Án-niá ê Bãk-sái   母  之  淚

Siöng-kòan) Án-niá ê Bãk-sái

1.    Pë-kiá° ê oan-ke

Ah! Chá-khí chin-chià° s„ hó ê chá-khí. Phang-hoe ê b„ tùi hoe-h£g h³ hong ch…t chün ch…t chün ah--lâi. Chhek-chiáu-á ki-bú ki-kiãuh, thiàu-bú t„ tiâ°-chêng kóe-chí chhiü ê tiong-kan. J…t-thâu tú chhut, kng-sòa° chiò kàu thia°-tiong. Hok-gôan peh thàu-chá khí-kâi teh sé-b„n, giãh-thâu khòa°-kì° i ê häu-se° Thian-sù ah tùi töa m£g j…p lâi, b„n âng kì-kì khöng-khöng tian, sin-khu chhàu chiú-hiàn. Hok-gôan peh chin siü-khì t…t-t…t me--i.  Thian-sù ah tè° bô thia°-kì°, chiü phîn tùi pâng-nih jip khì. I ê hü-jîn lâng ˜ kap i sio-chioh m¤g, chò in täi-ke khì chiãh p¤g. Chit ê hü-jîn lâng s„ sim-pü-á io ê, se° chò kòe-tit khì; khó-sioh bô thãk-chheh, koh pãk sè-kha; s¯-í tãk häng khah n¡g-chiá°. Sió-thêng Pó-bí lâu, khui chhài-toa° kap phiâu-chhiong-hùi kiöng 15 kh¬ beh lâi thçh chî°. Ah! Lün Thian-sù ah, s…t-chäi chin khó-±°: chiãh s„ san-tin hái-b„; chhëng s„ chhôan lèng-lô pháng-si. In läu-pë chá-sî ü kóa ke-hóe lóng h³ i khai-liáu khì. Koh pau-chh„ ch…t ê cha-b¯ t„ Thài-lõk h£g; bô siü° beh chò chèng-giãp. Hia°-t„ chë-chë lóng phah-s¡g khì; chí ü chhun ch…t ê sió-möai kin-nî 8 hòe, kap hit ê sim-pü-á  b¯ ch…t ke kiöng 5 lâng. Pë-bó iü läu, sió-möai l„ sè-hàn, pún-sin ˜ chò kang, koh phah-phún khai; s¯-í ke-läi chin siap, läu-pë sui bóng 60 liân hòe lah, iä tiõh siông-siông chhut-khì chò sió khóa seng-lí-á lâi thi°-thâu thiap-bóe. Chá-chêng Hok-gôan peh s„ hó-kòe ê lâng, in Läu-pë bat chò Ti-köan, i siàu-liân tông-seng-nâ iä köa°-phòa kúi-nä kha. Siàu-liân ê sî kçk hù-jü, beh chiãh-p¤g tiõh khau-cheng lüi-k¯; kàu kin-á j…t chãih läu lah chiah lâi siü-kh¯ kàu án-ni, put-chí òan-sin chheh-miä. 

Koh chá-khí chiap-tiõh chhài-tiàm khui toa° lâi thó-chî°. Ah! läu-hóe-á khì kàu chhùi-chhiu phùn-phùn-phùn, kha-chhiú lãk-lãk-chhoah. (chit chün teh khì siu° bän lah! chü-sè bô tiau-tok s„ pë-bó ê chhò-g³) Hok-gôan peh kóng i ˜-chai, i ˜ hêng; chóng-s„ Hok-gôan-• kia° liáu näu-sü, iä h³ lâng tiàm m£g-kháu jiáng thó chî° phái°-sè, chiü kín j…p khì lâi-b„n, chiong i ê ¬-kin thçh lâi giãh ch…t lúi ¬-kin hoe, óa 3 chî° täng, tãt óa 16 kh¬, thau iap h³ hit ê lâng. ( khah siông läu-bó khah gâu sëng kiá°.) Täi-khài Hok-gôan-• ê kim-khì iä piàn beh liáu lah; chhun 2,3 häng, ta° ¬-kin hoe koh h³ lâng tí-siàu, chiü chhun 2 häng sió-khóa--ê nä-tiä°; ˜ kú üi thià° kiá° chiü bô sioh (Bô tek-khak án-ni chiü hö-chò thià°). 

Hok-gôan peh chai Hok-gôan-• chiong kim-á h³ lâng tí-siàu, chiü koh khah bô hoa°-hí khì, giãh ch…t ki kùn-á tùi in sim-pü ê pâng-nih chiü j…p-khì, chhut töa lãt tùi Thian-sù ah chiü kòng lõh-khì. Siàu-liân hó kha-chhiú, siám-p„ kòng bô tiõh, Thian-sù ah tùi in tia ê thûi-á chhiú° khí lài, kä i bö h³ tó. Läu-hòe-á siak tùi h³-tëng lõh khì, ai ch…t --ê sòa tiäm-tiäm. Hok-gôan • ah t„ chàu-kha thia° kì° sim-pü ê pâng phin-phòng kiò, läu--ê t…t-t…t chhoh, chiü cháu lâi khòa°. Kàu tiong-thia°, thia° tiõh lâng siak tó ê sia°, ãih ch…t-ê sòa tiäm-tiäm. Cháu kàu pâng-m£g khòa° läu-ê tó t„ pâng läi ê h³-tëng kha tiäm-tiäm, koh sim-pü teh khàu A-pa o-òe! Chiü chhi°-kia° hoah kiù-lâng, (sëng-ti giâ chàu, sëng-kiá° put-hàu). Chhù-pi° köng-köng kún, kín cháu lâi khòa°, ü-ê kín koeh, ü-ê kín ká kiu°-bó-chiap. Hok-gôan • ah ch…t-sî sim-löan, kha ýh-khãuh chông. Ta° ài chai Hok-gôan peh chái°-iü° chhiá° khòa° ë hôe. 

2. Phû-löng chiá liû-tì chhut-hoat

Kiù óa pòa° tiám-cheng, Hok-gôan peh ah chiah hôe-hûn, lâng teh kiù in läu-pë ê sî, Thian-sù ah chò i

chhut-khì (put-hàu kàu kçk). Äu-lâi chhiá° kûn-thâu sai-hü lâi khoa°, chiãh siong-iõh, tó chiâ° lé-pài chiah khí-chh£g. Chhù-pi° khòa°-kì° i chit hö kiá°, chiü kap Hok-gôan peh chham-siông kóng, siá pín tùi koa°-thia° j…p, h³ i khì koai° t„ phû-löng chiá ê siu-iông s¯. Hok-gôan peh khí-thâu chin ˜ kam, äu-lâi khòa°-phòa kà bô hoat, chiü kä i j…p pín. Koh 3,4 j…t, kéng-chhat-thia° chiü lâi tiäu-cha, täi-seng kiò khì liû-tì kúi-nä j…t, m¤g pë-bó ê ì-kiàn, lóng tâng-ì chiü sàng loh Hoat-„°.

Chhit gõeh chhe 8 téng p¬ 8 tiám kong-phòa°, i ê kü-àn chò chhãt põah-kiáu 8 pái, tiong-kan kan-îm chë-chë häng; koh

chit pái ê ng¯-gçk, töa-töa put-hàu. Chiü tëng chöe beh kä i koai° t„ Phû-löng s¯ 6 nî. Koat-tëng 7 gõeh chhe 10 beh chhut-hoat. 

7 gõeh chhe 10 thàu-chá 6 tiám göa, s¯ ü ê höan-lâng lóng khan beh khì chë hóe-chhia. In s¯ tiàm ê siâ° s„ t„ Pó-tëng, tùi

Hoat-„° liû-tì-tiû° kàu chhia-thâu óa 3 lí l³.  Hit j…t 70 göa-ê beh siü kè-sàng kàu Phû-löng chiá ê siu-iông-s¯; tiong-kan

ü ch…t ê hü-jîn lâng, ëng a-phiàn hun kiáu môai lâi thäu sí in ang; iä ch…t-ê s„ sió-t„ üi châi-sán sa°-chi° ê sü, thâi sí hia°-ko, kä hiat h³ chúi lâu. Ah! kóng bë liáu, lóng s„ siä-höe ê chiù-thâng. 70 göa-ê pâi ch…t liãt; ü-ê sa° phòa-phòa, ü-ê kha

se°-thià° nöa hap-hap; ü-ê töa t¯-tháng, b„n ¢g phi-phi; ü-ê giãh kóai°-á, ü-ê thâu-m£g sàm-sàm. 7 tiám sî-cheng tân, tãk-ê tùi ka°-gãk chhut-lâi; n¤g-ê pãk chò-hóe, ch…t-tùi ch…t-tùi, lóng chhëng âng-sa° kòa thih-liän, iä ü-ê phö kiá° teh chiãh ni. Ah! chin khó-lîn; ü-ê gín-ná gö kàu sán pi-pa, iä bô sím-m…h ni thang h³ in chiãh.  Hóe-chhia 7 tiám 45 hun beh chhut-hoat, s¯-í chin kóa°-kín, khàn-siú chin hêng-gçk, chin ok, t…t-t…t kä in thoa, kiâ° khah bän-ê, ëng kha kä in chàm chöe ê pò-èng, èng-kai) lóng bô lîn-bín ê sim.  Ah! Hiah ê höan-lâng ê pë-bó, b¯-kiá° chë-chë lâi t„ ka°-gãk ê m£g-kháu teh tán beh khòa° i ê kiá°.  Hok-gôan • ah chhöa i ê sim-pü kap i ê cha-b¯ kiá° Bí-hôai ah khiä t„ ka°-gãk chêng l³-pi° ê chhêng kha teh khòa°.  Ch…t-tùi ch…t-tùi t…t-t…t kòe, khòa° kàu bóe-á të 3 üi, chiü-s„ i ê ki��° kap iáu ch…t ê thâi lâng höan liân chò-hóe, Khàn-siú khan leh.  Bô tiu°-t„, Hok-gôan • ah sòa sim sng háu chhut lâi, teh kiò i ê kiá°; sim-pü, cha-b¯ kiá° iä lâu bãk-sái (khah phái° iä s„ kiá°).  Thian-sù ah thêng kha õat kòe lâi khòa°, h³ Khàn-siú kä i sai lõh khì, kóng ˜-chún i l³-tiong kap lâng kóng öe.  Tiãp-á-kú th²-hún phöng-phöng eng, chiü kàu chhia-thâu. 

Phû-löng chiá siu-iông s¯ t„ Böng-k¯, k„n Se-pí-l„-a ch…t ê siâ° hö-chò Mäi-mái siâ°.  Hóe-chhia tiõh tùi Pak-kia°,

Tiu°-ka-kháu, Lûn-kh¯ keng-kòe.  L³-thâu tiõh chë óa chiâ° chãp j…t ê hóe-chhia. Hok-gôan-• khòa° kiá° h³ khàn-siú koat, chiü ná ˜ kam sim, tòe höan-lâng ê äu-b„n t…t-t…t kiâ° kàu chhia-thâu. Kàu üi ì-keng 7 tiám 30 hun, koh 15 hun cheng chiü beh chhut-hoat. S¯-í bô hioh-khùn, liam-pi° ch…t tùi ch…t tùi khan chiü° hóe-chhia, s„ h³ in chë tü hòe-být chhia, chhu tiü-kó h³ in che, khóan-thäi in chò chhin-chhiü° ti. Káu tiám hóe-chhia pi-á tân, chiü khui chhia. Hok-gôan-• kap sim-pü, cha-b¯ kiá° Bí-hôai ah khui sia° khàu kàu ó°-ó° kiò. Thian-sù ah b„n lóng bô õat chhut lâi khòa° in, ka°-s„ teh ˜ göan in kä i j…p-pín á-si teh iu-bün. Bô chêng ê hóe-chhia t…t-t…t kiâ° khì. Hok-gôan-• chit sî sòa hün tó t„ th²-kha.

 3.   Pë°-chh£g ê bãk-sái

T„ thêng-chhia-tiû° ê Kèng-chhat kín cháu-óa--lâi. Iãh-tiû° täi-ke chiü chhah j…p it, 2-téng e täi-hãp-sek, h³ i tó t„ n¡g-n¡g ê í, kín iú° léng chúi lâi kä i ù thâu-khak, kap heng-khám, thêng tiap-á-kú chiü chai lâng. Iãh-tiû° ü chiong täm-põh phô-tô chiú h³ i lim, chiü cheng-eng. Che s„ läu-lâng hiat-khì soe-lám koh ch…t-sî kòe-thâu hôan-ló, hoeh sòa phö-sim. I cheng-sîn khí-lâi, kap sim-pü cha-b¯ kiá° iân-l³ háu. Siü°-kì° ka-t„ ê phái°-miä: chêng hó-giãh, ta° sàn-hiong; kiá° liân-liân sí, chhun ch…t ê iü put-hàu, sui-bóng õah, iáu-kú chhin-chhiü° sí. 3 ê óan-jiân chhin-chhiü° sàng-chòng tò-lâi ch…t-iü°. Chhù-pi° täi-ke chin tông-chêng lâi an-ùi, kóng Giõk-put-tok put-sêng-khì. Ah! He tö s„ thè lán kà-s„, kin-tú nä bë ké-pí°, put-sî tiä° l¯-khì, phái° miâ-sia°, ˜-tãt-tiõh l„ lán h¤g-h¤g, iä se°-sí s„ thian-s±. Kin-tú nä beh sí, t„ chhù-nih tiä° läm-sám chò, iáu khah gûi-hiám. Khì hia chiãh, khùn chiàu-sî, koh chò kang ün-töng. Phòa-pë° ü phû-löng-s¯ ê i-seng piän-piän, pí chhù-nih iáu khah ún ¬h! Täi-ke ch…t chhùi ch…t ch…h teh kä i kh¯-kh¢g; tiong-kan iä ü hit hö bû-ti-ê lâi kàu tè kap i háu kàu chhngh-chhngh kiò; chóng-s„ Hok-gôan-• thia° täi-ke s¯-kóng ü lí-khì chiü siü an-ùi. Koh Hok-gôan peh iä teh më án-chóa° hiah ˜-tam-su-iâ°, chiü ˜ ká° háu.

 Chia chhiá° àn-hä, lâi kóng Thian-sù ah t„ chhia-läi, Khàn-siú kàu sa°-t¢g chiong p¤g-ôan ch…t lâng ch…t ôan, iok-liõk óa 2 óa° p¤g, iä chiong ch…t liãp kiâm-môai-á, kap täm-põh chhài-thâu-á h³ in phòe. Pêng-s± ch…t mê khai tiõh 10-kúi kh¬: ng¯-liú-ki, âng-sio-hî, siù-kiû-ôan, hoah-kûn lim chiú, Chiok-hü koa°-pân; kin-á-j…t lâi kàu chia tiõh chiãh p¤g-ôan. P¤g-ôan ê bí bô sím-m…h pçh, chhò-chhò chiãh tiõh siap-siap; koh bô thng thang phòe, h³ i gö kúi-nä t¢g. Keh j…t, s„ të j„ j…t ê àm-sî, kàu k„n Tiu°-ka-kháu  ê üi, täi-ke khùn tiäm-chëng, tng hóe-chhia teh kiâ° ê tiong-kan, khòa° hóe-chhia kiâ° chin bän chiü chhõah t¤g thih-liän. Thian-sù ah tùi hóe-chhia thang-á thiàu chhut-khì. In-üi chit s¯-chäi t„ chiâ° lé-pài chêng ü töa chúi, s¯-í l³ ü liõh-á pang, chit tiãp teh siu-lí, s¯-í ü kiâ° khah bän. Khàn-siú thia° ü lâng thiàu lõh hóe-chhia ê sia°, chai ü höan-lâng tô-cháu, kín tiäu-cha, chiü chai s„ Thian-sù ah. Kín thong-ti chhia-tiú° thêng-chhia. Täi-ke kín lõh lâi chhöe. Khàn-siú t…t-t…t pûn hui-siông kéng-kài ê pi-á, kia° chhé° t„ kang-liâu siu-lí hóe-chhia l³-ê. Kin-á-j…t s„ chhut-hoat ê të-2 j…t, in-üi s„ 12 mê, s¯-í ü sió-khóa gõeh, l³ kng-kng. Thian-sù ah lõh lâi ê sî tò-kha ê töa thâu-bú ü tak ch…t khang chin töa khang, hoeh chim-chim lâu; ˜-kú khòa° hiah chë lâng teh pau, pi-á ki-ki-kiò. S¯-í ˜ chai thià° t…t-t…t pià°. Khó-sioh àm-sî, l³ bô sek, chiü h³ t„ hia siu-lí thih-l³ ê jîn-hu ûi-tiõh. Chèng-lâng iä üi tiõh i lõh chhia, tán kàu 13 chá-khí chiah koh khí-kiâ°. Pún tiõh koai° 6 nî, ta° tiõh koai° 8 nî (Thó phôe thià°). Koh 7 j…t göa chiü kàu Mäi-mái siâ°. Kàu üi ke-l³ ê lâng, ûi-ûi chhut lâi khòa°. Siâ°-nih ê lâng, t„ chêng j…t khòa° sin-bûn, lóng chai chit ê put-hàu ê chheng-liân kàu Tiu°-ka-kháu ê hù-k„n cháu-höan, S¯-í täi-ke ài kä i khòa° se° chò sím-m…h khóan. Khòa° liáu iô ü-ê iô thâu, ü-ê phùi-nöa, ü-ê kä i gîn, ü-ê lâu bãk-sái, siü° tiõh phah-s¡g hit ê chheng-liân phiau-tì, liú-liãh, án-chóa° ê put-hàu koh cháu-höan. Thian-sù ah pái-ä-pái, s¯-í lâng lóng ë j„n-tit, koh chêng j…t sin-bûn iä ü i ê siöng. S¯-í ch…t sî chin kiàn-siàu b„n âng-âng, thâu chhih-chhih, t…t-t…t kiâ°. ( Iä ü liông-sim). Koh tiap-á-kú chiü kàu ka°-gäk m£g. Chit ê ka°-gãk kui-b² chin töa, chhiû° piah óa 2 t¤g kôan, chiâ° t¤g khoah. M£g-kháu ü 2-ê peng giãh chhèng teh k±. In-üi t„ chia s„ koai° hui-siông ê höan-lâng, S¯-í peng-iâ° ü tek-phài p³-peng t„ chia teh khàn-siú. Kàu m£g-kháu, ch…t-ê ch…t-ê kòe tiám-miâ chiü j…p khì, t„ chit läi-b„n chhah-s…t to lân-poe.

