lâi ê sü, iä-s„ chin jiãt-sim gâu an-úi thâu-ke-niû kap sió-chiá.

 7  Kiông-Tõat

 Téng-b„n chhiá° àn-hä.  Kóng Ek-sam ê Bó-kü Thian-tek kàu hit-j…t chiü kiò ch…t-ê siáu-ùi kap 30 göa ê peng, kap Ek-sam ke-läi ê jîn-hu kiöng kóa 40 liân-ê, chiü kng ch…t-téng kiö khì Sù-liông-chng.  Kàu-üi j…t tú lõh-soa°, täi-ke khì chh„-tiû° chiãh-p¤g, chiãh-pá àn-s¢g liâm-pi° beh siat-hoat ëng-kiông-ê chhiú-töa° lâi kiông-kng Hüi-bí khì.  Óa 8 tiám chiü lâi ûi Hüi-bí in ê chhù.  Hit-sî Hüi-bí kap läu-bú lóng t„ pâng-nih teh thãk Sèng-chheh, tú s„ àm-sî ê lé-pài.  Lé-pài soah siü° beh khùn ê-sî, hut-jiân thia° göa-b„n hòa-hòa-kiò ê lâng-sia°, koh bô löa-kú ch…t-ê lâng j…p-lâi chin töa-sia° hoah kóng, ü-lâng t„-teh á-bô? T„-chia ü Lâm-kia° të 2 liân-tüi su-lëng-koa° ê phoe.  Hüi-bí kap läu-bú thia° ch…t-ê sim chin-kia°, chiü chông chhut-lâi.  Tiú°-ló-niû p³-p„n ˜-bat khòa°-tiõh chë kun-peng, bô-in-toa° lâi ka-t„ ê läi-b„n, chin-kia°, khui-sia° kî-tó Siöng-tè, kóng , Siöng-tè ah! Göan-lí khui-l³, h³ cha-b¯-kia° tit-tiõh pê°-thá°.  Kia°-kàu ngiãuh-ngiãuh-chhoah.  Hüi-bín chiü chin-chêng tüi siáu-ùi kóng, Lín lâi beh chhóng sím-m…h?  Siáu-ùi ìn kóng, Su-lëng-koa° ê bëng-lëng, kiò góan lâi kng Hüi-bí khì.  Kóng ü täi-chì beh kap i chham-siông.  Hüi-bí chin bô-tá°, chin siü-khì, kóng góa s„ hü-lú ê pòe kap i ü sím-m…h kan-siãp, chiá°-iü° i beh lâi kiò góa khì chham-siông sím-m…h? Siáu-ùi töa hoah kóng, liãh-chiü° kiö. Peng-teng phin-pòng-kiò chiü óa-lâi.  Läu-bú tùi cha-b¯-kiá° lám-teh, t…t-t…t khàu.  Kiá° ò!  Chú ah, kiù leh! Ah! S…t-chäi chin chhám, chhám siöng ka-chhám.   Cha-b¯-kiá° Hüi-bí töa-sia° kä A-niá kóng, Án-niá ah! Ta° kàu-chia ˜-bián hoan-ló; tõk-tõk bäng chú chhun-chhut Sèng-chhiú chiü-s„.   Tiú°-ló-niû kóng, kiá° ah, lí nä khì, góa lëng-kh¯ sí, ah! Lâu góa bô l³-ëng lah.  Ah! Án-niá, tiõh khò Siöng-tè lah, ˜-thang hôan-ló kàu án-ni.  Siáu-ùi ˜-chún in kóng, t…t-t…t kä in thoa-khì.  Tiú°-ló-niû pàng-sia° töa-khàu, iä-s„ bõk-kòai: kiá° sí, tiöng-hu tú-sí bô löa-kú, cha-b¯-kiá° iä siü-liãh, Ah! H³ phoah-tùi thi°-thang lõh-lâi.

Tiú°-ló-niû chai bô hoat-t³ lah chiü kóng, Kiá° ah! Lí tiõh khî°-tiâu t„ Chú ¬h! ‹-thang üi sè-kan lâi phah-kia°-lâng lí ê sin-khu.  Tì-kàu h³ Chú ê miâ siü lêng-jiõk.  Lâng tùi Hüi-bí t…t-t…t chhah-tùi m£g-göa chhut-khì.  Chóng-s„ Hüi-bí ü thia° läu-bú ê sia° teh kiò, i chiü kóng, án-niá, chò lí an-sim, góa kàu sí bô chiong góa kau-h³ m²-kúi.  Tùi hit-tiãp chiü chhah j…p kiö kng-khì, kiö-m£g kiö-thang koai°-bãt-bãt, läu-bú hün-tó t„ thia°-nih.  Läi-b„n ê chú-chiãh--ê kä i chhah leh, keh-piah kúi-nä ê sìn-Chú ê chí-möai lâi tàu-kiù; iä ü-lâng kín chiong chit-chân sü khì pó bõk-su.

Bõk-su thia°-liáu chin kia°, hit-mê tú s„ hia°-t„ ê kî-tó-höe, pài-t£g ü óa 20 göa lâng, kín kap bõk-su tui chhut-khì khòa°.  Jiok-kàu h…t-tiâu sió-l³, hut-jiân ü ch…t-tui ê lâng, hoah sat, thûi-á ê sia° kh…h-khiãt-kiò.  Hit-mê s„ gõeh-àm-mê. Gôan-in chiü-s„ lâng khì pài-t£g pò ê sî, Bõk-su in kín koh kî-tó chiah pì-höe chhut-lâi; ˜-kú Tiu°-ló ê t£g-kang Siú-jîn, thia° in sió-chiá siü-liãh, kín tùi äu-bóe chhut-khì, sa ch…t-ki kçh äu-bóe töa-m£g ê kàu-chan-thûi-á, t…t-t…t-jiok, lâi-kàu hia khì h³ i gü-tiõh.  S¯-í phah-khui chèng-lâng, tùi 2-ê kng-kiö ê bö ch…t-ê tó-tó lõh-khì, lâng chhiàng-chhiàng-kún.  Hüi-bí thia° Siú-jîn ê sia° chin an-sim, i chai che-s„ Chú ê khui-l³; nä siat-sú Siú-jîn bô-khì hù kî-tó-höe,  iä bô hiah-khòai h³ in liãh-lâi kàu-chia.  Siáu-ùi, t…t-t…t hoah, tiãp.  Äu-lâi Siú-ùi chh…h óa-lâi, h³ Siú-jîn kui-sin-lâng liãh siak-tùi hit-pêng kòe, thâu-khak töng-tiõh töa chiû-thâu chhùi-iâm-iâm.  Hit-tiãp täi-ke liõh-á lún-chhiú, i chiü phah-khui kiö-m£g, tùi Hüi-bí äi°-teh; chóng-s„ chhun-ê peng t…t-t…t tui-lâi kàu-hia, tú h³ Bõk-su in gü-tiõh, täi-ke töa phah ch…t-tiû°, chiü chhiú° tó-t¡g.

T��i Án-ni chhun ê peng kap ka-teng cháu to3-khi3 pò.  Lóng-chóng sí 2 ê kng-kiö ê kap siáu-ùi, täng, khin-siong ê chiâ° chãp-ê.  Täi-ke kàu-üi, kàu töa-m£g-khàu ˜-ká° j…p-khì.  Läi-b„n chin näu-jiãt teh tán sin-niû lâi.  Ek-sam chhëng lé-h��k piän-piän beh hãp-hun, thia° göa-b„n ü-lâng teh khàu ê sia°.  Gôan-in s„ hit chiâ° chãp ê ka-jîn (kng-kiö ê s„ ka-jîn), í-keng sí, chhun hiah-ê ˜-ká° j…p-khì, t„ hia teh kiu, lun.  Tiong-kan ch…t-ê läu l²-põk, pìn-pi° kóng ch…t-khang teh lâu-hoeh, hit-ê s„ tiàm khah kú ê l²-põk.  S¯-í täi-ke tu i chò-chêng.  Tú teh kiu, lun ê sî, Ek-sam jiok chhut-lâi, khòa° ch…t-ê khì chhiong-thi°.  M¤g kóng, Sin-niû leh.  Läu l²-põk küi lõh-khì, kóng, Chú-kong-ah to ˜-hó kóng ah l¬h! Ek-sam ëng kha-chi° chiü kä i that-khì.  Chhàu l²-châi leh, sím-m…h sü ˜-hó kóng, Sin-niû kä góa kng tùi tó-üi khì? L³-põk täi-ke má-má-khàu, läu l²-pok kóng, ah tö kng-kàu pòa°-l³ h³-lâng chhiú°-khì lah.   Chhiú° tùi tó-üi khì? ‹-chai leh, chin khì---lâng ah.  J…p-khì giãh ch…t-ki tîn-tiâu chhut-lâi löan-löan-být, být-kàu khàu-pë-khàu-bó.  Läi-b„n ê lâng-kheh jiok-jiok chhut-lâi, täi-ke m£g án-chóa°, Ek-sam khì-phut-phut bë kóng, bãk-chiu chhe°-gîn-gîn ná siáu-káu-bãk leh, t…t-t…t-ok, t…t-t…t-hoah kóng, hó-hó, lín chiah-ê sí l³-châi, hó, khòa° lâng kä góa kng-tùi tó-üi khì? Chèng-lâng kh¢g-bë-chü, tú in bó-kü t„ peng-iâ° lâi, in-üi ch…t p¬-hün ê peng cháu-khì pò in bó-kü.

8  Tô-Thoat

In bó-kü lâi, chiü tùi i ê chhiú kä i khan teh, kóng:  Siáu-liân-lâng lóng-s„ án-ni, kín-sü-khôa°-pän, un-á siat-hoat kia°-liáu ˜-t„-teh.  Tùi án-ni chiü bô koh tiãp.  Kiò lâng ˜-bián chhòng-p¤g h³ hiah-ê chiãh, h³ in iau, l²-põk täi-ke chin ˜-göan, ch…t-lâng háu ch…t-l³.   In Bó-kü chiah kóng, Göng göe-seng, bõk-kòai ka-jîn kng bë-lâi, liân siàu-ùi to kóng iä siü phah-sí lah, hô-hòng ka-jîn, chóng-s„ bô iáu-kín, góa chü-jiân ü hoat-t³.

Ah! Hit-j…t chin bô sim-sek, lâi hù ê lâng-kheh chin bô ì-sîn.  Póng-pian ê lâng-kheh, ü-ê sim iä s„ chin hôai°: kóng, Lín bó-kü s„ bú-koa°, bô-pit hôan-ló chhöa-bë-lâi?  Chóng-s„ iä ü-lâng sim àm-àm teh hiâm, án-ni beh kä ngë-chhöa, iä s„ hêng-gçk; chóng-s„ bô lâng ká° kàn-chèng.  Tùi án-ni lâng-kheh lóng sòa°-sek.  Ek-sam khi-phut-phut, bé khia leh, cháu-kàu Su-lióng-chng, beh khòa° hit-ê hi-s…t.  Kau-üi të-hng löan-kún-kún, kóng cha-mê phah-sí lâng.  Bõk-su iä chiong chit-chân sü kóng-bêng h³ të-hng koa°-thia°, të-hng-koa° iä-chai Ek-sam in ê bô lí-khì, s¯-í chit-chân sü bô sím-m…h tì-ì beh chhap; put-kò nä liãh-tiõh Siù-jîn ê sî, iû-gôan siong-tong tiõh pän.  Ek-sam in bó-kü iä-chai chë án-ni s„ kun-ui läm-iöng,  iä ˜-ká° bêng-bêng hoat-piáu lâi kò-s¯; put-kò iû-gôan àm-àm kè-çk beh liãh-kàu Siú-jîn kap Hüi-bí tiõh chiü-s„.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng Siú-jîn tùi Hüi-bí äi° leh, t…t-t…t cháu-j…p soa°, án-ni i chai sü-sè bái, iä Hüi-bí chiong läu-bú kau-tài Bõk-su.  Bõk-su hoa°-hí tam-niá.  S¯-í bô khòa-lü, kap Siú-jîn t…t-t…t cháu.  Cháu-kàu Hô-lâm séng Lâm-iông-siâ° ê chhù.  S¯-í kàu täi-chì ê keh-j…t, Ek-sam lâi chöe bô.  Khì pài-t£g chhöe, h³ Bõk-sü kap Tiú°-ló-niû kä i täng-täng chek-p„, liông-sim hoat-hiän, iä chai ka-t„ ê chhò, t…t-t…t höe ˜-tiõh, iä kiû beh khòa° Hüi-bí; chóng-s„ in lóng ˜-chai, Tiú°-ló-niû tõk-tõk kä i kóng ch…t-häng, chiü-s„ lí nä beh chhöa góa-ê cha-b¯-kiá°, lí nä-kó chin thià° i kàu án-ni, chiü-s„ tiõh kap góan jiãt-sim lâi sìn Ki-tok, koh tiõh pó-h³ Sú-jîn bô sü; nä án-ni chiü kè--lí.  Ek-sam chiong chit-chân sü to3-khi3 hôe-hok bó-kü.  Bó-kü thia°-liáu bô sím-m…h hoa°-hí, tì-ì ài pò-siû, s¯-í àm-chë° phài-lâng tiäu-cha, beh chhöe kàu tiõh. 