 Sî-j…t chin khòai kòe, tùi j…p lâi, bãk chit chõah liâm-pi° óa 4 nî lah. Iü ch…t j…t Thian-sù ah tiõh t£g-chek-hu-su ê pë°, chin siong-tiöng, tùi t£g-á 2 pái chhut hoeh, Gãk-i àn-s¢g i bë hó lah. Hit sî chhin-chhiu° beh sí liông-sim hoat-hiän, siü° tiõh i ê pë-bó, koh chhin-chhiü° koh khòa° in läu-bó t„ chhia-thâu teh khàu ê khóan káu bêng-bêng. Tùi án-ni ch…t-sî t„ chh£g-tiong lâu bãk-sái, siü° kóng, Chit pang Thi° nä h³ i ë hó khí--âi, i tek-khak beh ké-pì° lâi iú-hàu; ˜-kú í-keng chiah siong-tiöng.

 4.  Bó-kiá°  thî-khàu

Thi° bô pàng-sak lâng, kì-jiân ü ch…t sut-á hóan-hóe, pë° chiü chiäm-chiäm hó. Kàu gõeh-göa-j…t äu chiü iû-gôan chiàu-gôan.

 T„ Ka°-läi ê kui-kí s„ chin giâm. Múi lé-pài chhiá° kúi-nä ê Bõk-su lâi t„ Ka° läi kóng tö-lí h³ höan-lâng thia°; chóng-s„ Thian-sù ah kàu-kçk ngë-sim, ü-sî teh phòa-pë°, chit häng hit häng ˜-göan sêng-siü tö-lí. Chia chhiá° àn-hä.

 Kóng in läu-bó tùi chhia-thâu tò-khì, kàu kin-á-j…t 4 nî lah, tãk-sî liäm i ê kiá°, koh tùi hoat-„° thong-ti, kóng in kiá° t„ pòa°-l³ cháu-höan, ke-tëng 2 nî. Sim ná kan-kh¯, siü° tiõh chiü háu. Iä Thian-sù ah ê b¯, t„ i boeh khì ê sî í-keng ü sin, khì liáu chiâ° pòa°-nî, chiü se° ch…t ê cha-b¯-kiá°, in má kä i ho-chò Má-tán ah, ì-sù s„ a-má t…t-t…t teh tán in a-pa tò-lâi, sim-pü nä khòa° chit ê kiá°, iä-s„ bäk-sái chún p¤g thun. Kin nî 4 hòe, phut-phut thiàu, chin õah-täng,tit lâng thià°; chóng-s„ ˜ bat khòa°-kì° läu-pë. Hok-gôan-• ê bãk-chiu tiä°-tiä° háu sòa pì° chin bü; Hok-gôan peh läu-hòe-á khì bé kiâm-sng-ti°; ta-ke sim-pü kä lâng sé sa°, giãh-chiam, lâi t³ kòe j…t; sió-möai Bí-hôai ah kin nî 12 hòe lah, sió hãk-häu 2 liân seng, se°-chò chin súi, koai, koh gâu thãk-chheh, thang chò thong-ke ê an-ùi.

 Koh kóng kàu Thian-sù ah tùi pë°-äu, sim ch…t sut-á khah hóan-hóe, S¯-í khah kut-lãt chò kang, tãk häng chiàu kui-kí ü lé-s±. Tùi án-ni Phû-löng s¯-tiú° chiü tçk-sià i chhun 5 nî. Kàu 5 nî chiok, koai°-ka° të 5 nî ê 6 gõeh bóe, tùi ka°-gãk ü ch…t tiu° phoe kià tò lâi, thiah khui chai s„ in kiá° Thian-sù ah kià-ê, thong-ke hoa°-hí kàu lâu bãk-sái.

 Phoe täi-khài s„ kóng i t„ hia gü-pë° hiám sí, iä ta° i ü hóan-hóe, ka°-gãk-tiú° beh h³ i t„ äu gõeh j…t tò-lâi. Thãk-liáu täi-ke má-má khàu, Hok-gôan-• chhut khì tiâ° tiong-ng küi teh pài thi°-të.

 Kàu 7 gõeh 15 j…t chá-khí thi° phú kng, ü ch…t ê lâng giãh kóai°-á, chhëng chháu-ê, i-koan chéng-chê, pöe hit ê pau-hõk-á t…t-t…t tùi töa-m£g j…p-lâi. Hok-gôan • ah thàu-chá khí-lâi beh khui m£g, khòa° tiõh, chai s„ Thian-sù ah! 2 ê bó á kiá° lám teh t…t-t…t khàu. Thian-sù ah küi lõh kiò kóng, Án-niá! Góa ü tek-chöe thi° iä ü tek-chöe lí, góa chin kiàn-siàu ˜ ká° kiò-chò lí ê kiá°. Chit sî kia°-chhé° Hok-gôan peh, läi-b„n ê lâng chông-chông chhut lài. Má-tán ah 5 hòe iä kap lâng khàu kah mà-mà kiò, chhù-pi° täi-ke lóng cháu lâi khòa°, ˜ chai, kiò s„ siá° lâng cha-mê sí. ( Che s„ hoa°-hí ê kçk-thâu).  Chhù-pi° khòa° liáu, iä hoa°-hí kàu bë k±-tit. Thian-sù ê b¯ iä chin hoa°-hí, üi tiöng-hu chiú se°-kóa° 5 nî, iä k± ch…t ê kiá°. Thian-sù ah chiü phö kiá°, chiong pau-hõk-á h³ hü-jîn lâng köa°, täi-ke j…p thia° nih, Má-tán ah kim-kim siòng in läu-pë, ˜ bat khòa°-kì°. Ch…t sî ke-läi töa hoa°-hí, chiü liâm-pi° p„-pän chiãh chá-t¢g. Chiãh pá tháu pau-hõk, j…p ka°-gãk 5 nî thàn óa 300 kh¬, iä õh ch…t häng kang-gë: ë hiáu chò tîn-í, tîn-nâ, kang-hu chin hó. Chiü chiong chî° thçh kau-täi  läu-pë. Läu-pë iä hoa°-hí kàu lâu bãk-sái. Ch…t ke ê  hoa°-hí oh tit hêng-iông, chhin-chhiu° beh sí ê ka-têng koh hõk-heng. Hok-gôan peh chiü khì bé chhài, hit mê pän chhe°-chhau, chhiá° chhù-pi° lîn-iú sa°-kap hoa°-hí.

 Thian-sù ah iä put-chí l…p-chì, tùi chia khí, beh j„n-chin keng-êng ê khóan-sit, chiü chiong s¯ ü ê chî°, ch…t pòa° khì bé tîn, lâi khui tîn-í tiàm,tiàm-hö hö-chò Hok-heng. Chò nî-göa seng-lí chin hó, khó-sioh chî° bô thàn, sòa chhöa sè-î, sè-î tek-thióng löng-kôan, läi-b„n chhà°-chhà° kiò, put-sî oan-ke. Sè-î siong-tong hó kòe ê lâng ê cha-b¯ kiá°, koh ü thãk-chheh. S¯-í tit Thian-sù ah thià°, khóan-thäi töa b¯ sòa pì° chò chhin-chhiü° cha-b¯-kán, Má-tán ah beh ch…t chiam iä tiõh tùi in a-niâ thçh. In-üi in läu-pë kiò Má-tán ah tiõh kiò sè-î án-niá, iä kiò töa-b¯ chò a-bó. Ah! khó-lîn, üi i siü-kh¯, khî°-ke, chiú se°-kóa° ê thâu-m£g kiat-hoat, kin-á-j…t lóng bô ch…t sut-á siü° tiõh. Tiõh chú-chiãh, liân sè-î ê sa° iä tiõh kä i sé. Beh chhut-khì nä bô m¤g sè-î ü sia° tö ˜ ká° khì; chóng-s„ Ta-ke khah thià° töa-ê: in-üi s„ chü sè io-ê, ná cha-b¯ kiá° leh. S¯-í ü ch…t j…t, Thian-sù ah chhut-göa p¯-hòe, chhù-nih 2 ê töa-b¯ sè-î oan-ke. Ta-ke ü phah sè-î. Sè-î ˜-göan, Thian-sù ah tò lâi kä i tâu, Thian-sù ah chiü phah töa-b¯, ch…t ke löan chhau-chhau. Hit mê töa-b¯ chheh-sim tùi äu-bóe chhut-khì, beh khì thiàu lõh chúi ( Kh¢g lâng ˜-thang chhöa sè-î, ún-tàng bë hó).

 5. Hui-siông ê tiäu-cha

Thian-sù ah in töa-b¯ tùi äu-bóe m£g chhut-khì, t„ in äu-bóe ü ch…t tiâu khe-á, lâng göa chúi. I iä siông-siông t„ hia sé-sa°. Kàu khe-ki° khòa° tiõh hiah ê sé-sa° ê chiõh-thâu üi, ná ˜-göan. Thian-sù ah siü-koai° ê sî i t„ hia sé-sa° lâi t³ kòe-j…t, iú°-chh„ ta-ke-koa° ê kan-kh¯, chiü khui sia° töa háu, siü° i kin-á-j…t chhut-sì chin ˜-tat. Siü° i ê phái°-miä chò lâng ê sim-pü-á, tòe ang siü-kh¯ tam-iâm ùn-chh±, chiú se°-kóa°, kàu kin-á-j…t kháh hó-kòe, chiü h³ sè-î khé-chçh. Ná siü° ná ˜-göan; koh chä-j…t h³ Thian-sù ah phah, kòng kàu lâu ph„°-hoeh bak tiõh sa°, khan sa°-á khí-lâi khòa°, ná ˜-göan, chiü koat-ì beh thiàu lõh khì sí; ˜-kú ch…t sim siü° tiõh sè°-miä kiá° Má-tán ah, kin nî 7 hòe, i ch…t lâng nä sí, kiá° chiü bô bó. Siü° liáu chiü koh un lõh khì khe-pi° háu.

 L„ kúi-nä chãp-p³, ü ch…t ê lâng àm-sî teh hë kô, pàng tiò beh liãh hî, i siü° kóng s„ cha-b¯ lâng ê ang sí teh khàu, iä put-kái kî-ì, koh s„ siàu liân lâng, S¯-í bô óa lâi kä i khòa°. Hü-jîn lâng háu-háu leh siü° kóng, Kin-tú õah iä bô chhái kóng, in-üi õah teh mä bô kôan thang kà kiá°, liân ch…t chiam-chî° iä tiõh tùi sè-î thó, õah teh s„ pçh chò cha-b¯-kán. Tùi án-ni chiü khiä khí-lâi, chheh-sim thiàu tùi khe-té lõh khì. Hit ê tng-hî ê cha-p¬ lâng kín cháu lâi khòa°, í-keng tîm lõh khì ah. Tng hî-ê kín chhàng-chúi-b„ lõh khì kä i giâ khí-lâi, chiãh chin chë chúi. I kín kä i phö khì khe-pi°, kä i khò töa chiõh, h³ i th±-chúi chhut-lâi, kai-chài iáu teh chhóan-khùi.

 Kàu 10 tiám göa chhù-nih Má-tán ah teh chhùi-ta thó beh chiãh tê, chhöe bô bó, teh háu, phah chhé° a-má, Hit tiãp täi-ke chiah chai läi-b„n bô lâng. Chhöe lâi chhöe khì lóng bô, kín khì pò kéng-chhat tàu chhöe, chiah chhöe tiõh t„ äu piah lí göa l³ ê khe-ki°, t„ chhiü-kha naih-a, naih. Kàu üi tng hî-ê iä teh hoah kiù-lâng, chin tú-hó. Án-ni täi-ke chiü siat-hoat tò-khì, sin-khu tâm lõk-lõk, kín kä i öa° sa°-kh±, kah h³ i sio, choa° ko-lê h³ i chiãh, b„n lóng pçh sí-sat, keh chiâ° gõeh j…t chiah ióng. Thian-sù ah ch…t sî iä chin kia°, sè-î liân kiâ° óa lâi khòa° tö bô, chò i khùn, kéng-chhat chin siü-khì. Kiò Thian-sù ah khì phài-chhut-s¯ soat-jü, (sè-î thang kh¯°-±°). Tùi hia khí, Thian-sù ah iä ch…t sut-á ˜-ká° koh phah i.

Ch…t j…t ü ch…t lâng, lâi kä i bé 10 tè teh-í, kóng-kè ê sî täi-ke ke-öe, sòa ná jiáng ná töa sia°, Hok-gôan peh iä chhut-lâi hoah, bë tiäm, sòa sio-phah. Hit ê lâng-kheh më i “Phû-lông chiá hòe”, gôan-sèng chài-hiän, khí-kha kä i that ch…t ê, lâng-kheh tó lõh-khì, thêng chin kú lóng bô ngiãuh, i chai s„ phái°-täi lah, chiü khí-kha tô-cháu.

Lâng khì pò-kò, liâm-pi° Kiám-chhat-i kap Pó-tëng siâ° koa°-l…p ê pë°-„°-tiú° lâi giäm, giäm liáu pi-chöng phòa-l…h, in-üi hit ê lâng-kheh pêng-sî tài hä-siau, tëng-pî chin töa. S¯-í chhò-chhiú h³ i phah sí. Hok-gôan peh in chin kia°. Kéng-chhat beh tùi in thó Thian-sù ah; nä s„ ˜ chai, in-üi í-keng tô-cháu ah. Tùi án-ni chiü chhut sin-bûn, öe hêng-siöng, in-üi s„ chiân-kho 8 pái, iä bat t„ phû-löng chiá siu-iông-s¯ 5 nî kü-höan. S¯-í thong kok tçk-piãt ê chù-ì, tek-khak beh liãh kàu tiõh. Chhut siú°-keh, liãh tiõh ê lâng siú° kim 4 pah, lâi pò ê lâng siú° kim 1 pah.

 6. Thi°-kong-tôa° ê chhiam-si

Thian-sù ah tùi phah sí lâng chiü t…t-t…t cháu, ké miâ öa° sè°, chêng sè° Tân miâ Thian-sù, chit pang ké-chò Lîm Thian-lâi, kin nî 30 hòe chó-iü, chhùi-chhiu té chin hó, s¯-í chiü lâu chhùi-chhiu,j…t bih, àm-sî kiâ°, nä kiàn hioh kheh-tiàm chiü öa°-miâ. T…t-t…t cháu lõh-lâi kàu Lâm-kia°, chiü chhiá° àn-hä.

Kóng kàu chhù nih, Hok-gôan peh in n¤g läu-ê hôan-ló kàu bë kóng tit. Tiàm siu-siu khí-lâi. Sè-î khòa° Thian-sù ah phah-sí lâng bô löa-kú chiü tò-khì äu-thâu, chhéng lî-iân chóan-ke ( che s„ it-poa° sè-î ê sim). Töa-b¯ iü-gôan khî°-ke. Kàu Má-tán ah 8 hòe chiü h³ i j…p Sió-hãk-häu. Hit sî Bí-höai ah 15 hòe, Sió-hãk-häu 6 liân. A-k¬, sun-á tãk j…t chhöa khì thãk-chheh. Tú khui-tiàm, seng-lí chhun óa 3,2 tà° chî°, h³ sè-î týt óa chia° tà° chhut-khì. (sè-î khah-chë s„ án-ni) äu-chhiú chhun óa ch…t tà°,  chóng-s„ üi phah-sí lâng hõat-kim 500 kh¬, äu-chhiú chhun ˜-chiâ° chî°.  Ch…t-ke 5-thâu-chhùi,, iä-s„ chin oh-kòe, Thian-sù ah ê hü-jîn-lâng  iû-gôan tiõh koh kä-lâng sé-sa° giãh-chiam lâi tàu khî°-ke.  Iä k„n-lâi Hok-gôan- peh käu hôan-ló, koh läu lah, i tài ch…t-ê he-ku, s¯-í bë  koh chò seng-lí-á lah.  Tùi án-ni s¯-hùi chin ân-pe°.  Tãk-j…t ë-p¬-sî-á thãk-chheh soah, Bí-hôai ah kap sun-á siông-siông khì khioh han-chû, khioh-chhâ, chia chhiá° àn-hä.

Thian-sù ah t…t-t…t cháu kàu Lâm-kia°.  Beh cháu ê-sî, t„ töa-küi läi sa 200 liân gîn, cháu gõeh göa j…t, lâi-kàu chia chhun 100 chó-iü, ü-sî iau-ki sit-t¢g, bô-bîn pháu-l³; koh tãk-sî kia°-sim, liông-sim chü-chek.   Siông-siông àm-sî khùn, bîn- bäng lâng tui kàu üi, hiãh°-chhé°.   S¯-í pì° chin sán, sin-khu s¯ chhun ê chî° nä khai-liáu khòa° beh chái°-iü°.  S¯-í chiü siu° beh piàn sió seng-li-á lâi chò, iä ài chai khòa° i e ün-t² *chái[chái°]-iü°, chiü khì Lâm-kia° ê Thi°-kong-tôa° thiu- chhiam.   Chin sêng-sim bé hó ê chek-á kap siü-kim.   *Thau[Thâu]-chang-bóe pàng t…t-t…t, ch…t tiän pài kòe ch…t tiän.   J…p-kàu siäng äu-tiän chiü sio-hiu°, tiám-chek, hiàn lé-m…h, chiü küi-lõh lâi kiû Giõk-hông Siöng-tè pì-iü, kiû liáu chiü põah poe, m¤g khòa° i t„-sî ë chhut-ün.  Liân põah kúi-nä piàn lóng s„ siü-khì poe.  Ch…t-sî sim töa kan-kh¯, i äu-lâi hë chin-chë hë, ¢g-bäng Giõk-hông chhöa i chhut-ün, liân-liân põah óa 30 göa ê poe, kàu-bóe chiü ín poe, (he s„ chü-jiân; põah kú, chhin-chhái péng, mä ü poe).  Äu-lâi chiü khì thiu chhiam, chhiam-si ê kù s„ kóng:

暗中燭火失光輝。明顯金星藏雲裡。

舉目細尋何不得。傾心一察寧西歸。

Àm-tiong chiok-h¯°, sit kong-hui,

Bêng-hián kim-seng, chông hûn-lí;

Kú-bõk sè-sîm, hô put-tek,

Kheng-sim it-chhat, lêng se-kui.