Sî-j…t chin khòai-kòe, liâm-pi° kàu kòe-nî.  Thiam-tek s„ töa ím-chiú-ka, t„ 29 mê chiãh-chiú chin-chë, soah chùi.  Pêng-sî ài chiãh-chiú, s¯-í náu-kin lám, hit-mê koh lim hiah-chë chiú, chùi-tó tùi toh-ë lõh-khì, thâu-khak töng-tiõh toh-koia°, hut-jiân náu-kin t¤g-khì.   Kín chhiá° i-seng lâi, chai s„ bô hoat-t³, chiü sòa sí-khì.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng Hüi-bí kap Siü-jîn khì Lâm-iông-siâ°, in s¯ tiàm ê chhù s„ t„ siâ°-göa phian-phiah ê s¯-chäi, j…t-sî chiü bih, àm-sî chiü chhut-lâi kä-lang chò-kang.  Iä Thiam-tek sí, chiü chit-chân täi-chì ná-leng.  Ek-sam iä chai chhò.  Chóng-s„ sim chin tì-ì ài chhöe kàu-tiõh.  Chhöe-tiõh i ê ì-sù ˜-s„ beh häi in iû-gôan ài sim-chûn beh chhöa Hüi-bí ê ì-sù, iä chai iöng üi-lãt bô lí-khì, bë ëng-tit.   Tùi án-ni bô chiãh thâu-l³ sì-kòe chhöe.  Ch…t-sim iä liông-sim chú-chek, kóng tùi i ch…t-sî ê chhóng-pöng, häi s¯-thià° e Hüi-bí sàng, chhám, s¯-í sim siü° kóng: Nä chhöe-tiõh, chiü beh kä i höe ˜-tiõh, kiû i sià-bián.  Chhöe chia° pòa°-nî liû-liû-khì, Ek-sam in läu-bú iä s„ hôan-ló.  Siù-chhun ê sim chin hoa°-hí, ài h³ chhöe bô.  

Chhöe-kàu ü ch…t-j…t, kiâ° lâi-kàu Lâm-iông-siâ° lâm-m£g göa ê hiu°-chng e chng-ë, t„-hia hioh-khùn.  Tú-hó thàu-chá Hüi-bí phâng sa°-á-kh± beh chhut-lâi sé, h³ i  gü-tiõh, Ek-sam cháu óa-khì tùi Hüi-bí khan-teh, bãk-sái chhë-chhë-tò, t…t-t…t höe s…t-lé, kiû sià-bián.  Hüi-bí khòa° i ü chai-chöe chiü sim iä sng, khan i j…p-khì s¯-bih ê chhù.  Tú gü Siú-jîn tùi göa-b„n tò-lâi, chin siu-khì, chü án-ni beh sòa kä i tá° h³ i sí, chin kh¯-±. Tùi chit-ê lâi jiá töa-sü, chiü tùi heng-khám khiú teh, beh kä i siak lõh-khì.  Ek-sam t…t-t…t kiò ˜-ká°, jiâu-miä leh. Hüi-bí khòa°-liáu, iä hó-chhiò, iä kho-lîn, chiü kiò Siú-jîn kä i pàng-khì, Siú-jîn chiü kä i pàng.  Kia°-kàu kh„-kh„-chhoah, t…t-t…t j„n-chhò, kóng in Bú-kü ê chho-g³, iä i g³-chiông i ê öe.  Ta° bó-kü to sí lah, chit-chân sü to soah lah, i tek-khak beh pó in bô-chöe.  Túi án-ni Siú-jîn chiü khah bô Siü-khì.  Ek-sam t…t-t…t kiû Hüi-bí tiõh chiâ° i chit-chan chhin-sü.  Hüi-bí kóng bô, lí s„ bô sìn Chú ê lâng, góa koat-tòan bë-tit kè-lí.  (góa göan sìn-Chú ê chí-möai täi-ke ü chit-hö chì-khì) hit-sî í-keng àm, chiü t„-hia keh-mê.  Ek-sam kiâ°-lâi kàu-chia chin-siän, chü 2, 3 j…t chiü ü liõh-á h³ i kám-tiõh, chit-mê sòa hoat-jiãt,  Hüi-bí chin thià° i, chiàu-kü hó khöan-thäi i, kä i ù léng-chúi, chiong in s¯-tòa ê piän-iõh h³ i chiãh, phàu gû-ni chéng-chéng hó khóan-thäi i.  Hit-sî Ek-sam thià° Hüi-bí ê sim ná chhim, kám-sim i ê jîn-keh, it-hoat ài chhöa i.  Chóng-s„ chü-kak ch…t-häng, chai pún-sin nä ˜-s„ lâi sìn Ki-tok-kàu, chiü chit-chân sü bë-sêng; ˜-kú nä beh sìn Ki-tok-kàu, ún-tàng ë h³ läu-bú siü-khì, koh kia° pêng-iú khòa°-khin.  S¯-í sam-sim lióng-ì.  Chóng-s„ siü°-lâi-siü°-khì, chiü siü°-chhut phái°-sim kóng, tiõh lâi ké-chò jiãt-sim sìn tö-lí (chit khóan ê lâng sè-kan chin chë) Tùi án-ni chiü tiä° chhiá° Hüi-bí thè i kî-tó thãk sèng-keng h³ i thia°, iä kà i gîm-si, t„-hia kap i tiàm chiâ° lé-pai, õh kàu ë-hiáu gîm kúi siú si.  Chóng-s„ Hüi-bí bô hiah-khòai sìn-iöng i, khiok sim ü teh hoa°-hí Ek-sam beh sìn Chú ê khóan.  Tiàm ch…t lé-pài äu, i chiü kóng beh chhöa i to3-khi3, lâi pó in bô-chöe.

9    J…p L¬-Bäng

Hüi-bì koat-tòan iàu-böe beh kap i khì, in-üi i tiàm-hia s„ jiãt-sim chì-möai ê ke, chiu an-ún, äu-lâi Siù-jîn kap i täi-seng chhut-lâi thàm-thia° chêng-hêng.  Chai chiah-ê sü kò-jiân leng-khì lah.  (che-s„ Chi-nà chèng-hù ê khòan).  Chiü khì pài-t£g kì° thâu-ke-niû, kòng-khì chiah-ê sü h³ in thia°.  Kòng Hüi-bì hiän-sî iòng-iòng t„ tò-iü.  Tiù°-lò-niû thia°-liàu sim chin hoa°-hì, kàm-siä Siöng-tè.  Tùi hit-tiãp liàu-äu.  Ek-sam tãk lè-pài to lâi lè-pài, sòa koh hõk-chit chò chúi-iû kong-si ê sin-lô, chheng phài-lâi Sü-liông-chng chò chut-tiu°-s± tiù°.  Tùi àn-ni tãk lè-pài to khì pài-t£g, sèng-keng chü-jiân hàn-j„-ê chiü sçk-sçk.  Bõk-su khòa° i ê jiãt-sim iä hoa°-hì.  Chia àn-hä.

Siù-jîn chiü khì chhöa Hüi-bí tò-lâi.  Kàu-üi bó-kiá° kì°-b„n hoa°-hì kàu lâu bãk-sài.  Tùi àn-ni ch…t-ke thôan-ôan, koh poa°-khì tiàm ka-k„ ê chhù, Ek-sam iä tiä°-tiä° khì Hüi-bì in tau, in iä bô khioh-h„n, chiàu-kü hò khòan-thäi i.

Kòe chiâ°-nî, Ek-sam chin jiãt-sim, iä lâi tàu-kà Chù-j…t-õh, chin gâu kà.  Tùi àn-ni tiú°-ló-nûi, chiü chin hoa°-hì.  Bõk-su iä chàn-sêng.  Chiü ìn chò--i, iä ti Sü-hiông ê kàu-höe chiàu Ki-tok-kàu ê hoat-t³ lâi kiat-hun.  Oh! Ek-sam ê hoa°-hì, òan-jiân jû-gû-tek-sùi, làn ˜-biàn koh kòng.  Hüi-bi2 iä-s„ ch„n chò hü-jîn-lâng ê pùn-hün.

Kiat-hun äu chiâ° lè-pài chiü chhöa tò-khì Lâm-kia° beh khì kì° läu-bú, kàu-üi läu-bú bô sìm-m…h hoa°-hì.  In-üi s„ lõh-kàu-ê, koh-beh hãp-hun, iä bô tò-lâi pài thi°-të, kap kong-má, chiü chin bô chhèng-ì, b„n àu-kiâ-kiâ.  Hüi-bí sim chin kan-kh±; chòng-s„ ch„n s±-ë chò khì chiü--i. Chia àn-hä.

Kòng tò-lâi keh-j…t äu,  läu-bò p„-pän tãk-häng hò-sè, in-üi s„ Ek-sam in läu-pë ê k„-sîn kàu, kiò in tiõh pài.  Ek-sam khì-thâu ˜ pài, h³ in läu-bú ok, lè, khýt, chiü pài; iä beh kiò in sòa pài lòng-chòng ê kong-mà lâi p± in kiat-hun ê sî bô pài.  Ah! Chit-ê chin-chià° s„ Hüi-bí ê kh±-tà°.  I koat-tòan ˜, chiü tì-kàu h³ in ta-ke phah.  Ek-sam chin hôan-ló, Siù-chhun khiä t„ pi°-ah chin hoa°-hì  Tùi àn-ni ke-läi ch…t-j…t kòe ch…t-j…t nà bë hô (kh¢g sìn Chù ê chì-möai chò pë-bò-ê tiõh chù-ì). 

Ta-ke tãk-j…t to lè, khýt, hiu° nä giãh khì-lâi tùi kong-mà ê b„n-chêng chiü lè, hë kong-mà tiõh liãh i.  Hüi-bi2 ê kan-kh± ˜-nä chit-iü°.  Tãk-t¢g chiãh gîn-òa° gîn-t„, g³ kin-kê, chün liàm, pêng-kin tãk-j…t ü.  Töa-thùi, bãk-chiu-phôe siông-siông ¬-chhe°.  Ah! kin-à-j…t kàu-chia chhàm lah, bô khah su lõh õah-të-gçk.  Chòng-s„ H������i-bí ˜-ká° tâu-hâng: in-üi k± tiöng-hu ê miâ-sia°,iä ˜-kà° kap i jiáng, kia°-liáu chhiò-phòa lâng ê chhùi, iä ˜-ka° h³ läu-bò chai; in-üi kia° läu-bò hôan-lò.  Àm-sî Bãk-säi-à lâu-lâu leh, h³-lâng liàm ê üi, àm-sî thau hian khì-lâi ëng iõh-iû boah-boah leh.  Ah! Chin-chià° chhàm bô-tè kòng; tõk-tõk kî-tò, ¢g-bäng Chù khui-l³.

Ü ch…t-j…t ta-ke khì sio-kim tò-lâi, lçk-l³ ü täm-põh chhiah-l„, i beh òa-khì k±--i, iä bô-thang, höan-sü, chhià° koh sî, ke-lâi nä kòng-phòa ch…t-tè òa°, sì ch…t-chiah ke-à, lóng kóng-s„ chit-ê lõh-kàu-pô soah-soah-tiõh.  Siù-chhun nà kap Ek-sam ê lâu-bù siäng-sim lâi kong-kek. Ek-sam khòa°-liàu iä-s„ chin bô-l³, beh tùi Hüi-bì chöa chhut-khì liû, ˜-thih; chòng-s„ Hüi-bì chin gâu thun-lùn, t…t-t…t kiû Chù khui-l³, ˜-ài chhut-khì, in-üi kia° nä chhut-khì nà phài°-miâ.  Chòng-s„ bãk-sài siông-siông chùn p¤g thun.  Siù-chhun sü-sü lóng löng-kôan, ü-sî lâng-kheh nä lâi teh kiò Hüi-bí Tân sin-se° niû, i ê bãk-chiu khiä t„ pi°-ah iä gîn kàu beh lak chhut-lâi.  Tì-kàu Hüi-bí chin ˜-ài lâng kiò Tân sin-se° niû.  Iä ü sî lâi phah Hüi-bí teh kap lâng kòng-öe, i iä lëng-göa thè°-thâu chhùi-châm, ü-sî tng chèng-lâng ê b„n-chêng iä h³ Siù-chhun hat, chin-chià° chhám.  Lóng bô ch…t-sut-à ê chü-iû-kôan.

 10   Kh¯-Poe

Chit-j…t, ta-ke beh chò móa 50 hòe ê se°-j…t, hit-j…t beh chò-hì töa läu-jiãt, iä beh koh pài sîn-bêng, iä ta-ke chë teh beh h³-lâng pài-siü.  Siù-chhun chin gâu liäm hó-öe, lâi kàu-tè khõk ch…t---ê, chiü küi lõh-khì, chiü liäm hó-öe.  Tiõh-kàu Hüi-bí, i ê sim chin kan-kh¯; in-üi tû khì kî-tó í-göa böe-bat küi. Iä Sèng-chheh kóng, tû Siöng-tè í-göa ˜-thang küi-pài.  S¯-í koat-tóan ˜-küi.  Pông-pian ê chhin-chiâ° t…t-t…t hoah tiõh küi, k¬-put-chiong, kóa° pat-tçk-chiòng, chiü küi oai-oai, chhùi-läi teh kî-tó, kiû Siöng-tè.  ‹-s„ teh liäm hó-öe, iä ˜-s„ teh küi ta-ke, s„ teh kî-tó kiû Siöng-tè kám-hòa ke-läi.  Täi-ke khòa° i ü küi chiü hó; chóng-s„ bô liäm hó-öe s¯-kí sim àm-àm ˜-göan.  Kàu chiok-siü äu keh-j…t, chiü siü chek-m¤g, sòa h³ ta-ke phah. Ah chhin-chhiü° chit-khóan ê siü-phah, s¢g-bë-liáu, koh bô löa-kú, 7 gõeh kàu beh ph¯-t³, chám lah, hit-sî Hüi-bí í-keng ü-sin óa 6 gõeh-j…t lah, pak-t¯ chin töa-ê, i chai nä hôan-ló kòe-thâu, äu-lâi ë häi-tiõh kiá°.  S¯-í ch„n s¯-ë ˜-ài hôan-ló; chóng-s„ chin-oh, sim bë-chheng, 7,8 gõeh kàu, tiõh chhoe-köe, pãk-chàng, p„-pän chë-chë hàu-kúi ê m…h.  Húi-bí lóng bô chit-hö keng-giäm, s¯-í h³ Siù-chhun chin sáng.  In-üi che, i lóng sçk-sçk, hàu m£g-kháu, khui kúi-m£g tiõh sio-kim, tiän chiú, lóng Siù-chhun chhòng, i iä bë-hiáu, iä s„ koat-tòan ˜(Kè h³ höe-göa ê chí-möai, ˜-chai tãk-ê ü chiah hó-ta° á-bô)

Tùi án-ni têng-têng-thãh-thãh h³ ta-ke ná òan, iä Siù-chhun h³ läu-bó ná thià°.  Ek-sam khòa°-liáu iä-s„ chin kan-kh¯, iä teh siü°-chhò ê khóan.  Tò-lâi h³ in läu-bó tòng, ˜ h³ i khì lé-pài, chiü ná léng-sim, àm-sî nä bô Hüi-bí kiò i kî-tó, to bô kî-tó, ü-sî sui-bóng Hüi-bí chio i kî-tó, i iä ˜-ài, kiò Hüi-bí thè i kî-tó chiü hó.  (üi chhöa Hüi-bí jiãt-sim, ta° teh thè-jiãt lah) sim iä bat siü° beh Siù-chhun khí-lâi chò sè-î, khiok ˜-ká° bêng-bêng hoat-piáu. 

Keh 4 gõeh-j…t, Hüi-bí chiü se°-kiá°, kám-siä Siöng-tè, s„ se° häu-se°.  Hit-sî Hüi-bí ì-sù chin ài hö ch…t-j„ hûn---j„ lâi ki-liäm in hia°-ko: s¯-í beh kä i hö-chò Süi-hûn, chiü chiong chit-ê sü kap Ek-sam chham-siông. Ek-sam khiok iä-s„ hoa°-hí ê khóan: in-üi i iä kap in hia° hó-pêng-iú, iä siü°-khí tông-sî ê chêng-hêng; chóng-s„ Siù-chhun thia° Ek-sam chit-ê sü chiü khì chàu in läu-bó, kóng lán ê ke ê j„-ûn to ˜-s„ án-ni, kä in läu-bó kóng tiõh lâi hö-chò khèng-siông, in läu-bú thia°-liáu, chiü kóng beh hö-chò án-ni, Ek-sam ˜-ká° kçh-i chiü kä i hö-chò khèng-siông, Ah! Hüi-bí chin lóe-chì.  Kóng liän ka-t„ ê kiá° iä bë-tit kä-t„ hö-miâ.  Ka-t„ ê kiá° iä tiõh h³ pãt-lâng hö-miâ.  S¯-í sim chin kan-kh¯, nä khòa° i ê kiá° chiü lâu bãk-sái,  koh pún-ü i ê tiöng-hu thang an-ùi, k„n-lâi khòa°tö-lí ná léng, koh ü thia° Siu-chhun ê khóan-sit, chiü sim it-hoat kan-kh¯, iä sui-bóng s„ gõeh-läi, ta-ke iä ch…t-sut-á ke-chiú thang h³ i chiãh to bô.  Tùi án-ni bó-sin jiõk, iä bô sím-m…h ne thang h³ kiá° chiãh, gín-ná bë súi.  Chiàu ta-ke ê ì-kiàn, i kóng he lõh-kàu-pô se°--ê ˜-s„ chià°-sun, ch¯-kong ˜ kàm-lãp, bë chiap-t…t hiu°-l²-h„°, s¯-í bô-iáu-bô-kín.  Hüi-bí khòa° i ê kiá° bë hàng-ne, bô-bah-bô-thýt, bô ch…t-häng pí chit-ê täi-chì khah geng-sim.  T„ gõeh-läi gõeh-göa j…t kú, tiöng-hu bô j…p-khì pâng-nih, iä sòa khì kap Siù-chhun tâng-pâng, khí-thâu ˜-ka° h³ Hüi-bí chai, kàu móa-gõeh äu chiü kong-jiân siu i khí-lâi chò sè-î.  Ah! Tùi-chia khí, Hüi-bí ê chhám beh kàu chái°-iü°, s…t-chäi oh-tit hêng-iông.  Chü kè-lâi kàu-ta° nî-göa, ˜-bat h³ i to3-khi3 chò-kheh poa°-pái°, ná teh koai° höan-lâng leh, kàu t„ hit-sî chai tiöng-hu piàn-sim chhöa Siù-chhun chò sè-î ê sî, chiah siá-phoe khì h³ in läu-bú chai.  Läu-bú t„ chhù-nih kap Siú-jîn tòa, kä Siú-jîn chhöa b¯.  Siú-jîn iä se° häu-se°, s¯-í ch…t-ke ná läu-jiãt.  Ah! Ü ch…t ë-p¬ chih-tiõh hit-tiu° phoe, thãk-tiõh bãk-sái h± ˜ khui.

11    Chhám-Siöng Ka-Chhám

(Kàu-chia chiah siü°-chhò tî lah)

Chiong chit-ê sü kóng h³ Siú-jîn thia°, Siú-jîn tùi chhùi in kóng, lâi-khì chhöa-chhöa tò-lâi. Chóng-s„ tiú°-ló-niû kóng, kè-chhut to lâng ê lah, beh chái°-iü° chhöa tò-t¡g?  Tang-sî lín thâu-ke t„-teh ê sî, iä s„ t…t-t…t kóng ˜-thang chiong Hüi-bí kè sè-siõk, kin-á-j…t góa ê chöe chin-chià° täng, chia chhiá° àn-hä.

Kóng Ek-sam koh bô löa-kú h³-lâng kéng-chò Lâm-kia° chh„ sai-khu ê khu-tiú°.  Òa! S…t-chäi hó miâ-sia°, kàu-chia ke-hóe iä hoat óa chiâ° 10 bän, iä öa° thâu-l³ lah, ka-t„ teh keng-êng ch…t-keng tê-hâng.  Sè-î Siù-chhun ná tek-lçk,  i khah chë-hòe, sü-sü iä khah láu-liän, iä-s„ siâ°-chi lâng, koh pài pýt-ê sü tãk-häng chai, koh tit ta-ke thià°.  Tùi án-ni ná ü khôan, sòa täi-ke lóng chûn-kèng Siù-chhun, Hüi-bí h³ Siù-chhun teh chò cha-b¯-kán tá°-pän.  H³ lâng kéng-chò khu-tiú° hit-j…t, chhiá° óa 50 tè-toh, chiâu chiâ° chh„-läi ê sin-siong, chiàu pông-pian ê lâng, khòa°, Siù-chhun ë õah-täng koh khah chë-hòe, täi-ke to kóng Siü-chhun s„ töa-b¯, Hüi-bí s„ sè-î, lé-s± iä Siù-chun khah chai, Hüi-bí iä hôan-ló.  Koh si°-kiá° äu bô chiãh sím-m…h p¯, koh sî-sî gêng-sim, sui-bóng s„ pí Siù-chhun khah súi; ˜-kú iä-s„ phái°-khòa° khì lah.  S¯-í ná lòe-chì, ná thè-äu, chiap lâng-kheh tang-sai lóng-s„ Siù-chhun ch…t-ê.  Tùi án-ni ná ü-sè khí-lâi.  Hit-j…t iä kiò gë-ki köa°-pân thîn-chiú.  Hüi-bí khòa°-liáu sim hui-siông ê kan-kh¯.  Tiong-kan ch…t-ê s„ Lâm-kia° siäng chhut-miâ ê gë-ki, Sài-hoe-lâu ê töa-sçk cha-b¯, se°-chò 12-hun ê súi.  Kin-nî tú 18 hòe, hö-chò Gçk-chu. Tùi hit-j…t lâi thîn-chiú, put-chí ü chhiú-óan thang bê-hçk Ek-sam, Ek-sam hit-tiãp châi, se-lçk, lóng-ü.  Sim ná hòng-chhiòng, chiü siông khì Sài-hoe-lâu khai, khai-liáu ná ü chu-b„ sòa siông-siông tiàm-mê.  Äu-lâi Siù-chhun kh¬-kh¢g i chhöa j…p-lâi, che ü lí-iû: ch…t--ë siä° ü-iá°, sè-î chhöa chë-ê hó-miâ, chò khu-tiú° khai cha-b¯ khah phái°-sè, chiü kä i chhöa j…p-lâi.  Tùi hit-tiãp liáu-äu, lóng ˜-bat koh j…p-khì kàu Hüi-bí ê pâng.  Chiàu Siù-chhun ài i chhöa j…p-lâi ê ì-sù, s„ ài kap Gçk-chu hãp-kong-phò-chô, lâi kóa° Hüi-bí h³ i chhut-khì, chiü i thang chò, chèng-sek ê töa-b¯, iä Gçk-chu chò sè-î.  Án-ni Gçk-chu khah chió-hòe, khah khòai kóan (chòe-tõk, hü-jîn-sim).  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng Hüi-bí lün i ê tiöng-hu, bô j…p-lâi i ê pâng ê sü, i bô liãh-chò iáu-kín, i siäng hôan-ló chiü-s„ tiong-hu j…t-j…t tüi-lõh, í-keng j…p-t„ m¯-kúi ê lô-bäng läi lah.  I s„ üi hit-häng sü läi iu-bün, koh ch…t-häng, ü i töa kan-kh¯, chiü-s„ Khèng-siông ê phòa-pë°, tùi chü-thâu bô ne thang h³ i chiãh, chiü-s„ gín-ná chin lám-sin, chh„ lóng bë chia°-m…h.  S¯-í käu tap-khap.  Kàu se°-chhut-sì 3.4 gõeh-j…t äu sòa sí-khì.  Ah!  Chit-chân sü h³ Hüi-bí chòe të-it kan-kh¯, s¯-í sî-sî thî-khàu bô soah.  Chóng-s„ kai-chài tùi i lâi, i s¯ ëng hit-ê cha-b¯-kán kap i hui-siông ê siäng-sim, hö-chò S±-lân kin-nî 20 hòe.  I h³ Hüi-bí kà liáu iä í-keng ë-hiáu thãk Sèng-chheh, iä ü khì thau niá sé-lé j…p-kàu lah, s¯-í 2-ê hui-siông siäng-sim, sî-sî chò-hòe kî-tó, sa° an-ùi, sa° bián-lë.  Che iä s„ Siöng-tè ch…t-häng ê khui-l³.  Hüi-bí nä khah ˜-ài chiãh tang-sai, S¯-lân chiü khì thâu bé-m…h, lâi kh¢g i tiõh chiãh, á-s„ phòa-pë°, iä-s„ S±-lân khì kä i m¤g iõh-á.  Chin-chià° s„ ch…t-ê kiù-chhe°.  Chia án-hä. 