Ké-soeh s„ kóng, Àm-tiong chek-á-hóe sòa hoa-khì, khó-sioh thi°-téng kng-kng ê kim-chhe°, iä h³ hûn khàm-bãt teh; Kiãh-thâu siông-sè khòa°, khah chhöe tö chhöe bô, chheh-sim ch…t-ë siü°, lêng-khó tiõh t¡g-lâi se-thian, ì-sù sí khah hó.  Thian-sù ah thãk-liáu ch…t-sî b„n sit-sek, chai s¯ kóng ê ì-sù s„ chin ˜-hó, sim-tiong àm-àm chin kia°, thçh täm-põh chî° h³ hôe-siü° thiam iû-hiu° chiü chhut-lâi.  Tùi biö-chêng ê kî-koa° kha kòe,  khòa° ch…t tiu° kóng-kò, öe ch…t-ê siöng, töa-siá 2-j„ Niá-siú°; iä ë-b„n soat-bêng: kóng-khí Lâng nä liãh-tiõh Tân Thian-sù beh siú° kim 500 kh¬.  Khòa°-liáu put-ti put-kak ka-t„ th¯ ch…t ê töa-khùi kóng, Ah!  Kin-á-j…t góa chò-lâng, kàu-chia thi° beh chõat góa ê sè°-miä liauh, chàm ch…t-ë kha, bãk-sái lâu chhut-lâi.  Tú teh kóng chiah ê öe ê sî, äu-piah ch…t ê bë hëng-jîn-tê-ê óa-lâi thia°-tiõh i kóng án-ni, ch…t tà° heng-jîn-tê kín pàng-lõh-khì, chiü tùi äu-piah beh lâi lám--i.  I ü thia° lâng t¢g m…h lõh th² ê sia° chiü oat kòe-lâi, tú hit ê lâng beh lám--i, i chai-iá° öe kóng liáu làu-kháu lah,  siü° beh cháu.  Hit lâng chìn-chêng kä i lám-teh, 2 ê tiàm hia ián.  Hit chün tú thi° phú-kng, khah bô lâng kòe-l³.  Ián chin kú, Thian-sù ah ü kun-thâu chiü kùn-khui, tùi Lâm-m£g t…t-t…t cháu.  Hit ê lâng hoah chhãt, kóng chhëng ¬-sa°, pçh phang-p±-ê, Hit ê chiü-s„.  Thian-sù ah chai sü-sè pek lah, lâng t…t-t…t pià° chhut ke-l³, tiàm-läi ê lâng lâi tàu ûi.  Tú cháu kàu Lâm-m£g kháu ch…t ê oat-häng-á, i ê ¬-sa° th¢g hiat-kãk;  ê iä th¢g khí-lâi, piàn-öa° th¢g-chhiah-kha chhëng pçh-sa° t…t-t…t cháu, iä kap lâng hoah-chhãt. 

7.      Hok-khì kàu m£g

Kàu hia ü chë-chë häng-á oat lâi oat khì, tùi án-ni lâng sòa jiok bô tóe chöa.  Täi-ke sòa tian-tó hiâm bë hëng-jîn-tê--ê pçh-chhãt; chóng-s„ bë hëng-jîn-tê ê chin ˜-göan; ˜ kú tùi hit tiãp khí täi-ke chin chù-ì, sì-kè lóng phài tçk-bü thàm-cheng kap kéng-chhat, chhëng pêng-siông-hõk sì-kè sûn teh-tng.  Chhiá° àn-hä.  Thian-sù ah chai sü-sè phái°, siâ°-läi tiàm-bë-tiâu, chiü khì k¯-být-siong bé kúi-nä niá kü-sa°, ü-sî chiü tá°-pän chò th²-chúi sai-hü, ü-sî chiü tá°-pän chò giâ-m…h ê khún-kang ku-lí.  Iä siâ°-läi ˜-ká° tòa, cháu-khì tiàm chháu-të, iä ám sî chiah khì ch…t-keng ëng chúi-lâ-giâ teh cheng-bí ê bí-kang-tiû° tàu chò kang, keng-kòe chiâ° pòa° nî lóng bô lâng chai.  Tùi án-ni kéng-lô ê bëng-lëng chiäm-chiäm lëng.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng chhù-nì 5 lâng, khîn-kh¯ teh kòe j…t.  Ü ch…t j…t t„ Pó-téng-siâ° ê kàu-höe, t„ hãk-häu hioh-jõah tiong, ü sün ki-höe khui Jî-tông hä-kî hãk-häu, múi j…t töa-lâng gín-ná kúi nä pah lâng, káng-su chin ü gín-ná-iân, gâu kóng gín-ná k¯, öe âng-á, koh kà sim-sek koa, iä ü lú kàu-ôan ê im-gãk chin gâu teh pan chän.  S¯-í gín-ná 3,5-ê chò ch…t-kûn teh khì hù, thâu bóe khui 3 lé-pài.  Tiong-chäm, óa 8, 9 j…t ê sî Bí-hôai ah iä kap in sun-á chhöa j…p-khì thia°.  Hit ë-p¬ sin-se° teh kóng ch…t-ê k±-sü, ì-sù s„ kóng, lâng ü sím-m…h kan-kh¯ nä ü chiü Iâ-s¬, chiü ë tit thau-pàng, kiâ° pê°-thá° ê l³ ê ì-sù, thia° liáu Bí-hôai ah töa siü kám-kek.  Chiü chiong chit chân sü tò-khi pò in a-niá chai.  In a-niá chin hoa°-hí, kóng, Kám ü-iá° ü chit chân sü, t„ tó-üi teh kóng? Bí-hôai ah kä i kóng, T„ pài-t£g, múi ë-p¬ 2 tiám kóng khí iä ü töa lâng khì teh thia°.  In läu-bó chiü kä Bí-hôai ah kóng, Bîn-á-chài lán chiah thau chhöa lái-khì thia°, in-üi Hok-gôan peh s„ kçk sìn pýt, chêng bô thâu-l³ iä bat khì chò hoat-koa°.  S¯-í chin thih-khí, nä thia° lâng t„ l³-p„° teh p±-tö, i tiõh kä lâng chhoah-chhoah leh, chiah kam-göan koh kiâ°-kì, chin kàu-kçk ê òan-h„n tö-lí.  S¯-í in ˜ ká° h³ i chai.  Liân-liân khì thia° 3, 4 j…t, iä t„ pài 6 ê-p¬, gín-ná ê chü-ch…p í-keng soah.  Sin-se° khòa° töa lâng chin-chë  chiü koh chiong Iok-hän 3:16 chat chò tê-bãk koh kóng óa 30 hun koh h³ hiah ê töa lâng thia°.  Hok-gôan • thia°-liáu töa kám-kek, bë-kìm-tit sòa lâu bãk-sái.  Kàu soah i chiü óa khì m¤g sin-se° kóng, Sin-se° ah! Chú ˜-chai beh kiù góa á-˜?  Sin-se° khòa° i teh háu koh s¯ m¤g ê öe s„ chin s…t-chäi, iä sim-tiong töa iu-bün ê khóan-sit.  Chiü chhiá° i j…p äu-thia° Bõk-su siok-sià lâi chë. Koh kap i *täm[tâm]-lün tö-lí, i m¤g i ê chêng-hêng, chiü chiong chë-chë öe an-ùi bián-lë i, ü chhiá° i bîn-á-j…t lâi lé-pài. I ìn sin-se° kóng, ˜-ká°, in-üi tiöng-hu s„ töa hóan-tùi Iâ-s¬ kàu ê lâng.  Tùi án-ni, bõk-su chiü chhiá° ch…t ê Eng-kok K¬-niû kä i kóng, Bian-á-j…t chhia° i khì chí-möai in tau chhöa i lâi lé-pài. Hok-gôan • kóng hó, chiü sa°-sî tò-khì.

Hit mê-hng Hok-gôan • ch…t-sim chin hoa°-hí kóng, kin-á-j…t tit-tiõh tö-lí.  Lün tit-kiù ê sü iáu böe bêng; ˜-kú i siü° kóng ü Chú ë thè i tháu-khui täng-tà°, kiám-chhái ë h³ i ê kiá° pêng-an tò-lâi.  In-üi tùi tô-cháu kàu-ta°, pòa°-nî khah-ke put-ti khì-hiòng, ˜ chai sí á õah.  S¯-í mê j…t bãk-sái lâu bô ta.  Kin-á-j…t thia° Chú ë kiù lâng.  Óa! Sim ke chin khui, s¯-í i ¢g-bäng lâi thia° tö-lí, chiü Iâ-s¬ ë kiù i ê kiá° pêng-an tò-lâi (tú-tú s„ án-ni) sim chiü chin an-ùi; ˜ kú ch…t sim chin kia°, in-üi läu--ê ˜-chai, iä bîn-á-j…t K¬-niû nä lâi ká° h³ i phái° sia°-sàu chiü chin sit-lé. ¬h! siu° liáu kui-mê sòa bián-khùn.

Kàu bîn-á-j…t K¬-niû kap ch…t ê Chú-j…t-õh ê lú kàu-ôan chiü lâi chhöe i. Hit sî s„ 7 tiám-göa, óa 8 tiám, ì-sù s„ sòa beh chio Bí-hôai ah kap Má-tàn ah khì thãk Chú-j…t-õh, s¯-í liöng khah chá chhöe in.  Hok-gôan peh chit n¤g-j…t ü liõh-á h³ kám-tiõh, s¯-í khùn chin òa°. T„ pâng-nih thia° ki° ü lâng teh kóng Iâ-s¬ ë kiù lán, ˜ bián hôan-ló chit häng hit häng.  Hok-gôan peh tùi bîn-chh£g chhia khí-lâi, khui sia° chiü chhoh, sa ch…t ki töa kòng hun-chhoe, häm-bîn häm-bîn, bãk-chiu hoe-hoe chiü töng chhut-lâi, khòa°-kì° K¬-niû t„ hia chë, chiü töa më âng-m£g-hoan, hoan-pô, lí lâi chia beh chhòng sím-m…h? Hok-gôan • sim töa kan-kh¯, hiâm-thái hiah bô lé, lâng i lâi s„ hó-ì.  Tú teh kóng ê sî, Hok-gôan peh chiong hun-chhoe-thâu chiü kä i khian lõh-khì, kòng tiõh thâu-hiãh, hoeh chim-chim-lâu, in sim-pü kín tùi Hok-gôan peh ê hun-chhoe kä i lãk-tiâu leh.  Má-tán ah chin kia°, khui sia° t…t-t…t khàu A-niá.  K¬-niû kap Chú-j…t-õh sin-se° ch…t sî chin phái°-sè, sòa chin bô ì-sîn.  Ch…t läi-b„n chhiäng-chhiäng kún, bô phah-s¢g hó-ì sòa öa° phái°-ì.

 8.  8 Gõeh 15 Mê

Hok-gôan • h³ Hok-gôan peh kòng ch…t ê hoeh chim-chim-lâu, chiü chin ˜-göan, chh…h-óa beh khì phah Hok-gôan peh.  K¬-niû kín kä i giú leh, kä in chiàm-khui.  Hok-gôan peh, khòa° tiõh kä Hok-gôan • kòng ch…t ê, hoeh lâu kàu án-ni, ch…t-sî iä khah lún-chhiú.  Chú-j…t-óh ê lú kàu-ôan kín cháu khì tùi-b„n se-i-tiàm, thçh mî-á kap iõh-á phêng-tòa lâi kä i chí-hoeh, sòa kä i k², ˜-kú Hok-gôan peh chin bô hoa°-hí , iáu t…t-t…t më Hoan-á-kàu, sí-liáu bô lâng khàu, phái°-öe t…t-t…t chhut.  S¯-í K¬-niû khòa° sè-b„n ˜ hó, kä Hok-gôan • k² hó chiü sa°-sî tò-khì. Hok-gôan • sim chin kan-kh¯

chiü sa°-sî chhut töa-m£g, t…t-t…t kä in höe sit-lé, kóng, Läu-lâng nä bô t„-teh, i chiah beh chhe gín-ná khì chhiá° in lâi chë.  N¤g lâng chin hoa°-hí, chai Hok-gôan • ê sim bô lóe-chì, chiü kap i sa°-sî tò-khì.  Chiong chit chân sü kóng h³ Bõk-su thia°.  Täi-ke thia° liáu chin pi-siong, chiü iok-sok tiõh thè in kî-tó.  Koh chiâ° chãp j…t, Hok-gôan peh chiü chhut göa khì Pak-kia° beh khì Tiâu-thian-kiong koah-hiu°, iàu-kín s„ beh ¢g-bäng Thian-siöng sêng-bó tçk-piãt khai-in, kiù in kiá° Tian-sù ah.  Óng-hôe tiõh chiâ° lé-pài kú.  Hit sî Hok-gôan • ah chhe Bí-hôai ah khì chhiá° K¬-niû in lâi chë.  K¬-niû sè° Ko, sèng-chêng kçk un-sûn, kóng-öe khin sia° sè-soeh.  Tiong-kok-öe bë 10-hun ê gâu kóng, s¯-í hit ê Chút-j…t-õh sin-se° iä kap i chò-hóe lâi.  Hit ê *chú[Chú]-j…t-õh sian-se° hiän-sî böe-kè, chêng bat chò chhiong-ki t„ Thài-lõk-h£g, kiò-chò Lîm Siù-giõk, se° chò chin hó.  Thian-sù ah iä bat kap i kau-pôe, hit sî kap i chin siäng-sim iok beh kè--i.  Kàu chit 2 nî chêng í-keng tit-tiõh tö-lí.  Bõk-su chhut chî° kä i siok chhut-lâi. Iä ü khì thãk Hü-õh ch…t nî göa.  Chin gâu thãk, Sèng-chheh tö-lí chin bat.  Chit tiãp teh kà Ko K¬-niû ê Tiong-kok-öe.  S¯-í kap i chò-hóe khì.  I ê sim iä s„ chin khó-lîn Thian-sù ah, chin ài kiù--i, ài i tâng kiâ° thi°-l³.  S¯-í (Sìn *chú[Chú] ê lâng èng-kai ü chit hö sim, tãk-j…t kap K¬-niû lâi chhöe in, tiong-tàu t¢g siông-siông h³ in chhiá°, án-ni liân-liân óa chiâ° lé-pài kú.  Bí-hôai ah chin khiáu, koh Sió-hãk-häu í-keng beh chut-giãp lah.  S¯-í chò-hóe thãk hàn-bûn ê Sèng-chheh, si, lóng ê kiâ°.  Sim-pü, kap Hok-gôan • täi-ke iä õh kúi-na siú si, iä õh kî-tó.  Hut-jiân t„ chiâ° lé-pài kú, thong-ke töa hoa°-hí, hia°-só sió-k¬ lóng khîn-khîn thãk si, sèng-keng.  A-só bô thãk-chheh ˜-bat j„.  Bí-hôai ah kà-i, án-ni 2-ê sòa chin siong-hó.  Chàu-chêng chàu-äu tiä° liäm si-chheh, sòa bë kì-tit iu-bün ê sü.  Hok-gôan • iä chhiò-g„-g„.  Siông-siông àm-àm kî-tó Siöng-tè, i sìn Siöng-tè ë kiù i ê ke.  Kàu ch…t ê lé-pài äu Hok-gôan peh khì koah-hiu° tò-lâi,  khòa° läi-bin töa koh-iü°: chêng tãk-àm Hok-gôan-• to háu, sim-pü tiä° tài hàu-lâm-b„n, án-chóa° ta° täi-ke thái lóng pì° hoa°-thâu hí-b„n, chhiò g„-g„?  Hok-gôan peh siü° lóng bë hiáu-tit.  Sim-pü iä khah ü lé-s±.  Hia°-só sió-k¬ iä chin hó, siông-siông chò-hóe kóng-öe, iä chò-hóe liäm Sèng-chheh, liäm kàu bô khòa chiãh-p¤g.  Tiàm äu-piah kau chhiò kah hãh-hãh-kiò.  Éng-kòe lóng s„ chhù-chêng chhù-äu teh thau háu, ta° s„ teh chhiò, ná siü° ná put-bêng.  Chiü kiò Bí-hôai ah thçh in teh liäm ê chheh lâi h³ i khòa°.  Bí-hôai ah chiü thçh lâi, chin kia°, kia° in A-pa kä i khian lõh-khì. Chiü lún-lún bô sa° ká° óa lâi, Hok-gôan peh sòa ài chhiò, siü° tiõh i chêng-j…t ê chhióng-pöng, sòa tì-kàu b¯ kiá° chiah kia°-i.  I chiü kä i kóng, Bián kia° lah, lí s„ kap lín só-ah teh liäm sá°-hòe, án-chóa° liäm-kàu hiah hó chhiò?  Bí-hôai ah chiü thçh óa-khì, Hok-gôan peh bãk-chiu hoe-hoe, chiü thçh bãk-kià° khí-lâi kòa.  Tú hian ch…t siú kóng, "góa thia° Iâ-s¬ ê sia° kóng bêng, Lín lóng tiàm chit sè-kan: Kì°-nä lô-kh¯ lâi góa b„n-chêng, Tãk-lâng lóng ü pêng-an, ûn-ûn."  Chóng-sì Hok-gôan peh kan-ta thãk 4 j„ kóng "góa thia° Iâ-s¬" chiü chin siü-khì, chiong hit pún chheh kä i pia° tùi th²-kha lõh-khì,ok Bí-hôai ah khì tó-üi kä lâng thçh hit hö hoan-á chheh.  Bí-hôai ah ch…t sî kia° kàu b„n chhe° sún-sún.  Hok-gôan • t„ pâng-nih thia° Läu- ê teh më kàu hiah töa-sia°, chiü chhut-lâi kä i khòa°.  Iä khòa° chheh t„ th²-kha, chiü kìn khioh khí-lâi, kín chhöa Bí-hôai ah cháu, tiäm-tiäm bô chhap-i. Keh chiâ° gõeh j…t khòa° läi-bin kó-jiân chin koh-iü°: chêng óan-jiân õah të-gçk; chit tiãp pì° ná Lõk-h£g.  Chí-ü i ch…t lâng kap in bô tâng, nä khah më in iä s„ teh liäm.  Iä beh chiãh p¤g ê sî i ê bãk-chiu kheh-kheh, in iä kheh; kan-ta i ch…t ê bô bãk-chiu kheh-kheh chiü chiãh.  Kàu ü ch…t-j…t Hok-gôan peh he-ku t…t-t…t tü khí-lâi, chin siong-tiöng, cha-b¯-kiá° sim-pü lóng küi teh thè i kî-tó.  Hok-gôan • tiä° chë t„ bîn-chh£g-thâu kóng tö-lí h³ thia°, thia°-liáu töa siü kám-töng chiü hoa°-hí sìn Iâ-s¬ ka-t„ iä siông-siông kî-tó.  (Chin kiong-hí, Sèng-tö ê kôan-lêng).  Kàu 8 gõeh pòa° hit mê, gõeh chin kng, pòa°-mê äu hoan ch…t tiám hut-jiân pë° chin siong-tiöng, k± ê lâng lóng siän, tuh-ku khì.  Hut-jiân thia° Hok-gôan peh hoah kóng, Chú ah góa t„ chia chhiá° lí chiap-lãp góa.  Hok-gôan • in täi-ke hiãh° cheng-sîn, khòa° i ê khùi í-keng t¤g, hióng-siü 69 hòe.  Hok-gôan • ch…t sim töa iu-bün, läi-b„n täi-ke khui-sia° háu; chóng-s„ ch…t b„n siü an-ùi: in-üi chai ü h³ Chú chín-kiù.  S¯-í täi-ke kùi-lõh kî-tó, tán-häu thi° kng thang siat-hoat bâi-chòng ê sü.  Kàu thi° kng Hok-gôan • chiü kiò Bí-hôai ah khì chhiá° Bõk-su.