Kong Ek-sam h³ hit 2 ê sè-î t…t-t…t kä i kun äu-lâi iä khoa°-khin hit-ê Hüi-bí, chóng-s„ ˜-ká° kä i lî; in-üi siü°-tiõh, chêng-ê sa°-thià° iä ˜-ká° sui-piän kóa° i chhut-khì.  Chóng-s„ iä bô tùi-tiöng i, put-kò kä i khiä chhe°-chha chiü-s„.   

12 Liän-Hoe-Tî Ê Sü-Kiä° 

Hu„-bí siông-siông khì in äu-hoe-h£g thî-khàu.  Ü ch…t-mê s„ gõeh-àm-mê, Ek-sam kap Siù-chhun, Gçk-chu 3-ê, chhöa tùi äu-hoe-h£g ê Liân-hoe-tî pi° hia lâi thit-thô.  Hit-sî Hüi-bí tú t„ tî-pi° teh háu, küi teh kî-tó, In thia° i teh háu, chiü kiâ° óa-lâi.  Ek-sam chin siü-khì, kóng chit-tiãp chiä° chãp tiám lah, lí t„-chia khàu án-chóa°, khàu kah soe-khì.  Hit-sî Hüi-bí bãk-sài chhit-chhit leh khì-lâi, kóng, hu-ah! Kin-ná-j…t lí mä ˜-thang chiah bô-chêng, chiá°-iü° bô liäm-tiõh chêng-j…t ah; Chü án-ni tì Ek-sam ê kha kä i lám teh khàu, (Ah! Lán kä i siü° hit-sî Hüi-bí ê sim löa kan-kh¯---tauh).  Ek-sam chin siü-khì, chü án-ni kä i chàm-khì.  Hui-jiân thia°-ki° t„-té thöng ch…t-ë, chhin-chhiü° ü-lâng põah-lõh chúi ê khóan-sit, chiü khui-sia° kiò Hüi-bí, Hui-bí bô teh ìn ê sia°.  Ek-sam chai chhám lah, h³ i that tùi tî-té lõh-khì lah.  Chit-ê tî chin chhim, chúi ˜-bat ta, chháu-se chin-chë, lâng põah-lõh oh-tit peh-khí.  S¯-kí i siü° ún-tàng chhám lah.  S¯-í i pún-sin kín cháu-khì chhù-nih, beh kiò t£g-kang lâi k¬--khí-lâi.  Kàu chhù t£g-kang koh bô lâng t„ teh: in-üi chh„-nih teh läu-jiãt, täi-ke lóng khì khòa° läu-jiãt.  Kàu tò-lâi to í-keng pòa°-mê äu ke-thî lah.  S¯-í kàu thi°-kng chiah khòa°, i iä-s„ àn-s¢g óng-sí lah.  S¯-kí thi°-kng lâi-khì k¬.  Kàu thi°-kng koh k¬ bô, tùi án-ni sim chin kia°, siü° kóng ún-tàng s„ tîm-tùi ë-b„n chhah-tùi l¬-k²-môai lõh-khì lah.  Ah��� Àm-sî khùn, hut-jiân khòa° Hüi-bí ê hûn khiä-t„ i ê bîn-chh£g-thâu, b„n k²-kàu chôan l¬-k²-môai.  Ü-sî kia°-kàu thong-mê ˜-ká° khùn, tì-kàu khì khu-iãh-tiû°, t„ pän-sü-toh, ü-sî iä tuh-ku, phak-t„ toh-nih khùn, hut-jiân iä khòa° i khiä-t„ toh-pi°.  Oh! Hüi-bín ah, thâu-b„n choan l³-k²-môai, tùi án-ni soah ná siáu-ê sim chin bë-an.

Thêng bô löa kú chit-chân täi-chì hoat-pauh.  Kéng-chhat-sü phài-lâng lâi chhâ.  Hit-sî Lâm-kia° ü ch…t-ê tçk-bü thàm-cheng kiam û-sím hêng-sü, kiò-chò Chhòa Thian-phêng, sím täi-chì kek bêng, chhin-sin lâi chhâ, khì s…t-të tiäu-cha téng-téng. Chäi chit-chân sü kap khu-tiú° töa ü khoan-hë; s¯-í chin kä i chù-ì.  Án-ni Ek-sam tiõh kia°, chai sü ˜-hó lah, chhöa Gçk-chú cháu, chiong Siù-chhun kä i hiat-t��� chhù-nih, cháu-tùi Siöng-hái, án-s¢g beh cháu-khì göa-kok.  Chia chhiá° àn-hä.

Hit-sî Ek-sam in läu-bú iä chai kh¯ lah.  Chai i ê s¯-chò ü töa ê tek-chöe thi°, tì-kàu kin-ná-j…t ë lâi löng-ke-sòa°-thçh.  Kin-á-j…t koh bô kiá° lah, õah teh bô l³-ëng.  Koh thàm-cheng , kéng-chhat, hêng-sü ch…t-j…t tiä°-lâi chhiau, lâi chhâ, koh h³ thàm-cheng chhâ tiõh i bô-pâi teh thau-chiãh a-phiàn, kä i kiò-khì phài-chhut-s¯, koat.  Chin soe, tò-lâi kàu-tè keh 2, 3 j…t ná siü° ná ˜-göan sòa khì tiàu-täu-sí. (Thi° pò-èng) ke-läi chhun Siú-chhun kap hiah-ê cha-b¯-kán l²-châi.  Chia koh án-hä.

Ek-sam kap Gçk-chu cháu-kàu Siöng-hái khì beh t„ Eng-kok ê ch¬-kài-të, t„-hia ké-miâ-öa°-sè°, án-s¢g beh cháu.  Hit-mê tòa-t„ Kûn-eng-khóan, kóan lâi ê lâng khòa° Ek-sam s„ töa hó-giãh-lâng ê khóan, koh chhöa hit-ê cha-b¯ gín-ná hiah súi.  Tiàm-läi ü ch…t-ê tiàm-ôan, kap ch…t-ê hä-lú siü° phái°-sim, beh kä in thäu-sí.  Hit 2-ê iä iok-sok ch…t-ê beh pun Ek-sam ê chî°, iä ch…t-ê iok beh pun Gçk-chu ê m…h, chiü khì bè tõk-õh lâi phàu-t„ ko-pi. Kiò hä-lú phâng h³ chiãh.  Chit-tiãp Tân Ek-sam kái-miâ chò Tân Hok-chôan, Gçk-chu kái-miâ cho Giõk-eng. 

Hä-lú chin hó-ì, Gçk-chu khah kia° kôa°, khòa° sio-tê lâi, chiü seng lim, Ek-sam th¢g tiû°-hõk, öa° pêng-siông beh khùn ê hõk, i iä khì lú-khóan ê çk-keng sé-ek, Giõk-eng ê chhit-khóng lâu-hoeh, tó t„ hia chin kia°, chai s„ h³-lâng ëng tõk-iõh thäu-sí, chiü giâu-gî s„ tüi ko-pi tê.  I hit-poe ˜-ká° lim, kä i phâng pià°-t„ chng-á th¬-kha, ch¡g-á kì° tiõh tê pit-khui, chiü bêng-chai s„ ko-pi lâi ü tõk-iõh.  Tùi án-ni thàu-mê üi chit-chân sü ka-t„ cháu-khì pò kéng-chhat-sü, Siöng-hái ê kéng-chhat-sü liâm-pi° lâi tiäu-cha, kó-chin chhâ tiõh, s„ tiàm-läi ê tiàm-ôan kap hä-lú ê tông-b².  Chiü chiong chit 2-ê keh-j…t beh khui hoat-têng lâi kong-phòa°.  Hit-sî Tân Hok-chôan chhut-tiû° khì chò chèng-jîn, i chin ˜-ài chhut-khì, in-üi tùi chit-kiä° sü, i s„ î-it ê chèng-jîn, s¯-í i tiõh chhut-sek. 

13 Siöng-Hái Ê Ü-Sím

Keh-j…t 8 tiám, chiü t„ Siöng-hái ê të-hng hoat-„° khui-têng kóng-phòa°.  Hit-sî m¤g höan-chöe-jîn kúi-kù, chiü kiò Hok-chòan chhut-lâi chò chèng-jîn, liâm-pi° bû kî-t²-hêng soan-kò.  Tú beh pì-têng ê sî, ü ch…t-ê lâng hut-jiân khiä khí-lâi kiò chèng-lâng bän-chiah sòa°.  Kiám-chhat-koa° tú beh kiò chiáng sím-phòa°-tiú° ê lâng hoah i tiäm-tiäm, ch…t-ê khòa°, to-s„ chôan-kok t„-bêng ê tõk-bü thàm-cheng Chhòa Thiam-phêng sin-se°, chiü täi-ke koh chë lõh-lâi thia° i kóng.  Hit-sî Tân Hok-chôan ê b„n ch…t-chün-chhe°, ch…t-chün-âng, lóng göng-khì.  Tçk-bü thàm-cheng chiü kóng, Liãt-üi kin-á-j…t chit-ê chèng-jîn, gôan-lâi ˜-s„ hö-chò Tân Hok-chân, s„ Tân Ek-sam, täi-ke thia° ch…t-ê töa-kia°; in-üi Tân Ek-sam lian-hoe-tî ê sü-kiä°, chiah-kú tiä°-t„ sin-bûn-chóa khòa°-kì°, s¯-í miâ chin tháu, (chöe teh lâng) thèng-chiòng káng chheng-lâng chú-bãk khòa° i.  Ek-sam ch…t-sî chin kia°, b„n lóng pì° sí-lâng sek, Tçk-bü thàm-cheng chiü chiap-sòa kóng, chit-lâng chiü-s„ sin-bûn-chóa s¯ kì lian-hoe-tî sü-kiä° ê lâng, góa thia° i cháu tùi Siöng-hái lâi, siông-sè thàm-cha kok hong-b„n ê kheh-kóan.  Kàu Kûn-eng kóan ü chhâ-tiõh chit-ê kî-kôai ê sü-kiä°, s¯-kí thiâu-kang lâi pông-theng, kàu-üi k¯-jiân khòa° i t„-chia.  S¯-í chit-tiãp ài chü-án-ni lâu i t„-chia, bän chiah thè-tiû°.  Kóng liáu-äu chiü chìn-chêng óa-khì tùi chhiú kä i khan teh, iä chhiá° chèng-lâng sì-sòa°, iä in-üi i ü tng khu-tiú° ê ch…t, s¯-í ˜-ài t„ tng-tiû° liãh i.  Hit-àm tçk-piãt Chhòa sin-se° tit-chiap hoah thè kiám-chhat-koa° kap su-kì.  Kan-ta kò-jîn chò chhin-chhiü° pêng-iú lâi teh thàm i ê hi-s…t.  In-üi Chhòa tek-bü chiu tóng-chêng-i, chai i s„ chò khu-tiú°, bêng-böng-lâng, s¯-í chin ài kiù i.  Chiü m¤g i kóng, Ek-sam lí ùi-chiá°-iü° thái tô-cháu?  Góa ˜-s„ tô-cháu, s„ üi ü sü-k± lâi Siöng-hái.  Lí mä ˜-s„ chûn tô-cháu ê ì-sù, àn-chóa° tiàm lú-kóan thái tiõh öa°-miâ? Góa to ài p„ hiâm-gî.  Ài p„ siá°-m…h hiâm-gî? Kia° lâng phe-phêng góa chhöa Gek-chu chhut-lâi.  Chhöa Gçk-chu chhut-lâi kiám ü sá° iáu-kín, thài tiõh öa°-miâ? Góa siü° lí ˜-s„ üi án-ni, s„ ü khah chhim ê kè-öe.  Bô, bô, Lí chái°-iü° khì bé l³-chiò? Góa to siü° beh kòe göa-kok.  Lí thau-tú-á kóng s„ ü täm-põh täi-chì lâi-kàu Siöng-hái nä-thiä°, iä chit-tiãp kóng beh khì göa-kok? Góa to lâi chia, chiah siu° ài khì thái bô-ëng lí ê miâ khì kip l¬-chiö, thái ëng pãt-ê lâng ê miâ?   Án-ni lí s„ beh tau-cháu.  Ta° lí na chûn-sim beh khì göa-kok pän täi-ch„ chò seng-lí, iä ún-tàng ü che-chió ê hêng-lí, hêng-lí t„ tó-üi? Góa to bô khóan hêng-lí, án-choa° bô? To khóan bë-hü.  Ü sím-mih sü h³ lí khóan bë-hù; Kia° hü-chûn bë-tiõh.  Lí nä hiah chim-chiok kia° hü-chûn bë-tiõh? Chái°-iü bô liöng-chá p„-pän? Góa to hut-jiân siü° beh chhut-göa-ê.  Lí kiám ˜-chai lí s„ tng khu-tiú°, tãk-j…t ài chhut-sçk pän-sü, án-chóa° ü täi-chì tiõh khì göa-kok, bô liöng-chá thê-chhut khoat-khîn-kài, iä beh chhut-hoat bô lâng chai? Án-ni lí ún-tàng chûn beh cháu-thoat sím-m…h chöe-chöng ê ta°-s¢g, nä bô, chiü bô hiah chhe°-kông, iä hiah káu-kòai ê p³-s±.  Chin ngë-chhùi, lóng ˜-j„n.  Tùi án-ni chiü kä i sàng-lõh ü-sím ka-gãk.  Ah! Ch…t-sì lâng lóng s„ hó-miä, kàu kin-á-j…t tiõh siù ka°-gãk, chit-mê chin ˜-göan, chiãp-chiãp siü° beh sí; ˜-kú siü° ˜-göan, ë-kì-tit góa chàm Hüi-bí to ná-chún chàm bô sím-m…h tiõh, koh góa ˜-s„ chûn phái°-ì beh lâi i sí, án-ni góa nä chü-chin soah chü án-ni h³-lâng kóng cha-p¬-kiá° ùi-sü, iä täi-chì bô-bêng chiü kia° kàu sí.  Ah! Ch…t-sim siü° beh kap i piän chit-ë ³-pçh, tùi án-ni chiü tó lõh-khì khùn. Bãk-chiu kheh-khì, chiü koh khòa° Hüi-bí khiä-t„ b„n-chêng, ph„°, bãk, chhùi chôan l¬-k²-môai.  Ah! Chin kia°, khah thêng-t„ chh£g-chêng khah-thêng t„ chh£g-äu.  Peh khí-lâi bãk-chiu thí-khui iü bô khòa°-kì°, ka-k„ siü° tek-khak s„ Hüi-bí pì°-kúi beh lâi liãh i.  Bãk-chiu kheh khì chiü koh lâi, tùi án-ni soah ná chhin-chhiü° siáu-ê.  Koh hôan-ló bîn-á-j…t beh koh ch…t-piàn chèng-sek ê ü-sím, soah khí-kông ê khóan, kui-mê peh khí-lâi löan-löan kiâ°.  Chông chhut-khì ka°-gãk ê chháu-p¬-á löng-löng-kiâ°.  Kàu thi°-phú-kng sûn-ka° ê lâi kä thoa j…p-khì, chhùi ngãuh-ngãuh-liäm, ü hoat-jiãt.  K±-ka° ê lâng pín û-sím koa°-tiú°, iä chhiá° gãk-i lâi khòa°, chiah siat-hoat h³ i khì ka°-gãk e pe°-„°, keh chiâ° lé-pài chiü khah hó.  Túi án-ni chiü chèng-sek ê û-sím, ü kiám-chhat, su-kì lâi kì i ê kháu-keng.  Chiü m¤g i ê miâ-sì°, chü-s¯, iä t„-sî kàu Siong-hái, it-it ê keng-kòe m¤g chheng-chhó.  Chiü kóng, lí t„ 11 goeh chhe 2 àm, chái°-iü° chiong Hüi-bí kä i that tùi liâm-hoe tî-té lõh-khì sí?  Bô, góa ˜-s„ chûn hái°-ì, góa ˜-chai kä i that ü-tiõh á bô; nä ü, iä-s„ t¢g-lap-chë nä-tiä°.  Put tì-kàu siak-lõh tî.  Nä s„ án-ni chiáu lí siü° sím-m…h-lâng kä i that lõh-khì? Gá ˜-chai.  Bë án-ni kóng-tit, in-üi hit-sî kap lí khì ê lâng lóng s„ cha-b¯-lâng, koh i iä-s„ bêng-bêng lám-t„ lí ê kha teh khàu, lí chò û-sím-koa° ê lâng, kiám ü khiä-t„ hia khòa° i í-keng tiäu-cha Siù-chhun, i ch…t-lâng thang-chò chèng-jîn, i kóng-bêng s„ lí that-ê, in-üi hit-sî lám lí ê kha, iä lí cha-p¬-lâng chiah ü-lãt thang sak i kàu lõh-khì, iä-s„ tòe lí ê sia° lõh-khì. 

14   Ûi-Giân-Su

M¤g kàu-chia.  Sòa tiäm-tiäm bô-öe, in-üi sim-bâng-bâng, sòa bë-hiáu ìn.  Ü-sím-koa° kóng, lí nä ˜ ìn, chiü beh kä lí chò sü-s…t lâi ke-sàng lah.  Iú-gôan tiäm-tiäm, hit-mê chiü kä i sàng-j…p û-sím ka°-pâng, koai°-t„ të 4 hö sek.  Keh chá-khì beh tah chá-chhia lõh-lâi Lâm-kia°, hù 12 gõeh chhe ê kong-phòa°, in-üi khah öan, kia°-liáu ná khì nî-bóe ná bô-êng.  Hit-mê Ek-sam ka-t„ ê liông-sim chü-chek, hóan-hóe i ê chhò-g³.  Ah! kin-ná-j…t góa s„ tông-tông ch…t-ê ü chu-keh ê sin-sü, tiõh lâi siü koa°-ka°, siü sím-m¤g, kiám-chhái tiõh kàu sí-hêng ê të-p³, iä t„ 2,3 j…t chêng tùi sim-bûn iä khòa°-tiõh in läu-bú tiàu-täu chü-sat lâi sí.  Ah liông-sim it-hoat kan-kh¯, siü° kóng góa kin-ná-j…t ê õah, õah-tit bô l³-ëng. Koh siäng kan-kh¯, chiü-s„ koh siü°-kì° chêng i kap Hüi-bí ê sa°-thià°, khí-thâu i ˜-kè-i, iä i t…t-kiû, iä tùi j…p i ê chhu-m£g, iä s„ chin koai, sü-sü lóng s„ thun-lún, un-jiû sióng-sè, iä kin-ná-j…t ë lâi sí, koh s„ sí-t„ hui-bëng.   Ah! Ná siü° ná ˜-kam, kòe Hüi-bí chin bë-tit-khì.  Chiü khui-sia° ka-t„ háu, iä t„ kan-kh¯ ê kçk-thâu chiü koh siü°-tiõh Siöng-tè, chiü küi-lõh t„ gãk-pâng ê th²-kha khui-sia° kî-tó.  Ah! Siöng-tè ah, kiù leh ±! Sim ná kan-kh¯.  Chiü siü° koat-ì beh chü-ch„n; in-üi nä kàu thi°-kng, tò-khì Lâm-kia°, hia ü chhin-chiâ° pêng-iú, ún-tàng töa thí-chhiò, khòa°-khin.  In-üi sin-chiü° ü häi-sí b¯, khì-sí läu-bú, s…t-chäi s„ put-hàu ê chöe-khoe, siü°-liáu bô b„n thang ki°-lâng.  Tùi án-ni chiü siü° beh tháu kh±-tòa khí-lâi chhui h³ i sí.  Äu-lâi koh siü°-tiõh sí, sí-tit ˜-tãt; in-üi ka-t„ ê sim-tiong bô 10-hun kam-göan, kóng  ü häi-sí Hüi-bí, in-üi góa to kì-tit kä i chàm bô sím-mih tiõh, án-chóa° ë liàn lõh-khì.  Tùi án-ni chiü kä k¯-ka° ê lâng, thó ch…t-tè chóa kap pit, chiü ka-t„ chëng-chëng phak-t„ bîn-chh£g, lâi siá ch…t-tiu° ûi-giân-ch¤g, äu-lâi chiah beh lâi sí.  Siá-kóng, Ah! Kàu-chia góa s„ chin kiàn-siàu, s„ ü-chöe ê lâng; chóng-s„ Hüi-bí ah! Góa ê sim kàu-ta° s…t-chäi iáu-ü chûn thià° lí ê sim, góa chêng ê s¯-chò ü töa chhò-g³, góa chit-tiãp koh siü°-tiõh lán chêng khì bán pek-hãp-hoe, á-s„ chò-hóe k¯ A-pa ê phòa-pë°, á-s„ t„ Lâm-iông ê chêng-hêng.  Ah! góa chin-chià° chai lí s„ chin thià°-góa. Góa chit-tiãp nä koh siü° tiõh lí ê b„n,chin-chià° tãk sî ü hô-pêng, thià°-thàng, thun-lún, ê khóan-sit.  Ah! Lün jîn-keh, góa chin-chià° ˜-tãt-tiõh lí.  Lí chin-chià° s„ chin ê Ki-tok-lú-t², iä góa s…t-chäi kóng, góa ê sim ˜-ká° bë-kì-tit lí ê thià°-chêng.  Góa iä s…t-chäi thià°-lí. Ah! M²-kúi ê khùi-lãt ah! Lí chai-iü° bê góa kàu-t„ chhim-khe°, häm-häi góa kàu chiah-chhám ah! Ah! Siù-chhun ah! Lín chin-chià° s„ m²-kúi ê khì-khü, häi góa kin-á-j…t kap góa s¯ chì chhin-ài ê kut-tiong ê kut bah-tiong ê bah ê Hüi-bí lâi pun-khui.  Ah! Hüi-bí ah! Lí nä kó-jiân thià°--góa, kiû lí sià-bián góa, thé-thiap góa ch…t-sî ê chhò-g³, tông-chêng góa chin-s…t ê hóan-hóe.  Ah!  góa chin-chià° tek-chöe t„ thi° kap tek-chöe t„ lí.  Ah! Siöng-tè ah, lí nä sià-bián kiù góa ê lêng-hûn, kàu t„ lí ê kok, góa t„-hia tek-khak beh koh tùi s¯-thià° ê Hüi-bí j„n-chhò.  Ah! Hit-sî t„-hia, góa beh koh éng-óan kap i sa°-thià°: Ah! Góa s¯-thià° ê Hüi-bí ah! Lí tiõh sià-bián góa, lí tiõh thè góa kiû Siöng-tè sià-bián góa höan chhit-kài ê chöe, í-k…p s¯-chò tãk-häng ê ˜-tiõh.  Ah! Lün lí ê sí, góa chin ˜-kam, góa chin-chià° bô chûn hit-hö sim, góa kam-kak góa that lí bô tiõh.  Chú-ah, kiû lí kàm-chhat. Siá kàu chia, sim chin töa kan-kh¯, khui-sia° háu.  Hut-jiân khòa° thang-á m¤g-göa ch…t-ê lâng kiâ°-kòe, chin sêng Hüi-bí.  Ah! Hüi-bí ah! Kín khui-m£g,  jiok chhut-lâi.  Hit-sî s„ gõeh-àm-mî àm-bîn-bong, khì that-tiõh chiõh-thâu soah pãh-tó, kàu-chia siông-siông bô chiãh, hôan-ló, koh bat pë° chiân lé-pài t„ ka°-gãk ê pë°-„°, lâng tú pë° hó chin hi-jiõk, tó lõh-khì soah náu pîn-hiat.  Hit-sî kiâ°-kòe thang-á-m£g gôa ê hü-jîn-lâng óa-lâi kä i chhah,  h³ i the-teh, teh kä i lõah, i bãk-chiu koh thí-khui khòa°, bêng-bêng s„ Hüi-bí chiü khui-sia° kóng, Hüi-bí ah! Lí kiám ˜ s„ Hüi-bí. Ta° chit-tiãp lán t„ chia s„ hiän-sè, á-s„ £g-chôa° ah! Lán ta° s„ sí, á iáu õah leh?  Ek-sam ah! Chhiá° lí an-sim, chia s„ chháu-p¬, tiõh j…p-lâi khì läi-b„n.  Hit-ê hü-jîn-lâng kiò k±-ka°-ê lâi, tàu chhah-j…p gãk-pâng, h³ i khùn chiü chhut-khì.   