 9.   Chhe°-kông tân ê hóe-chhia-té

Thi° kng Bí-hôai ah chiü khì chhöe Lîm Siù-giõk sian-se° iä khì chhöe Bõk-su.  Chiong s¯ keng-kòe ê sü, thâu-bóe lóng kóng h³ Bõk-su thia°, Bõk-su K¬-niû täi-ke iä ch…t sim iu-bün, ch…t-sim hoa°-hí.  Hok-gôan peh ü tit-kiù ê khóan-sit.  Chiü an-ùi Bí-hôai ah, kap iok-sok ë-p¬ 4 tiám beh chio chë-chë höe-iú khì sàng-chòng.  Hit j…t tú-tú pài 2, ë-p¬ 2 tiám ü Hü-jîn kî-tó-höe, óa ü 100 liân lâng lâi chü-ch…p.  Ko K¬-niû chiong chit chân sü t„ kî-tó höe kóng h³ chí-möai chai,  täi-ke thia° liáu chin tông-chêng.  Chë-chë hoa°-hí khì sàng-chòng, kàu 3 tám kî-tó-höe soah, chiü sui lâng tò-khì p„-pän, ü lâng sòa thong-ti pãt ê pêng-iú.  S¯-í hit ë-p¬ ê sàng-chòng ü 200 göa lâng, 4 tiám  täi-ke lóng chê-ch…p kàu Hok-gôan peh ê ke.  Hok-gôan • chhut-lâi ngiâ-chih, iä chiong chêng-hêng kóng h³ Bõk-su thia°, kóng Hok-gôan peh sûi-bóng tö-lí iáu-böe siá° chai; chóng-s„ hoa°-hí tãk-häng chiàu tö-lí ê lé-s± lâi bâi-chòng.  Tùi án-ni bõk-su chin hoa°-hí, chiü chiàu lé-s± lâi bâi-chòng i.  Täi-ke hián-chhut kçk tông-chêng ê khóan, sa°-kap kàu böng, chë-chë chí-möai iä kap i lâu bãk-sái.  Kàu 5 tiám göa, chòng-sek bêng-pçk.  Bõk-su chai chí-möai k„n-lâi phài°-kòe, thâu-chhùi ch…t-ke 5-ê, koh Hok-gôan peh phòa-pe° khai-hùi, iä bô sím-m…h hó lâi-l³; iu-koh bâi-chòng-hùi khai chë-chë.  Chiü kí-g„ tùi höe-chòng ê hia°-t„ chí-möai, ch…t lâng chë-chió b³-ch…p täm-põh, kiöng óa 50 kh¬, chiü án-ni sàng Hok-gôan • khì ëng.  Hok-gôan • ˜ sêng-siü; chóng-s„ äu-lâi siü Bõk-su kap chèng-lâng ê hó-ì; chiü höa°-hí sêng-siü iä lâu bãk-sái seh-siä.  Liáu-äu täi-ke sì sòa°; chóng-s„ Ko K��-niû kap Lîm Siù-giõk sian-si° chin tông-chêng, kap Hok-gôan • chò-hóe khì kàu chhù an-ùi i.

Sî-j…t chin khòai-kòe, liâm-pi° kàu kòe-nî ê 4 gõeh.  Hit sî Má-tán ah seng kóe Siáu hãk-häu 2 liân, Bí-hôai ah Sió  hãk-häu chut-giãp.  Chut-giãp-sek hit j…t Läu-bú iä khì khòa°.  Bí-hôai ah thâu-miâ.  Oah! Läu-bú móa-pak ê hoa°-hí.  Chhut-sçk cheng-khîn, phín-hëng hong-chèng, h³ thong häu ê sian-se° o-ló.  Tùi án-ni K¬-niû chiü tùi Bõk-su siäu-kài, chiàn i j…p lán kàu-höe siat ê Lú-õh.  Hok-gôan • ˜ ká°; in-üi chai bô khùi-lãt, K¬-niû chin hó-ì, tah-èng beh thè i siat-hoat.  In-üi in khòa° chit ê cha-b¯ gín-á se° chò súi, koai koh léng-l„, jîn-jiá gâu thãk-chheh.  Lé-pài-j…t ˜ bat bô lé-pài, chin jiãt-sim.  K„n-nî tú 16 hòe, s„ chin ë pôe-iú° tit, ü töa ¡g-bäng ê cha-b¯ gín-ná.  S¯-í t…t-t…t k¯-bú Hok-gôan • tiõh h³ i thãk, Hok-gôan • siü in ê k¯-bú, cha-b¯ kiá° iä chin ài thãk.  Tùi án-ni t„ 4 gõeh chiü koh khì thãk Pó-tëng siâ° ê Tiú°-ló-kàu Ko-téng Lú-hãk-„°.  Ta° chia chhiá° àn-hä.

Kóng Thian-sù ah tiàm Lâm-kia° hü-k„n chng-siä ê cheng-bí kang-tiû° chò ku-lí, t³ kòe-j…t.  Ü ch…t j…t jiám tiõh phòa-pë°, s„ chò-l„, put-sî pàng, lâng pì° *ch„n[chin] sán *ch„n[chin] phái°-khòa°, bô lâng thang chiàu-k± i, sa°-á-kh¬ phòa iâm-iâm, sin-khu chôan sian, thâu-m£g phah-kat-kiû.  Khùn t„ ch…t keng phòa-phòa chiú-ke° liâu-á, seng-khu chhàu-hiàn t„-tõah, chí-ü káu s„ i ê hó pêng-iú.  Tùi hia kòe ê lâng chë-chë lâng phùi chhùi-nöa, ü-ê ng ph„°-kang.  Ah! Kàu chia Thian-sù ah ka-t„ siü°-liáu chêng chin ch„n, beh tò-khì iã bô l³-hùi, seng-khu chí-ü chhun 8 chiam chî°; iä nä tò-khì h³ lâng chai, lâng iä s„ beh liãh, ch„n bô p³, thè bô l³, kin-tú õah-teh iä s„ sí, oh-tit ü chhut-thâu-thi° ê j…t-chí, siü°-lâi-siü°-khì chiü koat-sim beh chò höe-chhia-tòng (Chhi-chhám-lõk-phek ê kçk-thâu thang kám-kài äu-lâi ê chheng-liân).  Chiü peh khí-lâi, phiân-ä-phiân.  Iä tiàm hia l„ óa chiâ°-lí-l³ ü hóe-chhia-l³, chiü-s„ Lâm-kia° beh khì S¬-chiu, Siöng-hái ê sòa°-l³.  Chia chhia° àn-hä. 

Kóng chhù-nih tùi kúi-nä-j…t chêng Hok-gôan • kap sim-pü ke-läi ê lâng lóng hut-jiân sim chin kan-kh¯, chhin-chhiü° ü chiõh-thâu that teh; chóng-s„ in ê sim bô lóe-chì.  Chá-khí *ê[ë]-hng ta-ke sim-pü kap sun-á lóng chü-ch…p lé-pài, bô ch…t-pái bô üi-tiõh i ê kiá° Thian-sù ah lâi kî-tó.  Tçk-piãt, tùi chit k„n-j…t sim töa kan-kh¯, täi-ke khah pek-chhiat kî-tó kàu ta-ke sim-pü lâu bãk-sái, kiû Siöng-tè tiõh kiù i ê kiá°.

Hut-jiân t„ pài-6 ë-p¬, Lú-hãk-„° ê göa-chhut-j…t Bí-hôai ah tùi Lú-õh tò-lâi iä tùi Läu-bú kóng chiah kú hut-jiän sim iä s„ chin kan-kh¯. Cha-mê bäng-kì° in kiá° phòa-pë° chin siong-tiöng.  Kóng tó-t„ l³-pi° àm-sî iä bô kah-phöe.  Kóng liáu täi-ke tâm-lün, chiü ta-ke sim-pü, bó-kiá° hia°-só sió-k¬ 3-ê küi-küi teh thî-khàu lâu bãk-sái pek-chhiat kiû Siöng-tè.

Kóng Thian-sù ah nä kó-chin ü t„-teh chiü bäng Chú kiù i thoat-l„ kan-kh¯ kiù hôe-thâu, (in sui-bóng ˜-chai Thian- sù ah ê sí-õah; chóng-s„ chiàu in ê ì-sù s„ sìn iáu-õah; iä chhim-sìn Siong-tè, pek-chhiat mê-j…t kî-tó bô ià.  Thang khó-chhú); Chia chhiá° àn-hä.  Kóng Thian-sù ah.  Chin-s…t t…t-t…t phiân, phiân kàu hóe-chhia l³-pi°.  Chiü tó-t„ chhia-l³ nih beh tán kip-hêng chhia tùi hia koh kòe.  Hit sî tú hông-hun-àm 7 tiám liân koh óa pòa° tiàm-cheng kú, chiâ°-s…t, tùi Lâm-kia° khí-sin beh khì Siöng-hái hù hóe-chûn chhut-phâng-kî ê chòe-täi kip-hêng chhia teh lâi.  Hit ê hóe-chhia hù-hù kiò ê sia°, Thian-sù ah ê thâu-khak tó-t„ höe-chia-l³: s¯-í óa 2 lí l³ chiü ü thia° tiõh hit ê chhia sia° hù-hù kiò.  T„ hit sî sim töa kan-kh¯, ch…t sim siü° õah-teh bô l¬-ëng, koat-tòan ài sí; ch…t sim siü° i höan-chöe hiah täng, sí liáu nä chiâ°-s…t ü të-gçk, iä i bô chî° thang chò sai-kong, ún-tàng ë lõh hong-k¯ chiõh-bö; ch…t sim siü° tiõh pë-bó t„ Pó-tëng siâ° chhia-thâu, tong sî beh sàng i chhut-hoat khì Phû-löng-s¯ ê sî khàu kah hün-lõh-khì; iä chit pang nä sí, ún-tàng ë h³ pë-bó háu khah thiám; koh ch…t sim iä siü° tiõh i ê kiá° Má-tán ah kin-nî 9 hòe lah, chiü siü° sí ˜ tãt; ˜ kú bô sí kàu chia kin-tú iä s„ kiâ° bô l³ lah.  S¯-í khàu-khàu leh, chheh-sim beh h³ i kauh.  Ah! Hóe-chhia kàu lah, óa 10 göa t¤g h¤g, höa° ki-koan chhia ê lâng, khòa° tiõh ü lâng t„ chhia-l³, t…t-t…t tân lê, hóe-chhia iü tòng bë tiäm.  Ah! gûi-hiám ±!  sái hóe-chhia ê lâng hoah kàu chia° töa sia°.

 10.   Kòe-kè iãh ê Chî°-siu°-á

Ah! Hiám-hiám chõah ch…t tiám: Koh tú chhun t¤g göa h¤g chiü ë kauh tiõh ê sî, ü ch…t ê sûn chhia-l³ ê thih-l¬ kang-hu tùi hia lâi, thia° tiõh hóe-chhia-lê kap jiáng gûi-hiám ê sia°, chiü cháu óa-lâi, khòa° Thian-sù ah tó-t„ hia, kín-kín kä i thoa cháu.  Tú thoa l„ chhia-l¬ 3. 4 chhioh h¤g, hóe-chhia tú kàu-üi, kai-chài tùi án-ni kauh bô tiõh.  Hóe-chhia tùi án-ni t…t-t…t kòe, lâng-kheh täi-ke chin kia°, lóng à° tùi thang-á göa chhut lâi khòa°.  Hóe-chhia kòe liáu, sóa°-l³ kang-hu chiong Thian-sù ah kä i chhöa-khì kau kéng-chhat.  Hit sî chin sán beh sí beh sí, kin-nî 33 hòe lah, chhùi-chhiu bô siu b„n bô sé kap chá-chêng töa koh-iü°.  Chêng khui tîn-í tiàm hit sî ü chî°, chhöa sè-î, hoat-hok, bô chhùi-chhiu; chit tiãp ch…t-ê chhin-chhiü° kúi.  Bô lâng ë j„n-tit, iä kap chêng h³ lâng öe siöng beh liãh ê hêng töa koh-iü°.  Iä i kóng i s„ S¬-chiu-siâ° hü-k„n ê kan-kh¯ lâng, sè° Lîm miâ Thian-lâi lâi Lâm-kia° thàn-chiãh.  S¯-í kéng-chhat bô giâu-gî (Chi-ná ê h³-kháu bô chéng-chê) chiü kä i sàng j…p Hêng-lú pë°-„° (chhut-göa lâng phòa-pë° siu-iông ê üi).  J…p-„° chiâ° lé-pài chiü í-keng khah hó.  Ü ch…t mê khùn-khì, liông-sim chü-chek, bäng kì° i t„ chhù nih bë tîn-í kap lâng-kheh sio-phah ê sü, bäng liáu chhut-sia° teh jiáng.  Jiáng kóng,  H³ lí sí ah! Lí án-chóa° më góa Phû-lông-chiá hòe.  Jiáng liáu khí kha chiü that-khì, häm-bîn häm-bîn that tùi pîn-pang lõh-khì.  Phiàng ch…t--ê chin töa sia°.  Keh-piah ü ch…t ê lâng chhé°, thia° chiah ê öe sim chin giâu-gî.  Thian-sù ah *kä[ka]-t„ hiãh° cheng-sîn, i chai häm-bîn-öe ü làu-kháu, kha sui-s„ that ch…t ë chin thià°; chóng-s„ ˜-ká° ai chhut sia° (Liông-sim khiàn-chek).  Thi°-kng keh-piah hit ê höan-chiá, chiong chit chân sü àm-chë° kä „°-tiú° kóng.  ‚°-tiú° iä chin sè-j„, lóng ˜-ká° phah chhe°-kia°-i, chóng-s„ put-chí chù-ì teh khòa° i ê töng-chok.  Thian-sù ah tùi hit mê làu-kháu, ka-t„ iä bô pêng-an.  S¯-í *kä[ka]-t„ chhe°-kia°, sòa s¯-chò kap chêng-j…t bô-siäng, chiü it-hoat h³-lâng chin chù-ì, ka-t„ iä ná chhàu-sim-gî, phah-s¢g sü ë phòa.  Kàu keh kúi-nä-j…t, hit-mê gõeh kng, chiü siü° beh thau-cháu chhut „°.  S¯-í chiü bi túi pë°-sek ê äu-bóe m£g chhut-khì.  Beh cháu ˜-kú bô s¯-hùi, hit sî sin-thé í-keng õah-täng lah, chiü j…p pë°-„° ê sü-bü sek.  Chhàu-khám hit mê sü-bü-sek ê m£g koh bô só, chiü khui j…p-khì.  T„ kòe-kè-iãh ê toh-téng, ü 1 ê chî°-küi-á t„-hia.  I chiü t„-hia ëng ch…t ki to-á teh kä i kiäu.  Hit sî tú ü ch…t ê tong-t…t sûn pe°-lâng ê i-su kap khàn-h³-hü beh j…p lâi giãh kiám-un- khì, chiü hoah-chhãt.  Tùi án-ni „°-läi ê lâng lóng cheng-sîn, ûi chhut-lâi, Koh pë°-„° chiu-ûi chng-á-chhiû° chin kôan, cháu bô l³, h³ lâng liãh tiõh, chai s„ Lîm Thian-lâi, thi°-kng „°-tiú° chin siü-khì, kä i sàng khì Lâm-kia° tiong-iong kèng-chhat- sü, kä i sím-m¤g, iä kiò keh-piah ê höan-chiá lâi tùi-chí, kóng lí b¯ mê-hng óa pòa°-mê äu 12 tiám göa, hoah kóng, "H³ lí sí ah, lí án-chóa° më góa Phû-löng-chiá hòe".  He s„ sím-m…h ì-sù? Iä khì tiàu i khì chò ku-lí hit üi ê cheng-bí-s¯ ê lâng lâi tiäu-cha, khòa° t„-sî chiah chhià° chit ê lâng.  Kóng s„ tùi chûn-nî 6, 7 gõeh; iä ˜-chai i s„ tùi tó-üi lâi.  Khí-thâu j…t-sî bô lâi, lóng àm-sî lâi chò-kang; iä ˜-chai i t„ sím-n…h s¯-chäi khùn.  Ná chhâ ná giâu-gî.  Iä tiàu thong Lâm-kia° i-hõk k±- být- siong ê chú-lâng, lâi j„n khòa° i s¯ chhëng ê k¯-i t„ tó-üi bé-ê.  Äu-lâi ch…t ê lâng chhut-lâi j„n kóng, S„ t„ i ê tiàm-nih bé-ê, s„ chá-khí-sî thàu-chá lâi bé, iáu ë j„n-tit.  Bë i 2 niá; ch…t niá s„ th²-chúi sai-hü ê kü-sa°.  Tùi án-ni chiü chin giâu-gî.  Kèng-chhat sü-tiú° chiü khì thçh kúi-nä tiu° k„n-lâi ê tiöng-hoan öe hêng-siöng beh liãh ê lâng ê siöng chhut-lâi.  H³ bë k¯-i ê thâu-ke kap cheng-bí-s¯ ê thâu-ke j„n, khòa° chêng i ê khóan ü chhin-chiü° chiah-ê siöng läi-b„n s¯ ü ê lâng-hêng á-bô.  J„n lâi j„n khì, 2 ê lóng kóng hit ê b„n chhin-chhiü° Tân Thian-sù hit tiu°.  Thian-sù ah ch…t sî b„n lóng sit-sek.  Kéng-chhat sü-tiú° chiü t…t-t…t kä i chhâ-m¤g.  Chöe teh siu, chiü ìn kàu ih°-ih° ngh-ngh.  Tùi án-ni chiü kiò tiän-öe khì chiàu-höe Lâm kéng-chat-sú.  Kiò hia tiäu-cha chûn nî Lâm kéng-chhat-sü ê pì-b…t àn.  Tiäu-cha liáu, chiü chhöe tiõh b¯ nî gõeh j…t ê sî, ü ch…t ê bë hëng-jîn-tê ê, kóng ü jiok tiõh Tân Thian-sù ê sü, chiü khì tiàu bë hëng-jîn-tê--ê lâi .  Bë hëng-jîn-tê--ê lâi, liâm--pi° j„n tiõh.  Chiü t…t-chí i t„ Thi°-kong-tôa° khòa° kò-s„ th¯ töa khùi chàm-kha kóng, "Kh¯ ah! Góa ê chò-lâng, kin-á-j…t kàu chia thi° chõat góa ê l³ lah," Tü ch…t-ë.  Thian-sù ah lóng bô öe (˜-s„ bô pò; s„ j…t-chí böe-tò, ke-n¤g khah bãt iä ü phäng) b„n pì° sí-lâng-sek.  Tùi án-ni k¬-put-chiong tiõh j„n.  Chiü siü sàng lõh Hoat-„°, Hoat-„° t…t-chiap sàng h³ Pó-tëng siâ° ê Hoat-„°. Pó-tëng siâ° ê Hoat-„° chiap tiõh chit kiä° sü, chiü koat-tëng t„ 5 gõeh chhe-it beh kong-phòa°.  Chit ê täi-chì ü chhut-t„ sin-bûn, Bí-hôai ah täi-seng chai, in-üi Lú-õh ü bé sin-bûn.  Chiü cháu tò-lâi pò in läu-bú.  Hok-gôan • thia° ch…t ë, ch…t sim höa°-hí, ch…t sim iu-bün.  Hoa°-hí, s„ hoa°-hí kiá° iáu-õah; hôan-ló, s„ hoan-ló kiá° h³-lâng beh kong-phòa°.  Sî í-keng kàu, 5 gõeh chhe-…t 8 giám beh khui-têng kong-phòa°.  Böe kàu tiám, Kong-têng ê lâng lóng bóan-ôan.  Gôan-kò s„ h³ i phah-sí hit ê lâng-kheh ê kiá°, kap hit j…t khì s…t-të tiäu-cha ê kéng-chhat.  M¤g kúi-nä kù Thian-sù ah chai chè° bô chhái kang, chiü j„n. Tùi án-ni chiü soan-kò bû-kî-t²-hêng, kä i sàng khì Pak-kia° koai°-ka°.  Ta° ài chai koai°-liáu chái°-iü°, chhia° khòa° äu-hôe.