 15  Lâm-Kian  Ê Të-It Kong-Phòa°

Hit-mê chin-siän, chü án-ni khùn-khì, kàu thi°-kng kap Chhòa tçk-bü, chiü chë bé-chhia khì chhia-thau tah hóe-chhia lõh khì Lâm-kia°.  Khoa°-t„ û-sím ka°-pâng të 15 hö.  Hit-àm ü pêng-iú lâi thàm--i, chiü m¤g i ü beh chhiá° piän-h³-sü á-bô? I kóng boeh, boeh chhiá° sím-m…h lâng? Siü°-siü° leh, kóng beh chhiá° Tân Pek-him, chit-ê s„ chin chhut-miâ ê piän-h³-sü, bat kòe-khì J…t-pún liû-hãk, ü tit-tiõh hoat-hãk-sü ê hãk-üi.  Sî-j…t tiä°-tiõh 12 gõeh 5 j…t beh kong-phòa°, in kàu Lâm-kia° s„ 11 gõeh 30, án-ni iáu-ü 5 j…t kú ê iû-ü, s…t-chäi s„ lóng ˜-chún lâng lâi sa°-kì°; chóng-s„ tián-gãk-koa° chiãh chî°, chiü thau-chún lâng lâi àm-ch„° chhöe i. Keh-j…t pêng-iú chiü chhöa Tân Pek-him piän-h³-sü lâi chhöe--i, iä kì°-b„n ê sî, Ek-sam chin hoa°-hí, put-chí pek-chhiat tì-ì pài-thok i, chêng-thâu it-lí kóng h³ i thia°.  Chóng-s„ Pek-him ê ì-sù, s„ chin oh-tit piän: in-üi bêng-bêng s„ tòe lí teh-më i ê sia°, siak lõh--khì  Iä hit-sî iä bô pãt-lâng t„-hia thang chhia i lõh-khì.  Tân pek-him chiü koh m¤g i, Lí khì tî-pi° ê í-chêng khì tó-üi?  Böe-khì tî-pi° ê í-chêng, góa khì Sài-hoe-lâu.  Khì hia chhòng sím-m…h?  Khì hia thçh 1000kh¬ khì h³ lâu-chú.  Thái thçh hia-ê chî° khì h³ i?  Góa tö tùi in siõk Gçk-chu chhut-lâi, s¯-í thçh-chî° khì h³ in.  Hit-sî lí ü kap sím-m…h lâng khì? Kap Siù-chhun kap Gçk-chu khì.  Khì, in ü iöng chiú chhiá°--lí á-bô? Ü.  Án-n„ hó, án-ni hó.  Ta° lí tiõh lâi án-ni kóng.  Beh kóng án-chóa°, chia° lí kà--góa? Lí tiõh kóng 11 gõeh chhe 2 àm, lí chhöa Siù-chhun, Gçk-chu khì Sài-hoe-lâu, iä khì kap lâu-chú s¢g-chî°, hit-sî lí ü h³ in chhiá°.  Kóng án-ni kiám ë-ëng-tit?  Ë, ë, lí kóng hit-mê chiãh chiú liáu hui-siông chùi, iä chiú-chùi khong-khöng-phiân, khiä bë tiâu-të, cheng-sîn lóng hün-löan, h³ Siù-chhun, kap Gçk-chu chhah tò-lâi.  Iä kóng án-ni kiám ü l„-ek? Ü, ü, iä kóng lí lâi-kàu hia, gü-tiõh Hüi-bí teh khàu, iä lí khöng-khöng-phiân, phiân lâi-kau hia, Hüi-bí cháu óa-lâi, kä lí lám tiâu t„ kha-nih, iä lí khiä bë tiâu-të, sòa h³ i lám tó-lõh-khì, iä çh-çh-th±, iä Hüi-bí kä lí lám-tiâu-tiâu, t…t-t…t, lí hit-sî chùi-bâng-bâng, s¯-í ˜-chai si Hüi-bí iä put-kò t…t-t…t phún chiü-s„.  Iä beh koh kóng án-chóa°?  Koh kóng, teh phún ê sî, sòa phiân tùi tî-pi° khì, iä Hüi-bí iáu kä lí khiú teh, lí khöng-khöng-phiân, hit-mê gõeh-àm, s¯-í ˜-chia tî ê gûi-hiám, Hüi-bí sòa h³ góa kä i tá°-tó, liàn tùi tî-nih lõh-khì, s…t-chäi ˜-s„ thiau-í-k±, s„ chiú-chùi ê bû-ì-tiong.  Lí nä kóng án-ni, góa chü-jiân chiü ü lí-khì thang piän.  ‹-kú góa nä kóng án-n„ s„ pçh-chãt: in-üi hit-mê góa bô chiú-chùi, in-üi chiú, s„ lim sió-khóa nä-tiä°.  M-kú lí nä bô kóng án-ni, lí ài chò thiau-ì-k± ê chöe lâi pän, kia°-liáu khah täng; iä nä kóng chiú-chùi, án-ni s„ cheng-sîn bô tiä°, ¢g-bäng khah ë sià-bián--tit.  Chóng-s„ Ek-sam ê sim-khoa° chin kan-kh¯: in-üi hiän-hiän ë kì-tit i bô kä i that hiah töa-ë, lâi tì-kàu ë h³ i lõh-tî, sim-tiong tiä° chú-tiu° ü sím-m…h pãt-lâng ê s¯-chò, ˜-s„ i pún-sin.  S¯-í beh kóng án-ni s„ chin ˜-göan, iä nä kóng án-ni, sòa bë-ëng-tit, hit-sî beh chái°-iü°? Che góa ˜-ká° kä lí pau; put-kò, góa s„ kóng án-ni khah hó piän, nä bô khah oh-piän.  Ah! Siü°-liáu sim chin kan-kh¯.

Ta° j…t-kî í-keng kàu, chhe 5, 8 tiám khui-têng, thèng-chiòng óa 300 göa, iä ü 12 ê pôe-sím-koa° thang-kóng s„ chin sëng-hóng.  Khui-têng, sím-phòa°-koa° chiü m¤g 11 gõeh chhe 2 àm lí chái-iü° ëng kha that Hüi-bí lõh-chúi? Bô, góa pún-sin bô hit khóan kám-kak.  Hit mê-hng kap lí khì ê lâng lóng s„ hü-jîn-lâng, lí siü° in kiám ü that i lõh-chúi? Góa ˜-chäi, T„ hit-sî Hüi-bí ü lám lí ê kha á-bô? Góa bë-kì-tit lah.  Án-chóa° bë-kì-tit? Lí t„ Siöng-hái û-sím ê sî, lí ìn ü, kàu chia ia bë-kì-tit, he s„ chái°-iü°? Hit-sî góa ü chiãh-chiú-chùi.  Khì tó-üi chiãh?  Khì Sài-hoe-lâu chiãh.  Kiám-chhat-koa° chiü khì-lâi, kóng, án-ni bë-ëng-tit, t„ Siöng-hái û-sím, chiàu ü-sím-koa° ê siong-bûn lâi, kóng i ü m¤g lí chë-chë piàn, khòa° iáu-ü sím-m…h öe thang kóng, lí lóng bô ìn,  iä kä lí kóng nä bô ìn chiü beh kä lí chún-chò sü-s…t lâi kè-sàng.  Lí iä tiäm-tiäm àn-chóa° lâi-kàu chia ê ke se°-chhut chiãh-chiú ê öe?  Tân Pek-him chiü khì-lâi piän kóng, kiám-chhat-koa° ê öe bë-bián-tit siu° kiông-sû tõat chèng-lí, lâng ê kì-tî chái°-iü h³ lí ë liäu-it?  Hit-sî bë-kì-it chit-sî lâi kì-tit, mä s„ iáu ë-ëng-tit.  Koh t„ û-sím ê sî, û-sím-khoa° kiám-chhái s„ ëng t…t-t…t ok--ê, s¯-í i ˜-göan kä i kóng, lâi kàu-chia chiah kóng.  Án-chóa° kóng án-ni bë-ëng-tit?  Kiám-chhat-koa° chiü chhéng kóng, nä-s„ án-ni chhiá° phòa°-koa° tiú° tiàu chiú-lâu ê lâu-chú lâi m¤g, khòa° i hit-àm chiãh göa-chë chiú.  Phòa°-koa°-tiú° thàn i ê ì-kiàn.

Khì tiàu ê sî phòa°-koa° chiü koh m¤g, iä Hüi-bí põah-lõh chúi ê sî lí nä ˜-s„ chûn ok-ì chai°-iü° bô liâm-pi° kiù i khí-lâi? In-üi chin àm koh bô pang-chhiú.  Koan-hë sè°-miä ê sü, àm chia°-iü° bô tiám-teng? Läi-b„n bô lâng.  Lín hü-k„n mä ü phài-chhut-s¯, chái°-iü° bô kín thong-ti? Ek-sam bô-öe thang ìn.  Piän-h³-sü chiü khí-lâi kóng, Hit-mê i to chiú-chùi, s¯-í sim bë hiáu-tit siat-hoat hit-chân sü, kàu thi°-kng chiú chùi kòe.  I to ü kiò t£g-kang kín khì h², tì-ì beh lâi chhöe.  Tú ìn liáu ê sî, Sài-hoe-lâu ê lâu-chú chiü j…p-lâi, phòa°-koa° chiü kiò i chiù-chöa,  i chiü chiù-chöa, tek-khak bô kóng pçh-chhat: tõk-tõk chiáu i s¯-chai lâi kóng.

 16    Të 2 Kong-Phòa°

Lâu-chú chiü kóng, Chiàu góa s¯-chai, Ek-sam peng-sî s„ gâu chiãh-chiú ê lâng, pãt-häng i khiok khah ˜-ài; put-kò bçh-á chiú chám-jiân ë-lim, óa pòa°-tá°; góa iä bat khòa° i lim; iä hit-mê chiah lim óa 2 kan, nä-tiä°.  Kóng liáu chiü chë--lõh-khì.  Kiám-chhat-koa° chiü kóng, Ta° chiàu Sài-hoe-lâu lâu-chú ê öe, Ek-sam hit-mê chí-ü lim óa 2 kan, ta° ài üi-tiõh khah khak-s…t ê in-toa°, ài chhiá° sím-phòa° koa°-tiú° lí koh m¤g i ch…t-piàn,  khòa° khak-s…t s„ án-ni nä-tiä° á-˜-s„.  Sím-phòa° koa°-tiú° chiü koh m¤g, lâu-chú, Ek-sam khì lí hia kó-chin lim hiah-ê nä-tiä°: s„, Kiám bô koh lim pãt-m…h? Bô.  Chiü koh chë--lõh-khì.  Kiám-chhat-koa° chiü kóng, Ta° liãt-üi chiàu lín s¯ thia°, Ek-sam pêng-sî ê kham-tit lim pòa°-tà° bçh-chiú ê lâng, hit-àm lim bô 2 kòan, chái-iü° ë chùi, án-ni bêng-bêng s„ peh-chhat.  Piän-h³-sü chiü khí-lâi töa-sia° hoah kóng, án-ni kiám-chhat-koa° bë-bián-tit kòe-hün, lí s„ kiám-chhãt, kiám ë sái-tit chò kàm-tëng-jîn? Lí iä bô chhin-sin kap i chò-hóe kiâ°, lí iä chai i kó-chin s„ bô chùi.  Án-chóa° i pûn-lâng kóng ü chùi, iä lí kóng bô chùi? Kiám-chhat kóng, Nä-s„ án-ni, góa ài sím-phòa° koa°-tiú°, chhiá° Lâm-kia° ê „-tiú° lâi giäm.  Khòa° chit-ê lang ê khì-chit, kó-jiân chiãh 2 kòan bçh-chiú chiü ë-chùi kàu hái sí-lâng sòa ˜-chai á-bë.  Tùi án-ni chek-sî khì chhiá° „°-tiú° lâi. „°-tiú° s„ chin chhut-miâ ê I-hãk phõk-sü, bat kòe Tek-kok liû-hãk kú-kú.  Ek-sam chai, chhám lah, h³ chit-ê phõk-sü lâi giäm, ún-tàng liân-pi° chai.  ‚°-tiú° sè° G² miâ Chài-seng, j…p-lâi liâm-pi° kä i giäm, giäm-liáu hoat-piáu kóng, chiàu i-hãk chiü° lâi kóng, chiù i ê thé-chit kì-jiân s„ siöng chiãh-chiú ê lâng, koh bat siông-siông chiãh 6 kòan, iä chit-pang chiãh 2 kòan s„ bô chùi ê lí-khì; koh góa ü chhiam i ê hoeh chhì-giäm, chai i ê hoeh í-keng ü hit-hö jím-näi chiãh che chiú iä bô hiah khòai chùi ê sèng.  Kiám-chhat-koa° chiü koh m¤g kóng.  Iä lâng nä í-keng chùi, kàu liän häi-sí lâng iä bë-kì-tit, án-ni ê chùi hit-sî náu kap sim-chöng ê khóan se°-chò chái°-iü°? Lâng nä kó-jiân chùi kàu án-ni, chiü náu lóng löan, ü-sî ü náu-kin piãk-l…h ê gûi-hiám: in-üi hit-sî hoeh lóng kiâ° chin kín, tãk-üi ê hoeh-kin lóng öe chin töa-tiâu, sim-chöng iä chhéng, seng-khu bô-lat, khöng-khöng-phiân bë chü-iû.  Iä nä-s„ án-ni hit-sî ê sim-lí chái°-iü°?  Hit-sî nä ph¬-thong ê chùi, sim s„ iáu chäi-chäi, khah siông chhùi-poe-poe; ‹-kú täi-chì iáu chai, kóng liáu chiü chë--lõh-khì.  Kiám-chhat-koa° chiü kóng, ta° kì-jiân chiáu I-hãk phõk-sü ê öe, lâng nä sió chùi, sim chiü iáu chäi-chäi, nä kì-jiân töa-chùi chiü chùi tiõh s¯-chò ê sü, liáu-äu bë-kì-tit.  Ta° chiàu Ek-sam 5 öe, i chùi-äu iáu ë-kì-tit i ü lám i ê kha, án-ni bêng-bêng s„ sió-chùi koh s…t-chäi sî bô sió-chùi, in-üi i ê thé-chit kap pêng-sî ê chiú-liöng, tek-khak ˜-si 2 kan bçh-chiú ë chùi ê lâng.  S¯-í bêng-bêng s„ thiau-i-k± lâi cho.  Piàn-h³-sü kàu-chia iä siü° bô l³ thang piän.  Ek-sam ê b„n ch…t-chün-chhe° ch…t-chün-lçk, thâu-khak chhih-chhih.  Kiám-chhat-koa° kóng, chiáu ch…t kóan ê chöe-chöng, kì-jiân bô öe thang piän-kái, góa kiû bêng tiõh sí-hêng: in-üi s„ ok-ì ê sat-jîn sü-kiä°.  Phòa°-koa°-tiú° toh-téng chiü tah-lõh-khì, kóng, Ek-sam, lí iáu-ü sím-m…h öe thang piän-kái; nä bô koh 10-hun kan beh kä lí sí-heng soan-kò.  Ek-sam kap piän-h³-sü lóng tiäm-tiäm, bóan-tiû° ê lâng iä lóng tiäm-tiäm, sim chin kan-kh¯, óan-jiân të-gçk.  Sî-cheng t…t-tiãk, t…t-tiãk sia° tit-tit kòe, chhun 5 hun, chhun 4 hun, chun 3 hun.  Ah! Ek-sam ê sè°-miä, kàu t„ kin-á-j…t, nä tëng sí-hêng liáu-äu chiü bô lâng ë tit kái-çk. Ah! Ek-sam ê sè°-miä, chhun 3 hun kan.  Ek-sam ê bãk-sái chhë-chhë tò.  Pông-têng ê lâng täi-ke sim lóng teh siü°, t„ chit sî kiám lóng bô lâng thang kóng kúi-kù lâi kiù i mah? Ek-sam ê sim-tiong t…t-t…t kiû Siöng-tè tiõh kiù i ê lêng-hûn.  Hit sî Ek-sam ê tiü°-•, iä lâi t„ hia khòa°, sui-bóng i s„ hài sí cha-b¯ kiá°, s„ tùi-tçk; ˜-kú khah phái° iä s„ kiá°-sài, bãk-sái nih-nih lâu. Siù-jîn t„ hia chë, iä s„ ˜-kam. Ah! 2 hun-cheng.  Sím-phòa° koa°-tiú° töa sia° hoah kóng, Ek-sam, chhun 2 hun-cheng, lí kiám lóng bô thang kóng? Sím-phòa° koa°-tiú° tú kóng soah.  Tiû°-äu ü ch…t-ê sia° hoah kóng, chit-ê lâng nä pän sí-hêng s„ bô kong-tö.  I ê täi-chì thâu-káu-bóe góa lóng chai.  Täi-ke chú-bãk khòa°--i, s„ ch…t-ê cha-b¯ gín-ná, kin-nî óa 20 hòe ê chó-iü, chhëng ¬-hoe-á sa° s„ ph¯-thong-lâng.  Kiám-chhat kiò-chiáng hoat-têng ê lâng kä i kóa° chhut-khì.  Kóng hit-ê cha-b¯ gín-ná s„ siáu cha-b¯ tùi án-ni hit-ê cha-b¯ gín-ná h³-lâng thoa chhut-khì, cha-b¯ gín-ná bãk-sái nih-nih-lâu.  Chia án-hä.

Kóng Piän-h³-sü khòa° chit-chân sü chek-sî peh khí-lâi, kóng, chit-ê cha-b¯ gín-ná chiü-s„ Ek-sam ê sè°-miä, i s„ Ek-sam chòe-hó ê piän-kái.  Chái°-iü° kiám-chhat-koa° kóa° i chhut-khì? Án-ni bë-bián-tit ü oan-óng ê üi.  Lán ê hoat-lýt kián ˜-s„ beh heng-hõat phái°-lâng lâi pó-h¬ hó-lâng?  Ek-sam bô hit-hö chöe, siü khut, iä chit-tiãp thi° thè i khui-l³, án-chóa° Kiám-chhat-koa° ëng ok-ì lâi at-ch…t chit-ê hó ê õah-l³?  Kiám-chhat-koa° kóng, bô, i bêng-bêng s„ siáu-lâng, nä-s„ hó-hó ê lâng, i kiám ˜-chai hoat-têng s„ sin-sèng.  Kui-kí chhiú-siõk i kiám ˜-chai?  I nä ài chò piän-h³ ê chèng-jîn, i ü siong-tong ê chhiú-siõk, chái°-iü° bô thàn.  Bô, i-s„ cha-b¯-gín-ná-lâng bë bián-tit khah ˜-chai, góa sìn i s„ tùi chit-kiä° sü-kiä°, töa ü koan-hë thàu-thiat ê lâng; nä bô, i cha-b¯-gín-ná-lâng t„ chiah-chë lâng ê tiong-kan, i tek-khak bô khí-lâi kóng i lóng chai.  Bô, hit-ê cha-b¯-gín-ná s„ n¡g-sim, iä ch…t-sî ê kám-chêng nä-tiä°.  Án-ni chin bô lí-khì, góa chhéng chit-kiä° sü iân-kàu bîn-á-j…t, h³ góa lâi khì chhöe ch…t-ê hü-jîn-lâng kàu tiõh, thang lâi chò hó ê piän-h³-jîn.  Kián-chhat-koa° kóng bë-ëng-tit, chèng-kú í-keng chhiong-hun, ˜-thang koh chhiân; koh chhiân ài ü pê-pëng: Piän-h³-sü kóng, Nä-s„ án-ni töa bô kong-tö, án-ni lán ê lýt-hoat s„ l¬-bäng, õah-tauh, s„ h„n-bë-tit lâng sí; nä s„ án-ni ü õah-l³ thang kiù-lâng, iä lán ˜ chhái-iöng, nä ˜ iân-kàu bîn-ná-j…t, bô, t„ chit-tiãp iä chhiá° liöng 3 tiám-cheng h³ góa lâi-khì chhöe.  Hit-tiãp chë-t„ tâi-äu ê pôe-sím-ôan, tiong-kan ch…t-lâng peh khì-lâi kóng, ná-s„ án-ni chiáu góa siü°, lán í-keng chü-ch…p kòe ë-p³ ê tiám-göa lah, lóng bô hioh-khùn.  Ta° tiõh hioh-khùn, iä chiong chit-ê sî-kan óa 2 tiám-cheng kú h³ piän-h³-sü khì chhöe; chhöe nä ü, chiah koh lâi phah-s¢g, nä bô, chiah chü án-ni kái-koat.  Sím-phòa° koa°-tiú° ìn, hó.  Tùi án-ni bêng-lëng chiäm-sî hiu-têng, ë-p¬ 3 tiám pòa° koh khui-têng.  Tai-ke hioh-khùn.  Chia àn-hä.

Piän-h³-sü kín chë chü-töng-chhia sì-kè chhöe, m¤g hoat-„° m£g-kháu ê thoa jîn-lçk-chhia--ê khòa° ü khòa° i kiâ° tùi tó-üi khì, täi-ke pò kóng, oat-tùi tò-chhiú-pêng ê töa-ke khì.  Kàu hia chhöe bô, chhöe-lâi-chhöe-khì, kàu 3 tiám pòa° koh khui-têng.  Sím-phòa° koa°-tiú° m¤g kóng,  Ta° chhöe ü á-bô? 

 17 Kiù-Chhe°

Piän-h³-sü khí-lâi hôe-tap, kóng chhöe bô.  Chiap-sòa koh kóng, án-ni góa chin ˜-göan, kiám-chhat-koa° hán-hoah hit-ê hü-jîn-lâng, hü-jîn-lâng s„ lú-sèng, lóan-jiõk, i t¢g-toh hoah lâng thoa i chhut, án-ni chin-chià° oan-óng.  Kiám-chhat-koa° kóng, bô, hit-ê hü-jîn-lâng chiáu góa ê ì-kiàn s„ piän-h³-sü chhià°--ê: in-üi siông-siông ü piän-h³-sü ëng täm-põh chî° lâi chhià° hit-hö bû-näi-hàn, lóng nä i piän bô-öe ê sî, chiah chhiá° i jián ch…t-kù, h³ i ü ki-höe thang koh piän; nä ˜-s„ án-ni, i nä kó-chin chai, tek-khak ë lâi chù-siú.  Piän-h³-sü chin siü-khì, kóng, kiám-chat-koa° ná kóng ná bô chêng-lí, án-chóa° kóng s„ góa khì chhià° hit-ê hü-jîn-lâng lâi jiáng-ê?

Tú-tú cheng-lün ê sî, Tek-bü tham-cheng Chòa Thian-phêng j…p-lâi, peh chiü° tâi, phak t„ Sím-phòa° koa°-tiú° ê h„°-khang teh kóng-öe, chin sè-sia°, iä sím-phòa° koa°-tiú° chin giâu-gî, chhùi ch…p-ch…p-kiò, piän-h³-sü sim teh siü° phah-s¢g ü ¢g-bäng ê l³.  Ek-sam chin kia°, i ê ì-sù kan-ta siü° ta° ë sí lah, lâi khì £g-chôa° kì° Hüi-bí.  Chhòa Sian-si° tùi phòa°-koa° kóng, kiám-chat-koa° iä s„ chin giâu-gî ê khóan, gôan-in chiü-s„ Chhòa sian-si° chhöa 2-ê hü-jîn-lâng lâi, ch…t-ê kóng s„ S¯-lân, ch…t-ê kóng s„ Hüi-bí, 2 lâng ka-t„ lâi chü-siú.  Ah! Chin-chià° kî-kòai, thái ü chit-hö sü ah!  Phòa°-koa°-tiú° chiü kiò 2 lâng chhut-lâi, täi-seng kiò Hüi-bí chhut-lâi, h³ Ek-sam j„n, khòa° chit-ê kô-chin s„ Hüi-bí á-˜-s„.  Ek-sam khòa° ch…t-b„n chin kia°, sim-koa° àm-àm teh siü° s„ Hüi-bí ê lêng-hûn hián-sèng.  T…t-t…t jiáng, Hüi-bí, Hüi-bí lí tiõh sià-bián góa.  Thèng-chiòng täi-ke chin kia°, ü-ê peh-peh khí-lâi khòa°, in-ü täi-ke lóng siü° kóng, Hüi-bí sí, chái°-iu° kin-á-j…t iáu t„-chia.  Phòa-koa° chiü m¤g, lí kó-chin s„ Hüi-bí á-˜-s„?  Hüi-bí ìn kóng, s„.  Lí kiám ˜-s„ í-keng sí? Bô, góa kóng lín chiü chai.  Ta° chhiá° lí kóng. 