 11.  Pài 2 ë-p¬ ê Kî-tó höe

Boeh chhut-hoat chë hóe-chhia khì Pak-kia° ka°-gãk ê sî, Hok-gôan • kap sim-pü, kap Bí-hôai ah, Má-tán ah 4-ê lóng khì chhia-thâu khòa°.  Hit sî Bõk-su kap K¬-niû iä khì.  T„ chhia-thâu täi-ke sio-j„n, khí-thâu Khán-siú kap ah-sàng ê ka°-gãk Kam-tok, ˜ chún in kóng-öe; nä-s„ Bõk-su thè Hok-gôan • kiû, chiü chún *I[i] 10 hun-cheng kú bó-kiá°, ang-b¯, hia°-möai, pë-kiá°, täi-ke kì°-b„n.  Hit sî ch…t-sî 5 ê lám-lám-teh, khàu kàu ±-± kiò chhin-chhiü° gû.  Kia°-tiõh thong chhia-tiû° ê lâng, ch…t-sî chhia-thâu ê lâng-kheh löan kún-kún: Khàn-siú kap Kéng-chhat hoah in tiõh tiäm-tiäm, ˜-thang háu; nä bô ˜-chún in kóng-öe.  In chiü tiäm-tiäm, Hok-gôan • chiü kä I kóng, kiá° ah, Lí ê A-pa í-keng t„ kü-nî 8 gõeh 15 tiong-chhiu-mê sí-khì lah, ch…t-ke chhun 4 lâng: Bí-hôai ah khì j…p Lú-õh, Má-tán ah khì thãk Siáu-hãk-häu, kan-kh¯ teh kòe-j…t.  Iä siöng iáu-kín kä I kóng, Ta° chôan-ke lóng ü pài Siöng-tè.  Chóng-s„ Thian-sù ah iáu-s„ òan-h„n tö-lí; ˜-kú chit tiãp thia° in läu-bú kóng Bõk-su ê h³-thäi kap sió-möai siü K¬-niû pang-chän khì thãk Lú-õh, ch…t sî khiok iä s„ kám-sim; ˜-kú s„ chit h„° j…p hit h„° chhut.  Hok-gôan • kóng-liáu chiü küi lõh thè i kî-tó, kiû Siöng-tè kiù--i.  I chò i bãk-chiu kim-kim, khiok iä *sî[s„] bõk-kòai; in-üi i tö bô thia° tö-lí.

Koh kúi hun cheng hóe-chhia beh chhut-hoat lah, chiü ˜-chún in koh kóng, chiü kä i thoa chiü° hóe-chhia.  Bó-kiá° täi-ke bãk-sái nih-nih lâu pun-khui, Tùi án-ni Thian-sù ah chiü khì koai° t„ Pak-kia° ê ka°-gãk, chò bû-kî-t² ê siû-höan.  Sim-pü í-k…p Bí-hôai ah, kap Hok-gôan •,  Bõk-su täi-ke iân-l³ lâu bãk-sái tò-lâi.  Hit j…t tú s„ pài-it, keh-j…t pài-j„ ê Kî-tó-höe, Hok-gôan • kap sim-pü lóng chhöa khì hù.  K¬-niû kóng tö-lí, sòa chhià° chèng chí-möai pek-chhiat üi Hok-gôan • ê kiá° lâi kî-tó.  Täi-ke chin tông-chêng, kî-tó kàu lâu bãk-sái .  Iä ü chiâ° 10 ê chí-möai kap Hok-gôan • iok-sok, kóng in lóng beh tãk-sî thè i kî-tó.  Kàu 3 tiám chiü sòa° höe.  Hit mê Hok-gôan • thong-mê küi t„ bîn-chh£g chêng pek-chhiat kî-tó, bô pãt kù öe; chí-ü t…t-t…t liäm "Chú ah, Chú ah! Lí tiõh kiù góa ê kiá° ¬h! Góa ê Chú ah! Lí tiõh kiù góa ê kiá°.  Ah! Chú ah, khó lîn kiù leh! Kiû lí à° lõh thia° ü chöe--ê kî-tó, Chú ah, Chú, kiù-leh.  Ah! Kiù leh, leh!" Bãk-sái sì-lâm-sûi, hit ê pek-chhiat ê sia°, thia° kàu t„ Siöng-tè.  Kî-tó tiong hut-jiân chhù-lâi ü töa-kng, s„ Chú chhut-hiän, khiä t„ i ê sin-pi° kä i kóng, Chí-möai ah! Lí bõh-tit khòa-lü, tiõh sìn Siöng-tè, iä tiõh sìn góa.  Lí ê kî-tó í-keng ü thia° kàu Pë ê tau lah! Kàu ü ch…t j…t ún-tàng ê chiáu lí s¯ sìn lâi chiâ°."  Hut-jiân bô-khì, pâng-lâi iû-gôan àm-àm. (Pek-chhiat ê kî-tó Chú ë thia°).  Tùi án-ni Hok-gôan • töa kia°, kín cháu chhut-lâi, hit-sî s„ pòa°-mê äu tiám göa lah.  Kín cháu chhut-lâi kä sim-pü kóng.  Sim-pü thia°-liáu töa hoa°-hí, chiü khí-lâi tiám-teng, gîm-si o-ló Siöng-tè.

Keh thi°-kng, chhù-pi° sè-siõk-lâng, m¤g in cha-mê án-chóa° pòa°-mê äu liäm kàu „-¬-kiò? Hok-gôan • chiü chiong hiah-ê sü kóng h³ lâng thia°, in bô sìn Chú: s¯-í bô lâng boeh sìn; ü-ê sòa hiâm i thâu-náu bô tú-hó.  Chóng-s„ tùi hit tiãp

khí, Hok-gôan • ê sim, ke 10 hun an-sim.  Chia chhiá° án-hä. 

Kóng Thian-sù ah t„ Ka°-gãk läi, tãk j…t chin kan-kh¯, s„ koai° „ läi-têng ka°.  Läi-b„n àm-so-so.  Hit nî phái° nî-tang, bí-niû kùi, ka°-gãk ê chiãh-s…t chin bái.  Siông-siông chiãh bô 10 hun pá, chhài-se chin bái, lóng s„ kiâm-hî, chhài-thâu-á.  Múi-j…t ka°-gãk tiú° lâi sûn 2 pái, sûn ê sî lóng tiõh küi teh h³ i kiám-tiám, ˜-chún i kap keh-piah ê lâng kóng-öe.  Tãk j…t chiàu sî-kan, kap i liân chò-hóe hit ê kiong-t¬-höan, chò-hóe chhut-khì chò kang.

Sî-j…t chin khòai-kòe, liâm-pi° kòe ch…t-nî lah.  Ka°-gãk ê öe-seng koh bô-thang hó, chë-chë lâng phòa°-pë°, bîn-chh£g khùn-t„ th²-kha, chhu 2 phì° pang, kòe n¤g-tè chng-á.  Bãk-sat chin käu.  Khóan-thäi hiah-ê tiòng-höan s„ chún-chò bô l³-ëng ê hòe-m…h lah.  S¯-í Thian-sü ah thang kóng s„ chõat-bäng.  ‹-kú chiàu in läu-bú Hok-gôan-• ê sìn s„ Chú beh kiù i ê kiá°, án-ni kiám bë göng-sìn mah? Hok-gôan-• ê kî-tó bô ià-siän.  Ka°-gãk ê khàn-siú lóng tçk-piãt chù-ì teh khàn-siú: in-ùi chai i ü kûn-thâu; iä s„ bat kòe Phû-löng-s¯ ê töa-húi-lüi.  S¯-í sü-sü ka-pöe giâm-siú.  Khàn-siú i iä kéng khah ióng, thih-liän iä ka-pöe töa-tiâu, iä koai°-t„ khah chhim-ka°.  Ah! Kiám iáu-ü tit-kiù ê j…t mah?  Ch…t-ê bû-kî-t² ê sí höan!

12.   Tô-ka°

Thian-sù ah mê-j…t t„ ka°-läi chò-kang, hân-hä iä siông-siông siàu-liäm tiõh hit j…t t„ chhia-thâu kap läu-bú bó-kiá° koh sio-j„n ê kong-kéng.  Chiü tiä°-tiä° ka-t„ lâu bãk-sái Chia chhiá° àn-hä.

Kóng chhù-nih Hok-gôan-• ê kî-tó iáu-kú bô ià.  Chai kiá° s„ bû-kî-t² ê sí-höan;chóng-s„ i ê sìn bô piàn-öa°, tùi thia° tö-lí kàu kin-á-j…t, í-keng üi kiá° mê-j…t kî-tó 2 nî göa lah.  Kàu kin-á-j…t i bô ch…t-sut-á ê léng-sim; ˜-kú chiàu jîn-chêng lâi siü°, Hok-gôan-• ê kî-tó s„ chin bô lí-khì, s„ göng-göng ê kî-tó.

Ah! T„ hit nî ê 8 gõeh 12 j…t, s„ Thian-sù ah j…p-ka° chò bô-kî-t² höan ê móa ch…t-nî kòe 3 gõeh-j…t.  T„ hit mê ü hui-siông ê töa të-täng, s„ chha-put-to Tiong-kok iú-sú í-lâi, b„-chêng-iú ê töa të-täng.  Iä tùi të-täng chiü kôan-lâu, kang-chhiú°, höe-siä lóng tó.  Pòa°-mê äu tùi kúi-nä-üi hoat-hóe, töa-pòa° s„ tùi tiän-hóe-sòa° chhut-hóe.  S¯-í ch…t-sî iä töa hóe-sio.  Pak-kia° ê ka°-gãk iä tó 3 hun 2 khah ke, chhun töa-m£g , kap chàu-kha, chhng-kh± bô tó; kî-û ê ka°-gãk pâng kap ka°-gãk ê kang-tiû°, täi-khài lóng tó, ü-ê lóng sòa sio-khì.  Hit sî Pak-kia° ê chh„-läi, lóng töa löan: S¯-í Khàn-siú che-che lóng sui-lâng k± sè°-miä tô-cháu; ü-ê kín khì khòa° ka-k„ ê khiä-ke.

Hit sî Thian-sù ah ê ka°-gãk pâng iä lóng tó, täi-khài höan-lâng iä lóng sí; chóng-s„ hit sî Thian-sù ah bô sí.  Hit tiãp i sün ki-höe chiü thau tô-ka°.  Chh„-läi chin löan: s¯-í i tit-tiõh hó ki-höe t…t-t…t tô-cháu.  Cháu-kàu chhân-chng t…t-t…t khì.  Äu-lâi j…t--sî bih, mê--sî cháu.  Chit pang i ˜-ká° cháu-tùi pãt-ê t¬-chh„ khì, s„ t…t-t…t cháu-j…p soa°.  Chiü chàu-kàu l„ Pak-kia° 60 liân ph¯ ê chhim-soa°.  Khì hia chò soa°-chhãt.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng ka°-gãk hóe-sio äu keh-j…t, chiü töa tiäu-cha, chiü chai ka°-gãk kiöng liáu kúi-nä chäp bän, höan-lân tô-cháu chin-che; chóng-s„ khah chë lâng s„ siü° Thian-sù ah í-keng sí; in-üi in tiàm ê gãk-pâng lóng tó; iä-s„ sio liáu-liáu, koh të-täng pòa°-mê äu; chóng-s„ in ˜-chai hit sî Thian-sù ah kap tâng-liân chò-hóe hit ê lâng, 2 ê kûn-thâu lóng chin hó, ë poe-thiàu chin kôan, tú të-täng ê sî , chhù böe tó, in í-keng pià°-chhut-lâi.  Khòa° tang-lâm-kak ê gãk-chhiû° ü tó ch„t-üi-á, chhun-óa chiâ° t¤g kôan.  Hit sî 2-ê í-keng thiàu-chhut chhiû° cháu-khì lah.  Khàn-siú ê lâng kia°-sí böe-chëng-böe chiü cháu: s¯-í ˜-chai Thian-sù ah in tùi tò-khì, iä kia° ka°-gãk-tiú° heng-hõat: s¯-í t…t-t…t chèng-bêng Thian-sù ah s„ sio-sí lah.  Tùi án-ni chiü täi-ke  bô sím-m…h teh tì-ì Thian-sù ah ê sü.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng chhù-nih Bí-hôai í-keng seng-kòe Lú-õh 2 liân, seng-liân ê sêng-chek iä-s„ chin hó.  Kin-nî í-keng 17 hòe, lâi tùi Hok-gôan-• kiû-chhin ê lâng iä-s„ chin-chë.  Ü-ê s„ chin hó-giãh, ü-ê kiá°-sài-châi se°-chò chin hó; chóng-s„ Hok-gôan-• i ê ì-sù lóng bô teh tiöng sè-kan; in-üi chêng in iä bat hó-giãh kòe s¯-í i chai hó-giãh ˜-s„ thang him-siän ê sü.  Iä kiá°-sài-châi hó, bô l„-ek.  In Thian-sù ah mä s„ se°-chò chin hó,  S¯-í i iàu-kín beh chhú 2 häng:

(1)  Chiü-s„ jiãt-sim pài Siöng-tè, (2) Ü chì-khì láu-s…t ê lâng.  S¯-í ü chë-chë sé-siõk-lâng, süi-bóng chin ü sè-lçk, hó-giãh, lâi teh kóng, i lóng ˜ èng-ún i.  Koh ch…t-häng: K¬-niû in iä-s„ ü tùi Hok-gôan-• kóng.  In iä tek-khak beh kap i tàu chhöe ch…t-ê tú-hó ê chhin-chiâ°.  S¯-í kah i ˜-thang süi-piän ín chò--lâng, in-üi chiàu K¬-niû ê ì-sù s„ siü° nä ë-it tú-hó chin ài chhöe ch…t-ê Ki-höe lâi kap Hok-gôan-• chham-siông, h³ Bí-hôai ah Lú-õh nä chut-giãp liáu, koh khì thãk khah kôan ê hãk-häu, iä äu-lâi thang tò-lâi tàu kà Lú-õh.  Iä siat-sú nä ài kè, chiü ài kä i chhöe ch…t-ê tú-hó ê chong-kàu-ka, ài kh¯-kh¢g Hok-gôan-• lâi hiàn i ê cha-b¯-kiá° chò Chú ê kang.  Hok-gôan-• chë-chió iä-s„ chai K¬-niû in ê i-kiàn.  S¯-í lâng lâi chò, lóng kä lâng the khah bän.

Sî-j…t chin khòai kòe, bãk ch…t-nih iû-koh keh ch…t-nî lah.  Hit sî Bí-hôai ah í-keng 18 hòe, Lú-õh Ko-téng p³ 3 liân.  Sêng-chek iû-gôan chin hó.  Tú seng-kòe liân kùi gõeh-j…t, chiü tò-lâi chhù-nih hioh-jõah.  T„ hioh-jõah tiong ü i chá-sî chò gín-ná 11 j„ hòe chò-hóe t„ Siáu-hãk-hãk-häu ê gín-ná pêng-iú, miâ Lí Iäu-chong. Hit ê gín-ná in tau s„ jiãt-sim ê sìn-chiá, s„ Pó-tëng-siâ° Kàu-höe ê Tiún-ló.  Hit ê gín-ná ke Bí-hôai ah 2 hòe, chá chò-hóe thãk siáu-hãk-häu ê sî, Bí-hôai ah 12 hòe 2 liân, in-üi i 10 hòe chiah khì thãk; iä Lí Iäu-chong s„ 8 hòe chiah khì thãk: s¯-í Bí-hôai ah 12 hòe 2 liân, Iäu-chong ah 14 hòe s„ 6 lian.  Sui-bóng bô siäng-liân iáu-kú üi-tiõh Hok-gôan peh s„ kap in läu-pë hó-pêng-iú s¯-í 2-ê sa°-thià° chhin-chhiü° chí-möai-á.  Bí-hôai ah t„ Sió-hãk-häu ê-sî, ü sím-m…h ˜-bat, nä m¤g i, iä ü sím-m…h h³-lâng khi-hü; i iä tiä° thè i chhut-thâu.  S¯-í 2-ê chin siong-hó.  Iä hiän-sî Iäu-chong t„ Pak-kia° të it ko-téng hãk-häu, chin chhang-miâ.  Kin-nî 20 höe.  14 chut-giãp Siáu-hãk-häu, 19 hòe p…t-giãp Pó-tëng Tiong-hãk.  Kin-nî s„ Ko-téng hãk-häu 2-liân.  Tiú°-ló s„ ë-tit-kòe ê lâng.  S¯-í sim ài kä i pôe-iú° kàu j…p Täi-hãk.  Iä tì-ì ài i j…p Sîn-hãk-p³ äu-lâi chhut-lâi thang-chò pún-siâ° ê Bõk-su.  Hit sî iä tú-tú pàng-kè, tò-lâi hioh-khùn.   Thia° läu-pë teh kóng khí Bí-hôai ah in iä lâi sìn Chú, iä kóng in hia° ê sü, iä kóng Bí-hôai ah iä khì thãk Lú-õh Ko-téng kho ê sü, chiü chin hoa°-hí.  Poah-kang khì thàm Bí-hôai ah.  Khì, täi-ke ch…t-ë kì°-b„n, chin hoa°-hí, óan-jiân hia°-möai.  Koh kóng-khí t„ Siáu-hãk-hau si-täi ë chêng-hêng.  Kóng-kàu chin chhù-b„.  Ü ch…t-ë-á, Iäu-chong ah chiü m¤g, Hok-gôan peh khì tó-üi?  Bí-hôai ah,ìn kóng, T„ kúi-nä nî chêng í-keng sí lah.  Iäu-chong thia° ch„t-ë tiõh-kia°, m¤g Hok-gôan-• kóng, Hok-gôan peh tiõh sím-m…h pë° sí?  Hok-gôan-•, chêng-thâu it-lí lóng kóng h³ i thia°.  Iäu-chong ah thia°-liáu iä lâu bãk-sái.  I s„ chin ü-chêng ê lâng.  Bí-hôai ah iä háu.  Iäu-chong m¤g Hok-gôan-• khòa° Hok-gôan peh sí ê sî ü thia° tö-lí á iáu-böe?  Hok-gôan-• kä i kóng, ü.   Tùi án-ni chiü tãk-ke koh kóng pãt-m…h lâi chó an-ùi.  Sî Í-keng hông-hun; chóng-s„ 2-ê siáu-liân-lâng chin chhin-chhiü° chêng-tâu-ì-hãp.  Hit àm Iäu-chong ah sòa tiàm-t… in hia h³ in chhiá°.  Hok-gôan-• chin hoa°-hí, thâi ke chhiá°--i.  Bí-hôai ah kä thi°-p¤g, tãk-ke kap läu-bú, hia°-só, sun-á chhin-chhiü° ke-läi ê lâng chò-hóe chiãh-p¤g.  Chiãh-pá, Iäu-chong ah chiü kap  in sa°-sî beh tò-khì.  Hok-gôan-• kap Bí-hôai iä lóng sàng i kàu töa m£g-göa, chiü chhiá° i koh lâi chë.  Iäu-chong ah iä kín seh-siä, liáu-äu sa°-sî.  Kiâ° óa-kàu chiâ° 10 p³ ê sî, hut-jiân Bí-hôai ah kiò Iäu-chong ah kä i kóng, Iäu-chong hia°, góan bîn-á ë-p¬ kap ka-bú khì soa°-nih khòa° ka-hü  êböng, ˜-chai lí ü ki-höe thang chò-hóe khì kiâ°-kiâ° á-bô?  Iäu-chong chin hoa°-hí: in-ùi Hok-gôan peh õah tang-sî iä chin thià°--i.  Sè-hàn ê sî nä lâi Hok-gôan peh hia, Hok-gôan peh tiä° bé m…h h³ i, ch…t häng ch…t häng.  S¯-í iä s„ chin siàu-liäm i ê thià°.  Koh Bí-hôai ah teh chio, chiü chin hoa°-hí ín--i, täi-ke iok-siok bîn-á-j…t beh khì khòa° böng, chiü sa°-sî tò-khì.  T„ in ê sa°-sî ê öe, sia°, khóan-sit, s…t-chäi chin oh-tit h³-lâng bë kì-tit ê khóan.

 13.   Th²-häm tiong ê Kòai-lâng

Keh-j…t ê ë-p¬ Hok-gôa-• kap Bí-hôai ah chiü chiâ°-s…t beh khì sûn-böng, lâu sim-pü k±-chhù.  Má-tàn ah iä töe A-má khì, Iäu-chong iä lâi, Hok-gôan-• khòa° 2-ê siàu-liân-lâng ê sa°-thià°, sim chin hoa°-hí, àm-àm teh siü° kóng, Nä ë-tit chiong cha-b¯-kiá° kè h³ i, s…t-chäi s„ hó kiá°-sài.  Koh äu-lâi s„ beh chò Bõk-su iä-s„ hãp k¬-niû in ê ¢g-bäng.  S¬-í h³ in chin chü-iû, in n¤g-lâng sui-jiân chiü hó kau-pôe; iáu-kú lóng-s„ chiàu lé-s±.  Iäu-chong ah khòa° Bí-hôai ah ê gâu, hó phín-hëng, kap hó jîn-châi, sim s…t-chäi iä ü teh hi-böng; chóng-s„ ˜-ká° kóng-chhut.  Bí-hôai ah siong-tong iä-ü tá°-s¢g.  S¯-í täi-ke kau-pôe put-chí hoa°-hí.  Thám-böng liáu-äu, chiü tãk-ke siông-siông hó kau-pöe.  Bô phah-s¢g ü ch…t-j…t Bí-hôai h³ i kám-tiõh; soah t¡g hí-iäm.  Läu-bú chin hôan-ló.  Kai-chài Iäu-chong ah ê läu-pë iä chai Iäu-chong ê ì-sù, i iä-s„ h³ kiá° chü-iû ê lâng.  S¯-í àm-àm iû-gôan s„ ü chàn-sêng in chit chân chhin-sü.  Tùi án-ni chü-iû h³ Iäu-chong ah lâi thàm-pë°, tàu chiàu-k± óa 2 lé-pài chiü hó.  Iäu-chong ah siông-siông thçh  gû-leng, hî-iû; gû-bah-chiap lâi sàng in.  S¯-í Bí-hôai ah chiü liâm-pi° chin ióng.  Tùi án-ni täi-ke it-hoat sa°-thià°.  Keh bô löa-kú täi-ke chiü beh j…p-õh lah.  Iäu-chong in-ê Ko-téng hãk-häu seng j…p-õh.  Bí-hôai ah chiü sàng i khì chhia-thâu.  Beh l„-khui ê sî, täi-ke  hián-bêng put-chí sa°-thià° ê khóan-sit.  Koh bô löa-kú, Bí-hôai ah iä khì j…p-õh.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng Thian-sù ah khì chò soa°-chhãt, kap i liän chò-hóe hit ê iä khì, bãk ch…t-chõah iä 2 nî móa lah, chò-liáu iä kóan-sì lah.  S¯-í siông-siông chhut-lâi kä-lâng chhiú°-kiap; ü ch…t-j…t kap kùi-nä ê chhãt-phöa°, thàu-mê khì soa°-kha b¯ chng-siä ê hó-giãh chò-sit-lâng ê chhù cheng-piàng.  S„ lâng-ê 6 gõeh tang, tú koah-liáu bô löa-kú.  Chhãt ê iâ°-chë bô chhun-niû lah, s¯-í lõh-lâi beh kä-lâng chhiú°.  Pòa°-mê lâi kong lâng--ê töa-m£g.  Hó-giãh-lâng ê ka-teng chin-chë, s¯-í kong bë khui; hóan-t¡g thâi-su.  Hó-giãh-lâng ê ka-teng, hoah chhãt.  Chiü kui-chng ê lâng, tîn-pâi chiáu-chhèng chiü ûi chhut-lâi.  S¯-í cháu bë l„; in-üi in chiah chio chiâ° 10-ê lõh-soa° nä-tiä°.  Chng-nih ê lâng bãk-chiu thí böe khui t…t-t…t jiok.  Thian-sù ah õat-kòe-lâi khui ch…t-m£g chhèng chiü phah-sí ch„t-ê chng-bîn, tùi án-ni ˜-ká° koh tui-lâi chiü chiáu(cháu) l„.  Tùi hit mê tiõh chhãt-thau, chng-bîn chiü 10-hun ü-p„.  Chng ê sì-ûi khui th²-häm, tiû° l³-chhèng, hë pòa°-bé-soh teh tng-tán, chóng-s„ Thian-sù ah in lóng ˜-chai, keh chiâ° lé-pài chiü koh chhöa khah-chë chhãt lõh-soa°, täi-ke giãh hóe-pé, to-chhiu° kiàm-kek, beh lõh-lâi ngë-kiap chiü-s„; Chhiá° án-hä.

Kóng Iäu-chong khì hãk-häu ê sî, put-chí siàu-liäm tiõh Bí-hôai ah.  Iä t„ chhia-thâu beh l„-khui ê sî, Bí-hôai ah ü ch…t-tiu° siöng sàng i.  Nä tãk pái khòa° hit tiu° siöng, chiü sóa siàu-liäm tiõh hioh-jõah tiong ê kau-pôe téng-téng.  S¯-í koat-ì siá-phoe h³ lâu-pë, kiò in tai-thè i siat-hoat Bí-hôai ah hit chân chhin-chiâ° ê sü.  In tia chin hoa°-hí, ü-ch…t-j…t chiü khì chhöe Hok-gôan-• kap i chham-siông chhin-chiâ° ê sü.  Hok-gôan-• thia°-liáu iä chin hoa°-hí, chiü täi-ke chiong chit chân sü h³ K¬-niü Bõk-su tàu chim-chiok.  Täi-ke lóng chin chàn-sêng, tùi án-ni chiü täi-ke chiàu lé-s± chhiàng-lé-pài.  Pài-t£g ê lâng to lóng kóng chin hãp, chiü täi-ke thçh chhiú-chí-tiä°.  Tùi hit tiãp Iäu-chong kap Bí-hôai ah ê kau-pôe, ná chhin-b…t sa°-thià°; chóng-s„ täi-ke lóng ch„n pún-hün iáu teh thãk-chheh; s¯-í lóng sa°-thè kî-tó, ¡g-bang äu-lâi Chú ë chän in jiãt-sim thôan-tö chò-kang.  Chia chhiá° àn-hä.

Kóng Thian-sù ah keh chiâ° lé-pài lõh-lâi koh kong hit chng,  kàu üi káu t…t-t…t püi, chng-nih ê lâng í-keng ü 10-hun thê-p„; s¯-í ch…t-sî 2 pêng put-chí tí-khóng, tí-tek chin kú, iû-gôan kong-bë-j…p, chhãt hit pêng sí kúi-nä-ê, chng-bîn iä sí kúi-nä-ê.  Kàu tò-khì chhãt-thâu tiám miâ, chiah chai sit-lõh ch…t-ki töa chhiú-kut; chiü-s„ Thia-sù ah iû-gôan bô tò-lâi.  Chhãt sí ê sin-si ü chhiú° tò-khì; ˜-kú chhöe bô Thian-sù ah ê sin-si, iä tiám bô miâ, chin kî-kòai.  Ta° ài chai Thian-sù tãuh-tí s„ chái°-iü°, chhiá° khòa° äu-hôe. 

 14.   Läu-peh Ah Lâi Khòa° Pë°

Thian-sù ah hiah-ê chhãt-tóng thè-chúi ê sî, i cháu-liáu l³ löan-khì, soah bô-tiõh-chöa, häm tùi häm-khe° lõh-khì.  Häm-khe° chin chhim, s¯-í peh bë khí-lâi, h³-lâng õah liãh-tiõh.  Lâng iõng soh-á kä i khún-khún leh kä i kè-sàng h³ kéng-chhãt, kéng-chhãt kä i sàng lõh Pak-kia° ê hoat-„°, koat-tëng t„ 9 gõeh chhe 2 beh kong-phòa°.

Chit sî tú-tú s„ Bí-hôai ah koh j…p-õh chiâ° gõeh-j…t ê sü.  Iä s„ chhin-chiâ° tú tiä°-tiõh bô löa kú.  Ah! Chin khó-sioh, chit ê chhin-chiâ° koat-tëng liáu, hit ê hoa°-hí iáu-böe kòe, chiü tùi sin-bûn thia°-kóng Thian-sù ah t„ chûn-nî ü tô-ka° koh chò soa°-chhãt phah-sí lâng, iä t„ 9 gõeh chhe 2 beh koh kong-phòa°, bë bián-tit h³ lâng ê sim chin kan-kh¯.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng Bí-hôai ah khì j…p-õh, s„ pë°-äu sui-bóng hó; ˜-kú iáu-böe 10-hun ióng, khì koh lçk-chheh, iä chin bián-kióng àm-khùn, bãk-chiu siap, h± léng-chúi, koh 9 gõeh thi° khah kôa°, chiü koh kám-tiõh, hì-iäm koh khí chin siong-tiöng.  S¯-í K¬-niû siat-hoat h³ i tò-khì.  Iä múi-j…t chhiá° i-seng khì kä i sûn.  Nä-s„ khó-sioh pë° tîm-täng kàu óa ch…t-lé-pài ê sî, hit j…t tú s„ pài-3 ë-p¬, i-seng koh lâi kä i sûn, khòa°-liáu hài°-thâu, tùi Hok-gôan-• kóng, chí-möai ah, chiàu khòa° chit ê kiá° s„ bô ¢g-bäng lah.  In-üi siang-pêng ê hì lóng phái°-khì lah.  Tùi án-ni Hok-gôan-• pàng-sia° töa-khàu.  Chhin-ke hit pêng iä chhe lâi tàu k±.  Thia°-tiõh án-ni bë kìm-tit iä lâu bãk-sái.  Liáu-äu ëng pah-poa° ê hong-hoat kä i t„-liâu; ná s„ bô chhái- kang, i-seng chiü sa°-sî tò-khì.   Koh ch…t-ë-á, Hok-gôan-• kin-nî 64 hòe lah, käu hôan-ló, lâng iä-s„ chin lám, koh chiâ° lé-pài bô khùn: s¯-í chë-t„ bîn-chh£g-thâu hut-jiân-kan bãk-sah-sih-khí! Hut-jiân khòa° ch…t-ê läu peh ah chhëng-pçh t£g-sa° j…p-lâi, kä i kóng, Chí-möai ah, góa khòa° lí k±-liáu chin-thiám, góa thè lí k± tiap-á-kú.  I chin hoa°-hí, chiäm-sî chë-t„ pi°-á lâi niü läu peh ah k±.  Läu peh  ah kä i k± ch…t-ë-á, Bí-hôai ah chiü ke chin cheng-eng, bãk-chiu ë li-lí-lut-lut, chin õah-täng ê khóan.  Túi án-ni Hok-gôan-• chiü khì chàu-kha kiò in sim-pü choa°-tê, pún-sin khì sé tê-au chhiong kòan beh phàu-tê chhiá° läu peh ah. Koh bô-löa-kú chiü phàu-hó phâng-lâi beh chhiá°--i.  Ch…t-ë kàu pë°-chh£g, soah khòa° bô lâng.  Ch…t-sî töa hôan-ló chiü pàng-hë i ê tê-au kín sì-kè chhöe, chhöe bô, chiü khui sia° háu, sim-pü chhut-lâi khòa°, chai sió-k¬ bô khì, Läu peh iä bô-khì chiü töa kî-kòai.  Hok-gôan-• kín kiò sim-pü k±-chhù, chiü chhin-sin jiok-tùi töa-m£g göa chhut-khì.  Khòa° kha-tê-hö kiâ°-tùi töa-m£g-kháu t…t-t…t chhut-khì, chiü t…t-t…t chiàu kha-tê-hö t…t-t…t jiok.  Jiok-kàu ch…t-ê soa°-kha, soah ˜-chai-l³, hit sî chiü t…t-t…t töa-sia° khàu-kiá°.  Hut-jiân ü ch…t-ê chí-möai khì soa°-nih khioh-chhâ tùi hia lâi, i chiü kín m¤g i, khòa° ü khòa°-tiõh ch…t-ê läu peh  ah chhöa ch…t-ê cha-b¯-gín-ná á tùi-chia lâi á-bô?  Hit ê Chí-möai chiü kä i kóng, Chí-möai ah góa khòa° lí s„ pài Siöng-tè ê lâng, chái°-iü° hôan-ló kàu án-ni, lí nä liäm lí s¯ ài liäm-sçk-sçk ê sèng-keng-chat h³ góa thia°, góa chiah kä lí kóng.  I chiu liäm kóng, "Bän-häng täi-chì tãuh-tãuh lâi, bô ˜-s„ beh l„-ek thià° Siöng-tè ê lâng ûn-ûn." Liäm liáu, hit ê chí-möai chiü kóng, án-ni tiõh, s¯-í lí ˜-thang kòe-thâu khòa-lü.  Ta° góa kä lí kóng, S„ tùi thâu-chêng ê chhiü-nâ ê sió-l³ t…t-t…t khì, chiü jiok-tiõh; in-üi kòe chia iáu böe löa-kú.