Góa 11 gõeh chhe 2 àm, t„ tî-pi°, góa chhöa góa ê lú-p„ S¯-lân chò-hóe khì t„-hia kî-tó, in-üi góa kap S±-lân lóng-s„ ki-tok-t³.  S¯-lân khòa° i ê tiöng-hu kap 2-ê sè-î lâi, chiü bi-cháu, chhun góa t„-hia, iä góa lám tiöng-hü ê kha, i kä góa that-khì.  Hit-sî góa ü t¢g-lap-chë; chóng-si bô t„-kàu siak-lõh tî.  Góa ë siak-lõh tî, ˜-s„ tiöng-hu ê kha that gó, s„ Siú-chhun ê kha that góa, kap kî-tha° iáu ch…t-ê hü-jîn-lâng ê chhiú sak góa, nä bô, góa bô hiah khòai lõh tî.  Ta° Siú-chhun that lí, lí kiám ü sím-m…h chèng-kù.  Ü, i that góa, góa beh siak-lõh tî ê sî, góa ü giú tiõh i ê phôe-ê-chiam, iä i ê phôe-ê-chiam ü ëng kim-ê hoe lâi j…p Ek-sam 5 siöng (che s„ hiän-täi göa-kok chòe liü-hêng-sek ê ê chiü-s„ chiong siöng chun-kèng, s¯ thià° ê lâng ê siöng lâi j…p-t„ ê-bóe 5 hoe) hiän-sî t„-chia. Chiü tùi të-á jîm khì-lâi, iä góa siak-lõh-khì ê sî, chhiú iáu pan-t„ tî-pi° ê chiõh-thâu beh liòng khí-lâi, hit-sî Ek-sam cháu khì jián kiù-lâng, iä Gçk-chu kä góa pak chhiú sòa chhia lõh-khì. Hit-sî góa beh tîm lõh-khì, ü sa-tiõh i ê chhiú-tê bóe, s¯-í i ê chhiú-chí ü ch…t-liãp, kim-kong-chiõh h³ goa giú tiõh, lãk t„ góa chhiú-nih, hit kha chhiú-chhí pêng-sî s„ góa teh ëng, chõh kýt-kýt siông-siông ka-lãuh, tùi i lâi, Ek-sam kä góa pak h³ i kòa.  S¯-í hit-mê hit-liãp chiõh-á chiah ë lak-t„ góa ê chhiú, ta° lóng t„ chia chò chèng-kù.  Iä góa põah-lõh-khì ê sî, chháu-se phè-teh tîm-lõh-khì ê sî ü koh phû khí-lâi, hit-sî Siù-chhun kap Gek-chu n¤g-lâng í-keng cháu-khì.  Góa phû khí-lâi

 ü khî°-tiõh ch…t-chiah bán lêng-kak ê chûn-á.  In-üi góan ê tî-té ü pàng lêng-kak, góa khî°-khí-lâi chûn-a-téng ê sî, kiò S±-lân, i bih-t„ töa-chhiü äu, kín chhut-lâi, ëng ch…t-tiâu gín-ná hì°-chhân-chhiu t¤g-t„ chhiü-kha ê soh-á, ch…t-thâu hiat h³ góa, góa kä i pãk-t„ chûn-á, ch…t-thâu h³ S¯-lân thoa, án-ni giú chiü° höa°, tùi hit-tiãp góa ü tô-cháu, iä S¬-lân tè° ˜-chai tò-khì iä tùi hit-sî góa cháu-tùi Siöng-hái khì sì-kè kä-lâng chú-chiãh, lóng-s„ tú-tiõh phái°-thâu-ke.  S¯-kí khì chhöe ch…t-ê Bõk-su.  Bõk-su siông-sông khì ka°-läi kong tö-lí.  S¯-í ín-chin góa j…p ka°-gãk ê pe°-„° chò khàn-h³-hü.  Hit-tiãp góa kái-miâ chò Lîm s„ Siok-cheng s¯-í bô lâng chai.  Ü-ch…t-mê Ek-sam beh chü-chin, t„ ka°-pâng góa khòa° i jiok chhut-lâi, äu-lâi siak-tó t„ chháu-p¬-á, góa kä i chhah teh t„ góa ê chhiú.  Hit-sî i pë°-äu náu pîn-hiat put-séng-jîn-sü, góa kap k¯-ka°--ê kä i chhah j…p-khì khùn, hit-tiãp góa ü khioh-tiõh i ê ûi-giân-sü, chit-tiãp t„-chia, chiü thçh kau phòa°-koa°, kóng kàu chia Ek-sam ê sim hui-siông ê hoa°-hí, iä kia°, chiah koh siü°-kì° hit-mê t„ Siöng-hái ü-sím ka°-pâng ê sü.  Iä góa üi-tiõh thãk chit-tiu° ûi-giân-ch¤g.  Chai kó-chin ˜-s„ i chûn ok-ì beh häi góa, s¯-í, góa chiah thiau-kang beh lâi üi i piän-kái.  Siat-sú nä bô chit-tiu° ûi-giân-su, góa koat-tòan siü° ˜-ài koh j…p i ê m£g, s¯-í chò góa cháu.  Kóng kàu chia Sím-phòa° koa°-tiú° kóng, án-ni hó, chhiá° chë.  Chiü kiò Su-kì lâi thãk ûi-giân-ch¤g, thãk liáu kó-jiân ü-iá°, Ek-sam s„ iáu chûn thià° Hüi-bí ê sim, chiü koh kiò S±-lân lâi m¤g.

 18    Hoan-Hí Ê Bak-Sái

S¯-lân chiü kóng.  Hit-mê góa kap góan a-niû t„ tî-pi° kî-tó, iä góa khòa° góan a-koa° kap hit-ê sè-î lâi, góa ü khì bih-t„ chhiü-äu, khòa° góa A-niû h³-lâng chhia lõh-khì, góa chin kia°; chóng-s„ ˜-ká° jiáng, kia°-liáu góa iä ë siü-häi.  Góan a-koa° khì hoah kiù-lâng ê sî, Siù-chhun chiü khan Gçk-chu ê chhiú ná kiâ° sè-sè sia° kóng, ta° thò-tòng lah, bô chit-ê chhá-ke, lí góa thang am-sim; chiü koh kóng, góa kä i that ch…t-ê bô sím-m…h lõh-khì, iä lí ü kä i sak-kàu tîm lõh-khì bô? Gçk-chu ìn kóng, ü.  Ta° hó, ta° hó, ˜-thang h³-lâng chai, ë-hng ¬-àm thi°-të, s¯-í  bô iàu-kín.  N¤g-ê ná-kóng ná khì, chiü góa kín siat-hoat kiù góan a-niû, keh 2-3 j…t, góa liâm-pi° h³ siù-chhun kóa° chhut-lâi, ta° góa koh kap lâng tòa, iä téng-p¬ góa ü lâi khòa° lâng kong-phòa°, hit-sî góa chin hó-tá°, khí-lâi pó A-koa°; chóng-s„ h³-lâng kä-góa chhia chhut-khì, iä khì kàu l³-nih, koh gü-tiõh góan a-niû, chiü chò-hóe tò-khì góan sin thâu-ke hia chiãh-p¤g.  Chiah-p¤g pá chiah chhöa-lâi kì° Chhòa sin-se°.  Sím-phòa°-koa° thia°-liáu chiü kóng, Ta° chiáu i s¯-kóng, i ü giú-tiõh Siû-chhun ê ê-bóe ê hoe, ü j…p siöng, ta° khì tiàu Siù-chhun lâi.  Siü-chhun chü Ek-sam h³-lâng liãh-khì Lâm-kia° ê sî, chiü chin kia°, sòa chhin-chhiü° siáu-ê tiä° göng-göng, böe-hiáu hôan-ló, in-üi kòe-thâu kia°, iä sòa chiong ê thçh-lâi tùi, kó-chin ü-iá°, Siù-chhun kàu-chia iä láu-s…t j„n, koh kiò lâng thçh Ek-sam khì Siöng-hái s¯ ëng ê lú-hêng phôe-pau lâi, Phôe-pau ëng hong-tiâu hong-teh, s„ Siöng-hái ê û-sím phòa°-koa° kä i hong.  Gçk-chu beh bâi-chông ê sî, kim-khì l„ lóng pak khí-lâi siu t„ phôe-pau läi.  Köa° lâi, chiü m¤g Ek-sam chit kha s„ lí-ê á ˜-s„? S„.  Ta° bô lâng kä lí khui.  Gçk-chu hit-j…t bâi-chòng, kim-khì ü lóng pak khí-lâi t„ chia á-bô? Ü, hit-j…t kòa kúi kha chhiú-chí? Kòa 6 kha.  Ü kòa söan-chiõh ê chhiú-chí bô? Ü kòa t„ tò-chhiú ê tiong-chiá°, ü siu-j…p t„ chit siu°-läi á-bô? Ü, só-sî Ek-sam ka-t„ kòa t„ kh¬-tòa.  Chiü thçh-lâi khui.  Khui liáu tiám kim-khì chin-chu ko-jiân lóng t„-teh, chhiú-chí iä 6 kha; tiong-kan ch…t-kha s¯ j…p ê chiõh á lak-khì, bêng-bêng s„ pian lãk-khì ê kì-hö.  Chiü kiò Hüi-bí, s„ chit-kha chhiú-chí á-˜-si? S„.  J…p khòa° mäi, lí s¯ thçh ê pó-chiõh ü bô chit-ê khang á bô? Thçh-lâi j…p, kó-jiân ü Siü-chhun iä í-keng chü-j„n, koh chéng-kù chhiong-hun, tùi án-ni soan-kò Siù-chhun têng-ek 7 nî, äu-lâi pë°-sí t„ ka°-läi.  Iä Ek-sam siü sià bô chöe, thong tiû° ê theng-chiòng lóng tah-chhiú hoah bän-sòe.  Ek-sam chhin-chhek pêng-iú töa hoa°-hí.  Hit-sî Ek-sam kap Hüi-bí kap Lîm tiu°-ló-niû kóng, kiá°-ah chin-chià° s„ Án-niá ê chöe, kä lí kè h³ bô sìn-Chú ê lâng, chiah-ë lâi tì-kàu kian-á-j…t ë chiah chhám.  Ek-sam tùi chhùi ìn kóng, a-niâ ˜ s„ án-ni; lóng-s„ góa ê chöe, góa nä chü hit-sî jiãt-sim thia° tö-lí, bô léng-sim lâi chhöa sè-î iä bô án-ni, chin-chià° s„ góa léng-sim chhöa sé-î ˜-tiõh.  Hüi-bí kóng, ta° lín 2 lâng bián kòe-thâu iu-bün, s„ góa ê miä.  Ta° täi-ke tò-lâi.  Túi hit-tiãp khì, chiong tiü°-• poa°-lâi Lâm-kia°, chü Sü-liông-chng ê giãp khì h³ Siú-jîn, iä täi-ke tiü°-• kiá°-sài, läu-bó, cha-b¯-kia° lâi tiàm Lâm-kia°, hióng-siü hô-lõk sa°-thià° jiãt-sim kèng Chú ê ka-têng. Ta°  í-keng koh se° 3 ê häu-se° 2 ê cha-b¯ kiá°, tãk j…t hoa°-hí gîm-si o-ló Siöng-tè lâi kòe-j…t.  (Ah! Chiong cha-b¯-kiá° kè h³ bô sìn Chú ê ka-têng, kap chhöa sè-î ê ka-têng chin-chià° thang kia°)

Ko-hiông  裾野逸人

Löa jîn-seng tù.  

A.D. 1924: 11:1~8