Tùi án-ni i chiü koh kín jiok.  Jiok-kàu chhiü-nâ tiong, j…t í-keng beh lõh.  Ah! Lâi-kàu hia s„ chhiü-nâ läi, bô lâng thang m¤g.  Koh hut-jiân-kan siang-chhe-l³ ê üi, ch…t-tiâu tò-chhiú-pêng, ch…t-tiâu tùi chià°-chhiú-pêng.  Hok-gôan-• lâi-kàu hia küi-lõh töa-khàu, in-üi 2-tiâu l³ lóng beh pî°-töa ˜-chai tiõh tùi tó-üi.  Koh hut-jiân sim siü° tiõh siang-chhe-l³ ê tiong-ng, ü ch…t-châng chhì-phè-á i chiü siü° kóng, chá-sî M²-se bat t„ hô-liãt-soa° Iâ-hô-hoa chhut-hiän (Iâ-hô-hoa s„ Kü-iok sî-täi Iû-thài-lâng chheng-h¬ Siöng-tè ê miâ) kap M²-se kóng-öe ê sü.  Tùi án-ni chiü kiâ°-óa chhì-phè pi° küi-lõh kî-tó Siöng-tè kóng, Siöng-tè ah! Göan Lí khó-lîn cha-b¯-kiá°, góa chí-ü ch…t-ê nä-tiä°.  Ta° kiû lí tùi chhì-phè-á chhin-chhiü° chêng chhut-sia° kä M²-se kóng, ta° iä chhut-sia° tùi cha-b¯-kiá° kóng.  Kî-tó soah, kó-jiân tùi chhì-phè-á chhut-sia° kä i kóng, cha-b¯-kiá° ah! Lí thang khí-lâi tùi tò-chhiú-pêng khì. Iä lí ê sim chit tiãp kan-kh¯ chhin-chhiü° h³ chhì chhãk.  Chóng-s„ lí tiõh chai kiá° h³ läu-pë kéng-kài, chiàu tong-sî khòa° s„ chin kan-kh¯; chóng-s„ äu-lâi s„ beh h³ lín kiat-g„ kap pêng-an ê kóe-chí.  Kóng-liáu hit ê sia° hut-jiân tiäm--khì.   Hok-gôan-• chai s„ Siöng-të tçk-piãt chí-s„, chiü chin hoa°-hí seh-siä, koh khí-kiâ°. Tùi tò-chhiú-pêng t…t-t…t khì.

 15.   Hün Tó T„ Hô-Pi°

J…t í-keng beh lõh sai-soa°, s¯-í töa-p³ kiâ°-kàu chhut chhiü-nâ ê sî, j…t í-keng khah sòa°.  Ah! thâu-chêng koh ch…t-tiâu hô, kúi-nä t¤g khoah.  I lâi-kàu hia sim chin hoan-ló, siü°-kóng thiau-kang lâi-kàu chia beh chhöe kiá°; nä-s„ kàu chia beh chìn, s„ ü khe, beh thè, iü àm lah, chhiü-nâ iá-siù ê sia° thia°-liáu chin chhe°-chhìn.  Ch…t-sî soah chìn, bô p³, thè, bô l³.  Tiàm hô-ki°, kiâ°-lâi-kiâ°-khì, khòa° ü kiô thang kòe á-bô, á-s„ ü pâi-á, á-s„ chûn thang t³-kòe, lóng bô.  Chit tiâu hô chin chhoah-lâu, chúi koh chhim, chë-chë lâng t„ chit ê hô tîm lõh-khì.  Chêng Ki-tok-t² kiâ° thi°-l³, kap Lú-t² kàu chia lóng ü-lâng pang-chän, chiah ká° siû kòe-khì.  (chham-khòa° Thain-l³ lçk-thêng) S¯-í Hok-gôan-• lâi-kàu chia, sim pí chêng khah kan-kh¯, siü°-kàu bô hoat-t³; ˜-kú üi-tiõh thià°-kiá°, chiü phoe-miä liâu lõh-khì, ná liâu ná chhim.  Täi-seng kha-tâng chúi, äu-lâi kàu siang-öai° chúi, äu-lâi t³-châi chúi.  Hit sî i chai ëng liâu-ê, bë-ëng-tit chiü ëng siû-ê.  Siû chin kú, chiah kòe hit pêng höa°.  Kòe-khì chin siän, koh bãk-chiu pún í-keng beh bô khòa°-kì° lah, iä chit tiãp koh h³ hô-chúi ê éng phah, phah-liáu soah chhe°-mê.  Ch…t-sî ià-siän, iä kek-sim, kóng, Thiau-kang kòe hô lah, chiah lâi bãk-chiu sit-bêng, soah hün-tó t„ khe-pi°.  Hit sî ü ch…t-ê thi°-sài tùi hia kòe, thi°-sài s„ thiau-tî teh sûn hô--ê; in-üi chai siông-siông ü-lâng siû-bë-kòe.  Iä ü-ê siû-kòe, ë hün-khì, mä bô kiù, hô-chúi nä tiòng, chiü koah tó-lõh-khì chin gûi-hiám.  S¯-í thi°-sài tiä° lâi sûn, sûn-tiõh Hok-gôan-• hün-tó t„-hia, i chiü kä i kiò-chhé° kä i chhéng-an kóng, Chí-möai lí tùi tó-üi lâi beh khì tó-üi? Hok-gôan-•, ìn kóng, góa s„ tùi Pó-tëng-siâ° lâi beh khì Siöng-tè s¯ chí-s„ ê üi chhöe góa ê cha-b¯-kiá°; ˜-s„ lâi kàu chia, góa chin lóe-chì; in-üi ˜-chai iáu göa-h¤g, iä bãk-chiü í-keng sit-bêng, góa lêng-kh¯ sí.  Thi°-sài chiü khan i khí-lâi kä i kóng, Chí-möai ah, lí siá°-sü lóe-chì kàu án-ni.  Siöng-tè t„ l³-tiong ê chhì-phè chhut-sia° kä lí kóng sím-m…h?  Lí kiám bë-kì-tit mãh? Hok-gôan-• ìn kóng, ë, iä tùi án-ni kiàn-siàu, chiü tùi thi°-sài kóng, lí s„ chi-chui?  Góa bãk-chiu sit-bêng, lí ë h³ góa koh khòa°-kì° á-bë? Thi°-sài in kóng, Ë.  Góa s„ Chú chhe-sài, thiau-kang lâi sûn-hô, beh üi-tiõh ià-siän kap bãk-chiu sit-bêng ê lâng; chóng-s„ lí ê sim tiõh khui o-ló Chú, chiah ë-ëng-tit, Túi hit tiãp Hok-gôan-• chiü khui-sia° gîm-si o-ló Siöng-tè kóng :Tú-tiõh chhì-liän, chai-ë, ûi lí chin kan-kh¯.  Tì-kàu lóe-chì, sit-bäng, sì-b„n khòa° bô l³.  Lí s¯-tit un-sù tãk-häng siü° lâi kì.  Ún-tàng móa-sim kám-sia Siöng-tè töa chû-pi.

Chú ê un-sù lí tiõh s¢g-tiõh-siàu,

Chú ê un-sù lí ká° s¢g-bë-liáu;

Chú ê un-sù tãk-häng s¢g-lâi-kì,

Ún-tàng móa-sim kám-siä Siöng-tè töa chû-pi

Hok-gôan-• ka-t„ siü°-tiõh chit siú si lâi-gîm, thi°-sài chiü chin hoa°-hí.  Chiü ëng-chhiú bong i ê bãk-chiu, iä thè i j„n-chöe kî-tó Chú, tùi án-ni bãk-chiu chiü kim, (sè-kan-lâng tú-tiõh höan-län chë-chë chhin-chhiü° án-ni).  Tùi án-ni thi°-sài chiü chhöa i kiâ°.

Kiâ° bô löa-h¤g chiü kàu hui-siông töa ê hoe-h£g kap köe-chí-thçh.  Hoe ê súi kóng-bë-ch„n.  Hoe-h£g-liú-lçk, chãp-hoe-g³-sek, khui-kàu súi giang-giang,  phang chhèng-chhèng, iä ü kóe-chí chhian-pah-bän khóan; iah-á poe, chiáu-á thiàu-bú, chhiù°-koa lóng teh o-ló Siöng-tè.  Hok-gôan-• lâi-kàu hia töa-kia°, ˜-ká° koh chìn-chêng, m¤g thi°-sài kóng, Góa ê Chú ah!  Lí kä góa chhöa-liáu kiám tiõh-üi? Góa kiám ë kham-tit lâi-kàu chia? Thi°-sài ìn kóng, Lâi, lán ê Chú chún lí j…p.  Tùi án-ni chiü kín chin-chêng.  Hok-gôan-• chiü m¤g thi°-sài kóng, Chiah-ê köe-chí-chhiü kap hoe s„ sím-m…h lâng chèng-ê?  Thi°-sài ín kóng,  Chiah-ê lóng-s„ Chú chhin-chhiú chai, chiah-ê hoe lóng-s„ chí sé-kan ê Ki-tok-t² kap sè-kan ê lú-t².  In nä kiâ° hó jiãt-sim, chiü in ê hoe ná khui ná súi, ná töa lúi ná phang, Chú chiü ná thià° in.  In nä bô-koai, in ê hoe chiü chhin-chhiü° beh siä.  Kiâ° kàu kóe-chí-h£g, Hok-gôan-• chiü m¤g kóng, chiah-ê kóe-chí ü châng thái si° hiah käu, ü châng 2,3 liãp, ü ê sin-châng tian-tó khah gâu se°, iä läu-châng soah se° khah chió? Thi°-sài chiah kä i kóng, Chiah-ê chhiü lóng-s„ sè-kan ê sìn-t², ch…t-lâng ch…t-châng, lâng nä thià° Chú chò chë-chë kang kui ëng-kng i, koh gâu kiù-lâng, chiü i ê chhiü ü kiat-chí chë-chë: s¯-í ü-ê sui-bóng iáu sè-châng;˜-kú i kiat-chí chë-chë. Chiü-s„ i sui- bóng iáu sè-hàn; ˜-kú i kiù lâng khah chë. Iä ü-ê sui-bóng läu châng, i kiù-lâng sió-khóa: s¯-í i ê chhiü kiat-chí khah chió; iä ü-ê bô kiat-chí.  Hiah-ê kàu-sî Chú lóng beh kä i san khí-lâi (Iok-hän 15 chiu°).  Tùi án-ni Hok-gôan-• töa bêng-pçk Sèng-keng s¯ kì-chäi, chai t„ sè-kan s¯ tiõh ch„n ê pún-hün.

Äu-lâi koh chìn-chêng, chiü kòe chit tiâu khe-á, hit ê chúi chheng chhin-chhiü° kià°, hî-hê chúi-chõk hoa°-hí sô- t„ läi-b„n.  Hok-gôan-• chiü m¤g kóng, Chit tiâu hö-chò sím-m…h khe? Thi°-sài kóng, Chit tiâu s„ õah-miä-chúi ê khe, t„ Siöng-tè tôa°-pi° ê tò-pêng lâu chhut-lâi, teh kòan-ak chiah-ê hoe-bãk.  Iä sòa pò i khòa° khe hit pêng-höa° ê kóe-chí-chhiü.  Hiah-ê s„ õah-miä-chhiü, i ê hiõh kap kóe-chí lóng hó chò-iõh. Chêng Ki-tok-t² kiâ° thi°-l³ kàu sí-ìm ê soa°, kap kúi-ông Ná-phó-lûn Piat-se-pok kau-chiàn tiõh-siong ê sî, Chú ü chhe góa bán khì h³ i k², chiü-s„ chit ê chhiü-hiõh. 

Tùi án-ni chiü kòe-khì kàu ch…t-ê siâ°, siâ°-m£g chin-chu, siâ°-chhiû° pó-gçk, kàu m£g-kháu, k±-m£g ê läu-lâng j…p-khì hiah° ch…t-niá pçh t£g-sa° lâi h³ Hok-gôan-• öa°: in-üi siâ°-läi ê lâng ˜-chún chhëng pãt-iü° sa°, s„ täi-ke s¯ chhëng sa°-siäng.  Öa°-sa° liáu, chiä j…p-khì.  Hok-gôan-• gông-gông ngiãh, ˜-ká° kiâ°-khì; in-üi khòa° l³ lóng ph¬-kim, i ê kng-liäng chhin-chhiü° po-lê.  Thi°-sài khan i ê chhiú t…t-t…t kiâ°, kiâ° bô löa-h¤g, chiü gü-tiõh Iâ-s¬ kap Hok-gôan peh teh-lâi, i ê sim chin hoa°-hí, küi-lõh pài Iâ-s¬.  Iâ-s¬ bëng-lëng thi°-sài kä i khan khí-lâi.  Chiü kiò thi°-sài chhöa in khì kheh-thia°.  Äu-lâi chiü l„-khui in khì.  Hok-gôan-• kap Hok-gôan peh, chiü chhöa khì kheh-thia°.  Hit ê kheh-thia° ê súi bë-hiáu hêng-iông, sè-kan ê ông-kiong, tng S¬-lô-bûn kçk hâng-ng¯ ê sî, i ê kiong-tiän iä bë pí-tit.  Hok-gôan-• chiü m¤g Hok-gôan peh kóng, Cha-b¯-kiá° leh? Hok-gôan peh ìn kóng, Cha-b¯-kiá° kin-mê t„ Siöng-tè ê tiâu-têng ü im-gãk-höe.  I kap thi°-sài khì sa°-kap siöng-chàn lán ê Pë Siöng-tè,  koh tiap-á-kú chiü ë-soah.  Chiü t„ hia tán ch…t-ë-á, khah-thêng tùi hit thâu ü kui töa-t„n ê cha-b¯-gín-ná, lóng chhëng pëh-sa°, chhiú giãh lin-long-k¯, gãk-khì chë-chë khóan, t…t-t…t chok-gãk thiàu-bú lâi, ü-ê gîm "Thian-tông lóng bô kh¯-län ûn-ûn" sia° hiáng-liäng kàu-kçk.  Hit ê sia° ˜-s„ lán sè-kan ê im-gãk ê-tit sa°-pí.  Chin-chià° s„ Siöng-tè tiâu-têng ê sîn-gãk.  Hok-gôan-• chiü chhut-lâi l³-pi° hia tán, ch…t-tüi ch„t-tüi t…t-t…t kòe.  Tãk-lâng lóng giãh kng-teng teh hêng-liãt, khòa° kàu i ê cha-b¯-kiá° Bí-hôai ah, chin hoa°-hí chiü cháu óa-khì kä i lám teh, t…t-t…t kä i chim.  Bí-hôai ah iä chin hoa°-hí kì°-tiõh A-niá ê bin.  Sa°-chim liáu-äu, Hok-gôan-• chiü m¤g kiá° kóng, Kiá° ah, lí ê hóe thái beh-hoa beh-hoa? Bí-hôai ah ìn kóng , Góa ê s„ h³ lí ê bãk-sái tih-hoa; in-üi góa nä siu-lí beh h³ i kng, iä lí nä üi-tiõh góa lâi háu, tóa ê teng chiü koh beh hoa-khì.  Tùi án-ni, Hok-gôan-• chiü kóng, Kiá° ah, ta° góa ˜ háu lah.   Chóng-s„ góa ˜-chai lí h³ Chú chhöa-lâi chiah hó ê üi; ta° góa ê sim pêng-an lah; in-üi chia pí lán-tau kúi chheng-bän khah h¯.  S¯-í góa ta° an-sim kàu-chia.  Hok-gôan-• hiãh°-chhé°, chiah-chai s„ bîn-bäng.  Bãk-chiu thí-khui, khòa° Bí-hôai ah iû-gôan chiàu-kü tó-t„ bîn-chh£g nih, sim chin kia°, chiü kín khui-sia° kiò, góa Bí-hôai á sim-khoa°-kiá°.  Liân-liân kiò kúi-nä sia°, Bí-hôai tiäm-tiäm bô ìn.  

 16.  Sí-Hêng Soan-Kò

Hok-gôan-• t…t-t…t kiò Bí-hôai ah; t…t-t…t kä i iô, bong chhiú-bóe lóng léng lah, chai s„ sí lah, tùi án-ni chiý khui-sia° töa-khàu.  Bí-hôai ah in hia°-só t„ cháu-kha chhut-lâi khòa° iä töa-khàu.  Ah! chin-chià° phah-s¡g ch…t-ê cha-b¯-gín-ná. (Lán thia° ê lâng iä bë-kìm-tit thè i siong-pi) Chiü-s„ tng Hok-gôan-• teh bîn-bäng hit sî, cha-b¯-kiá° t¤g-khùi khì; in-üi ˜-kam Hok-gôan-• kòe-thâu iu-bün, s¯-í ˜-ài h³ i khòa° beh t¤g-khùi ê khóan, kan-kh¯ chiü h³ i tuh-ka-chë lâi bîn-bäng.  N¤g-ê tãk-ke sin-pü háu-háu leh, Hok-gôan-• koh siü°-tiõh tú-á ê bîn-bäng, chiü khah siü an-ùi.  Sòa chiong hit ê bäng kóng h³ sim-pü thia°.  Ta° chia chhiá° án-hä.

Kóng Thian-sù ah t„ 9-gõeh chhe-j„ í-keng kong-phòa°, iä soan-kò sí-hêng.  Chóng-s„ liöng ch…t-lé-pài ê iû-ü, beh h³ i kap lâng sa°-sî, koh siü Bõk-su ê bián-lë, chit tiãp Thian-sù ah sim bô sìn tö-lí; chóng-s„ tùi in läu-bú ê s¯ kóng (chhia-thâu sio-j„n ê sî) chë-chió iä liõh-á chai Ki-tok-kàu ê hó-chhù.  Chóng-s„ koh ch…t-lé-pài beh sí-hêng, ü-tëng s„ beh ëng chhèng-sat.  Kin-á-j…t í-keng kú-hêng soan-kò liáu ê të-2-j…t lah.  Cha-hng Bok-su iä ü lâi kóng tö-lí h³ i thia°.  Kin-á-j…t in läu-bú Hok-gôan-• iä lâi.  Tùi cha-j…t Bí-hôai ah sí, sàng-chòng äu chiü koh chiap-tiõh siau-sit, kóng Thian-sù ah beh siü-hêng lah.  Hit ê sim kan-kh¯ káu chái°-iü°? S…t-chäi oh hêng-iông.  Án-ni s„ chhun 4-j…t beh sí-hêng.

Ah! Hit ë-p¬ hut-jiân chih-tiõh ch…t-tiu° tçk-tiän kóng Hông-tè kin-nî 40 göa hòe lah, him-b³ ài ü thài-chú; chóng-s„ Hông-h³ liân-se° kúi-ä ê, lóng-s„ cha-b¯-ê s¯-í chin tì-ì ài cha-p¬-ê.  Ah! Thi° ë khui-l³.  Hit j…t ê tçk-tiän chiý-s„ kóng, cha-mê Hông-h³ se° ta-p¬-kiá°, chin töa-hàn koh súi, s¯-í chin ài tek-sià thian-hä, beh h³ sí-höan lóng pì°-chò Bû-kî-t²; iä bû-kî-t² ë pì°-chò iú-kî-t².  Tùi án-ni Thian-sù ah chiü siü sià chò bû-kî-t² ê höan-lâng.  Ah! Chin-chiá° s„ Siöng-chú ê jiâu-miä.  Cha-b¯-kia° sí, häu-se° beh sí-hêng. (ah! chit ê täi-chì nä hia°-chí lí tú-tiõh, lí ê sim chái°-iü°?) Chóng-s„ Hok-gôan-• bô löe-chì, t…t-t…t kî-tó, iä tãk-j…t khì chhöe Thian-sù ah, àm-sî chiü chhut-lâi tiám lí-kóan.  Án-ni liân-liân chiâ° lé-pài, äu-lâi Hok-gôan-• chhù-nih bë-chò-tit, chiü k¬-put-chiong tiõh tò-khì.  Hit sî Thian-sù ah iä hoa°-hí sin Chú lah; s¯-í kap in a-niá küi-lõh t„ th²-kha kiû Siöng-tè chhöa-l³ khui in-tián ê m£g, h³ i äu-lâi ü chhut-ka° ê j…t-chí.  Hit j…t tú s„ Thian-sù ah 36 hòe, 9 gõeh chhe 9.  Tùi hit sî Thian-sù ah tit-tiõh têng-thâu-se°.  Chiü kap läu-bó sa°-sî pun-khui.  Ah! Hok-gôan-• kàu chia ê chêng-hêng s„ chhin-chhiü° sí ch…t-ê kiá°, iä koh-õah ch…t-ê kiá° ê khóan-sit.  Túi hit tiãp liáu-äu, Thian-sù ah piàn-hòa chò sin chhòng-chö ê lâng, chêng-äu töa koh-iü°.  I ê phín-hëng, sim-sèng, hêng-töng kú-chí, töa cheng-chha, chin-chià° bô kiàn-siáu chò ch…t-ê chin Ki-tok-t² ê thé-thài. Chia chhiá° án-hä.

Kóng Bí-hôai ah sí, bâi-chòng liáu-äu, ch…t chân täi-chì lóng ˜-ká° h³ Iäu-chong chai. Keh-nî ê hioh-jõah tò-lâi, in-üi sui-bóng iáu-böe kòe-m£g, chò chin-s…t ê ang-b¯; iáu-kú in sim-chêng s„ í-keng sa°-thià°, kàu chhin-chhiü° tâng-ch…t-thè. Thià° Bí-hôai ah, chin-chià° chò chhin-chhiu° kut-tiong ê kut, bah-tiong ê bah.  Tò-lâi keh-j…t, liâm-pi° chiü khì chhöe in tiü°-•, koh Má-tán ah chhöa i khì Bí-hôai ah ê böng.  Böng, chóng kap läu-pë chò-hóe, s„ t„ Pó-tëng-siâ° Ki-tok kàu-höe ê kong-thióng.  Khì ê sî, Iäu-chong ah kiong-kèng tùi böng chiü kiâ°-lé. Bãk-sái sì-lâm-sûi, sim chhin- chhiü° beh piak-l…h, chiü chë-t„ i ê böng-chêng ê chiõh-toh chhah-chhah-háu,  Má-tán ah iä t…t-t…t háu A-k¬. N¤g-lâng háu bô kú, j…t í-keng beh àm.  Ah! Iäu-chong ah küi-lõh t„ th²-kha kî-tó, sim kàu-kçk ê kan-kh¯.  Ah! Chú ah, kin-j…t lí siá°-sü pàng-sak góa.  Chiü pàng-sia° töa-khàu; chóng-s„ kî-tó tiong hut-jiân chhin-chhiü° ü-sia° t„ h„°-khang-pi°, kóng, "Iäu-chong Iäu-chong! Lí siá°-sü kòe-thâu iu-bün? Góa bô páng-sak lí. Lí tiõh khì-lâi, chin-lãt chò kang, lâi êng-kng góa ê miâ, góa chiü-s„ chin-s…t thià° lí ê hü-jîn-lâng".  Tùi án-ni Iäu-chong chai chit ê sia° ˜-s„ pêng-siông ê sia°, chiü phak-lõh kám-siä Siöng-tè ê thià°, jiân-äu chiü khì-lâi chhit bãk-sái, koh kiong-kèng tùi böng kiâ°-lé, chiü tò-khì.  Chóng-s„ iân-l³ háu kàu bãk-chiu ham- ham. Tò-khì in läu-pë chai kiá° üi Bí-hôai ah teh töa iu-bün, chiü iöng pah-poa° ê an-ùi lâi an-ùi i; chóng-s„ Iäu-chong chin oh siü an-ùi.  Chêng nä-ü ch…t-häng khah sin-kî ê m…h, to siü° ài thçh-lâi h³ s¯ thià°--ê khòa°, thang sàng--i; s¯-í tùi Pak-kia° bé chë-chë tán-l³ thçh tò-lâi beh sáng Bí-hôai ah, Iä üi-tiõh i kä i phah ch…t-ê kim-ê s…p-j„-kè j…p-chu chin súi, beh h³ Bí-hôai ah chhah thâu-chang.  Khòa° hiah-ê m…h chiü ná siong-sim, kúi-nä-j…t bô chiãh-p¤g.  Lîm Tiú°-ló kap Tiú°-ló-niû khòa° kiá° án-ni, sim iä chin tông-chêng.  Läu-bó chiü chiäm-sî kiò Iäu-chong chiong hiah-ê m…h chhiá° kià-i, iä Lîm Tiú°-ló chiü chhöa Iäu-chong khì Lâm-kia°, Siöng-hái sì-kè thit-thô.  Iä khì Se-² tiàm kúi-nä lé-pài.  In-üi Iäu-chong kin-nî í-keng j…p Pak-kia° ê Sîn-hãk Täi-hãk, läu-pë chin pó-sioh i, ˜-ài i köe-thâu ê iu-bün, kòe chiâ°-gõeh-j…t kú, sì-kè kiâ°-kiâ° chiü chiäm-chiäm siü an-ùi.  Koh siü°-tiõh t„ bông-nih kî-tó hit sî ê sia°, chiü töa l…p-chì ài ùi Chú kàu sí, sòa lâi pò-tap Bí-hôai ê thià°-chêng.  Liàu-äu tò-lâi, khì chhöe i ê Tiü°-•.  Tiü°-• ü chiong Bí-hôai ah pêng-sî teh ëng ê Sèng-keng sàng Iäu-chong, iä tçk-piãt t„ Lô-má 8:37, 39 chat kap 2 Ko-lîm-to 5:1, 15 ê üi ü kài âng-chöa.  Hit ê öe chiü-s„ kóng,  "Thià° lán ê nä üi lán, chiü lán tek-sèng kàu ü chhun, ... iä bô lün sím-m…h, lóng bëh keh-t¤g lán t„ Siöng-tè ê thià°, chiü s„ t„ lán ê Chú Ki-tok Iâ-s¬ ê thià°." Koh ch…t-üi s„ kóng, " In-üi Ki-tok ê thià° chhui-pek lán, s„ góan siü° ch…t-lâng thè chèng-lâng sí, s„ beh h³ chiah-ê iáu õah-teh ê lâng, í-äu bô üi-tiõh ka-t„ lâi õah, s„ üi-tiõh  thè in sí lâi koh-õah--ê.” Chit 2 üi, chiü-s„ Bí-hôai ah chai i bë-hó lah ê sî, kiò in läu-bú thçh âng-iân-pit lâi h³ i öe, iä teng-lêng in läu-bú kiò i tiõh chiong chit pún thçh h³ Iau-chong (chin-chià° s„ b„-hun ê hiân-chhe).  Iau-chong chiap kòe-chhiú, in tiü°-• pò i hian hit 2 üi lâi thãk.  Thãk-liáu bãk-sái nih-nih-lâu; chóng-s„ Iäu-chong ê chì, ná kian, iä thia° in tiü°-• kóng Bí-hôai ah beh sí hit sî i ê bîn-bäng h³ i thia°.  Thia°-liáu iä siü an-ùi; chóng-s„ khòa° Bí-hôai ê s¯-chò, ch…t-b„n s„ h³ Iäu-chong ná ˜-kam; in-üi siü° i chin-chià° s„ hiân-chhe.  Ah! Chóng-s„ kàu-chia kiàn-sú put-hõk-seng.  Chü bãk-sái chhit chhit leh, sa°-sî tò-khì, chiong hit pún Sèng-chheh chin sè-j„ chiàu-k± lâi kì-liäm.  Chia chhià° àn-hä.

Kóng Thian-sù ah j…t-j…t khûn-khûn chò-kang, siông-siông h³ ka°-gãk tiú° töa o-ló, t„ chèng höan-lâng ê b„n-chêng, siông-siông hó phin-hëng ê piáu-chiong h³ i.  Ah! Thang hoa°-hí.  Án-ni! Khòa° ü-bäng thang chhut-ka° á-bë? 

 17.          Kok-Bó ê Se°-j…t

Sî-j…t chin khòai-kòe,  liâm-pi° keh mê-nî ê 3 gõeh.  Ka°-gãk-ê khàn-siú soah täi-ke chin sìn-iöng Thian-sù ah, bô kä i liän liän-á.  Thian-sù ah ta° iä-bë thau-cháu lah, sî-sî khòa° Sèng-keng kî-tó. Nä teh chò-kang ê sî, siông-siông gîm-si.  Ka°-gãk-tiú° iä s„ sìn Chú ê lâng.  Tùi án-ni chin hoa°-hí, siông-siông chiong iáu-kín ê sü kau-tài i chò. 

T„ 3 gõeh chhe 4 j…t, Ka°-gãk koh chiap-tiõh tçk-tiän kóng, Kin-nî s„ Kok-bó 70 hòe ê töa se°-j…t.  S¯-í Kok-bó ài beh tçk-sià thian-hä.  Thian-sù tùi án-ni chiü sià chò Iú-kî-t².  Chóng-s„ Ka°-gãk-tiú° tçk-piãt sin-chhéng, siöng-chàu t„ tiâu-têng, kóng-bêng Thian-sù ah ê chêng-hêng h³ Hông-thài-h³ Kok-bó thia°, Kok-bó chin hoa°-hí, chiü täi tçk-sià Thian-sù ah chò bô-chöe.  Tùi án-ni ti 3 gõeh 12 j…t chiü pàng chhut-ka°.  Iä t„ ka° läi koai° 2 nî liân, thàn pah-göa gîn.   Chiü chin hoa°-hí kap ka°-gãk-tiú° sa°-sî tò-khì.  Böe tò-khì ê chiâ° lé-pài chêng, Thian-sù ah iä kià-phoe tò-khì.  S¯-í chhù-nih ê lâng, iä lóng chin hoa°-hí teh tán.  Ta° ài-chai Thian-sù ah chhú-khì ê chêng-hêng, chhia° khòa° äu-hôe.

 18.   Thôan-Ôan

Thian-sù ah chhut-ka° chiü khì sé-çk thì-thâu, iä khì chhâi-hông-tiàm bé sin sa°-á-kh±, bé ê, bé bô-á, öa° kàu  chhi°-tä°-tä°,  chin-chià° s„ têng-thâu-se° ê lâng, sim iä chin-chià° kap göa-phôe sio-siäng, chiü tiô-tiô-thiàu-thiàu tò-khì.  Kàu 3 gõeh 15 j…t chiü kàu-chhù.  Ah! Täi-ke ke-läi chin hoa°-hí, chit pang ê hoa°-hí s„ chin-ê hoa°-hí; chêng-pang tùi Phû-löng-s¯ tò-lâi s„ chiäm-sî ê hóan-hòe; chit pang s„ chin hóan-hóe.

Tò-lâi chôan-ke sìn Chú.  Hok-gôan-• kàu-chia iä óa 70 hoe kha-tau lah.  Bãk-chiu su; chóng-s„ iáu läu-khong-kiän.  Má-tán ah iä 11, 2 hoe lah.  Sió-hãk-häu 4 liân lah, chheh iä-s„ chin gâu-thãk koh koai.  Thian-sù ah ê hü-jîn-lâng iä chin gâu kà-kiá°, jiãt-sim khò Chú, üi-tiõh tiöng-hu siú-chiat khî°-ke (ài sè-kan khah-chë chit hö hü-jîn-lâng leh). Kàu kin-á-j…t täi-ke thôan-ôan, hoa°-hí kàu lâu bãk-sái, lâi kám-siä Siöng-tè.  Tùi án-ni chiü koh khui tîn-í-tiàm, tiám-hö hö-chò Chài-sin-heng.  Tùi án-ni seng-lí iü-gôan t…t-t…t chìn.  Bó-kiá°, pë-kia°, ang-b¯ chin hô.  Thian-sù kàu chit tiãp töa-töa hóan-hóe i-chêng ê put-hàu, läm-hùi, hòng-töng, pîn-töa°, tham-sim, khok-tõk b¯-kia°, chhöa sè-î ê ˜-tiõh. Kàu-chia chai i ê b¯ chin-chià° s„ pó-pòe ê hiân-löe-ch³; s¯-í chiü chin thià°--i, chiong ka-sü lóng kau-täi i ê hü-jîn-lâng siat-hoat. I ê hü-jîn-lâng iä-s„ chin gâu lí-ke: s¯-í t…t-t…t chín.  Sî-j…t chin khòai-kòe, liân-pi° kòe 2,3 nî.  Hok-gôan-• iä iáu t„-teh, ke-lâi chiü ná chhun-chî°.  J…t-j…t khòai-lõk jiãt-sim hõk-säi Chú.  Chia chhiá° án-hä.

Kóng Iäu-chong ah iä bãk ch…t-chõah Sîn-hãk Täi-hãk iä chut-giãp, tú 25,6 hòe nä-tiä°.  Chut-giãp thâu-miâ, thang kóng s„ ch…t-ê siàu-liân siù-châi.  Chheng-hö kiò-chò Pak-kia° Sîn-hãk Täi-hãk Sîn-hãk-sü.  Chut-giãp hit j…t ü sòa kiat-hun.  Äu-lâi chiü-s„ Pak-kia° Chìm-lé-höe ê bok-su khòa°-liáu kám-sim chiong i ê cha-b¯-kiá° kè i, i ê cha-b¯-kiá° iû-gôan sè° Tân, miâ-kiò Siù-hiân.  Kin-ni 23 hòe, s„ t„ Lú-chú ko-téng Su-höan chhut-sin.  Se°-chò iä s„ chin hó, chin jiãt-sim, thang kóng iû-gôan s„ chin hãp l³-ëng ê löe-ch³.  Tùi án-ni kiat-hun äu, chiü siü Thôan-tö-höe phài-khì pang-chän Löe-te-höe thôan-kàu, t„ läi Bông-k¯.  Khah iàu-kín s„ ài in khì hia siat Sèng-tö-õh, t„-hia thang pôe-iú° pún-tó-lâng lâi chò hia ê thôan-tö.

Chài kóng-kàu Thian-sù ah thia° i ê möai-sài siü-phài beh khì thôan-tö, i iä chin hoa°-hí, Iäu-chong ah iä s„ ü chhöa i ê hü-jîn-lâng Siù-hiân lâi kap chêng-ê tiü°-• siö-j„n, täi-ke chin hoa°-hí.  Hok-gôan-• iä thià° i chò chhin-chhiü° Bí-hôai ah koh-õah.  Siù-hiân khòa° Hok-gôan-• ê jiãt-sim kap thià°-sim, chiü iä chun-kèng i chò chhin-chhiü° chin-s…t ê läu-bó.  Thian-sù ah siü möai-sài ê kám-töng, chiü tiàm siu-siu khí-lâi, iä göan chän möai-sài j…p-soa° khì Bông-k¯ thôan-tö, i sui-bóng bô thãk Sîn-hãk; iáu-kú tùi i ê jiãt-sim, kap s¯ keng-kòe ê töa hóan-hóe, s¯ kóng ê p¯-tö töa ë kám-töng lâng, s¯-í Iäu-chong Sian-se° töa hoa°-hì, chiü täi-ke sa° chhöa, bô koh-iü° ch…t-ke ê lâng, sa°-thià° bô khah su kóng chhin-chhiü° chhöa Bí-hôai ah.  Tùi án-ni chiü täi-ke chhut-hoat, ch…t-ke kiöng 6 lâng thôan-ôan ê ka-têng, koh kui êng-kng Siöng-tè bô-chin.

Ha-lé-lú-iah! Chú ê kôan-lêng! Chin-chià° s„ tùi lâu-bú thia°-thàng ê bãk-sài kap pek-chhiat ê kî-tó, s¯-siat ê töa häu-kó.  Thang kéng-ùi ah! Siöng-tè ban-kôan-lêng ê chhiú-kut.  Á-bëng.